תחא דומיל תדיחי - םינומה תרושקתל אובמ :תורגב ןחבמ

ןולא לאגי ש"ע יתנש-שש יעדמ ינרות ןוכית רפס-תיב
חטש ברמ :הרומה
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
םיידוסי-לע ס"יתבל תורגב :הניחב גוס
2000 ,ס"שת ץיק :הניחבה דעומ
049104 :ןולאשה למס

ןחבנל תוארוה
.האירק 'קד 30 + הניחב יצחו העש :הניחבה ךשמ
םיקרפ העברא הז ןולאשב :הכרעה חתפמו ןולאשה הנבמ

:ןושאר קרפ
. חפסנ הוולתמ הז קרפל
.4 ךותמ תולאש 2 לע בישהל שי הז קרפב
.תודוקנ 15 הלאש לכל
.'א קרפל 'קנ 30 :כ"הס

:ינש קרפ
.3 ךותמ תחא הלאש לע בישהל שי הז קרפב
.תודוקנ 30 וז הלאשל
.'ב קרפל 'קנ 30 :כ"הס

:ישילש קרפ
.4 ךותמ תולאש 2 לע בישהל שי הז קרפב
.תודוקנ 15 הלאש לכל
.'ג קרפל 'קנ 30 :כ"הס

:יעיבר קרפ
.8 ךותמ םיגשומ 5 ריבסהל שי הז קרפב
.תודוקנ 2 גשומ לכל
.'ד קרפל 'קנ 10 :כ"הס

.ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח

 

(תודוקנ 30) ןיסנא - 'א קרפ

.הז ןחבמל חפסנכ םיאבומה םינותיעהמ רעשה ידומעל תוסחיתמ הז קלחב תולאשה
:תואבה תולאשה 4 ךותמ תולאש 2 לע בישהל ךילע הז קלחב

1 הלאש
.יתוכיא ןותיעמ ינשהו ירלופופ ןותיעמ דחאה םיחוקל ךינפלש רעשה ידומע
('קנ 6) ?"תיתוכיא תונותע" יהמו "תירלופופ תונותע" יהמ
האוושהל תודוקנ שולש אבה .רעשה דומע לש בוציעה תניחבמ םינותיעה ינש ןיב הוושה
.('קנ 6) .תואמגודו

2 הלאש
"...תזפשואמ הזח הרפוע" העידיה העיפומ "בירעמ" ןותיעב
('קנ 6) .םינוירטירק השולש אבה ?ןותיעב השדחכ עיפומ עוריאה עודמ
תגצה ןפוא תא הוושה ?"ץראה" ןותיע לש רעשה דומעב הזח הרפוע לע עדימה גצומ דציכ
('קנ 6) .םינותעה ינש ןיב עדימה
('קנ 3) ?עוריאה לע חוודה ןפואב םינותיעה ןיב לדבהל הביסה יהמ

3 הלאש
םויה רדס תשיג
('קנ 6) ?םויה רדס תשיג יפל רוביצה לע תרושקתה לש תועפשהה ןהמ
שי םאה ?םינותיעה ינשב רעשה ידומע יפל ירוביצה םויה רדס זכרמב דמועש אשונה והמ
('קנ 9) .קמנ ?םינותיעה ןיב לדבה

4 הלאש
.תודבועל תונשרפ ןיב הדרפהה אוה בושח יאנותיע ןורקיע
('קנ 6) .רבסה ?תודבועל תונשרפ ןיב דירפהל בושח עודמ
('קנ 6) ?תונשרפל תודבוע ןיב "...תונד ב"הראו לארשי" העידיב "ץראה" ןותיע דירפה דציכ
.('קנ 3) .תיאנותיעה הדובעב ףסונ יעוצקמ ללכ ןייצ

 

(תודוקנ 30) 'ב קרפ

:תואבה תולאשה תשולש ךותמ דבלב תחא הלאש לע בישהל ךילע הז קלחב

5 הלאש
טרפה תענצו תעדל רוביצה תוכז
ךכ דיקפתה תמצוע הלודגש לככ .רוביצה שוכר איה תירוביצ תומד תיטרקומדה הסיפתה יפל
תונקתו קוחה ךא .תרושקתה תונטטחמ קמחתהל ותחפשמ ינבו שיאה לש ותוכז הנטק
."רוביצה תא ןיינעמ" ןיבל "רוביצה ןיינע" ןיב תוניחבמ לארשיב הקיתאה
('קנ 8) .םיגשומה תא רבסה ךתבושתב ?"רוביצה תא ןיינעמ" ןיבל "רוביצה ןיינע" ןיב המ
דציכ ?תויטרפה לע הרימשב םשב יוטיבה שפוח תא םיליבגמה לארשיב םיקוחה םהמ
('קנ 10) .הרצקב םתוא רבסהו םיקוח ינש ןייצ ?םיאנותיע לע םיעיפשמ ולא םיקוח
('קנ 6) ?היזיולטב חוריאה תוינכותו תירלופופה תונותיעה וז המלידל תסחייתמ דציכ
('קנ 6) ?תידוהיה הכלהה וז המלידל תסחייתמ דציכ

6 הלאש
תואיצמו תושדח
הלאשה איה ,ןתגצה תרוצלו תושדחל עגונה ןויד לכב תולועה תויזכרמ רתויה תולאשה תחא"
וז הלאש .תואיצמה ןיבו יתושדחה םוידמה ידי-לע תגצומה הנומתה ןיב המאתהה תדימ המ
חוודה לש "תויביטקיבוא"ה תדימל תעגונ ןהבש תולבוקמה תחאו ,תונוש תורוצב חסנל רשפא
."יתושדחה
.(99 'מע "תואיצמו תרושקת" .ד ,ןרוג)
('קנ 10) .יאנותיעה לש תולבגמל סחייתה ?תויביטקיבוא תויהל תולוכי תושדחה םאה
.('קנ 6) ?"טילקרפ" ,"הארמ" :תואבה תושיגהמ תחא לכב תויביטקיבואה ןורקע ספתנ דציכ
רבסה ?הנוכנ וז הנעט םאה ."תואיצמה תא רצויש ימכ יאנותיעה גצומ "ףוריטב ריע" טרסב"
('קנ 10) .טרסהמ תואמגודב רזעהו וז הנעט
('קנ 4) .קמנ ?ולא םיכרדב לעופש יאנותיע לע ךתעד יהמ

7 הלאש
היזיולטב רודיב
םזיפקסא דדועמש ירלופופה ינויזיוולטה רודיבב םיזכרמה םירנא'זה דחא איה ןובס תרפוא"
"הפוצה לצא
('קנ 8) הינייפאמ תא רבסה ?ןובס תרפוא יהמ
גשומה תא רבסה ךתבושתב ?םזיפקסא תדדועמ ןובס תרפוא עודמ ?הנוכנ וז הנעט םאה
('קנ 10) .תואמגודב רזעהו םזיפקסא
('קנ 6) .םיכרצ ינש אבה ?םיפוצה רובע תאלממ היזיולטהש םיפסונה םיכרצה םהמ
('קנ 6) .תונעט יתש גצה ?היזיולטב רודיבה תורדסו תוינכות לע ךתעד יהמ

(תודוקנ 30) 'ג קרפ

:תואבה תולאשה 4 ךותמ תולאש 2 לע בישהל ךילע הז קלחב

8 הלאש
תרושקת יגוס
('קנ 6) .תישיא ןיב תרושקתל םינומה תרושקת ןיב םייזכרמ םילדבה השולש רבסה
תיבמ םירבועה תוריכמ ינכוס תועצמאב םישדח םייונמ ףרצל ורחב "בהז יצורע" תרבחב
עדימ ינולע קלחל ורחב "לבת" םילבכה תרבחב ,תאז תמועל .םיישיא םייונמ םימיתחמו תיבל
.םיבשותה לש ראודה תוביתב

תרושקת וא תישיא-ןיב תרושקת ,םילבכה תורבחמ תחא לכ הרחב תרושקת גוס הזיאב
('קנ 6) .ךתעיבק קמנ ?םינומה
('קנ 3) ?ךתעדל רתוי הליעי 'ב ףיעסב ונייוצש קוושה תטישמ וזיא

9 הלאש
הידמוקה רנא'ז
תויומדב רזוח שומיש השועו תינבת יפל היונב איהש בתכנ תינויזולטה הידמוקה דגנכ
.תויפיטואירטס
('קנ 6) ?הידמוקה רנא'ז לש םינייפאמה םהמ
('קנ 9) .ךל תורכומה תורדסמ םגדה ?תויפיטואירטס תויומדב הידמוקב םישמתשמ עודמ

10 הלאש
היזיולטב תומוסרפ
.רצומ תונקל ונתוא תוענכשמה תוקונית םידלי לש תויומדב םישמתשמ תובר תומוסרפב
ךותמ םגדהו קמנ ?תמוסרפב תוקוניתו םידלי לש תויומדב יאמוסרפה שמתשמ עודמ
('קנ 9) .תומוסרפ
('קנ 6) .תוטיש שולש גצה ?יאמוסרפה תושרל תודמועש תופסונה עונכשה תוטיש ןהמ

11 הלאש
םילדומ
('קנ 6) .רבסה ?ילגעמ לדומל יווק לדומ ןיב לדבהה המ
:םיאתמה לדומל םתוא וכיישו םתוא וחתנ ,םייתרושקת םיעוריא רפסמ םכינפל
.םידימלתה ירוהל בתכמ חלוש ס"יב להנמ *
.ברש היהי רחמש ועידוה תושדחב *
.טרס לע ןויד םייקתה התיכב *
('קנ 9)

 

('קנ 10) 'ד קרפ

:םיאבה םיגשומה ןמ השימח הרצקב ריבסהל ךילע הז קלחב

."רעושה" .12
."םעה לוק" ד"ספ .13
.לווסאל לדומ .14
.היציזופסקא .15
.תודליה ןדבוא .16
.הלומעת .17
.תיאבצ הרוזנצ .18
.שער .19