תחא דומיל תדיחי - "םינומה תרושקתל אובמ" - תורגב ןחבמ
2000 ,ס"שת ץיק ,049104 :ןולאשה למס ,"גוצרה הרש הונ" / "ן"רהב תללכמ אנפלוא"
ןיול לשא :הרומהןחבנל תוארוה
חפסנה תאירק תוקד 10 + הניחב יצחו העש :הניחבה ךשמ .א

:הכרעה חתפמו תולאשה הנבמ .ב
.םיקרפ העברא הז ןולאשב
תולאש 4 ךותמ 2 לע בישהל שי הז קרפב חפסנ ףד הוולתמ הז קרפל :'א קרפ
תודוקנ 15 הלאש לכל
.הז קרפל תודוקנ 30 :כ"הס
תולאש 3 ךותמ דבלב תחא הלאש לע בישהל שי הז קרפב :'ב קרפ
.תודוקנ 30 וז הלאשל
.הז קרפל תודוקנ 30 :כ"הס
תולאשה 4 ךותמ 2 לע בישהל שי הז קרפב :'ג קרפ
תודוקנ 15 הלאש לכל
.הז קרפל תודוקנ 30 :כ"הס
תודוקנ 2 גשומ לכל םיגשומ 8 ךותמ םיגשומ 5 ריבסהל שי הז קרפב :'ד קרפ
.הז קרפל תודוקנ 10 :כ"הס

ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

 

(תודוקנ 30) ןיסנא - 'א קרפ

רוחבל ךילע .הז ןחבמל חפסנה ףדבש תומוסרפל תוסחייתמ הז קרפב תולאשה לכ ,בל-םיש
קלחב .4-1 תולאשמ תולאש 2 לע בישהלו חפסנה ףדבש תומוסרפה תשולש ןיבמ םייתשב
.חפסנב ואבוהש תומוסרפה תשולשל סחייתהל ךילע ,שרופמב רמאנש ,תולאשהמ
.תודוקנ 15 הלאש לכל

.ינרוצה ןפלו ינכותה ןפל תוסחייתה ךות ,קמנ ?הב תרחבש תמוסרפ לכ לש דעיה להק והימ .א .1
(תודוקנ 7)        
ומיאתיש ,תרחבש תומוסרפהמ תחא לכל םימיאתמ םוסרפ תורוניצ ינשל אמגוד אבה .ב   
.(תודוקנ 8) .ןהלש םיוסמה דעיה להקהל אקווד        

הבושת

השגדוה ןפוא הזיאב ןייצ ?הב תרחבש תמוסרפ לכב רצומ לכ לש תרכומה תוידוחיה יהמ .א .2
(תודוקנ 7) .תמוסרפב וז תוידוחי        
(תודוקנ 8) (תוטיש 3 ההז) ?תמוסרפ לכ השמתשה םינעמנה בל תמושת תכישמל תוטיש וליאב .ב   

הבושת
(תודוקנ 7) קמנ ?וידרל רתויב המיאתמ תומוסרפה תשלשמ וזיא .א .3
(תודוקנ 8) .קמנ ?רישי רוויד תטישל רתוי המיאתמ תומוסרפה תשולשמ וזיא .ב    

הבושת
.(תודוקנ 5) .עודמ רבסה .פיטואירטסב שומיש השענ תומוסרפה תשולשמ וזיאב .א .4
.ינרוצה דצלו ינכותה דצל סחייתה ?תרחבש תמוסרפ לכ השמתשה עונכש תוטיש וליאב .ב    
(תודוקנ 10)    

הבושת

(תודוקנ 30) תובחר תולאש - 'ב קרפ

.תודוקנ 30 וז הלאשל .7-5 תולאש ךותב דבלב תחא הלאש לע בישהל ךילע הז קרפב

.תיאנותיע הקיתא .5
חרזמל "עסו רות" תרבח לש ןגרואמ לויטל םניח תאצל העצה לביק עודי ןותיעב קיתו בתכ
עוסנל טילחה יאנותיעה ."עסו רות" תרבח לש ןגרואמה לויטה לע הבתכ בותכל ידכב קוחרה
.לויטל
(תודוקנ 6) ?הזה יאנותיעה לש ותוגהנתהל הריתסב ,הרואכל ,דמוע הקיתא ןורקע הזיא .א
(תודוקנ 6) ?הזה יתאה ןורקעה תעיבק ירחאמ דמועה ןויגהה והמ .ב
(תודוקנ 6) היעבה םע דדומתהל יאנותיעה לע דציכ תועצה 2 אבה .ג
(תודוקנ 6) .קמנ ?גהונ תייה התא דציכ .ד
(תודוקנ 6) .םיאנותיעה םיביוחמ םהל םייתא תונורקע השולש דוע רבסהו אבה .ה

הבושת
.הרוזנצה ןיבל יוטיבה שפוח ןורקע ןיב קבאמל אמגוד התייה "300 וק תשרפ" .6
(תודוקנ 6) ?תיטרקומד הנידמב ותובישח יהמו ,יוטיבה שפוח ןורקע והמ רבסה .א
(תודוקנ 6) ?תיאבצה הרוזנצה לש הדיקפת והמ .ב
(תודוקנ שש) ?אבצהו "םיכרועה תדעו" ןיב "הרוזנצה םכסה" לש ורקיע והמ .ג
(תודוקנ שש) ?"הרוזנצה םכסה"ל ודגנתה םינותיעה יכרועמ םיבר עודמ .ד
(תודוקנ 6) .300 וק תשרפב "תושדח" ןותיע יכרוע תדמע תאו הרוזנצה תדמע תא רבסה .ה

הבושת
היזיוולטב הייפצה תעפשה .7
ןתינ) ?תומוסרפב היזיולטב םתייפצב םידלי ףשחהל םילולע הל תילילשה העפשהה יהמ .א
תועפשה 3 ואיבה - ("תודליה ןדבוא" ורמאמב ןמטסופ לינ לש ויתונעט לע םג ססבתהל    
(תודוקנ 8)    
(תודוקנ 8) ?ולא תועפשהל םירגובמהמ רתוי םיפושחל םידליה תא ךפוה המ .ב
(תודוקנ 8) .תונכס 2 ןייצ ?תושדחב םירגובמ לש הבר הייפצב הנכסה יהמ .ג
(תודוקנ 6) ?היזיולטב תוינכות ןתואב תופצל םילוכי םירגובמו םידליש ךכל םרוג המ .ד

הבושת

(תודוקנ 30) 'ג קלח

.תודוקנ 15 הלאש לכל .11-8 תולאש ךותמ תולאש 2 לע בישהל ךילע הז קרפב

.לייחה ורבח לש ותיוולה ןמזב הכובה לייח לש הנומת הסרפתה ןותיעב .8
(םינוירטירק 3) ?"יתושדח" ךרע הנומתב שיש ןותיעה ךרוע טילחה ,ךתעדל ,םילוקיש וליאמ .א     
(תודוקנ 5)        
תוחונ-יא םרג וז הנומת םוסרפש הדבועה רואל ,תויטרפה תנגה קוחב העיגפ ןאכ ןיא עודמ .ב    
(תודוקנ 5) ?הכובה לייחל הבר        
ןפב סחייתהל ןתינ .תונעט 2 אבה) ?הנומתה תא םסרפל ןיא ,ךתעדל ,תאז לכב ,םימעט וליאמ .ג    
(תודוקנ 5) .(ימואלה ןפבו ישיאה       

הבושת
(תודוקנ 5) .וידרה תאצמה תובקעב "תושדח"ה םוחתל ואבש םישודיח ינש ןייצ .א .9
(תודוקנ 5) ?ותודסמתה ימיב הרבחה לע וידרה עיפשה דציכ .ב    
(תודוקנ 5) .תונורתי 3 ?היזיולטה ינפ לע וידרה לש ונורתי והמ .ג    

הבושת
(תודוקנ 5) (םינייפאמ 5) ?םיבצמה תידמוק ינייפאמ םהמ .א .10
(תודוקנ 5) (תוביס 2) ?היזיולטל אקוד הז רנא'ז םיאתמ עודמ .ב       
תוירואת לע ססבתה ?םיבר םיפוצ וילא קתרמש רנא'זל םיבצמה תידמוק תא ךפוה המ .ג       
(תודוקנ 5) .ןינעב תוירקחמ           

הבושת
.יוטיב שפוח דעב איה םג תידוהיה הכלהה .11
(תדוקונ 5) םינוש תורוקמ 2 יפ-לע וז הנעט ססב .א       
עשופ לע םוסרפ ,לשמל ,םדא לע ילילש עדימ םסרפל תידוהיה הכלהה ריתת םיאנת וליאב .ב       
(תודוקנ 5) (םיאנת 3 ןייצ) ?ספתנש           
םיילילש םימוסרפל תוחיתפה תדימב םילדבהל םרוגה יתבשחמה ןויערב ידוסיה לדבהה והמ .ג       
(תודוקנ 5) ?ילארשיה קוחה ןיבל תידוהיה הכלהה ןיב םדא לע           

הבושת

(תודוקנ 10) 'ד קרפ

.19-12 םיגשומ ןיבמ םיגשומ השימח (רתויה לכל תורוש 2) הרצקב ריבסהל ךילע הז קרפב
.תודוקנ 2 גשומ לכל

בושמ .12
הבושת
הצידויבוס .13
הבושת
יאנותיע ןויסח .14
הבושת
תרושקתה ךילהתב "שער" .15
הבושת
תוילילשה םרוג .16
הבושת
םימסרפמ לע ץחל תוצובק .17
הבושת
ערה ןושל קוח .18
הבושת
המרדוקוד .19
הבושת


ןובושת

.םירומל תינכותהש ןייצמש ,ןכותהו הנומתל בותיכה פ"ע - םירומ םיטנדוטס - סדיל .א .1
,"...ברה ...רושיאב" ,"ןירדהמל תבש רמוש" בותיכהו ,תבש ןחלוש תנומת - יתד רוביצ - ררקמ         
. "הווצמה םויקב רדהל"         
גנלסהו ,הרענה לש הנומתה פ"ע - רעונ ינב ,םיריעצ - הקשמ         
םירומ ירדחל תוזרכ ,םירומל ןותיע - סדיל .ב     
םייתד םיזוכירב בוחר תוזרכ ,ידרחה רוביצל םינותיע - ררקמ         
.רעונ ירפס וא תורבחמ בג ,רעונ ינותיע - הקשמ         

האבה הלאשה

הצלמהה ןכו ,שרופמב דצב םשרנ - םידחוימ םיאנתב םייתריצי םייתייווח םידומיל - סדיל .א .2
.תמוסרפה שארב הרומה לש        
תנומת .דחוימ עבצב רושיא ןתנ ברש שגדומ .הכלהב תורימחמ תועד יפל ללכושמו שידח - ררקמ        
.(טלבומ תיתחתב םושרש "רתויב רכמנ"ל סחיתהל ןתינ) .תבש ןחלוש        
ןוויגה תויורשפא לע זמרמ רצומה םש .שרופמב םושר .םימעט השימחב שדח הקשמ - הקשמ        
.ובש        
הלודג תרתוכ .תמוסרפה שארב הריעצ תרבג תנומת - סדיל .ב   
תנרקסמ הלודג תרתוכ ,ררקמה לומ תבש ןחלוש לש הלודג הנומת - ררקמ        
המסיס םע (עיתפמ) הקשמה םשל דחוימ בותיכ ,תמוסרפה לכ ךרואל הרענה תנומת - הקשמ        
.תנרקסמ        

האבה הלאשה

ללמב "הסומע" תוחפ יכה איה יכ - הקשמה תמוסרפ .א .3
תומוסרפה לש םילהקה ןיבמ ןטק יכה אוהש ,םירומה להק והימ קודבל לק יכה - םידומילה .ב    
.תורחאה        

האבה הלאשה

רבג הרומ אבוה אלו השיא הרומ - סדיל .א .4
.םיינוליח לצא םג םייקו ןכתיש תורמל ,יתד רוביצ ןייפאמכ תבש ןחלוש - ררקמ וא        
,הכימת .םיינשדח םידומיל .תרכומ אל תוישא לש הצלמה .םייתייוח םידומילב ךרוצ - סדיל .ב    
.ץועיו הרזע        
הלעפה תוטשפ .(רתויב רכמנ) תוירלופופ .ידיתע ,שידח רבד - ררקמ        
.שדח .ריעצו יעזג הקשמ - הקשמ        

האבה הלאשה

הנתמ הלבקתה ,הרואכל ,ןאכ .ןיכמש הבתכ דעב הרומת םוש לבקי אל יאנותיעש ןורקיעה .א .5
.הבתכה תנכה תרומת לויט לש הרקי        
הביצמ הנתמכ לויטה תא לביקש הדבועה .ןמיהמו יביטקביוא עדימ תתל שרדנ יאנותיעב .ב   
,שרופמב הרמאנ אל םא םג ,תוביחתה ןיעמ ול שי ירהש ,יביטקביוא תויהל ותלוכי תא קפסב        
.םניח לביקש לויטה לע בוט קר בותכל        
בוט קר בותכל ,שרופמב הרמאנ אל םא םג ,תובייחתה התלבקב ןיא יכ הנתמה ןתונל רהבוי .ג   
.םניח לביקש לויטה לע        
עדומ אוהשכ םירבדה תא ארקי ארוקה .הנתמב לויטה תא לביק יכ ותבתכב ריהבי יאנותיעה        
.וז הדבועל        
.רחבי ךרועהש בתכל ןותיעה תכרעמ ךרד ןתנת הנתמה יכ ףידע        
.הנתמה ןתונ תא אלו ,ךרועה ןוצר תא קפסל תובייוחמ היהת בתכל ךכ        
גאדי וא ןיעה תיארמל םייפכ ןויקנ ףידעי םאה ינינע לוקיש פ"ע קמניו ותעד תא רמאי דימלתה .ד   
.הנתמה תא לבקי םא םג ךכל       
תונוש תודמע ןיב ןוזיא .1 .ה   
("טגילפ") תושר ןתמ ילב רחא יאנותיע תדובעב שומיש רוסיא .2       
תונשרפל תודבוע ןיב הרורב הדרפה .3       
תודבועה תא תונשל המלצמהו ןופורקימה חכל תועדומ .4       
רוביצ תרשמכ ומצע תוארל .5       

האבה הלאשה

,היטרקומדה ןורקע רמשנ ךכב .ויתושגרו ותבשחמו ותעד תא עיבהל םדא לכ לש תלוכיה .א .6
םרוג י"ע תוועת וא רתסות איהש ילב ,תמאל עיגהל ןתינו ,דחא לכל ימצע שומימ תלוכי תנתינ        
.םסרפתהל תורחא תועדל וא ,תמאל ןתי אלש והשלכ        
.הנידמה ןוחטבב עוגפל לולעה עדימ לש םוסרפ עונמל .ב    
ולא תובישיב .םרזנצל דצ שיש םירבד ונודיי הרוזנצל םיאנותיעה יכרוע ןיב תופתשמ תובישיב .ג    
.ןינעב תיתרבח תוירחא ולגי םיאנותיעה םגש ,םוסרפה רתיה רבדב המכסהל םידדצה ועיגי        
לע חקפל םוקמב .היטרקומדה לש "הרימשה יבלכ" תויהל םיאונתיעה דיקפתב העיגפ ךכב ואר .ד    
ןמ ענמת תמאהשכ ,ןוטלשה םע הלועפ ופתשי םיאנותעהש ששח רצונ ןוטלשה לעו הרוזנצה        
.רוביצה        
רבדב שי .הבשינש רבחמה תא גרה כ"בשהש ףשחי םא הנידמה ןוחטבב העיגפ ןאכ שיש הנע .ה    
שיש ונעט םיכרועה .ותלועפב עגפי הפישחהמ האצותכ ,ןוגראל עוזעזה םצעו .הלועפ תוטיש יוליג        
.ףשחי אל רבדהו קוחל דוגינב לעפ כ"בשה רשאכ היטרקומדה יכרעב העיגפ ןאכ        

האבה הלאשה

םירבשמ לש תונורתפ ,לשמל היעב לכל םיריהמ תונורתפ לש תתוועמ םלוע תנומת תלבק .1 .א .7
.תומילא י"ע ריהמ ןפואב            
.'דכו הריהמ תובהאתה ןוגכ ,םינימה ןיב םיסחי לש תוועמ םלוע תנומת .2        
(...תוריתס ,תויורזומ) םידלימ םיריתסמ כ"דבש םייחה לש םידדצל הפישח .3        
.(גניטייר) םיפוצ דועו דוע ךושמל ןוצר ךותמ            

תסיפת תא שגדמ קר דליהש הדבועהו ,ןוימדל תואיצמ ןיב ןיחבהל םידלי לצא הנחבהה ישוק .ב   
.ומלוע        

תושדחב תובורמה "תובוט אל"ה תושדחה חכונל תואיצמהמ תושידא .1 .ג   
ללכ תיתואיצמ הנניאש ,רתי תוברועמ תשוחת .2       
תוילילשה תושדחה יובירמ ךודכדו שואי תשגרה .3       
תושדחה ןמזה תולתה בקע תוינכות יוניש .4       

רבכ ןויסנהמ תדמלנהו שפנ לכל הוושה תילאוזיוה הפשב רבדמה םוידמב רבודמש הדבועה .ד   
לעו ,םיפוצ הברה ויהיש ידכב לודג ףתושמ הנכמל תונפל הסנמ היזיולטהש הדבועה .תוקני ליגב       
.תנחבומ יתלב הרוצב םיפוצל הנופ היזיולטה .דחאכ םירגובמו םידליל הנופ ןכ       

האבה הלאשה

// (ליגר םדאמ קזח רתוי הז הכוב לייח) המצוע ףס // (היוולהב רבודמ) תוילילשה םרוג .א .8
השנאה // (הכוב לייח תוארל יוצמ אל) העתפה // ("ונלש" לייחב רבודמ) תיתוברת תועמשמ        
(לייח טרפבו ,הכובש רכומ אל םדא םיחקולשכ רתוי הרורב הידגרטה)        
תמייוסמ הדימב אוה ל"הצ לייח) תירוביצ תוכייש ול שיש עוריאבו םיברה תושרב םלוצ .ב    
.הנומתה םוסרפב בר ירוביצ ןינע םג שי ,תאז רואל .(םעל "ךייש"        
עדי םא .ויתושגרב עגפת הנומתהש ןכתיו לייחה לש תישיאה ותשלוח תגצה ןאכ שי - ישיא ןפ .ג    
.תרחא גהונ היהו ןכתי ,םלוציש        
שי םא חכוותהל ןתינ יכ םא) .שלח אבצהש שיגריש ביואה דודיעו ,םעה לרומב העיגפ - ימואל ןפ        
.(תיאבצ השלוח תושגרה תעבהב        

האבה הלאשה

חווידה תוריהמ .השענב םינעמנה לש רתוי הלודג תוברועמל ואיבהש ,יח רודישב תושדחה .א .9
.םינעמנל תושדחה ועיגה הבש ןוכדיעהו        
הרכה // (ל"נכ) תובוחרב תומילאה התחפ // (ץוחב ובבותסה תוחפ) יתחפשמה רשקה קוזיח .ב    
.יתרבח רודיב יעצמאל ךפה וידרה // (וידרב רידת רכזוה ןמזהו רחאמ) ריהמה ולוצינו ןמזה ךרעב        
ןיזאמה תולת רסוח ,(םימדוקה תונורתיה רואל) חווידה תוריהמ ,ןטק תווצ ,הכומנ תולע .ג    
.םינוש םילהקל רתוי לודג םירודיש ןווגמ ,(הגיהנ ומכ תופסונ תויוליעפ רשפאמה) תונומתב        

האבה הלאשה

תויומד // (טעומ רפסמ וא) עובק םוקימ // תוקד 30 תב תיתרדס תיטסירומוה תינכות .א .10
יונב טירסת // החפשמ םניאש םג ,תויומדה ןיב םייתחפשמ םיסחי // תויטסילאר כ"דב תוירקע           
םימעפ ,םיקיחצמ םיבצמל תועיגמ תויומדה // "ץחמ טפשמ" שי םיטפשמ המכ לכש םיגולאיד           
.םיילאר אל תובר           
תואיצמו םיטושפ םישנא לש רואתה .היזיולטל אקוד םיאתמש ןייפאמ איה תויתרדסה .ב      
ובורש םוליצה ןכו .םיטושפ םירופיסל םיאתמ ןטקה ךסמה הב ,היזיולטל המיאתמ תיטסילאר          
.םיליגרו םיעובק תורוקמל הצצה רשפאמה ,ןפלואב          
םירחא לש תויעבב היפצ .תונציצמה רצי קופיס וב שי רכומו עובק םוקמל ץיצהל תורשפאה .ג      
תויעבש השוחת תרצוי תויעבמ ךייחל תורשפאה .(םייטסילאר) ונל םימוד דאמ תויהל םילוכיש          
ךכ-לכ תויארונ אל ןה          

האבה הלאשה

תדמלמ ,םימכחה ראש לכמ תרחא ורמאש םידיחי לש םג תועד ואבוה הנשמבש הדבועה .א .11
ןיאש םגה ,תימיטיגל העידכ הנשמב ואבוה םג אלא ,םתעד ועיבה םיטועימ םתואש קר אלש           
.םהומכ םיקסופ          
אלש דבלבו ,ודגנ וקספ ןירדהנסהש רחאל םג ,ותעדב קובדל ךישמהל לכי ארממ ןקז ,ןכ-ומכ          
.השעמל ותעדכ קוספי          
תראפתש ,הרישכ םימכחה תוקולחמ תא ראת "ןחלושה ךורע"ל ותמדקהב ןייטשפא ברה ,ןכ-ומכ          
.הזמ הז םינושמ תולוקהשכ איה הרישה          
.םיבר םיילארשי םיאורשכ תונושה תועדבש אלפה לע "םיזרה םכח ךורב" תכרב ,ןכ-ומכ          
(הריבע התשענ ןיד פ"עש רורב ,תמא םהש קדב וא ,ומצעב רבדה האר) ןוכנ עדימהש רורבשכ .ב     
// איהש הממ רתוי הריבעב םיזגהל אל // (וחיכוהל הסינ) םוסרפה אלב קזנה עונמל ךרד ןיאש //         
.םוסרפה יאמ רובצל לודג רתוי קזנ היהי אל םוסרפב // תלעותל םסרפמה ןווכי         
שפוח קוחה יפלש דועב ,טרפה לש יוטיבה תוריח לעמ םידמוע טרפה תויוכז תודהיה יפל .ג     
.טרפה לש תורחא תויוכז לעמ דמועה שדוקמ ךרע אוה יוטיבה         
הבוח אלא ערה ןושל הז היהי אל ,ער םסרפל ריתתשכו) ירמגל תללשנ ערה ןושל הכלהב ,ןכ-ומכ         
,רובצל ןייע) תומיוסמ תוביסנב ריתמו ,ירמגל ללוש וניא קוחהש דועב ,(םסרפל תירסומ תיתד         
.('וכו בל םות         

האבה הלאשה

לע עיפשהלו ,ןעומה לע עיפשהל יושע ורבעש רסמל הבוגתב ןעומל ןעמנהמ רזוחה רסמ .12
.ןעמנל ונממ םירסמה תרבעה      

האבה הלאשה

תולולעש תועיד םסרפל ןיא הז קוח פ"ע .ןגוה טפשמל םשאנה תוכז לע ןגהל אבש קוח .13
.תודבוע תאבה קר תרתומ .טפשמה ךלהמ לע עיפשהל      

האבה הלאשה

,םנוצרל דוגינב ולש עדימה תורוקמ תא םסרפל אלש ובייחמו .יאנותיעל רשפאמש יתא ןורקע .14
.עדימ רוסמל ודחפי אמש ,וירבח לש וזבו ,תיאנותיעה ותדובעב עוגפל אל ידכב     

האבה הלאשה

.תרושקתה ךילהת לש םיביכרמהמ דחא לכב םרגהל לוכיש ,תרושקתה ךילהתב הערפה .15

האבה הלאשה

רתוי תילילש העידיהש לככ .ןותיעל סנכת העידי וזיא העיבקב עיפשמה םינוירטירקה תחא .16
.תושדחב חוודת איהש יוכיסה רבג ךכ      

האבה הלאשה

לשמל .הנתשי בצמהש ךכ לע תומחלנו םוסרפב תומייוסמ תועפותל תודגנתמה תוצובק .17
.וז השירדב ודמע אלש תורבח ומירחהו ,תומוסרפב םישנ ףוגב שומישל םידגנתמה ,םידרחה      
.פיטוארטסכ םישנה תגצהל ודגנתהש תויטסינמפה וא      

האבה הלאשה

אלב ,עגופ עדימ םסרפל ןיא ,הז קוח יפל .בוט םשל םדא לכ לש ותוכז לע ןגהל אבש קוח .18
.ירובצ ןינע הידמב שי כ"אא .םדאה לש ותושר      

האבה הלאשה

דועית עקר לע םיגצומו ,םייתימא םיעורא לע תוססובמה (רנא'ז) היזיולט תוינכות גוס .19
.םירוביגה ידיקפת תא םיאלממה םינקחש בולישב ,ירטנמוקד