2000 ס"שת ץיק םינומה תרושקתל אובמ - תורגב ןחבמ

049104 ןולאש למס
ןיטשדלוג רתסא :הרומה | ןורמושה תנפלוא

 

םידרפנ םינולאש ינשל קלחתמ תורגבה ןחבמ
(תוקד 90) יצחו העש :ןחבמה ןמז

(תוקד 30) העש יצח ןיסנא - ןושאר קלח
(תוקד 60) העש ינויע - ינש קלח

.תודוקנ 100 סיסב לע תולאש ,קלח לכל
.ןחבמה ןמזב ללכנ הניא הנושאר היפצ

ןיסנאה קלח
תודוקנ 50 - הבוח תלאש
תודוקנ 50 הלאש לכל - תולאש 2 ךותמ תחא הלאש
תודוקנ 100 ה"סב

ינויע קלח
םיקרפ 3 בחור תלאש - 'א קרפ
.תודוקנ 35 - תולאש 3 ךותמ תחא הלאש
הנבהו עדי תולאש - 'ב קרפ
תודוקנ 50 - תולאש 4 ךותמ תולאש 2
םיגשומ - 'ג קרפ
תודוקנ 15 - 8 ךותמ םיגשומ 5

ןיסנא - 'א קלח


.הז קלחב הניחבה לוהינ ןפוא
"ןוסא הפ ענמי ןודקיפ קר" רידשתה ךינפל
.תוקד 14 -כ רידשתה ךרוא
.ןולאשה קלוחי הינשל הנושאר הנרקה ןיב ,םיימעפ ןרקוי רידשתה
.הניחבה ןמזב ללכנ וניא הנרקהה ןמז
.'קנ 50 - הבוח תלאש לע תונעל ךילע הז קלחב
.'קנ 50 ,3 - 2 תולאשה ךותמ תחא הלאשו

הבוח תלאש
"ןוסא הפ ענמי ןודקיפ קר" רידשתל יסחייתה .1
('קנ 10) ?ותרטמ יהמ ןעומה והימ
('קנ 10) ?רידשתב תאז תוארל ןתינ דציכ ?דעיה להק והימ
('קנ 10) ?תועמשמה תא דימ םיניבמ אל עודמ ?רידשתה םש תועמשמ המ
קוזיח ,עונכש ,עודיי :בלה תמושת תא רידשתה ךשמ תואבה םיכרדהמ םיכרד וליאב ינייצ
('קנ 10) .קמנ ?רוכזיא וא
('קנ 10) ('וכו עבצ לוק-ספ ,םוליצ תויוז) ?ןכותה תא ךסמה תפש תתרשמ דציכ

2-3 תולאשה ךותמ תחא הלאש לע ינע
"םוידמל רסמה תא םיאתהל ךרוצ םג היתובקעב תררוג להקל םוידמה תמאתה" .2
(ןמייל 'פורפ)
('קנ 10) .ל"נה טפשמה תא יריבסה
('קנ 10) .ןותיעו וידר :םינושה תרושקתה יעצמאב םוסרפל תונורסח ינשו תונורתי ינש יבתכ
('קנ 10) ?וידרב ומסרפל ךיילע היה וליא ,רידשתב רבעומה רסמה תא תמסרפמ תייה דציכ
('קנ 10) ?ןותיעב ,רידשתבש רסמה ותוא םסרופ וליא הנתשמ היה דעיה להק םאה
הרוצב הז רידשת םסרפל ורחב עודמ ?םירסמ תרבעהב היזיוולטה לש הדוחיי המ
('קנ 10) ?תילאוזיוו
."היישעתל רוטיקה ןתנש הפונתל וושה רחסמה לע ינומהה םוסרפה תעפשה תא" .3
.(תרושקת ןומה)
('קנ 10) .תומוסרפב עונכש תוקירוטר שמח ינייצ
.רידשתב עונכש ךרוצל שומיש םהב השענש ,'א ףיעסב תנייצש םיכרדהמ שולש ימיגדה
('קנ 10)
('קנ 10) ?רסמה תרבעהל ותמורת יהמ ,הינמרגב ךרענש רקס עיפומ רידשתב
ךלשמ ךרד יעיצהו יריבסה - "תישיא-ןיב תרושקתל םינומה תרושקת ןיב ליבקמ בוליש"
('קנ 10) "ליבקמ בוליש"ב רידשתב רבעומה רסמה תא ריבעהל
ןורתיה והמו ןורסחה והמ :םניחב םיימואלה םינגה ילייטמ ברקב רידשתה ץפומ היה וליא
('קנ 10) ?רסמה תרבעל ךרדב

ינויע - 'ב קלח

'א קרפ

.1 - 3 תולאשה ךותמ תחא הלאש לע ינע
.הלאשל תודוקנ 35
תוקד 20 :ץלמומ ןמז

.תונותיעה שפוח לומ הנידמה ןוחטב .1
('קנ 6) ?ךכ לשב םינותיעה יכרוע תבוח המ ?תיאבצ הרוזנצ יהמ יריבסה
יזכרמ דיקפתב תרושקתה יעצמא וקחשי יתמ עובקל ,םייושעה םימרוג ינש יריבסהו ינייצ
?תומחלמב ילוש דיקפתב יתמו
דיקפת יתמו יזכרמ דיקפת תרושקתה הקחש יתמ - לארשיב הדפיתניאהו ץרפמה תמחלמ
('קנ 13) .יריבסה ?ילוש
םירבועש תוינכות ישיגמ לש העפותב םילקתנ ונא הנורחאל ,"רסמה אוה םוידמה" .2
.היזיוולטל וידרהמו ץורעל ץורעמ
דחאמ רבעמה לע תושקהל םילוכיש ,(היזיוולטו וידר) תרושקתה ילכ ינש ןיב םילדבהה םהמ
('קנ 10) ?ינשל
,היזיוולטב שיגממ תושרדנה תונוכתה לומ ,וידר ןרדשמ תושרדנה תונוכת יתש תוחפל יגיצה
('קנ 10) ?לדבהה והמ
יסחייתה ?םהב רבעומה רסמה לע ,םינושה הידמה יגוס ןיב ולא םילדבה םיעיפשמ דציכ
('קנ 15) ."רסמה אוה םוידמה" - ןהולקמ לש ותרותל

תיטארטיל תוברתו תילארוא תוברת .3
('קנ 10) .תילארואה תוברתה לש םינייפאמ העברא ןייצ
('קנ 10) .הרבחה לע בתכה תוחתפתה לש תוכלשה יתש ןייצ
תוברת וא תילארוא תוברת לש םינייפאמ תלעב איה תידוהיה תוברתה ךתעדל םאה
?תיטארטיל
רפסל תוברהלו ךינבל םתננישו ,פ"עבש הרותו בתכבש הרות םיגשומל תוסחייתה ךות רבסה
('קנ 15) .םירצמ תאיציב

הנבהו עדי תולאש - 'ב קרפ
.4-7 תולאשה ךותמ תולאש יתש לע ינע
.'קנ 50 כ"הס - הלאש לכל 'קנ 25
.תוקד 30 :ץלמומ ןמז

ןיאו ,דיחיה ךרעה אוה ןיא ךא ,הרבחלו םדאל יזכרמ ךרע אוה יוטיבה שפוח" .4
(קרב ןרהא טפושה) "רתויב בושחה ךרעה אוה
.םימיוסמ םיאנתב יוטיבה שפוח לש הלבגה רשפאמ לארשי תנידמב קוחה

?קוחה וא ןוטלשה ידי לע לטומה תרושקתב םייוסמ ןיינע םסרפל רוסיאה הנוכמ דציכ
('קנ 3)
.יוטיבה שפוח תא ליבגהל קוחה יפ לע רתומ םהבש תונוש תוירוגטק עברא הנמ
(הירוגטק לכל 3 ,'קנ 12)
(אמגוד לכל 'קנ 2 'קנ 4) .'ב ףיעסב תינמש תוירוגטקהמ םייתשל תחא אמגוד אבה
('קנ 6) ?לארשיב יוטיבה שפוחל "םעה - לוק" צ"גב םרת דציכ
"וילע חווידה אלא ומצע עוריאה הניא השדחה" .5
.םלועב תושדחה טמרופ תוחתפתה לע יבתכ
('קנ 8) .ומלוצש םיעוריאל תואמגוד ינת
?ןותיעהו היזיולטה וידרה תושדח ןיב םיינכטה םילדבהה
('קנ 9) ?ןכותה לע םיעיפשמ םיינכטה םילדבהה ךיא
('קנ 8) .4 תוחפל הנמ ,תושדח ךרוע ינפב םידמועה םינושה םיצוליאהו םילוקישה םהמ
םתויעראב רהרהמה טרס והז היגלטסונב ליגרתמ רתוי אוה "וידרה ימי" טרסה" .6
לש וטרס לע ,לקיש דר'ציר ,םייט ןותיעה לש רקבמה בתכ "עבק תודסומ לש
.ןלא ידוו
('קנ 12) .יפסכ לש לדומה יפ-לע וידרה תוחתפתה יבלש תא יראת
('קנ 5) ."וידרה ימי" ןלא ידוו לש טרסה פ"ע ,וידרה לש ומוקמ היה המ יבתכ
םירבדה דציכו ,הלאשל חיתפב" לקיש דר'ציר" ,םייט ןותיעה רקבמ לש וירבד תא יריבסה
('קנ 8) .תרושקתב תוכפהמל םירשקתמ
אוה םיעצמא וליאבו ןווכמ אוה ןאל ,אב אוה ןיינמ עודיש רדגומ רסמ איה תמוסרפה" .7
(רדלא תינור תרושקת ןומה) ".םיברב ץפומ
('קנ 4) .תרושקתב םירסמל תויורשפא תובוגת יתש יריבסהו ינייצ
('קנ 9) .יריבסהו ינייצ העפשה לש תוגרד שולש ונכתיי תמוסרפה ךילהתב
הינשה וליאו תמוסרפ התויה לע היולג הרוצב הריהצמ תחאה ,םוסרפב תושיג יתש ןנשי
.וז הדבוע ריתסהל הסנמ
?תושיגהמ תחא לכ ירוחאמ תדמועה הבשחמה יהמ
(תודוקנ 7) ?ענכשל ידכ השיג לכ תשמתשמ םילכ וליאב

םיגשומ - 'ג קרפ
8 ךותמ םיגשומ 5 לע תורוש 2-3 הרצקב בותכל ךילע
.תודוקנ 3 גשומ לכל - תודוקנ 15
.תוקד 10 ץלמומ ןמז

לווסאל לדומ .9
תילארוא הפוקת .10
.תישיא-ןיב תרושקת .11
.ןובס תרפא .12
.ןשקדורפ הרפ .13
.יומס רסמ .14
.תיאנותיע הקיתא יקוח .15
.יתרושקת עוריא .16