ל"חי 2 - "היזיולטהו עונלוקה תונמוא" - תורגב ןחבמ
2000 ,ס"שת ץיק ,050202 :ןולאשה למס ,ןורמושה תנפלוא
ןייטשדלוג רתסא :הרומה:תנחבנל תוארוה

(ןיסנא טרסב הלופכ היפצ תוקד 30 דוע לש תפסותב) .עברו םייתעש :הניחבה ךשמ

:ןולאשה הנבמ

ןיסנא - 1 קלח
תודוקנ 100 כ"הס ,תודוקנ 50 הלאש לכל 4 ךותמ תולאש 2

.הנושאר היפצ רחאל תוקד 45 :ןמז

ינויע - 2 קלח
תודוקנ 28 ,3 ךותמ 1 הלאש - םושיי ,בחור תלאש 'א קרפ
תודוקנ 60 ,5 ךותמ תולאש 3 - הנבהו עדי תולאש 'ב קרפ
תודוקנ 12 ,8 ךותמ םיגשומ 4 - םיגשומ תולאש 'ג קרפ
תודוקנ 100 - כ"הס

.תוקד 90 - 2 קלח :ןמז
.תוקד 30 - 'א קרפ
.תוקד 45 - הלאשל תוקד 15 - 'ב קרפ
.תוקד 15 - 'ג קרפ


ןיסנא - 1 קלח

.טרסב הלופכ היפצ תוקד 25 תפסותב תוקד 45 :הניחבה ךשמ
.'קנ 33.3 הלאש לכל .ךינפלש תולאשה 4 ךותמ תולאש 3 לע תונעל ךילע :תנחבנל תוארוה
.ןחבמה תביתכו הינש היפצ ,םינולאש תקולח ,הנושאר היפצ :'א קלחב הניחבה לוהינ ןפוא


ת ו ל א ש ה

תלילעל םייטנוולרהו הז גח לש (רתוי וא) םיטביה ינש לע זמרמ ,"רמועב ג"ל" ,טרסה לש ומש .1
.טרסה
.וזכרמב דמועה טקילפנוקל רשקתמ אוה דציכ יריבסהו ותלילעל טרסה םש ןיב רשקה תא ינחב

טרסה שקבמ התוא המיתל םיזמר טרסה לש החיתפה תניצסב רבכ תוהזל ןתינ ,םיתיעל .2
החיתפה תניצס תא יחתנ .וב עיפוהל םידיתעה םיביטומו וזכרמב דמועה טקילפנוקה תא ,אטבל
."רמועב ג"ל" לש
הב הלגתמ דציכו ,שחרתהל דמועה דיתעל םימידקמ םינמיס יאמבה הב "לתוש" דציכ יריבסה
.טרסה זכרמב רשא טקילפנוקה ,הנושארל

םימעפל ,תויומד יתש ןיב - ינוציח טקילפנוק והז םיתיעל .טקילפנוק יוצמ טרס לכ לש וזכרמב .3
.םהינש םימעפלו ומצע ןיבל םדאה ןיב - ימינפ טקילפנוק
?"רמועב ג"ל" טרסה לש ובלב םייוצמה םיטקילפנוקה םהמ
.טרסה ןמ םייתלילע םיטרפ לע ךירבד תא יססב

תחוורו תכלוהה המגמב ויאשונ דצמ "רמועב ג"ל" בלתשמ ,דבלב רצק טרס ותויה ףא לע .4
.םיעשתה תונש לש ילארשיה עונלוקב
םג םיאתמו הנענ דציכו םיעשתה תונש לש ילארשיה עונלוקב תולבוקמה תומגמה ןהמ יריבסה
.הלא תומגמל "רמועב ג"ל"


ינויע - 2 קלח

'א קרפ

.'קנ 28 ,7 - 5 תולאשה ךותמ תחא הלאש לע תונעל ךילע :תנחבנל תוארוה

.תוקד 30 :ץלמומ ןמז

.(ופירט האוסנרפ) "ןייק חרזאהמ עפשוה ,1940 ירחאש עונלוקב תובישח וב שיש המ לכ" .5
('קנ 8) .םינייפאמ 4 יבתכ ?הזכ טרסל ותוא השוע המ דוסי טרס אוה ןייק חרזאה .א
.םתוא יריבסהו יראת - םייזכרמ ןמז יריצ השולש םע םיפוצה ,ונתוא שיגפמ טרסה .ב
.('קנ 15)    
.יקמנ ?רנא'ז לש תולבוקמה תורדגהב סלוו ןוסרוא לש ותדובע תא גלטקל רשפא םאה .ג
('וקנ 5)    

םע עגמב אצמנ התא .םייסיסב םייעונלוק תונויער םיררועמ רואהו םיטרפה ץוח ימוליצב" .6
"...ןפלואב וא המיבה לע הרוק וניאש המ ,םייחה
('קנ 10) ?קסע םהבש םינכתה םהמו עונלוקב יטסילארואינה םרזה לש ותחימצל עקרה והמ .א
טרסהמ תנייצש ןייפאמ לכל אמגוד יאיבהו ,יריבסה יטסילארואינה עונלוקל םינייפאמ 3 יבתכ .ב
('קנ 12) ."םיינפואה יבנוג"    

"םידלי טרס רשאמ רתוי תויהל הלוכי םויה לש היצמינאה"ש ןימאמ גרבנצק .7
('קנ 5) ?היצמינא טרס והמ הרצקב יבתכ .א
תואמגוד 3 ינת ,תיעונלוקה תויתריציה תגספב דובכ לש םוקמ ספת "םירצמ ךיסנ" טרסה .ב
('קנ 9) .טרסה ךותמ    
('קנ 10) תואמגוד 3 יבתכ ?עודמו ?יארקמה רופיסב םיאטרסתה וניש והמ .ג
תא םאה ?יאמבה תנווכ התיה המ ,"לערומ שבד" טרס תא הנכמ ןישאל ינאח ירצמה יאמבה .ד
.(טרסה לע תארקש תורוקיבב רזעהל ילכות) .ךתעד המ יבתכ ?ירצמה יאמבה ירבדל המיכסמ    
('קנ 4)    


הנבהו עדי תולאש - 'ב קרפ

.תודוקנ 20 הלאש לכל 12 - 8 תולאשה ךותמ תולאש שלש לע תונעל ךילע :תנחבנל תוארוה
.תודוקנ 60 כ"הס :תנחבנל תוארוה

.הלאשל תוקד 15 :ץלמומ ןמז

."עונלוקל עוניארה ןדיעמ ורבעש םיטעמה םירצויה דחא אוה ןילפא'צ ילרא'צ" .8
.('קנ 5) .עוניארה תפוקת לע הרצקב יבתכ .א
?ויטרס בורב יזכרמ ביטומל ,עונלוקל עוניארה ןדיעמ רבעמ תא ןילפא'צ ךפה דציכ .ב
('קנ 8) .ויטרסמ תואמגוד 2 יאיבה    
('קנ 7) .יקמנ ?עודמ ןילפא'צ לש רוברבה תריש תא הווהמ "ךרכה תורוא" טרסה .ג

.ריוצמ דועו ,יניס "לטני" אוה "ןלומ" .9
('קנ 5) ?טרס לכ לש ורוקמ המ יבתכ ,םייק טסקט לע םיססובמ םיטרסה ינש .א
('קנ 5) .אשונב קוסעל עינמה והמו ?םיטרסב ףתושמה אשונה המ .ב
הפשהמ תואמגוד 5 ינת .יעונלוקה עבמב ןוימד אוצמל ןתינ ריוצמ טרס אוה "ןלומ"ש תורמל .ג
('קנ 10) .המוד רסמ םיריבעמש תיעונלוקה    

"תינחור תושיגרו הניב תבייחמה הרכה איה הסיפתה וליאו תיטפוא תלוכי איה היארה" .10
.(רנסג טרבור 'פורפ)
('קנ 10) ?תרקובמ הייפצב אלא עונלוק יטרס לש דבלב הייארב קפתסהל ןיא עודמ .א
יוולב ךיירבד יקמנ ?עודמ תרקובמ הייפצב ךרוצל אמגוד וניה "וירחא יבש תכלל" טרסה .ב
.('קנ 10) .טרסהמ תומגדה    

.באה תובקעב "עסמ טרס" ,ומצע עונלוקב איה הווקתה .11
('קנ 12) ."ליזרב תיזכרמ הנחת" טרסה ךותמ תואמגוד ינתו עסמ טרסל םינייפאמ 3 יבתכ .א
('קנ 8) .תואמגוד 2 ינת ,תרושקת - טרסב יזכרמה אשונה .ב

תרקב) ."ינילפ וקירדפו ,ןלא ידוו ,ןילפא'צ ילרא'צ ןיב בוליש .יעונלוק ןואגב רבודמ" .12
.(םיטרס
('קנ 6) .יתלילעה הנבמה לש ראתימה יווק תא תקפסמ החיתפה תניצס דציכ .א
('קנ 10) .טרסה הנבמ המ יבתכ .ב
('קנ 4) ."םיפיה םייחה" יניניב לש וטרסל סחייתהב ,הלאשל חיתפה תא יריבסה .ג


םיגשומ - 'ג קרפ

.8 ךותמ םיגשומ 4 לע תורוש 3-2 הרצקב בותכל ךילע :תנחבנל תוארוה
.תודוקנ 12 כ"ס תודוקנ 3 גשומ לכל :תנחבנל תוארוה

.תוקד 15 :ץלמומ ןמז

.רטואה תיירואית .13
.המרדולמ .14
.קוהיל .15
.היפרגונוקיא .16
.קוקציה .17
.םזילאירוס .18
.יביסקלפר עונלוק .19
.היצזינורכניס .20