ץראב תויולתה תוכלה


תיעיבש יניד תארוהל תרחבומ היפרגוילביב
.ץשולס 'א יבצ :רבחמה
.84-79 'מע ,83 ןויליג ,ו"משת ,ג"כ הנש ,ןיתעמש
.אשונה תא דמלל דציכ תונויערו תועצה ללוכ

תורשעמ יודיו - תורשעמ רועיב
.ןילביר םייח :רבחמה
.243-230 'מע ,'ד תרבוח ,ם"שת ,ג"כ הנש ,ד"מח הדשב
.תויטקדיד תורעה ובו אובמ ללוכ .מ"ורת רועיב אשונ םוכיס

,ד"ממה ידוסי-לעה רפסה תיבב הטימשה אשונ תארוה תייעב
.ןמיונ עשוהי :רבחמה
.46-41 'מע ,60 ןויליג ,ם"שת ,ז"י הנש ,ןיתעמש
.ןורתפל םיכרד תעצהו היעבה ןוביל

תיעיבשה הנשב
.'מע 164 ,ו"משת ,ביצנה ןיע .יחרי דוד :רבחמה
.חילשלו הרומל ,ךירדמל תרבוח

יתדה רפסה תיבב הטימשה רבד
.'מע 250 ,ם"שת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ה.ליטרסו רשאו רחש-ןב ףסוי :םיכרועה
תוכאלמ ,תורוקמ - הטימשה לע :םיאשונה .התארוהו הטימש אשונב הרומל ךירדמ
תועצה ,הזה ןמזב תיעיבש ,םיפסכ תטימש ,תיעיבש תוריפ תשודק ,תורתומו תורוסא
תבשחמב הטימש ,ןודיחו הזחמ ,רופיס ,םיגשומ רואיבו תורדגה ,תופסונ תויטקדיד
.היפרגוילביב ,תודהיה

(אשונה תארוהל םימושיר) "ץראב תויולתה תווצמה" אשונה תארוהל םיפד
.רהה-ןמ המלש :רבחמה
.'מע 50 ,ח"כשת ,תויגוגדפה תויזכרמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תרגסמב ץראב תויולתה תווצמה תארוהב הרומל עייסל הדעונש םירויא תרבוח יהוז
.(ב"טחבו) ידוסיה רפסה תיבב ינש רוזחמב ארקמה דומיל

הטימשה תנשל ןוכרעמ - הטימשהו רכיאה
.262-259 'מע ,'ה-'ד תרבוח ,ט"ישת ,'ב הנש ,ד"מח הדשב ,יקאש ש'א :רבחמה
.הטימשה תנשל הגצה

היתווצמו ץראה
.'מע 70 ט"כשת ,םילשורי .רהה ןמ המלש :רבחמה
,תורשעמו תומורת ,םירוכיב ,התשודקו לארשי ץרא :הלא םיאשונל םירבסהו תורוקמ
םידימלתל דעוימ .יעבר עטנו הלרע ,םיינע תונתמ ,הנוהכ תונתמו זגה תישאר ,הלח
.םיידוסי-לע תודסומב

הטימשה תנשב רבגומ דומיל תארקל הכרענ הבישיה
.206-205 'מע ,482 ,'ו ןויליג ,ו"משת ,ד"ל ךרכ ,םידומע .תרופ ןנח :רבחמה

תיתינבתה הטישב תיעיבש תכסמו הטימש תוכלה
.ץשולס םהרבא יבצ :רבחמה
.64-53 'מע ,87 ןויליג ,ז"משת ,ד"כ הנש ,ןיתעמש
.רוצ ןב םייח :תרוקב רמאמ

ץראב תויולתה תווצמה
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 104 ,ג"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
,היתולובגל י"א תשודק :הלא םיאשונ יפל ץראב תויולתה תווצמה דומיל .'ז התיכל
.תורשעמו תומורת ,םייאלכ ,תיעיבש ,םיינע תונתמ ,םירוכיב

הטימשה תווצמב יכוניחה ךרעה
.לטנמולב 'א :רבחמה
.47-46 'מע ,6 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש

הנשמב רועישל העצה
.רטלרביג המחנ :תרבחמה
.216-214 'מע ,'ד תרבוח ,ג"לשת ,ז"ט הנש ,ד"מח הדשב
תוריפ תשודק אשונב 'ג-'א תוינשמ ,'ח קרפ ,תיעיבש תכסמ הנשמב רועיש ךרעמ
.תיעיבש

הרומל הכרדה יקרפו תורוקמ - להקה
.ליטרסו רשא :רבחמה
,'מע 82 ,ט"לשת ,תנקותמ 'ב הרודהמ ,יתדה הרומה תירפס - תוברתהו ךוניחה דרשמ
.םירומל תדעוימ תרבוחה
,להקה תווצמל רכז ,להקה אשונב םירוריב ,הימעטו הווצמה תורוקמ :םיאשונה
סנכ ךורעל ךיאו התיכה תא טשקל דציכ ,אשונב םירועיש ךורעל דציכ הרומל תועצה
.רפסה תיבב להקה רכזל

יזכרמ יכוניח-ידומיל אשונכ הטימשה
.לאירא לאגי :רבחמה
.52-51 'מע ,87 ןויליג ,ז"משת ,ד"כ הנש ,ןיתעמש
.רפסה תיבב הטימשה אשונ תא דמלל שי עודמ ןויד

.'ב תותיכל "הטימש" אשונב דימלתל הדובע תרבוח
.'מע 24 ,ז"משת ,םילשורי .רוא ק"מ :רבחמה

ץראה תביח
.ןילביר 'ח :רבחמה
.55-45 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ד"לשת ,ז"י הנש ,ד"מח הדשב
ן"במרה שוריפ ךותמ ,י"אב םירושקה םינווגמ םיאשונב םירועיש הנומש לש ךרעמ"
".הרותל

הטימשה טוקלי
.לטכיט םחנמ םייח :רבחמה
.'מע 59 ,ג"לשת ,ביבא-לת ,שטיוואבויל ףסוי ילהוא תשר
.םיבר םירויא ליכמו ,םהימעטבו םינידה ירקיעב ןד רפסה

האולמו ץראה 'הל
.יקאש ש"א :רבחמה
.173-171 'מע ,'ג תרבוח ,ט"ישת ,'ב הנש ,ד"מח הדשב
.הטימשה תנשל תכסמ

הנוהכ תונתמ עבראו םירשע תארוהל
.דלפנרב ףסוי והיעשי :רבחמה
.51-48 'מע ,70 ןויליג ,ב"משת ,ט"י הנש ,ןיתעמש
.תויחנהו תועצה ןכו ,תונתמה 24 אשונל תורוקמ

תורשעמו תומורת יניד חול
.הרותה יפ לע תואלקח רקחל ןוכמה
.הזה ןמזב תורשעמו תומורת יניד תרבסהל םישרת

הטימשל תולועפ טקל
.בצק ילא :ךרועה
.'מע 34 ,ו"משת ,ביבא-לת ,רעונלו ךוניחל הקלחמה ,םיבשומה דוגיא

םירועיש טקל
.רפוס סומע :רבחמה
.65-62 'מע ,4 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש
.תודבעו לבויו הטימש ,הקדצה תווצמ לע

תיעיבש תכסמ דומיל תארקל
.הנוי לאונמע :רבחמה
.13-5 'מע ,ו"משת ,('ב) ו"כ ,ןיעמה

"הטימשה תבישי"ב השענהמ
.תרופ השמ :רבחמה
.75 'מע ,488 ,ב"י ןויליג ,ו"משת ,ד"ל ךרכ ,םידומע

תיעיבשב הדובעה ירוסיאב םיגשומ
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.32-29 'מע ,6 ןויליג ,ו"כשת ,'ג הנש ,ןיתעמש
הנש :ןייטש יכדרמ ברה לש תורעהו תובוגת .לבויו הטימש 'להמ א"פ ם"במרב רועיש
.51-50 'מע ,7 ןויליג ,'ג

הטימשה תווצמ ימעטמ
.הירוצ 'ח :רבחמה
.384-379 'מע ,'ז-'ו תרבוח ,ג"לשת ,ז"ט הנש ,ד"מח הדשב
".לאנברבא קחצי ןוד לש וישוריפמ דחא יפ לע רועישל העצה"

ץראה תכרבו הלח תשרפה ,הכלהל ארקמה ןמ
.רנורב םוחנ :רבחמה
.62-57 'מע ,102 ןויליג ,א"נשת ,ח"כ הנש ,ןיתעמש

ס"היבב פ"עבש הרותב םידומילה תינכתמ היגוס) - לארשי-ץרא בוביח יגהנמ
.טילבסיו המלש :רבחמה
.166-161 'מע ,'ז ןויליג ,1987 ,םיקרפ

תיעיבש תוכלהו תיעיבש תכסמ
.'מע ד"ע ,ג"ס ,ט"לשת .רקב 'ש םייח :טקלמהו ךרועה
.ט"משת תנשל םיכיראת ללוכ אהו ,תיעיבש יניד ןושארה קלחב :םיינשל קלוחמ רפסה
.תראובמ הנשמ שוריפ ןכו הרונטרבמ ע"ר שוריפ םע תיעיבש תכסמ ינשה קלחב

הטימשה אשונב רועיש ךרעמ
.רנורב באז :רבחמה
.174-171 'מע ,'ג תרבוח ,ג"לשת ,ז"ט הנש ,ד"מח הדשב
."שנועו רכש - הטימשה" אשונב 'ח-'ז תותיכל רועיש ךרעמ

לארשי ועבשוהש תועובש שולשו לארשי-ץרא בושיי תווצמ
.טילבסיו המלש :רבחמה
.40-37 'מע ,'א ןויליג ,1983 ,ו"ט ךרכ ,תולעמ

הינידו הימעט - תיעיבש תווצמ
.אריפש השמ :רבחמה
.19-16 'מע ,9 ןויליג ,ו"כשת ,'ג הנש ,ןיתעמש
.'ז-'א ,ה"כ קרפ ,ארקיו רועיש

היקרפ הנבמ - תיעיבש תנשמ
.ןיילק השמ :רבחמה
.71-66 'מע ,89-88 ןויליג ,ז"משת ,ד"כ הנש ,ןיתעמש
.והנבמ יפל רדוסמו קלוחמ הנשמ קרפ תגצה

הנוהכ תונתמ
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.קחשמ ,ם"שת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
לש ןתלעפה ךרד תא םיגדמ קחשמה .ץראב תויולתה תווצמה תונורקע דומילל קחשמ
.םיפתתשמ 6-3 ל דעוימ קחשמה . המורת ולכא םינהוכהש ןמזב הלא תווצמ

הטימשה תנשל רופיס
.הירוצ 'ח :רבחמה
.170-166 'מע ,'ג תרבוח ,ג"לשת ,ז"ט הנש ,ד"מח הדשב
.ותארוהל רועיש ךרעמ ללוכ .הלעמו (הבוט) 'ה התיכמ לחה הארוהל םיאתמה רופיס

תיעיבשב תויגוס
.לאגי לאירא :ךרועה
.'מע 78 ,ז"משת ,ןלוגה תשרדמ ,ןיפסוח
.תימצע הדובעו רועישל תורוקמ

הטימשה לע
.רנילא רזעילא :רבחמה
.'מע 43 ,ה"כשת ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תואצותה ,הטימש תוכלה ,םינשה תבשו םימיה תבש ןיב הלבקהה :ןכותה
.םימכח ירבדמ ונימיב םינידה תולת ,לבויו הטימש יניד לש תוילאיצוסה

ס"היבב הטימשה יניינע תארוהל תורוקמ טקל - הטימשה לע
.לאומס ןנחלא :רבחמה
.195-194 'מע ,'ד תרבוח ,ו"כשת ,'ט הנש ,ד"מח הדשב
.תורוקמ טקל .א
.רפסה תיב םלואו התיכה טושיקל תובותכו תוזרכ .ב

ץראב תויולתה תווצמ סרטנוק
.גרבסורג ז"ח :רבחמה
.'מע 84 ,א"כשת ,יתדה ךוניחה ףגא ,ךוניחה דרשמ ,יתלשממה סיפדמה
.םינידה יטרפו םירבסהו תורוקמ ללוכ ,ץראב תויולתה תווצמ אשונב תוכלה ץבוק
יניד ,(הבכרה) תונליא יאלכ ,םרכה יאלכ ,םיערז יאלכ ,תורשעמו תומורת :םיאשונה
.אשונל דומיל רפסכ תשמשמ תרבוחה .םיינע תונתמ ,יעבר עטנו הלרע

הטימש אשונב גולטק
. 'מע 24 ,'ב-'א תרבוח ,ז"משת ,'ל הנש ,ד"מח הדשב
.הטימש אשונל םיילוק-רוא םירזע גולטק

השעמל תינימשו תיעיבש
.ץיבוקבל הירא :רבחמה
.'מע ו"צק ,ו"כשת ,קרב ינב
תרקעלו יאלקחל ןכו רפס יתבב םידימלתלו םירומל ,הארוה ירומל הכרדהו םינותנ
המגמה .תיעיבשב םירוסאהו םירתומה תוריפה תאו תוכאלמה תא טרפמ רפסה .תיבה
ונתינ :תילארשיה תואלקחבו קושב םיאנתה תרכה לע םשוה שגדהו תישעמ איה רפסב
קרפ .'דכו םינוש םירצומ לש םבכרה ,תוקריהו תוריפה רוסיא תלחתה יכיראת וב
ןכו ,רפסה תיב תניגב לופיטב דחוימב ,"רפסה תיבב הטימשה תנש"ב קסוע דחוימ
.ןחבמל תולאש םג ללוכ .רפסה תיבב השעמל הטימש תוכלה דומילל תויחנהב

ץראה תבש
.ןצינ ףסויו ןח-ירפ דוד :םירבחמה
.66-55 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ג"לשת ,ז"ט הנש ,ד"מח הדשב
".הרותב הטימשה תווצמ אשונה לע םירועישל םימגדמ תרדס"

הטימשה ,ןותבש תבש
.ץכ לאומש :רבחמה
.'מע 83 ,ז"משת ,םילשורי ,ןטרגניו הנח ש"ע תונבל ןוכיתה ס"היב ,ברוח
.הקמעהלו ןויעל תולאש ףוריצב ,הימעטו התוישרפ

ץראה תותבש
.ןומולש 'מ ,ןמייה 'מ :םירבחמה
.'מע 62 ,ו"משת ,קרב ינב
.הטימשה אשונב דומיל תרבוח

הטימשה אשונב הגצה - הווצמ לש הרכש
.דקש לאירוצ :רבחמה
.374 'מע ,'ז-'ו תרבוח ,ג"לשת ,ז"ט הנש ,ד"מח הדשב
,ג"לשת ,'ג תרבוח ,הירוצ 'ח תאמ ,רופיסה יפ לע הטימשה אשונ םוכיסל הגצה
.166 'מע

התע דעו זאמ - הטימש
.סיליג םירמ :תרבחמה
.193-189 'מע ,'ד תרבוח ,ו"כשת ,'ט הנש ,ד"מח הדשב
.הטימשה תנשב טבשב ו"טל תכסמ תעצה

דימלתל תוידומיל תויוליעפ תרדס - הטימש
.45-33 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ז"משת ,'ל הנש ,ד"מח הדשב
ןעוציבבש תוידומיל תויוליעפ תרדס אוה הנכות .דימלתל הרקיעב תדעוימ וז תרבוח"
".הטימשה לע בחר עדי דימלתה הנקי

הטימש יניינע דמללו דומלל ןכיהמו דציכ היפרגוילביב - ידומיל ךירדת ,הטימש
.ןייטשורב םחנמ :רבחמה
.'מע א3 ,ו"משת ,םילשורי

ץראל היהי ןותבש תנש
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.18-7 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ו"כשת ,'ט הנש ,ד"מח הדשב
.הטימשה תנש אשונב םירועישל רמוחו תורוקמ

ץראל היהי ןותבש תנש
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 48 ,'ב הספדה ,ט"לשת ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.הימעטו הטימש תוכלה

תורשעמו תומורת
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 48 ,ג"משת תולעמ
וליא :הלא םיאשונב תתנכותמ הטישב הדובע יפד הליכמ תרבוחה .'ח-'ז תותיכל דעוימ
,ינש רשעמ ,רשעמ תמורתו ,ןושאר רשעמ ,הלודג המורת ,?תומורתב םיבייח םירבד
תומורת תושרפה ,השעמל תורשעמו תומורת תושרפה ,תורשעמ רועיב ,ינע רשעמ
.תיפרגוילביב המישרו "שיא ןוזחה" לעב יפל השרפהה חסונ םג ללוכ .םויכ תורשעמו

רשעמהו המורתה תרות
.בקעי-ןב םהרבא :רבחמה
.'מע 75 ,םיניינעהו םיחנומה חתפמ ףוריצב ,תבחרומ 'ב הרודהמ ,ד"כשת ,סמ
.הזה ןמזב םיגהונה םינידה ףוריצב ,יתטיש ןפואב םירדוסמו םיכורע ,תושרפהה יניד
רזע רפס שמשל יושע .תורעהב וניוצ הכלהה תורוקמ .יתיצמת ןפואב םינתינ םינידה
רפסה יתבו ידוסיה רפסה תיב לש תונוילעה תותיכה ידימלתל דומיל רפסו םירומל
.םיינוכיתה


ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר