תואמצעה םוי


דוסי תותיכב תואמצעה םוי
.ןח-ירפ דוד :רבחמה
.360-355 'מע ,'ז-'ו תרבוח ,ך"שת ,'ג הנש ,ד"מח הדשב
.תואמצעה םויב םירושקה םינוש םילמס תארוה

תואמצעה םויל - םיינחמ
.ל"שת-ב"ישת ,ל"הצ ,תישארה תיאבצה תונברה
יווה יקרפו םירמאמ תרבוחב .ה"מ :תואמצעה םויב תקסועה תרבוחה
.םינושה םיגחל

לארשי תואמצעל רושע
.יתרפא צ"מ :רבחמה
.42-31 'מע ,'ו-'ה תרבוח ,ז"ישת ,'א הנש ,ד"מח הדשב
הלואגה תלשלש ,אשונב תכסמ .א
תואמצעה םויל תכסמ - 'ה השע םויה הז .ב
.םימגתפמו ל"זח תורמא ,ך"נת יקוספ .גישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר