"תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת" - תורגב ןחבמ
ס"שת ץיק ,049203 ןולאשה למס ,א"י התכ ,ןורימ תנפלוא ,ל"חי 2
סורג תירוא :הרומה:םידרפנ םינולאש ינשל קלחתי תורגבה ןחבמ
(דמלנ אלש עטק) ןיסנא 1/3
.ינויע ןחבמ 2/3

.תועש שולש כ"הס ,הייפצ תוקד 30 + יצחו םייתעש :ןחבמה ןמז
.(תוקד 90 כ"הס) .הייפצ תוקד 30 + העש - ןיסנא 1/3
.(תוקד 90) יצחו העש - ינויע ןחבמ 2/3

:תודוקנ 100 כ"הס - ןיסנאה קלחב
:תולאש שש ךותמ תולאש 4
.קרפל תוקד 35 .קרפל תודוקנ 60 כ"הס ,הלאשל תודוקנ 30 ,שולש ךותמ תולאש יתש :'א קרפ
.קרפל תוקד 25 .קרפל תודוקנ 40 כ"הס ,הלאשל תודוקנ 20 ,שולש ךותמ תולאש יתש :'ב קרפ

:תודוקנ 100 כ"הס ,םיקרפ השולש - ןולאשה לש ינויעה קלחב
.תוקד 30 ,הלאשל תודוקנ 25 ,שולש ךותמ תחא הלאש :'א קרפ
.הלאשל תוקד 15 ,קרפל תודוקנ 60 ,הלאשל תודוקנ 20 ,שמח ךותמ תולאש שולש :'ב קרפ
.קרפל תוקד 15 ,גשומל תודוקנ 5 ,שמח ךותמ םיגשומ שולש - םיגשומ :'ג קרפ


:(דמלנ אלש עטק) ןיסנא - 'א קרפ

:הז קלחב הניחבה לוהינ ןפוא
,םיימעפ ןרקוי אוה ,תוקד 15 -כ לש ךרואב "םיפוצרחה" תינכות לש תטלק ךותמ עטק ךיינפל
.הייפצ תוקד 30 כ"הס
.הניחבה ןמזב ללכנ וניא הנרקהה ןמז .ןולאשה קלוחי הינשל הנושאר הנרקה ןיב

.(ףיעס לכל 'קנ 15) ,'קנ 30 הלאש לכל .3-1 תולאשה שולש ךותמ תולאש יתש לע ינע - 'א קלח

?תיטרקומד הנידמב תיטילופה הריטאסה לש הדיקפת יהמ ירידגה .א .1
?רסמה תרבעהל וז הרוצב אקווד שמתשהל יאמבה רחב ךתעדל עודמ .ב    

הבושת
?םויה רדס תעיבק תלוכסא לש הקזחה התעפשה תרכינ המב .א .2
םהל םג יכ םישקבמו םירשקתמ םיבר םיאקיטילופ יכ ןויארב רמא "םיפוצרחה" קיפמ .ב    
תא יריבסה ?םהלשמ ףוצרח תבוב םיאקיטילופה םיצור עודמ ."ףוצרח" תבוב היהת        
      .'א ףיעסל רשקה        
     
הבושת
תדימ תא ריבגהל ,תידוקפת תינבמה הירואתה יפל םינומהה תרושקת הלוכי דציכ .א .3
?"םיפצרחה" תינכותב רוביצה יכרוצל תיטילופה תילעה לש תונעיהה        
      סוסיבל "םויה רדס תעיבק תלוכסא" ירקיע תא םותרל םיטסיקרמ ואינה םייושע דציכ .ב    
?דגנמ םהיתונעט        
     
הבושת
.'קנ 20 הלאש לכל .4-6 תולאשה שולש ךותמ תולאש יתש לע ינע - 'ב קלח

?תיטילופ הריטאסל יוטיבה שפוח םוחתמ (םייתש ינייצ) תולבגהה ןהמ .4

הבושת
הידמה יצורע ןיב הלדבה ךות םייתש ינייצ ?הריטאסה תריצי תא םירשפאמ םיעצמא ולא .5
.םינושה   

הבושת
.םיינש ינייצ ?הריטאסה ינייפאמ םהמ .6

הבושתינויע קלח - 2 קלח

.'קד 30 :קרפל ץלמומ ןמז - תולודג תולאש - 'א קלח
.הלאשל 'קנ 25 ,9-7 תולאשה ךותמ תחא הלאש לע ינע


:לארשיב היזיוולטה .7
תויודגנתהה ןמ תחא לע ידמע ,לארשיב היזיוולטה לש ןושארה הרודיש לע הרצקב ירפס.א
('קנ 8) .זא ,הז םוידמל תונושה    
('קנ 10) ?לארשיב תרושקתה דסומ תא םייתביבסה םיאנתה םיבצעמ דציכ ימיגדה .ב
?ינויצ יתדה רוביצבו ידרחה רוביצב (הירסמלו) היזיוולטל הפישחה םע םידדומתמ דציכ .ג
('קנ 7)    

:תודליה ןדבוא .8
('קנ 7) "תודליה ןדבוא" גשומה תא יריבסה .א
תודעוימה היזיוולט תוינכותב רעונ ינבו םידלי לש הייפצה ילגרה םיארחא הידמ וזיאב .ב
('קנ 8) ?ידימ תמדקומ תורגבתהלו "תודליה ןדבוא"ל םירגובמל    
('קנ 10) .היזיוולטה ןדיעב רפסה תיב לש ודיקפתב יונישל "תודליה ןדבוא" ןיב רשקה והמ .ג

:רודישה תויושר יקוח .9
('קנ 7) ?"תונויגהה תנירטקוד" יהמ יריבסה .א
הטלק ,הרפע בושיה די לע הכרענש הנגפהב .ינשה ץורעה לש תושדחה תרבחב תכרוע ךנה .ב
,תויפכ ישבוח םיריעצ השולש יפלכ םיבור םינווכמה תופיכ ישבוח םיריעצ השולש המלצמה   
םירזפמ ,םיטהלתמ םיניינעהשכ ,ל"הצ לייח לומ ךרענ תומיעה .םהיפלכ םינבא םידיימה   
םאה .ותליחתמ םלוצ עוריאה .םידדצה ינש יפלכ חוכב שומיש ךות םיצינה תא םילייחה   
םיפיעסה יפ-לע ךתבושת תא יקמנ ?ףקיה הזיאב - תיבויח ךתבושת םא ?ורודיש לע ירות   
('קנ 10) .היזיוולטל הינשה תושרה קוחב םינושה   
םאה .עוריאה לע הפירח האחמ עיבהל םינינועמ ע"שי תצעומ יגיצנ ,רדוש עוריאהש חיננ .ג
('קנ 8) .יקמנ ?ימל ,םיפסונ םימרוגל ינפת םאה ,ביגהל םהל ינתת   

.תוקד 45 :קרפל ץלמומ ןמז - תוינוניב תולאש - 'ב קלח
.קרפל 'קנ 60 ,הלאשל 'קנ 20 ,10-14 תולאשה ךותמ תולאש שולש לע ינע

:תיסאלקה הלילעה .10
.ידווילוה טרסל יסאלק הנבמ לש יפרג רואת יטטרש .א
ינייצ תיסאלק הלילע לכבו עונלוק ,ןורטאית ,תורפסב יוטיב ידיל םיאב םיטקילפנוקה יגוס .ב
.הלאכ םיטקילפנוק השולש    

:הידמ יעורא .11
.ויאנתמ השימחל יסחייתה "הידמ עוריא" והמ .א
?וב םימשוימ 'א ףיעסב תנייצש םינייפאמה תשמח דציכ יקדבו "הידמ עוריא" ירחב .ב

:תרושקתה יעצמא תעפשה .12
?העפשה יהמ ירידגה .א
.העפשה לש םינייפאמ השימח יריבסהו ינמ .ב

:תרושקתב תומילא .13
םידלי ייחב WWF היזיוולטה תינכת לש המוקמ :תוקבאה תריזכ רפסה תיב" רמאמה יפ לע
:"ידוסיה ךוניחב
תומילאה תעפשה לש רשקהב םירקוחה םהילא ועיגהש תונקסמה תעברא ךותמ שולש םהמ .א
?םידליה תוגהנתה לע תרושקתב    
."תרושקתה ךפה תומילא" ?יוטיבה תא יריבסה .ב

:היזיוולטב םירנא'ז .14
םילעופ היזיוולט תוינכותו םיטרסש תירנא'זה החסונל תוסחייתה ךות רנא'ז והמ ירידגה .א
?היפל   
?תוינויזווולטה תוידמוקה דגנכ םירקבמה םיעימשמש תיתרוקיבה הנעטה יהמ .ב

:השימח ךותמ םיגשומ השולש לע ינע :םיגשומ 15
המרדוקוד .1
להק תעד .2
םירצוי תוכז .3
יאנותיע ןויסח .4
ןובס תרפוא .5


ןיסנאל תובושת

לש הדיקפת .םייניצו םיינצקוע ,םייתרוקיב םירסמ ריבעהל הדעונ תיטילופה הריטאסה .א .1
רטשמה ,היטרקומדב .יחרכה אוה התושעל שפוחה םלוא תואיצמה ביוחמ וניא הריטאסה        
      ,תוסחייתההו תורעהה ,תרוקיבה תא אטבל תרושקתהמ וא םיחרזאהמ עונמל יאשר וניא        
      יוטיבב דואמ בושח ילכ אוה ,יניצו "רוחש" אוה םא םג ,רומוהה .םינווגמו םינוש םינפואב        
      .יטילופה רשקהב טרפבו ללכב םדאה לש        
     
האבה הלאשה

ללוחל םילוכי םינומהה תרושקת יעצמאש תסרוג םויה רדס תעיבק לש רקחמה תלוכסא .א .2
םחוכב ,וז הניחבמ .בל תמושת םיעבותה םיאשונ תגצה ידי לע יוויטינגוק וניש םישנאב        
      םיאשונ לע םיירוביצ םינויד ררועל ,הרבחב תויופידע ירדס תונשל תרושקתה יעצמא לש        
      .םתרוקיבל הנותנ וא/ו תיאדו הניא האצותה םא םג ,שארמ םיננכותמ יתלב        
      םיעוריאל הביגמו תקסוע תינכותה יכ םהלשמ ףוצרח תבוב םיצור םיאקיטילופה        
      םויה רדס לא בוש אשונה תא הלעמ ,וללה םירמוחב קוסיעה םצעו ,םיילאוטקאה        
      ,םיאקיטילופה תאז םיצור ןכלו .רוביצה לש תוניינעתהה יעגר תא םיכשומו םירוביצה        
      איה המצע הפישחה "ךילע םירמואש רקיעה ,ךילע םירמוא המ הנשמ אל" יכ עודי ירהש        
      תכרעמב העיפשמו הבושח ,תעבוקמ תומד אוה יאקיטילופהש ךכל תבשחנו הבושחה        
      .ילארשיה רוביצבו תיטילופה        
      הרואפתה ,עקרה ,"םיפוצרח"ב השענ רשא םינוש םיעצמאב שומישה .ב    
      םישנאל תומוד תובובה - דחא דצמ .תיטסירומוה הרוצב ,רסמה תא דדחל ודעונ תובובהו        
      תובובה - ינש דצמו .םיאקיטילופה תולוקל םימוד םיילוקה םייוקיחהו םירבודמה        
      תונוכתו תוערגמ תושיגדמ ןה רשאכ ,רתוי דוע קיחצהל ודעונ ,תוירוטקירקה ,תומזגומה        
      .םישנאה לש תוטלוב        
     
האבה הלאשה

היהת ,התצקמ וא הלוכ ,תרושקתה יעצמאב תונשרפהש ןוחטיב לכ ןיא יטרקומד רטשמב .א .3
שיו ,ןוטלשה תועד לע םינשרפה םיקלוח בור יפ לע ,הברדא .ןוטלשל תדהוא דימת        
      ישנא ,וזמ הרתי .תונקפסב ןתוא ןוחבל ,תוחפה לכל וא ,תאז תושעל םדיקפתש םירובסה        
      תא רקבל תרושקתה לע :ןוטלשל ינויציזופואה םדיקפת תא םישיגדמ םמצע תרושקתה        
      .ןוטלשה לע "הרימש בלכ" ןיעמ שמשל וא ,םיאקיטילופה השעמ תאו הלשממה תוינידמ        
      םיעוריאה לע תיטסירומוה הרוצב תרוקיב הריבעמה םיפוצרחה תינכותב ןכלו        
      רתוי תונעיהלו ץחל ךותמ םיתיעל ,ביגהל םיאקיטילופה תא תצלאמ ,םילאוטקאה        
      .רוביצה לש ובל ישחרל        
     
.םויה רדס תעיבקבש יוויטלופינמה לאיצנטופה לע עיבצהל םייושע םיטסיסקרמ-ואינה .ב    
      םיאשונה םה המ ביתכהלו עובקל םייושע ,תטלשה תילעה תארשהב ,תרושקתה יעצמא        
      תא קיחרהל דבב דבו ,דסממל רתוי םיחונה ויהיו רוביצה תא וקיסעי רשא םייוצרה        
      .םהב וקסעיש הצור וניא דסממהש םיאשונמ רוביצה        
     
האבה הלאשה

:תיטילופ הריטאסל יוטיבה שפוח םוחתמ תולבגהה .4
הרוצב םדא לש ותומד תוארהל היהי רוסא - דובכלו בוט םשל םדאה לש ותוכז תרימש .א    
      .וב עגפתש הליפשמ        
      העיגפמ ענמת םלוא םיאקיטילופה ייחב עגית תיטילופה הריטאסה - תויטרפל תוכזה .ב    
      .םהידליב העיגפ :לשמל ומכ םתויטרפל השילפו הרומח        
      ןיינע לש ופוגל סחייתהל הריטאסהמ ענומ הצידי - בוס ןורקע - ןגוה טפשמ תחטבה .ג    
  .טפשמב ילולת דמועה אשונב רבודמ רשאכ        
     
האבה הלאשה

/ םוליצ לש עקר ,היצמינא / תובוב / תושופחתב רזעיי היזיוולטב ןוכרעמ :םה םיעצמאה .5
איהש הגצה .םייעונלוק םיטקפאו םייגולונכט םיעצמא ,םייוקיח ,תימוקמ הרואפת    
רוט .םיריש ,הקיזומ ,הרואפת ומכ םיילרטאת םיעצמא ,תושופחתב רזעית הריטאס    
,רויאב רזעיהל לוכי ,תיטסירומוה הרוצב בותכהמ קרו ךא יונב תויהל לוכי ןותיעב יריטאס    
,םינש םילדגב תויתוא :ןוגכ תיתרגש אל הרוצב ספדומ תויהל לוכי ,םיזורח ,הרוטקירק    
.עבצ    

האבה הלאשה

:הריטאסה ינייפאמ .6
.םייתרבח וא םייטילופ םירמוחב קוסיע .א    
      תא דדחל התרטמש ,אשונ ,הנוכת ,תומד לש הנצקהב ,םיפיטואירטסב ,המזגהב ושמיש .ב    
.הטנאופה        
    .דחא טפשמב תוצמתל ןתינ ולוכ ןוכרעמה .םייתש וא הדיחי הטנאופ כ"דב היהת הריטאסל .ג