הכונח


הכונחל םירויצו םירויא
.רשיפ ירבג :רבחמה
.137-132 'מע ,'ג תרבוח ,ה"כשת ,'ח הנש ,ד"מח הדשב
.הכונח אשונ דומיל תובקעב םיטושיק תנכה

תכסמ - תוכונח עברא
.ןח-ירפ דוד :רבחמה
.126-120 'מע ,'ג תרבוח ,א"כשת ,'ד הנש ,ד"מח הדשב
.שריה ר"שרל "תוכונח שמח" רמאמה יפ לע לילצבו רמואב תכסמ

הכונח יניינע תארוה
.לאיכלמ רדנסכלא :רבחמה
.123-119 'מע ,'ג תרבוח ,ו"כשת ,'ט הנש ,ד"מח הדשב
.םינושה םיאשונה יפל תומיוסמ תושגדה :הכונח אשונה תא דמלל דציכ

הכונחה גח תוכלה :השעמו הכלה
.רצלז באז :רבחמה
.'מע 38 ,ז"משת ,הילצרה ,הילצרה ללוכ ,תודהיה ידומילל אנפלוא תיב

ונכוניחב הכונחה גח
.לאיכלמ רדנסכלא :רבחמה
.11-3 'מע ,'ג תרבוח ,ח"ישת ,'א הנש ,ד"מח הדשב
.רפסה תיבב ודמלל דציכו הכונחה גח לש ותועמשמ

יתדה רפסה תיבב הכונח גח
.רשי-ןב םחנמ :רבחמה
.119-118 'מע ,'ג תרבוח ,ד"כשת ,'ז הנש ,ד"מח הדשב
.הלועפ תועצה .רפסה תיבב יתד גח - הכונח

וניתורוקמב ולסכב ה"כ
.ןח-ירפ דוד :רבחמה
.168-164 'מע ,'ג תרבוח ,ך"שת ,'ג הנש ,ד"מח הדשב
.םימודק תורוסמבו םישרדמב הכונחל םיזמר

לארשי תוליהקב הכונחה גח
.רעש ףסוי :רבחמה
.'מע 39 ,ד"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.םיקחשמו ןושל יעושעש ,ןודיח ,תוחישל םיאשונ ,םירופיס ,םיגהנמ טקל

םינידב תודובע - תבט-ולסכ
.רשיבא 'ח :רבחמה
.'מע 48 ,ב"לשת ,סרטנוק
ידימלתל תדעוימ .תבטב 'י-ו הכונח םיאשונב הקמעהלו םוכיסל ,דומילל רזע תרבוח
.ידוסיה רפסה תיב לש תונוילעה תותיכה ידימלתלו םייניבה תביטח

הכונח יאמ
.ןורטפ השמו ןמלאוג רכשי :םירבחמה
.'מע 48 ,ב"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.הקמעהל תורוקמו ,ד"כ-א"כ תבש ,דומלתה תיגוס
.ןוכיתה רפס תיבב םידימלתל

'ד התיכב הכונח אשונ לע םירועיש םגדמ
.גרבלדנמ ןבואר :רבחמה
.171-168 'מע ,'ג תרבוח ,ך"שת ,'ג הנש ,ד"מח הדשב
הארקמב אבומה ידומילה רמוחל םאתהב הכונח אשונ לע םירועישה ךלהמ" תמגדה
."'תושדח תועיספ'

הכונחל - םיינחמ
.ל"שת -ב"ישת ,ל"הצ ,תישארה תיאבצה תונברה
גחל ייווה יקרפו םירמאמ תורבוחב .ד"ל-ג"ל-ו א"ל-'ל ,ד"כ :הכונחב תוקסוע תורבוחה
.דעומלו

הכונחה גחל רועיש יכרעמ
.לטיבא השמ :רבחמה
.116-109 'מע ,1981 ,(2) א"מ ,ךוניחה יליבש

יאנומשחה והיתתמ
.הירוצ 'ח :רבחמה
.173-170 'מע ,'ג תרבוח ,ל"שת ,ג"י הנש ,ד"מח בדשב
.'ב התיכל "תושדח תועיספ" יפ לע רועיש ךרעמ

רעונל ןועשעש - הכונח סנ
.הדיסח י"שי :רבחמה
.'מע 14 ,א"משת ,םילשורי
.הכונח יניינעב תובושתו תולאש רשעו האמ

הכונח רנ
.ןח-ירפ דוד :רבחמה
.147-145 'מע ,'ג תרבוח ,ז"כשת ,'י הנש ,ד"מח הדשב
.'ו וא 'ה התיכל םינידב רועיש םגדמ

םיסנה לע
.יקסנגרוב םירמ :תרבחמה
.149-148 'מע ,'ג תרבוח ,ז"כשת ,'י הנש ,ד"מח הדשב
."םיסנה לע" תליפת אשונב רועיש ךרעמ

ט"טל הכונח אשונה תארוהל םיווק
.ןילרש-יקסבוטסור לחר :תרבחמה
.169-164 'מע ,'ג תרבוח ,ל"שת ,ג"י הנש ,ד"מח הדשב
.חופיט ינועטל הכונח אשונה תארוהל תורטמו תורעה ,תונויער ,תורוקמ

(הכונח אשונב ונימוד) דומיל יעושעש
.ףלוו 'א :רבחמה
.164 'מע ,'ג תרבוח ,ט"כשת ,ב"י הנש ,ד"מח הדשב
.וניכהל דציכ הרומל תוארוה ללוכ .'ה-'ג תותיכל קחשמ
ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר