תוינויע ל"חי 3 - תרושקתב תורגב ןחבמ

סורג תירוא :הרומה | ןורימ אביקע ינב תנפלוא

049104 - "םינומה תרושקתל אובמ"
049203 - "תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקת"
תועש 3.15 :ןחבמה ךשמ
.תוקד 20 :הקספה

:ןחבמה הנבמ
"ןיסנא" :ןושאר קרפ
.עברא םירחוב ןכותמ תולאש שמח
תושדחה תורתוכ תאירק 'ד 10 :ץלמומה ןמזה
.תובושת תוקד 80
.תוקד 90 :ץלמומ ןמז כ"הס
.תודוקנ 100 :'א קרפב דוקינה כ"הס

."םינומהה תרושקת תעפשה" :ינש קרפ
.תחא םירחוב ןכותמ תולאש יתש
.תוקד 25 :ץלמומה ןמזה
.תודוקנ 25 :דוקינה כ"הס

."תונותיעה שפוח - יוטיבה שפוח" :ישילש קרפ
.תחא םירחוב ןכותמ תולאש יתש
.תוקד 35 :ץלמומה ןמזה
.תודוקנ 30 :דוקינה כ"הס

."לכו לכמ" :יעיבר קרפ
.םייתש םירחוב ןכותמ תולאש עברא
.תוקד 35 :ץלמומה ןמזה
.תודוקנ 30 :דוקינה כ"הס

."םיגשומ" :ישימח קרפ
.שמח םירחוב ןכותמ םיגשומ עבש
.תוקד 15 :ץלמומה ןמזה
.תודוקנ 15 :דוקינה כ"הס

 

ןיסנא - ןושאר קרפ

ןויעב ןתוא יארק .תועידי תורתוכ ךינפל
:(הלאשל תודוקנ 25) ןהירחאש תולאשה שמח ךותמ עברא לע ינעו

תפרצב - םיידי יתש תלתשה :הנושארל (1

לטבומ אוה ח"ש ןוילימ 25 -ב "רשואמה הכוזה" (2

תואיר תקלדמ עובשב ותמ םישנא 206 (3

ףלא 450 לש הנתמ לביק ןמצייו רזע אישנה (4
תסנכ-רבחו רש היה רשאכ ,םיקסע-שיאמ רלוד

רצואה ;ךוניחה תכרעמב התיבשה תכשמנ (5
.התיבשה םויסל תונוש תועצהב םינד םירומהו

;ןיקצומ - תירקב חצרנ קונית (6
תישילשה המוקהמ ותוא הקרז םאה

,השפוחל אצוי וניא ,רטפתמ וניא אישנה (7
;קדוצ אוה יכ חוטבו ,ודיקפתב ךישממ
תכשמנ הריקחה

תירבה-תוצראב רוקיבל אצוי רצואה רש (8
ב"הראב רוקיבל יעיבר םויב אצוי טחוש םהרבא רצואה רש
הרזעב םתא ןודיו ןבלה תיבב לשממה ישאר םע שגפי טחוש
.הירוס םע םולש םכסה היהי םא - ב"הראמ לארשי לבקתש

תושדחה :אשונה
םדוקה ףדב תועידיה תורתוכ תא ןויעב יארק
:(הלאשל תודוקנ 25) ,תואבה תולאשה שמח ךותמ עברא לע ינעו


:1 הלאש

('קנ 10) ?ןותיעל וסנכנ תושדח ילוקיש וליא יפ-לע יריבסה ?השדחל העידי ךפוה המ
?ןותיעל וסנכנ תושדח ילוקיש וליא יפ-לע יריבסהו ,םדוקה ףדהמ תועידי שולש ירחב
('קנ 10)

:2 הלאש
('קנ 10) .השדח תוביכרמ רשא תולאשה תשמח תא ריבסה
(תירבה-תוצראב רוקיבל אצוי רצואה רש) 8 רפסמ העידי תא יארק
('קנ 15) ."םי"ממה תשמח"ב שומישה תא הילע ימיגדהו

:3 הלאש
('קנ 15) ?ןותיעבו היזיוולטב ,וידרב תושדחה ןיב םילדבהה םהמ
('קנ 10) ?עודמו רתויב ההובגה תוריהמב א"תב עוגיפ לע תעדל לכונ יעצמא הזיאמ

:4 הלאש
('קנ 15) .םידיקפת השולש יריבסהו ינייצ ?םינומהה תרושקת ידיקפת םהמ
('קנ 10) ?(...רטפתמ וניא אישנה) 7 רפסמ העידי תאלממ דיקפת הזיא

:5 הלאש
('קנ 15) .םידיקפת השולש ינייצ ?ישארה ךרועה ידיקפת םהמ
.אמגוד יאיבה ('קנ 10) ?םיוסמ םוחתב הלכשה ול תויהל הכירצ םאה ?בתכה לש ודיקפת המ

םינומהה תרושקת תעפשה :ינש קרפ

:הלאשל 'קנ 25 - תואבה תולאשה יתש ךותמ תחא הלאש לע תונעל ךילע
:6 הלאש
?ןעמנה לצא םינומהה תרושקת העיפשמ םהילעש םיירקיעה םימוחתה תשולש םהמ
('קנ 9)
('קנ 9) .תוגהנתהו תודמע - יוניש ,בוציע ,קוזיח :תועפשהה יגוס םהמ יריבסה
גוס הזיאו םימוחתה תשלשב יסוי לע רודישה עיפשה דציכ יבתכו אבה רופיסה תא יארק
(תודוקנ 1) ?וילע לח העפשה

קושב שחרתהש עוגיפ לע הבתכ הרדוש היזיוולטב . היזיוולטה תניפב ותחפשמ םע בשי יסוי
םילשוריב הדוהי הנחמ קושבש יתעדי אל" :רמאו הבתכב הפצ יסוי .םילשוריב הדוהי הנחמ
עובשב .ארונ דיחפמ .םיעגפנה לא רובעל חילצה אל שממ סנלובמאה ,םירצ ךכ-לכ תובוחרה
."ןכתסהל הצור אל ינא .הדוהי הנחמ קושל ךלנ אל ,םילשוריל עסינ רשאכ ,אבה

:7 הלאש
תרושקתה ונל תקפסמ םתוא םיכרצ שולש ינייצ ?םיקופיסהו םישומישה תשיג יהמ
('קנ 10)
('קנ 5) ?תרושקתב המצוע התואבו םירסמ םתואמ םיעפשומ םישנאה לכ אל עודמ
?תושלחה וא תוקזחה תועפשהה תשיג תא תוקזחמ ןה םאה ב+א םיפיעסל ךיתובושת יפל
('קנ 10) יריבסה


תונותיעה שפוח - יוטיבה שפוח :ישילש קרפ

:הלאשל 'קנ 30 - תואבה תולאשה יתש ךותמ תחא הלאש לע תונעל ךילע

:8 הלאש
('קנ 10) ?קרב ןורהא טפושה לש ותרדגה יפל יוטיבה שפוח והמ ירידגה
?היזיולטב שומישה תועצמאב אל ,יוטיבה שפוחל ותוכז תא שממל טושפה חרזאה לוכי דציכ
('קנ 6)
שפוח תא םיליבגמ םה ךכבו תרושקתב תוינעזג תועד םוסרפל םידגנתמה לש םתעד יהמ
('קנ 7) ?יוטיבה
תועד םוסרפב םיכמותה םישנאה תעדל יסחייתה ?יוטיבה שפוח תלבגהב תונכסה םהמ
('קנ 7) .תרושקתב תוינעזג

:9 הלאש
('קנ 5) ?תונותיעה שפוח והמ ירידגה
('קנ 5) ?"תונותיעה שפוח" םייק היהי תיטרקומד הנידמבש בושח עודמ
?וז תוכז שומימל תונותיעה שפוח לש המורתה יהמו ?"תעדל רוביצה תוכז" יהמ יריבסה
('קנ 10)
רוביצה תוכז" שומימל םרות וז הבוח שומימ דציכו "חוודל יאנותיעה תבוח" יהמ יריבסה
('קנ 10) ?"תעדל


"לכו לכמ" :יעיבר קרפ

:הלאשל 'קנ 15 - תואבה תולאשה עברא ךותמ תולאש יתש לע תונעל ךילע

:10 הלאש
('קנ 8) .לארשיב תיללכה היזיוולטה ירודיש תליחת לע הרצקב ירפס
('קנ 7) .זא ,הז םוידמל תונושה תויודגנתהה ןמ תחא לע יבתכ

:11 הלאש
('קנ 7) ?"תיבלש ודה המירזה" יהמ
('קנ 8) ?"קרזמה תשיג" תא תרתוס וז השיג דציכ

:12 הלאש
('קנ 6) .תרושקת יגוס השולש יריבסהו ינמ
('קנ 9) :האבה הלבטה תא ימילשהו ךתרבחמל יקיתעה
הרישי תישיא ןיב תרושקת םינומה תרושקת  
    ןיע רשק
    הבוגת
    ןעמנה

('קנ 6) .תומוסרפב עונכשל םסרפמה שמתשמ םהב םיכרד שולש ינמ .א .13
הלבטב ימילשהו ךתרבחמל יקיתעה ?היזיוולטו ןותיע ,וידרב םוסרפ ןיב םילדבהה םהמ
('קנ 9) האבה

ןותיע וידר היזיוולט  
      םישוח
      (םישומיש) הקפה יעצמא
      ביצקת

.גשומ לכל 'קנ 3 - םיגשומ :ישימח קרפ

:םיאבה םיגשומה עבש ךותמ םיגשומ השימח ריבסהל ךילע
.תילגעמ תרושקת .1
.תרושקתב שער .2
.םילמס תפש 3
.רסמ .4
.דעי להק .5
.תוקזחה תועפשהה תשיג .6
.תכוותמ תרושקת .7

תובושת
1 הבושת
:תושדח תכירעב םילוקיש
.ןנכותמ וניאשו לבוקמה ןמ גרוחה עוריא- העתפהה םרוג
.ותומכב וא ותמצועב ,ולדוגב םירחא םיעוריאל תיסחי טלובש עוריא - המצועה ףס
ישנא וא תונידמל רשק - תושדח תויוחתפתה וב שיו רבעב רבכ וילע חוודש עוריא - תויכשמה
.תובושח תונידמ וא םיבושח םישנא לע תועידי - הטילא
.םדא ינבל םירושקש םישגרמ םירבד - ישונא רופיס
.תוילילש ויתוכלשהו ויתואצותש עוריא - תוילילשה םרוג

1 'סמ העידי - העתפהה םרוג
3 'סמ העידי - המצוע ףוס
7 ,5 'סמ העידי - תויכשמה
2 'סמ העידי - ישונא רופיס
6 רסמ העידי - תוילילשה םרוג
8 ,7 'סמ העידי - הטילאה ישנאל רשק

2 הבושת
:תולאשה תשמח
?רבודמ וילעש אשונה ,ץפחה ,םדאה והימ - ימ"
?שחרתהש עוריאה והמ - המ
?הרקי וא ,הרק הז המל - עודמ
?עוריאה שחרתה ןכיה - םוקמ
?עוריאה ןמז והמ - יתמ

רצואה רש - ימ
תירבה - תוצראב רוקיבל אצוי - המ
.לשממה ישאר םע ןודלו שגפיהל - עודמ
.תירבה תוצראבש ןבלה תיבב - םוקמ
.יעיבר םויב - יתמ
3 הבושת
םיצורעמ יטיא ןותיעהש ןאכמ ,הצפהו הנכה לש ןמז תשרוד ןותיעה תנכה :םילדבהה
.היזיוולטהו וידרה ןמ רתוי ףיקמו ידוסי אוה תאז תמועל ןכדועמ תוחפ אוהו םירחא
וא ןופלט תרזעב םוקמ לכמ רדשל םילוכי וידר יבתכ ,עוריא לכ לע ידימ חוויד רשפאמ וידרה
אורקל ןתינ רסחה תא .טרופמ וניאו ףיקמ וניא ןכלו ריהמו רצק אוה וידרב חווידה ,ןופאלפ
.ןותיעב רחואמ רתוי
שרוד היזיוולטב תושדחה רודיש .וידרה ןמ הזירז תוחפו ןותיעה ןמ הקימעמ תוחפ היזיוולטה
הנכהו הכירע רבוע רדושמה רמוחה ךכל ףסונב .עוריאה םוקמב םימלצו םיבתכ לש תוחכונ
תולוק ,תונומת תרזעב עוריאה תא השיחממ איה לודג ןורתי תאז תמועל היזיוולטל .רודישל
.םילילצו

םישנא וא וידר יבתכש ,םושמ רתויב ההובגה תוריהמב עוגיפ לע עומשל לכונ וידרהמ
ןפלואל ידיימ ןפואב ןופאלפ וא ןופלט תרזעב םוקמ לכמ רשקתהל םילוכי םוקמב םיחכונש
.'ודכו תומלצמ ,הכירע אלל רישי ןפואב רודישל םתוא תולעהל ןתינו

4 הבושת
:םינומהה תרושקת ידיקפתמ השולש
.רוביצ ישנאו םיגיהנמ לע עדימו ,םלועבו ץראב שחרתמה לע עדימ קפסל - הביבסה רוקיס
.תושדחבש םיעוריאל תויונשרפו םירבסה להקה ינפב איבהל - תונשרפ
.םוי-םויה ייחב םישנאל רוזעיש עדימ קפסל - ישומיש עדימ תריסמ
.וישעמו רוביצ שיא לע עדימ האיבמו הביבסה רוקיס דיקפת תא תאלממ 7 'סמ העידי

5 הבושת
:ישארה ךרועה ידיקפת
.תושדחה תרודהמל וסנכיי תועידי וליא טילחהל
.הנושארה היהת העידי וזיא טילחהל
ןותיעב םמוקימו תועידיה לש ןתעפוה רדס תא עובקל
.חוסינה תא רשאל
הלכשה ול היהתש ךירצ בתכ לכ .תכרעמל ןתוא איבהלו תועידי ףוסאל בתכה לש ודיקפת
םע רשקב תויהלו תיברע תעדל ךירצ םיברע יניינעל בתכה :אמגודל .חוודמ אוה וילעש םוחתב
.חוודל ךירצ אוה םהילעש םירוזאהמ םינוש תורוקמ
6 הבושת
.םלוע תופקשהו תועד לע ,הבשחמה לע , עדיה לע העפשה .1 :העפשהה ימוחת תשולש
. תוגהנתהה לע העפשה .3 .שגרה לע העפשה .2
: בוציע .הנוכנ ותעדש רתוי ענכושמ אוה תעכ ךא תרושקתב ומכ העד התוא לעב םדא :קוזיח
תרושקתה תעפשהב :יוניש .ותוגהנתהו ותדמע לע ןעמנה טילחמ טלקנש עדימה תובקעב
.רבעב תושעל ונגהנש הממ תוגהנתהה תא ונינישו ונתעד התנתשה
םירצ הדוהי הנחמ קושב תובוחרהש עדוי אוה .עוגיפ היהש עדוי יסוי רדשמה רחאל - עדי
.םיעוצפה דע עיגהל חילצה אל סנלובמאהשו
.דחופ יסוי עדיה ןמ האצותכ - שגר
.הדוהי הנחמ קושב רקבל אל טילחה יסוי - תוגהנתה
אוה .רבד וילע עדי אלו הדוהי הנחמ קוש תא ריכה אל יסוי - תוגהנתה בוציע - העפשהה גוס
טילחה אוהו תמייוסמ הדמע יסוי לצא בציע טלקש עדימה .עוגיפ וב שחרתהל לוכיש עדי אל םג
.קושב רקבל אל

7 הבושת
םיכרצו םינוש םינמזב םינוש םיכרצ ונתיאמ דחא לכל :םיקופיסהו םישומישה תשיג
ונל תקפסמ םתוא םיכרצה .ךורצנש ןכותה תריחבבו ץורעה תריחבב ונתוא םיחנמה םה ולא
תשגרה - םיישגר םיכרצ .2 .הנבההו עדימה ,עדיה קוזיח - םיילכש םיכרצ .1 :תרושקתה
.הרבחהמ קלח שיגרהל ןוצר - תוכייש תשוחת לש םיכרצ .3 תוהדזה ,בצע ,החמש
,הלכשה ,םייח ןויסנ ,םייתוברת-ןעמנה ידי-לע םירסמה חונעפ לע םיעיפשמ םינוש םימרוג
.םדאל םדאמ הנוש איה העפשהה ןכל ,'וכו ישפנ בצמ
תנעוט תוקזחה תועפשהה תשיגש ןוויכמ - תושלחה תועפשהה תשיג תא תוקזחמ תובושתה
וב הקירזמה םינומהה תרושקת לומ לא םינוא רסחו דדוב דמוע ינרדומה םלועב םדאהש
לוכי םדאש םיאור הנה ךא ,דגנתהל וא רוחבל לוכי וניאו םלוכ תא טלוק אוהו ,הנוצרכ םירסמ
.ותוישיא יפל םתוא חנעפלו ויתופדעה יפל םירסמב רוחבל
8 הבושת
תא עימשהל םדאה לש שפוחה והז' :קרב ןורהא טפושה לש ותרדגה יפל יוטיבה שפוח
.'ןכ תושעל הבוחה וילע תלטומ אהתש אלב ,ותלוז תעד תא עומשלו ותעד
,תובוחרב םיטלש ,תונגפה-יוטיבה תורוצ לכ תא ללוכ יוטיבה שפוח תיטרקומד הרבחב
.ןותיעב םירמאמו םיבתכמ םוסרפ ,תוינוכמ לע םירקיטס
םישנא לע עיפשהל םילולע םה ,תוינעזג תועד ןוגכ ,םאיבחהל יוארש םירבד םימסרפמ רשאכ
.תוינעזגה תועדה ילעבל ופרטציו םישדחה תונויערה תא וריכה אלש
םייקל לכונ אל ,רוביצב הלאכ תועד לש ןמויק לע עדנ אל םאש תרמוא תיטרקומדה הדמעה
תועדב םיקיזחמה םישנא שיש עדנ אל םא .ונמצע תא קודבל ךירצש עדנ אל ,אשונה ירוביצ ןויד
ידכ תויכוניח תולועפ םוזילו ונלש ךוניחה תכרעמ תא קודבל ךרוצל םירע היהנ אל ,הלאכ
םתוא לש םהיתועד תא םסרפנ אל םא תאזמ הרתי .תונעזגל הייטנה תא םצמצלו תונשל
תא םצמצל ידכ תוישממ תולועפב טוקנלו םהימויא ינפמ ןנוגתהל ךירצש עדנ אל ,םישנא
.רוביצה לע םילאה םויאה

9 הבושת
ילכ תועצמאב םיברב ותוא םסרפל בותכלו עדימ לבקל שפוחה :תונותיעה שפוח
.תרושקתה
הז אוה חרזאה תיטרקומד הנידמב .היטרקומדה דוקפת תא החיטבמ תישפוח תונותיע
וילע ,ןוטלשה תריחב לש יטרקומדה ךילהתב ףתתשהל לכוי חרזאהש ידכ .ןוטלשה תא רחובש
לע ןכו תוירוביצ תורשמל הריחבל םידמעומה לע ,ןוטלשה לש ודוקפת ךרד לע העד שבגל
,םינותנה תא קפסל םילוכי תרושקתה יעצמא קר .ירוביצה םויה רדס לע םידמועה םיאשונה
ןיב האוושהו ןויד םייקל ידכ .םיבושחה םיאשונב תונושה תודמעה תאו םינותנל תונשרפה תא
םתלועפ יכרד לע אלמ עדימ לבקל םיחרזאה םיבייח ,תמאה לא עיגהל ידכו תונושה תודמעה לכ
היהת םא קר לבקל חרזאה לכוי הזה עדימה תא .הרבחב םינוש םידיקפת ילעב לש םדוקפתו
.אלמ שפוחמ הנהתש ,תישפח תרושקת
תועצמאב עדימ לבקלו עדימ ריבעהל תיטרקומד הנידמב חרזא לכ לש תיסיסבה תוכזה
לכ עיגי רוביצה לאש חיטבמ תונותיעה שפוח "תעדל רוביצה תוכז" ארקנ תרושקתה יעצמא
.תרושקתה יעצמא ךרד תאזו ,רוביצב תוחוורה תופקשההו תועדה לכל ףושח היהי אוהו עדימה
אוה ,תעדל תוכזה תא ול שיש יפ לע ףאו ,ומצעב עדימה לא עיגהל לוכי וניא ליגרה חרזאה
גישהל ,חוודל יאנותיעה תבוח ןכלו ,וליבשב תאז השעיש ימ ול ןיא םא התוא שממל לוכי אל
תלטומ םהילע ,ולוכ רוביצה לש תופקשהה תאו תועדה תא ,תודבועה תא ץיפהל ,עדימה תא
.רוביצהמ רבד ריתסהל אלו - רוביצל ןיינע וב שיש המ לכ לע חוודל הבוחה
10 הבושת
ל"הצ דעצמ היה ןושארה רודישה .1968 תעשב הירודיש תא הליחתה תיללכה היזיוולטה
הגרדהב .עובשב תועש 'סמ קר תיללכה היזיוולטה הרדיש הליחתב .תדחואמה םילשוריב
חול .תוצח דע םישולשו שמח העשמ םוי םוי הרדיש תיללכה היזיוולטה .םירדשמה חול בחרתה
היזיוולטה .דועו הילאוטקא ינמוי ,םייטילופ םיאשונב םינויד ,תושדח ירודיש ללכ םירדשמה
קר לכהו לארשיב הרבחה יביכרמ לכ לש םיכרצ לע תונעלו תוריש תתל הלדתשה תיללכה
.ןבל-רוחשב
ירודישל ,ל"ז ןוירוג-ןב דוד ,לארשי תנידמ לש ןושארה התלשממ שאר דגנתה תובר םינש
לע הבוט אל העפשה היהת היזיוולטלש בשח ןוירוג-ןב .הריעצ זא התיהש הנידמב היזיוולט
.לארשיב הרבחה

11 הבושת
להקל םינומהה תרושקתמ תורישי רבוע רסמה דימת אלש תרמוא תיבלש-ודה המירזה
.רסמל םיקינעמ ונאש תועמשמה לע בורל םיעיפשמה םירבח ךרד רבוע אוה .יפוסה דעיה
"העדה יגיהנמ" םיארקנה םישנא םתוא םיעפשומ ןושארה בלשב ,םיבלש ינשב תמרוז העפשהה
ןמ קלח לע ועיפשי "העדה יגיהנמ" ינשה בלשבו (םיוסמ םוחתב םיאצמתמה ,םירבח ,םירכמ)
.(םתיא ץעיתהל םיאבש םהירבח לע) .םתוא םיבבוסה
ירה ,תרושקתה ןמ רישי ןפואב אלו םירבחמ םיעפשומ ונחנא םאש ךכב איה הריתסה
אוה אלא ,קרזמה תשיגב ומכ ןוניס אלל רישי ןפואב םינומהה תרושקתמ רבוע וניא רסמהש
.ןוניס לש םיבלש רבוע

12 הבושת
..ןעמנל רסמ ריבעמ ןעומ .םישנא ינש ןיב תרושקת-תישיא ןיב תרושקת
.לאיצנטופב דאמ לודג םינעמנ להק םע תרושקת - םינומה תרושקת
.ןעמנה אוהו ןעומה אוה ,ומצע םע רשקתמש םדא - תישיא ךות תרושקת


הרישי תישיא ןיב תרושקת םינומה תרושקת  
שי ןיא ןיע רשק
הרישיו תידיימ היוחד זא ןכ םאו שי דימת אל הבוגת
דיחי ןווגמ ,ימינונא ,לודג ןעמנה

13 הבושת
.תואוושהב שומיש ,םימסרופמו םיחמומב שומיש ,תואמסיסב שומיש


ןותיע וידר היזיוולט  
היאר העימש העימש ,היאר םישוח
עבצ ,סופד ,ריינ
םירויא ,תונומת
הקיזומ ,ןפלוא ,ןיירק
,(םינקחש ,םינמגוד) םישנא
םוליצ ,הרואפת ,הקיזומ
(םישומיש) הקפה יעצמא
ךומנ ךומנ דאמ הובג ביצקת


14 הבושת
:םיגשומ
הבוגת ול ריזחמ ןעמנהו ןעמנל רסמ ריבעמ ןעומ ובש תרושקת ךילהת :תילגעמ תרושקת .1
.ןעומל ךפוהו
.ןעמנה דצמ רסמה לש הנבה רסוח :תרושקתב שער .2
('דכו םינפ תועבה ,ףוג תועונת) .םירסמ תרבעהל תילולימ יתליב הפשב שומיש :םילמס תפש .3
.ןעמנל ריבעהל הצור ןעומש ןכות לכ :רסמ .4
.לאיצנטופב ,תינכותה/תמוסרפה תא ,ושכרי/ופציש םישנאה :דעי להק .5
תרושקת לומ לא םינוא רסחו דדוב דמוע ינרדומה םלועב םדאה :תוקזחה תועפשהה תשיג .6
.דגנתהל וא רוחבל לוכי וניאו םלוכ תא טלוק אוהו ,הנוצרכ םירסמ וב הקירזמה םינומהה
('ודכו סקפ ,ןופלט) .ךוותמ לכ תועצמאב ןעמנל ןעוממ רסמ תרבעה :תכוותמ תרושקת .7