םיגחל יללכ רמוח


םיגחה לע תויפרגוילביב
.עשוהי-ןב יגח :רבחמה
.א"לשת-ה"כשת ,רנזולק 'פורפ ש"ע תינוריעה היירפסה
,תוכוס ,םיארונ םימי ,טבשב ו"ט :הלאה םיגחה ןמ דחא לכ לע היפרגוילביב תורבוח
.הכונח ,םירופ ,תועובש ,"לבא תומוצ" ,חספ

םיתיכסתו תוזחמ ,הכרדה יקרפ - לארשי ילגעמב
.ןח-ירפ דודו יתרפא צ"מ :םירבחמה
.'מע 233 ,ה"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תיבב הארוהו ךוניח לש םינושה םימוחתב תוישעמ תועצהו בר ינויע רמוח ...ונרפסב"
חול לש עובקה רוזחמה יפל תוכורע ולא תועצה .הנשה תומי לכל םיעגונה ,יתדה רפסה
ןונכת לעו התיכה ילתוכ ןיב שחרתמה לע ומתוח תא עיבטמ שדוח שדוח :לארשי
".םירישעה וינכתבו ויתותעב ,ויפואב - תדמולה הרבחב םיעוריאה

דעומו תבש ינכות - 'א קלח -םינכת תרדס - ותדובעב םידליה ןג
.םיסנ תור :תרבחמה
.'מע 224 ,תישיש הרודהמ ,א"משת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
לע םיקרפו דליה ךוניחב םידעומו םיגח לע ףיקמ רמאמ וב שי .ךרה ליגל דעוימ רפסה
גהנמה ,הכלהה ,םיינויערהו םיירוטסיהה תודוסיל רשאב םירבד םהבו ,םידעומו תבשה
.תוטרופמ תויטקדיד תועצה ןכו ,הדגא ירבדו

תודהיב םיחנומו םיגשומ טקל :תווצמל תעגה
.ןמרסו לאיחי :רבחמה
,לארשי תרוסמ חופיטל תינכתה - חופיט תוינכתל הדיחיה - רעונה תיילע ,םילשורי
.'מע 31 ,ז"משת

םוי תונועמב תוכנחמ תולפטמל הכרדה תרבוח :ףטל דעומו גח
.ןתיאה הרובד :הכרע
.'מע 95 ,ט"משת ,תוגספ

תיתנש בר תינכת :לארשי יגח
.םייח הרימע :תרבחמה
.14-11 'מע ,ז"משת ,6-5 ,תומזי טקל :םידה

דימלתל םידעומו םיגח
.רקב םחנמ :רבחמה
.ה"לשת ,רבעיחא
.2 ;'מע -32תבש .1 :הנשה ידעומ לעו תבשה לע תוריוצמו תודקונמ תורבוח תרדס
-תועובשל חספמ .5 ;'מע -32חספו םירופ .4 ;'מע -16הכונח .3 ;'מע -46ירשתב םיגחה
רמועה .9 ;'מע -54חספ .8 ;'מע -38ירבעה חולה .7 ;'מע -48םיארונ םימי .6 ;'מע 40
.'מע -32םירוכיבהו

ז"לשת ,םיגחה ןודיח
.ז"לשת ,(בילאק תודיסח) "אתוקניד אסריג" ןוגרא
לעו תוכוס גח לע ,רופיכ םוי לע ,הנשה שאר לע םינודיחו דימלתל תויחנה םע תרבוח
.ןושלה תרימש

םידעומל טוקלי
.םילשורי.רקב המלש םייח :רבחמה
;'מע ב"ע - ט"כשת ,תוכוס גח ;'מע 68 - ז"כשת ,םיארונ םימי :םיגח לע תורוקמ תורבוח
;'מע 'מ - ב"לשת ,םירופ ;'מע ד"כ - ב"לשת ,טבשב ו"ט ;'מע ב"ע - ל"שת ,הכונח
ד"נ - ב"לשת ,באב העשת ;'מע 47 - ז"כשת ,תועובש ;'מע ב"ל - ב"לשת ,רמועה תריפס
.'מע 'מ - ב"לשת ,שדוח שאר ;'מע 'מ - ט"כשת ,בוט םוי ;'מע

דעומו תבשל םיאשונ טוקלי
.רלג בקעי :רבחמה
.ח"כשת-ו"כשת ,הוקת חתפ
טוקלי .2 ;'מע 23 ,ו"כשת ,רפסה תיבב ןוויסו רייא ישדוח .1 :גחו תבש יאשונב תורבוח
לש םיטויפו תוליפת ,תוחילס תארוהל טוקלי .3 ;'מע 22 ,ז"כשת ,תבש תוליפת תארוהל
שדח .5 ;'מע 21 ,ז"כשת ,רפסה תיבב ולסכ שדח .4 ;'מע 22 ,ז"כשת ,םיארונה םימיה
אשונ תארוה .7 ;'מע 5 ,ז"כשת ,זומתב ז"י תארוה .6 ;'מע 10 ,ז"כשת ,רפסה תיבב תבט
.'מע 10 ,ח"כשת ,רפסה תיבב תוכוסה גח

םיידוהי םיאשונ לש יתונמא יוטיבל תועצה - םילשורי תעפי
.רנייטש יבצ :רבחמה
.'מע 40 ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
םוי ;'מע 32 ,ד"לשת ,חספ ;'מע 32 ,ג"לשת ,תוכוס :םילשורי לעו םיגחה לע תורבוח
.'מע 40 ,ל"שת ,םילשורי ;'מע 32 ,ג"לשת ,תואמצעה

םילגר שולשל דמח טקל
.'מע 96-2 תרבוח ,'מע 64-1 תרבוח .תולעמ ,ןליא-רב ל"ת
םיריש ,תוכלה תורבוחב .הרומל ךירדמו 'ד-'ג תותיכל 2 תרבוח ,'ג-'ב תותיכל 1 'בוח
.גח לכל הכלה יקרפ ןכו ,םילגר שולשל םירושקה םירופיסו

םידעומ
.רהה-ןמ המלש :רבחמה
.'מע 96 ,ח"כשת ,לכשה
הבחרהכו עקרכ ןויעו הבשחמ ירפסמ תורוקמ הז ללכבו ,םינושה םיגחל תוריקס רפסב
.תוכומנ תותיכב דמלמה הרומלו םיינוכית-לע תודסומב םידימלתל דעוימ .תוכלהל

הנשה ידעומ לכל הליפתו הדגא ,הכלה יקרפ - םידעומ
.ןמרהאוו םוחנ :רבחמה
.'מע ג"מר ,1957 ,'ב הרודהמ ,רפס תירק
- תוליפתה רדס ךותמ .םידעומלו תבשל ,ארמגהמו הנשמהמ ,הרותהמ ראובמ תורוקמ טקל
שמשמ אוה הז םע דחיו ארמגה דומלל דימלתה תא ליגרהל" רפסה תרטמ .םירואיב ללוכ
."םהיגהנמו םהיניד ,לארשי ידעומ תרכהל יתטיש דומיל רפס

תודהיב םיגשומ
.'מע 29 ,ו"משת ,תיגוגדפה תוריכזמה ,לארשיב ימצעה ךוניחה זכרמ
תיכוניחה היזיוולטב םירדשמ תרדס ,דימלתל הדובע יפד - תודהיב םיגשומ
.ץיבומוד ןימינב :רבחמה
.'מע 128 ,ח"משת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,תילארשיה תיכוניחה היזיוולטה
םירדשמה תרדס ךותמ ,םיליבקמ םיידומיל םירדשמ 7 לע םיססובמה םיקרפ 7 רפסב
תווצמ - םוקמל םדא ןיב .א :םימוחת ינשב ,תיכוניחה היזיוולטב "תודהיב םיגשומ"
דוסי יגשומב םיקסוע הלא םיקרפ .ורבחל םדא ןיבו ומצעל םדא ןיב .ב ;םילמסו
םתליהקב ,םהיתבב םידימלתה םישגפנ םהמעש ,ידוהיה םייחה חרואב םירושקה
וא התיכב הדובעל םידעוימ םהו תובר תומישמו תולאש םיליכמ הדובעה יפד .םתביבסו
.תוצובקב הדובעה תטישב דומילל םינווכמ םקלחו ,תיבב

תידומילה היזיוולטב םירדשמ תרדס ,הרומל ךירדמ - תודהיב םיגשומ
.ץיבומוד ןימינב :רבחמה
.'מע 267 ,ו"משת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,תידומיל היזיוולטל זכרמה
:םימוחת השולשב םיאשונ 15 תללוכה ,תינויזיוולטה הרדסה תא הוולמ הרומל ךירדמה
םדא ןיבו ומצעל םדא ןיב .ג ;םילמסו תווצמ - םוקמל םדא ןיב .ב ;םידעומו םיגח .א
תוליעפל תונווגמו תונוש ,תוטרופמ תועצה וב תואבומו םיקרפ 11 ךירדמב .םוקמל
םיתריצי ,םילאוטקלטניא םיטביהב תודקמתמ תועצהה .תינדיחי וא תוצובק ,תיתתיכ
.היתובקעבו םירדשמב היפצה תארקל םיתיווחו

גחל גחמ
.רמיהנפוא לחר :תרבחמה
.םידומע 120 ,א"נשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.'ג-'ב תותיכב םידימלתל הנשה לכ ךלהמב םידעומו םינמז לע הריקס

הכרבל רטמ
.םידומע 48 ,ב"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.'ה-'ד תותיכל ,םימהו םשגה אשונל םשג תוליפת

דעומו תבש יגהנמו ינידב םיגשומו תווצמ ך"כ - ?יתמיא ?המ ?ימ
.בולמ :רבחמה
.'מע 28 ,ג"משת ,ד"בח רפכ ,קחצי ףסוי ילהוא תשר
3 וילעו ,גשומ דומע לכב .גחו תבש יאשונב ידוסיה רפסה תיב דימלתל הדובע תרבוח
."?יתמיא" ,"?המ" ,"?ימ" םילימב תוליחתמה תולאש

דעומו גח יטושיק - ונידי השעמ
.ז"כשת ,תידוהיה העדותה חופיטל זכרמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
-'ג -ו 'ב תורבוח ;'מע 24 ,ז"כשת ןוושחרמ-הכונח-'א תרבוח :םיגחל טושיק אשונב תורבוח
-'ה תרבוח ;'מע 33 ,ז"כשת 'ב רדא-חספ-'ד תרבוח ;'מע 44 ,ז"כשת 'א רדא-םירופ
.'מע 37 ,ז"כשת רייא-תועובש

"םיחאל די" לש םידעומה תרדס
.קנארפ השמ :רבחמה
.תישימח הרודהמ ,ו"משת ,"םיחאל די" םיליעפ ןוגרא
ימי ,היתווצמו ץראה-טבשב ו"ט הכונחה ימי ,תוכוסה גח ,םיארונ םימי םיאשונב תורבוח
םיניד ,תורוקמ תורבוחה ןמ תחא לכב .תיציצ ,תבש ,תועובשה גח ,חספה גח ,םירופ
.גחה לע םיגשומו םיגהנמ

(םילופכש) ט"ט ד"ממה רפסה תיבב הרומל ןולע
.לאימח םייחו ליטרסו רשא :םירבחמה
.תורבוח 4 ,ז"לשת-ב"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תישאר ,('ב 'דהמ ,ב"לשת) םירופ ,(ב"לשת) תועובש :םינוש םיאשונב תורבוח הרדסב
תווצ ידי לע ונכוהש ,תורבוחב .('ב 'דהמ ,ז"לשת) רודיסהו (ג"לשת) םידומילה תנש
תויטקדיד תועצהו םיגהנמו םיניד ,תורוקמ יקרפ ,לאיכלמ הבהז תכרדהב םיכנחמ
.םיאשונה ןמ דחא לכ תארוהל תוטרופמ

'א ץבוק ,יתד-יתכלממה רפסה תיבל הכרדה יקרפ
.ןויצע יולה לאפר קחצי :רבחמה
.'מע 123 ,ז"ישת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תויטקדיד תויחנה ,תורטמ הז ללכבו ,םידעומו םיגח תארוה - יווה יקרפ - דעומו גח
.יתדה רפסה תיבב יתדה ייווהה - י קרפ .גח לכל תורוקמו

יתד-יתכלממה םידליה ןגל הכרדה יקרפ
.ןמסורג 'או ןויצע יולה ר"י :םיכרועה
.'מע 103 ,ה"כשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,יתלשממה סיפדמה
ןוגכ ,ןגה ייחלו תודהיל םירושקה םינוש םיעוריאב תושעל המ תננגל תישעמ הכרדה
ךותב .'וכו טבש שדוח ,תבט-ולסכ םישדוחה ,שדוח שאר ,ןגב םינושאר םימי ,תבש
םידדצל תוסחייתה ןכו ,םינוש םיידוהי תורוקממ םיטוטיצ םיאבומ םינושה םיאשונה
.ד"ממה םידליה ןגב דומילה לש םייטקדידה

ר"בשתל יכוניח ץבוק
.אזלעב ידיסחד "ןופצה רוא" ןוכמ
.'מע 'ל ,ט"לשת ,הכונח ימי ;'מע ג"ס ,ט"לשת ,ןסינ שדוח :םיגחה יאשונב הדובע תורבוח
ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר