תרדושמו הבותכ תונותיע - תרושקתב תורגב ןחבמ

ןיול לשא :רבחמה הרומה | ן"רהב הללכמו אנפלוא

2000 ,ס"שת ץיק :הניחבה דעומ
049203 :ןולאשה למס
דומיל תודיחי יתש
דמלנ אלש עטק - UNSEEN ןושאר קלח
ןחבנל תוארוה

חפסנה תאירק ןמז תוקד 10 + תוקד 45 :הניחבה ךשמ .א
:הכרעה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב
.חפסנ רמאמ הוולתמ הז קלחל םיקרפ ינש הז קלח לש ןולאשב

:ןושאר קרפ
תולאש 2 ךותמ 1 לע בישהל שי הז קרפב
תודוקנ 40 וז הלאשל
.הז קרפל תודוקנ 40 :כ"הס

:ינש קרפ
תולאש 3 ךותמ 2 לע בישהל שי הז קרפב
תודוקנ 30 הלאש לכל
.הז קרפל תודוקנ 60 :כ"הס

.הז ןולאשל יפוסה ןויצהמ שילש םיווהמה - תודוקנ 100 :הז קלחל תודוקנ כ"הס

ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

ינש קלח
ןחבנל תוארוה

(תוקד 90) יצחו העש :הניחבה ךשמ .א
:הכרעה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

.םיקרפ השולש הז קלח לש ןולאשב

תולאש 3 ךותמ 1 לע בישהל שי הז קרפב :ןושאר קרפ
תודוקנ 28 וז הלאשל
.הז קרפל תודוקנ 28 :כ"הס

תולאש 5 ךותמ 3 לע בישהל שי הז קרפב :ינש קרפ
תודוקנ 20 הלאש לכל
.הז קרפל תודוקנ 60 :כ"הס

םיגשומה 6 ךותמ 4 הרצקב ריבסהל שי הז קרפב :ישילש קרפ
תודוקנ 3 גשומ לכל
.הז קרפל תודוקנ 12 :כ"הס

.הז ןולאשל יפוסה ןויצהמ שילש ינש םיווהמה - תודוקנ 100 :הז קלחל תודוקנ כ"הס

ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח .ג


דמלנ אלש עטק - UNSEEN - ןושאר קלח

רהזי לש ורמאמ ,הז ןחבמל חפסנל תוסחייתמ הז קלחב תולאשה לכ .םיקרפ ינש הז קלחב
."ץראה" ןותיעב םסרופש ,יקסנלימס

ןיסנא - 'א קלח
(תודוקנ 40) ןיסנא - 'א קרפ
.1-2 תולאש ןיבמ דבלב תחא הלאש לע בישהל ךילע הז קרפב

:1 הלאש
(תודוקנ 15) ?רמאמב ראותמה "חיכשה" החנמה לש וינייפאממ השולש ןייצ
."בישקהל תעדל אקווד אלא ,רבדל תעדל ךכ לכ הניא םיאנותיעה לש היעבה" יכ רמאנ רבכ
(תודוקנ 15) ?היזיוולטב רקיעב ,רמאמה רואל ,בצמה הז עודמ
- ,ינש דצמו ,תעדל רוביצה תוכזל גאודש ימכ - דחא דצמ ,רמאמב גצומ ןייארמה יאנותיעה
(תודוקנ 10) .קמנ ?םיינשה ןיב הריתס שי ,ךתעדל ,םאה .תינכותה לש "גניטייר"ל גאודש ימכ

:2 הלאש
ןונגס סחייתה) ?ךל ןינמ ?הז ורמאמ תביתכב רמאמה בתוכ לש ותרטמ ,ךתעדל ,יהמ
(תודוקנ 10) ,(רמאמה
החכוה אבה .חוריאה תוינכות לש חוורה ןונגסה םע המלשה ,רמאמב רמאנב תוארל ןתינ
('קנ 10) (רמאמה ףוסל םג סחייתהל יאדכ) ךכל
ומצעל "חקול" סיסב הזיא ךמס לע ."תעדל הצורה רוביצה חילש" -כ רמאמב גצומ ןייארמה
(תודוקנ 10) ?הז דיקפת ןייארמה
(תודוקנ 10) ?רמאמה יפ-לע ,"רוביצה חילש" דיקפת תא ןייארמה תחיקלב תויתייעבה יהמ


(תודוקנ 60) ךשמה ןיסנא - 'ב קרפ

.'קנ 30 הלאש לכל .3-5 תולאש ןיבמ דבלב םייתש לע בישהל ךילע הז קרפב

:3 הלאש
?ןייאורמה תא "קיתשהל" חוריאה תינכות שיגמ לע םיעיפשמש םימרוג השולש אבה
(תודוקנ 15) .רמאמב ואבוהש םירבדל סחייתה
(תודוקנ 5) ?"הקתשהה" ףא-לע ,אובל םינייאורמה םיכישממ ,ךתעדל ,תאז לכב עודמ

:4 הלאש
.רמאמה בתוכ ןייצמ - "אובל ףחדנ המ םושמש להק םגו ...לכה וניכה רבכו"
ןויארה תא תוארלו תבשל םוקמב ,הלא תוינכותל להקה תא תואיבמש תוביסה ,ךתעדל ,םהמ
(תודוקנ 20) .תוירשפא תוביס שולש ןייצ ?היזיוולטב
(תודוקנ 10) .םיקיפמה דצמ ,ןפלואל להקה תאבה תובישחל תוביס יתש ןייצ

:5 הלאש
.רמאמב רמאנ - "םיארמ אלא םיטטצמ אל היזיולטב"
(תודוקנ 10) .הז טפשמ רבסה
(תודוקנ 5) ?הלא םירבד רואל חוריאה תוינכותב הטשפתה העפות וזיא
(תודוקנ 5) ?בצמה הנתשיש ידכ תורקל ךירצ המ ?ךתעדל ,תויהל בייח הז בצמ םאה


חפסנ

םרטב ,בטיה רמאמה תא אורקל ץלמומ .הז חפסנל תוסחייתמ הניחבה לש 'א קלחב תולאשה
.תולאשה לע בישהל ליחתת

!היזיוולטל וכלת לא ,םישנא וה
ינפל םתסאמנ ,רבד רמול ומשנתש ינפל םכתא וקחמי .םכתא קיתשהל ידכ םכתא ונימזי
.םישפוטמ םימלגל םכתא וכפהי ,םכמ ופיצש הרושה תא םירמוא םכניאשכו ,םתלחתהש
יקסנלימס רהזי תאמ
המ רמול וצרתשכו ,םכב וללעתי ,םהב ולתהי .םכתא קיתשהל ידכ םשל םכתא ונימזי
.וקלוסתו "הבר הדות" םכל ורמא רבכ ,םתרחיא ,רמול םתבשחש

םכנויסינלו םכתמכוחל ופינחי ,ןופלטב םכב וריצפי ,ריזחהלו תחקל תינומ םכל וחלשי
הלמ ץייצל וקיפסת אל ,רבדל םינכומ לודגה רואב םירפואמ ובשתו ואובתשכו ,םכתואיקבלו
.התיבהו הבר הדות ,םתסאמנ רבכו

םיטטצמ אל היזיוולטבש ינפמ ,םכמ תולדל שקיב התואש תחא הרוש ןייארמל התיה הצוחנ
םימגמגמ םתא םאו ,םכדיקפת רמגנ ול הצוחנה הרושה םכלוקב הרמאנש רחאלו ,םיארמ אלא
.הצוחהו םתסאמנ הבר הדות ,הצוחה דימ וקרזית ,רחא ןוויכ םיעיצמ הלילח וא םיכיראמ וא

וא םיבדנתמ םינקחשל ול תוצוחנה תורושה תא קלחמ אוהו הנכומ תינכות שי החנמל
וניכה רבכו ,ךסמה לע הארנ יתלב ,קיפמה ונודא ובג לע ול שיו ,בוצק ןמז ול שי ,אובל םיתופמל
,די בנזב התיבה ףנפנל ידכ ילוא ,אובל ףחדנ המ םושמש להק םגו הרואת ,הרואפת ,לכה
םג שיו ,ינשה ןפלואבו להקה ןמ םינמזומ םיביגמ םגו ,םינוטרס םגו ,ןכומ חיתפ םג שי ןבומכו
סינכהל דחא ינוהמת רזומ םגו ,תוירורעש תושעל ןוירב םג שיו ,םיעטקה ןיב רשקל ןויקומ
תתל וא ,ןנכותמל ץוחמ והשמ שדחל וא ,וניכהש רדסה תא לקלקל רוסאו םיליחתמ רבכו ,עבצ
לע ותלמ דוע ,הבר הדות ,הבר הדות ,תניינעמ תויהל הליחתמ איהו םואתפו םמחתהל החישל
םג רבכו אבה רבודב תוציאמ ןהו ודדנ רבכו ונממ תוקיר רבכ החנמה יניע ,רבדמה עסושי ונושל
למלמל קר אלא חילצה אלו ,םהדנ קלוס רבכו הסינ וירחא אבש ימ םגו ,הרובגב קתשומ אוה
,םימכחה םכח ,םכח שיא ,החנמ ותוא םש ךלומ לכה לעמו ,םולכ רמא אל דועשכ דימ סאמנו
,םכחה ןאכ ימ ואריש םתוא עסשי עסש םגו ,םינעדיה לכמו םיחמומה לכמ ,וינמזומ לכמ םכחו
,ורדסי אל ותואשו ,רמאנל רבעמ רתתסמ המ דימת עדויש םכוח ,םכוח אלא םכח םתס אלו
ינפמ ,רומאל רומא היהש המ רמא אלש ימל ,ולש ףצוחמה "!תאז לכב"ה ול ןכומ דימתשו
םוש לאשנ אל םלועמשכ םג ,תעדל הצורה רוביצה חילש קר אלא ןבומכ וניא ,םכוחה ,אוהש
ידימ קמחתהל דוס ריתסמכ הארנש ןמש גד םושל חיני אלו ,הצור תמאב אוה םא רוביצ
?חצינ ימ תא .חצנמה םכוחה יניעב קלדנ ינקדצה עשרה ץוצינו םימייסמ רבכו ,ולש תדוכלמה

שי רבכ אוהו .תינכות ול השעש םכוחה ידיב םלג רמוח אלא םכניא .קיתשהל ידכ םכתא ונימזי
םייאמ רבכ רזכאה קיפמהו ,ותינכותמ גורחל שיאל חיני אלו ,המכו ימו המ ןונימ תחסונ ול
םכתא םיכילשמו םכשאר לע זא םיטבוחו ,תמוסרפ אל םא ,ןוטרס דוע שיש תוארונ תויוועהב
דיכ תוקוניתה תא וביכשה אל םתיבבו ,ץראה הצקמ ועיגהש ,םישגרנה םירבדמה ראש לכ םע
,קיתו םיסוס עינכמכ ולש ןפלואב םלוכ לע קעוצ תמאב לודגה וליאו ,לודג אבא ךיא ואריש
,והשמ רמול ידכ םהל וארקש תגעלנה תומימתב ובשחש ,םישעוגה ירמה ינב לכ לע טלתשמו
חינהל היהי ןתינש יפכמ השימח העברא יפ ןימזה םיחכוותמ השימח העברא ןימזהל םוקמבשו
םיקעוצ רבכ םלוכו ,םייח אלמו חמשו םחו סוחדו ןיינעמ היהיש ידכ לכה ,רבדל והשימל
קיתשה רבכו ,ןודא ןאכ ימ םהל הארי החנמהש דע ,עבעבמו יסיסע םיעגושמ תיב ,םיחלתשמו
הלאו ,ולש שחנה ןושל תא וא לבזה ןושלק תא תעכ עקתיש ןרותה ןוירבה דבלמ םלוכ תא
םיזובמו םיקתשומ ,םימולה םמצע םיאצומ ויהי ,רבד עומשל וויק וא ,רבד רומאל ואבו וחרטש
.םישיגרמ םה המ תפכא ימל .הצוחה םיפחדנ
,רבד רמול ומשנתש ינפל םכתא וקחמי .םכתא קיתשהל ידכ םכתא ונימזי .היזיוולטל וכלת לא
םימלגל םכתא וכפהי ,םכמ ופיצש הרושה תא םירמוא םכניאשכו ,םתלחתהש ינפל םתסאמנ
םיעדוי םה קר ץרמנה קיפמהו םכוחה החנמה קרו ,המוהו םכביבס שעור היהי לכה ,םישפוטמ
רבדה לכ הז - םימסרפמ ךושמל החוכו םירקסב תינכותה דמעמ אלא םכירבד אלו םתא אל יכ
ותפי בושו ,םכמ םימומרע םהש אלא .םעה לכ ינפל םיגעלנ וגצוהו ודכלנש םיאתפ קר םתאו -
,םישנא וה ,אובל ותפתת ןכא םא ,םתאו ,םילודיש ינימ לכב אבה עובשב םג םכתא ובחסיו
הדות" ,"הבר הדות"ב ליחתי אוהשכו ,תודחא תוחורס םיציבו תוינבגע המכ םכילכב אנ ומיש
הציב דועו םיתש וא תחא הינבגע םכוחה לש ופוצרפב חארט ,הלמ םתרמאש ינפל ולש "הבר
.םייתש וא תחא המלצמ םהל וכפה םגו ,קיפמה לש לעושה ינפב תחא תלזונתויללכ תולאש - 'ב קלח

םיקרפ השולש הז קלחב

(תודוקנ 28) תובחר תולאש - 'א קרפ
.1-3 תולאש ךותמ תחא הלאש לע בישהל ךילע הז קלחב
.תודוקנ 28 וז הלאשל

:1 הלאש
תיתוכיא לומ תיראלופופ תונותיע
(תודוקנ 8) .יתוכיאל יראלופופ ןותיע ןיב םיינכות םילדבה 4 ןייצ
(תודוקנ 8) .יתוכיאל יראלופופ ןותיע ןיב םיינרוצ םילדבה 4 ןייצ
רבודמ םאה "ןויזיווריאה תורחתל ילארשיה רישה רחבנ" :תרתוכה המסרפתה ןותיעב
(תודוקנ 4) ?ךל ןינמ ?יתוכיא וא יראלופופ ןותיעב
.יראלופופה ןוויכל אקווד תכלל םינותיע רתויו רתוי לע ועיפשהש םימרוג ינש ןייצ
(תודוקנ 4)
(תודוקנ 4) .םייתש ןייצ ?וז העפותל ,ךתעדל ,שי תוילילש תועפשה וליא

:2 הלאש
תופלדה
תנידמ לש ץוחה רשו ילארשיה ץוחה רש ןיב תננכותמ השיגפ לע תונותיעל ףלדוה הנורחאל
.ןמית
(תודוקנ 4) ?ץראב וז העידיל הפלדהה רוקמ תויהל לוכי ךתעדל המ
(תודוקנ 8) .תויורשפא יתש עצה ?וז הפלדהל תוירשפאה תוביסה ןהמ
(תודוקנ 4) ?ללככ ,תופלדהל תויהל תולוכיה תורחא תורטמו תוביס יתש ןייצ
(תודוקנ 4) ?"הפלדה"ל "הפילד" ןיב לדבהה המ
(תודוקנ 8) .רבסה ?ךישמהל תופלדהה תעפותל עייסל ידכ עבקנ יתא ןורקע הזיא
:3 הלאש
תיתרוקיב תושדח תכירצ
:םירהצב 12 העשב "לארשי לוק" תושדחב הרדושש העידי ךינפל
דעומב ןוטגנישווב תוידדצ-ודה תוחישב ףתתשת אל לארשיש טילחה ינידמה טניבקה"
תוחישהש העיצמ לארשי יכ טילחה טניבקה .רבמצדב העברא - ב"הרא העבקש
."ימשר רושיא ןיא ןיידע הלא םירבדל .ונרוזאב ומייקתי

:האבה העידיה הרדוש 13:00 העשב ,םויה ותואב
.ןוטגנישווב תוידדצ-ודה תוחישה תחיתפ תא םימי המכב תוחדל העיצמ לארשי"
.רבמצדב העשתל דע רבמצדב העבראל עבקנש דעומה תא תוחדל תשרוד לארשי
םירהצב טילחה ךכ .תוחישה ךשמהל ךרעיהל הנתינש הרצקה הארתהה :אוה קומינה
."ינידמה טניבקה

:טניבקה תטלחהל יבמופ תנתונה ,הלשממה שאר ץעוי תעדוהמ םיעטק םג ךינפל
םדקהב ,םידדצה ןיב רישי ןתמו אשמב םולשה ךילהת תא ךישמהל תנינועמ לארשי"
..םיחרוא תסינכמ ריעכ ונילע תלבוקמ המצעלשכ ןוטגנישוו יכ ,ןייצל רתומל .ירשפאה
תויהל וילע יביטקפא היהי מ"ומהש ידכ יכ ,םיגרדה לכבו רבסהו רוזח ונרבסה ,םלוא
...:תוביס המכמ ,רוזאב
שגפמ םייקל לארשי הנכומ ,ב"הראל תשחור לארשיש דובכה רואל ןכו ...רומאה חכונ
."ול ךומסב וא ,רוזאב מ"ומה להנתי ןכמ רחאלש תנמ-לע ,ןוטגנישווב םיינש וא
תא רתוי תמאות תועידיה ןמ וזיא .תימשרה הטלחהה ןיבל ורדושש תועידיה יתש ןיב הוושה
(תודוקנ 10) ?עודמ ?תוימשרה תוטלחהה
?תועידיה יתש ןיבש יתועמשמה לדבהה תא םירצוי רשא ,םילימה וא ,םיחוסינה םה המ
.(תודוקנ 8)
(תודוקנ 10) .תוחורה תרעס תא עונמל לכות רשא הנושארה העידיל יפילח חוסינ עצה

(תודוקנ 60) 'ב קרפ
.תודוקנ 20 הלאש לכל .4-8 תולאש ךותמ תולאש שולש לע בישהל ךילע הז קלחב

:4 הלאש
?ךכל ומרג דציכו ,לארשיב תיתגלפמה תונותיעה לש "התומ"ל ואיבה םימרוג וליא
(תודוקנ 10) (םימרוג ינש סחייתה)
('קנ 10) .תועפשה יתש ?תרחאה תונותיעה לע התומלעיה העיפשה דציכ

:5 הלאש
(תודוקנ 10) .תונורסח ינש ןייצ ?היזיוולטה ינפ-לא ןותיעל שי תונורסח וליא
ינש ?םהב ספדומה ןכותב היתונורתי תא תספדומה תונותיעה הלצינ תאז-לכב דציכ
(תודוקנ 10) .תונורתי

:6 הלאש
תונותיעהמ ותארשה תא רתויו רתוי באש ,ץראב לדגש הז ,םיאנותיעה לש "שדחה רודה"
.תיאקירמאה
.לארשי ינותיע לע תיאקירמאה תונותיעל ויה תועפשה וליא
,ינונגסה ,ינושלה ,ינכותה :םיאבה םימוחתל סחייתה) ?םינומשהו םיעבשה תונשב רקיעב
(תודוקנ 10) .(ינרוצהו
(תודוקנ 10) .םינייפאמ העברא ןייצ ?םלועב "השדחה תונותיע"ה ינייפאמ םהמ
:7 הלאש
10) .(םינפוא השולש ןייצ) ?עדימ ףוסיאב יאנותיעל בשחמ תוכרעמ תועייסמ דציכ
(תודוקנ
?םיארוקה לצא ןותיעה תכירצ ילגרהב איבמ אוה םייוניש וליאו "ינורטקלאה ןותיע"ה והמ
(תודוקנ 10) םייוניש ינש

:8 הלאש
.םידיקפת השולש ןייצ ?ומסרופ הב הרבחב םירמאמה םיאלממ םייתרבח םידיקפת וליא
(תודוקנ 10)
10) .םידיקפת ינש ןייצ ?ןותיעה ילעב לש םטבמ תדוקנמ םירמאמה םיאלממ םידיקפת וליא
(תודוקנ
(תודוקנ 12) םיגשומ - 'ג קרפ
3 גשומ לכל 9-14 םיגשומ ךותמ םיגשומ עברא (תורוש 2-3) הרצקב ריבסהל ךילע הז קלחב
.תודוקנ

םידיאולבט .9
הידמ עוריא .10
(מ"על) תיתלשממה תונותיעה תכשל .11
תועידי תונכוס .12
פוקס .13
תרקוח תונותיע .14

תובושת
ןיסנא - 'א קלח - ןובושת
:1 הבושת
/ ףיקת / ןשקע / ןתוואג / ויתולאשל תובושת עומשל תונלבס רסח
.ןויארב האלה ךישמהלו תובושת עוטקל ןייארמה תא ץלאמ ףופצ םינמז חולב דומעל ךרוצה
.רתוי רקי ןמזה היזיוולטב דחוימב

תרייטצמשכ אקווד ,גינטייר םע ,הבוט בשחיהל הלוכי תינכותו רחאמ הריתס ןיא ,אל
הלוכי תרחא תקמונמ הבושת) .תמאל עיגהל םיפוצה ןוצר תא קפסל הסנמש ,תינמחולכ
(לבקתהל

:2 הבושת
תועפות תונשל ןויסינו הפטה / (רבדמ הב תופיקתהמ עמשמ ךכ) הרקש עוריאל הבוגת
.(טעמ ףיטמ "היזיוולטל וכלת לא" :ונונגס) הרבחב תוילילש
ךכ .אובל םיתפתמ ףוסבש ןייצ וירבד תליחתב ןכו "...אובל ותפתת ןכא םא ,םתאו :וירבדמ
אל תוחפל) םיחנמל הניא ותיינפ םג .יונישל תנתינ יתלב העפות וזה תואיצמב האור אוה
.ילאיצנטופה ןייאורמל אקווד אלא ,(שרופמה
לכ עדי רוביצהש בוט םאה .וזה תוכזה לש תולובגה םהמ שממ עבקנ אלו ,לאשנ אל רוביצה
.ולש ותבוטל אקווד ,תעדל רוביצל תתל יאדכ אל המו ,רבד
:3 הבושת
והשמ איבהל ךרוצה / קיפמה תושירד / םינייאורמ לש בר רפסמ / ףופצ םינמז חול
ןמזה לכ "ןיינעמ"
.םחוכ תא חיכוהל ,םימסרופמ תויהל ,אטבתהל ךרוצ

:4 הבושת
תונהל ,תיבב םתוא ואריש ,"היזיוולט םישוע ךיא" תוארל ,יח רודיש לש "חתמ"ה
.יח "עפומ"מ
.תיבב םיפוצל םג המיאתמ הריוא רוציל ,םינייאורמהו ןייארמה לצא תוכירד רתוי רוציל
.םהלש תובוגת ללוכ ,תינכותב תמיוסמ הקימניד רוציל

:5 הבושת
קרש וידרהמ לידבהל ,תונומת תיבב םישנאל תוארהלב וחוכש םוידמ איה היזיוולטה
תונומת אקווד ןה ןיינעמ ןכש המו ,םיפוצה תא ןיינעמ תוחפ טוטיצ איבהל .תולוקה תא איבמ
המ יפל םהמ םשרתהל םילוכי םיפוצהשכ םילימה תא רמוא ומצע םדאה תא םיאורש "תויח"
('דכו תוניצרה ,תונימאה תדימ) םיאורש
םירבדהמ םשרתהל םיפוצל רשפאיש םיוסמ טפשמ תרימא םשל קר חרוא תאבה לש העפות
.אל ותו ,ויפמ ורמאנש דבלב וללה
םע תראשנ היזיוולטה יכ ,ךישמי הז בצמש ששח םייק גניטייר תפידר לש בצמ שי דוע לכ
.רבוג וליפא םוידמה תא םיפוצה תטילק בצקו ,םינייפאמ םתוא
'ב קלח - ןובושת
:1 הבושת
'וכו תוליכר "םיבוהצ" םיאשונב תוקסעתה רתוי - ירלופופה
תוירורעשב תוקסעתה - ירלופופה
עשפ יאשונב תוקסעתה רתוי - ירלופופה
םייתוזח םיאשונב תוקסעתה רתוי - ירלפופה
- ןותיעה תיזחב ןכותה תגצה - קנע תורתוכב ושמיש .םיזע םיעבצב שומיש - ירלופופה
,"...היירורעש" :ומכ) רתוי "תונועט" םילימב שומיש .רתוי "תוטוב" וא "תוזעונ" תונומת
('דכו "...ארונ ןוסא"
תיניצר תובישח ול שיש אשונב תוקסעתהה םצעמ ירלופופ ןותיעב רבודמש חינהל ריבס
.תינשימ
תיסחי הלכשה תולעב תויסולכוא איבה הביתכהו האירקה תעידיו הלכשהה תוטשפתה
הרוזנצהו חוקיפה תופפורתה / םתוא וניינעיש םירבד איבהל ךרוצ היהו ,ןותיע אורקל הכומנ
,תיטרפ היישעתכ תונותיעה תוססבתה / םינותיעה ןיב הלידגו תכלוה תורחת / םינותיעה לע
.תישפוח
..תוירשפא תופסונ תובושת / תיתבשחמ תודידר / תיתרבח תירסומ הדירי
:2 הבושת
היצילאוקהמ ןהו ,היציזופואה דצמ ןה לשממב וא ץוחה דרשמב םימרוג
ןמיתב וליפא וא םיחרזא לצא תוירשפא תובוגת ןוחבל וא ,ךלהמה תא לישכהל ידכ וא
.("יוסינ ןולב" - שושיג תפלדה)
יא - הקתשה תפלדה / עדיב טלוש ותויהב ףילדמה לש ישיא קופיס / תוישיא וא ןויער םדקל
וא הבוט תוחרזא ךותמ םילדחמ יוליגל הפלדה / עדימ םוסרפ תרומת רחא עדימ םוסרפ
.הנשלה
ימל עיגהו ותויאשחב קיפסמ רמשנ אלש עדיממ האצותכ אלא תנווכמ הלועפ הנניא הפילד
.ףילדמה לש תנווכמ הלועפ איה ,תאז תמועל ,הפלדהה .עדימה וילא עיגיש וצר אלש
אלש ידכב ,ולש עדימה רוקמ תא הלגי אל יאנותיעה ויפל - "יאנותיע ןויסח" לש ןורקיעה
.ךכמ ועגפי םהו םמש םסרפתיש ששחמ עדימ תתל 'דכו "םיפילדמ" ועתריי

:3 הבושת
תא רתוי םאות - ונרוזאב ומייקתי תוחישהש ןוצרה - הנושארה העידיה לש קומינה
העידיה ,תיללכה הריוואב ,תאז םע .ןיטולחל הנוש אוה קומינה םש ,'ב העידי תמועל תוטלחהה
עמשמו ,רתוי הפיקת הנושארה העידיה ןכש ,תוימשרה תוטלחהה תא רתוי תמאות הינשה
היחד לע קר רבודמש עמשמ הינשה העידיה יפל וליאו ,שדח דעומ דע תוחישה לוטיב לע הנממ
.המצע הטלחההמ עמשמש יפכ ,הרצק
"העיצמ לארשי" - 'ב העידיב "טילחה טניבקה" - 'א העידיב
"הריוואה" ךכ ."םימי המכב תוחדל" - 'ב העידיב "תוחישב ףתתשת אל לארשיש" - 'א העידיב
.תוימשרה תוטלחהל תמאות 'ב העידי לש
תוטלחהל המוד "ונרוזאב ומייקתי תוחישהש העיצמ לארשי" 'א העידי לש קומינה ,תאז םע
"תוחישה ךשמהל ךרעיהל הנתינש הרצקה הארתהה" 'ב העידיב קומינהמ רתוי
ונרוזאב ןמויקל תורשפא ןוחבל ידכ ..תוחישב הייחד שקבל טילחה ינידמה טניבקה .

:4 הבושת
תוקזחתה ,םיימוקמ םייטילופ חוכ ידקומ תחימצ ,תוגלפמה לש ןתויזכרמב הדירי
.הלא םינותיעב רמוחה תולד היתובקעבו ,תוגלפמה לש םיילכלכ םיישק ,תירחסמה תונותיעה
.ץראב רוביצה לש יתרבח דאמ לודג ןווגמ
ןיבל ,חיוורהל וצרש ןותעה ילעב ןיב חתמה טלבוה ךכו הדבל הרתונ תירחסמה תונותיעה
.רוביצה יתרשמ תעכ םמצע וארש םיכרועה
:5 הבושת
/ לוק רסוח / ןיינעמ תוחפ / השחמה רסוח / העונת רסוח
לכב רתוי ביחרהל ןתינ ךכ .הצור אוהש רדסהו בצקה תא רחבי ארוקה ,בר עדימ תתל תלוכי
תונותיע) םינוש םינותיעב םירדגומ םילהקל הינפ ,תויולע יוסיכל תומוסרפ יוביר .חוודמ אשונ
.(תימוקמ

:6 הבושת
תועידי ךרוא םוצמצ ,םיישונא םירופיס רתוי ,םייטסיצילבופ םירמאמ תוחפ - ינכות
.םימוליצל םוקמ רתוי ,תורתוכה תלדגה .תובתכו
.תיזעולב םייוטיבב שומיש ,גנלס וליפאו ,תרבודמ תירבע רתוי - ינושל
"השדחה תונותיעה" ןשארבו םישדח תונונגס ,דיחא תוחפ ןונגס - ינונגס
תורתוכב םג םיעבצב בר שומיש ,ההובג תונומת תוכיא ,עבצב הספדה - ינרוצ
תויהל בייח אלו ,דחא דצל רגנסל לוכי) הבתכ וא העידיב ותעד תא הטבי יאנותעהש תורשפא
העידיב גולאיד בוליש ,לשמל) הפיה תורפסב תולבוקמה הביתכ תוקינכט ץומיא / (יביטקייבוא
טלחומ הלועפ שפוח) תושדחה רדחב היטרקומד / תיתרתחמ תונותיעל היצמיטיגל ןתמ /
םתעד עיבהל רוביצל תושיגנ / (םיכרועל
:7 הבושת
שומיש / בר עדימ תקירס םירשפאמ םינווקמ עדימ ירגאמ / עדימ ירגאמב שומיש
חותינ / םינוש םיפוגו םינוגרא לש טנרטניא ירתאב שומיש / םירוטילקת יבג לע םירגאמב
עדי תפלחהל ינורטקלא ראודב שומיש / תויאנותיע תונקסמל עיגהל ידכב עדימ לש בשחוממ
םיאנותיע ןיב
,השעמל .דבלב ותוא םיניינעמה םיאשונה תא וב שיש בשחמה ךרד ןותיע לבקל ןעמנה תלוכי
.ליגרה ןותיעהש יפכ םויב םעפ אלו ,ןמזה לכ ןכדעתמ ןותיעה .ומצע לש ךרועל ךפוה ארוקה

:8 הבושת
/ תויתרבח תומרונ שוביגלו ,רוביצה ךוניחל םירסמ תרבעהל ךרד / תונויער יפוליחל המב
תא ררועל / תויתרבח תורטמל הרבחה סויג / םירחאו םייטילופ םימרוג לש להקה תעד בוציע
.םייוסמ אשונב להקה תעד
תוינדמ ,םינוש םיאשונב ןותיעה תדמע תגצה :ויארוקל ןותיעה לש "תוהזה תדועת" תעיבק
.ומצע ןותיעה תדמע תא תומאות ןניאש םג ,תונוש תועדל יוטיב ןתמה ןותיעה לש םזילרולפה

:9 הבושת
ינויצסנס לופיט .בותכ יתכרעמ רמוח וטועימו תולודג תורתוכו םימוליצ ובורש תונותיע גוס
.םינוש םיאשונב
:10 הבושת
תונחתב יח רודישב רדושמ תויהל יואר בשחנה ,יסקט וא/ו יתושדח ךרע לעב עוריא
.םלועה לכב םיתיעל ,תונידמ לש בר רפסמב היזיוולט

:11 הבושת
.הלשממה שאר דרשמל הפופכו ,הלשממה ידרשמ לש תונותיעה ירשק לע תדקפומה הכשל
.יאנותיע תודועת תקולחו ,םירז םיבתכ תנמאה .הלשממה ידרשמ תוליעפ לע עדימ תעצה

:12 הבושת
.ימואלניב וא ימואל סיסב לע ,ותצפהבו יתושדח עדימ ףוסיאב קסועה ןוגרא

:13 הבושת
םוקמ םושב עיפומ הניאו ,תמיוסמ רודיש תנחתב וא ןותיעב תמסרפתמה ,תידעלב העידי
.יעוצקמ גשיה בשחנ .רחא

:14 הבושת
,ללכ ךרדב תוילילש ,תועפותל סחיב םיידוסי םיריקחת תכירעב תדקמתמש תונותיעל יוניכ
.בצמב יוניש ללוחל הרטמב ,ןותיעב הריקחה תואצות תגצהבו