ורבחל םדא ןיב


וערו םדא
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 96 ,ח"כשת ,םילשורי
.םיקסופה ירבדמ ןנושלכ תוטקולמ ורבחל םדא ןיבש תוכלה רפסב
ןחלוש י"פע טפשמ ןשוח יקרפ ,ןידה תיב ירדס ,תלוזל הרזע ,תוירבה ןיב :רפסה יקרפ
,הריכמ ,תודע ,האוולה תוכלה ,דאלמ ןמלז רואינש יבר לש טפשמ ןשוח ךורע
לע םירמאמ ינש ןכו ו"כו ןיקיזנ ,הלזגו הבנג ,ןודקיפו האיצמ ,תולוקשמו תודימ
דעוימ אוהו ,טרופמ םיניינע חתפמ רפסל .לארשי תנידמב הרות ןיד לש ומושיי
.םיידוסי-לע תודסומב םידימלתל

ערה תבהא
.יחלמ והימרי :רבחמה
.'ז-'ו תותיכל ,'מע 32 הרומל ךירדמבו ,'מע 64 ,ה"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
תווצמב ןדה טרופמ אובמ קרפ םע ,םידסח תולימגו הקדצ אשונב תודובעו תורוקמ
(ח"ס-ז"ס תובותכ) "המותיו םותי" תויגוס דומיל תרבוחב ."ךומכ ךערל תבהאו"
הנשמה ןמ םיפסונ תורוקמ ןכו ,(א"י-'ח ארתב אבב) הקדצ לש הפוק תייגוסו
.ם"במרהמו

תומילא
,'מע 32 ,א"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת ,רלו תימלושו גרבנזיא הדוהי :םירבחמה
.המילא תוגהנתהל הכלהה תבוגתו תומילא תויעבב ןויד .ב"י-'ט תותיכל
בייחל דציכ ,םויא ,טינקהל רוסיא ,ערה ןושל ,תילולימ תומילא :תרבוחה יקרפ
הנידמה קוח ?ומצעל ןיד תושעל יאשר םדא םאה ,םשאנה ינפב תודע ,?ןידב םלא
.ערה ןושל ןיינעב

ד"ממה רפסה תיבל הכרדה יקרפ - הקדצ חרואב
.רשיפ 'ט השמו ישקב ריאמ :םירבחמה
.'מע 179 ,116 ,ל"שת ,וידחי
תאמ ופוגב הקדצהו ,ישקב ריאמ תאמ ונוממב הקדצה :םיינשל קלוחמ רפסה
.רשיפ 'ט השמ
תבשחמב הקדצה לע ,אובמ - הקדצ תווצמ לש הכרד :ןושארה קלחב םיאשונה
תארוהב הקדצ ,הרות תארוהב הקדצל ךוניחה ,הכלהב הקדצ תווצמ ,לארשי
.יתרבחה ךוניחב הקדצ תווצמ ,לארשי ימי ירבד תארוהב הקדצ לע ,םיניד
ח"מג תווצמ ,ופוגבש ח"מג תווצמ ,לארשי תבשחמב דסחה :ינשה קלחב םיאשונה
ילודג ,רופיסב דסחה ,םיניד ,ך"נתה דומילב ח"מג אשונ תארוה ,יתרבחה ךוניחב
תעב דסחהו הקדצה ,לארשי תודלותב דסחה ,דסח ישעמב םילודג - לארשי
.ונימיבו השדחה

הכלהבו ארקמב תורוקמב ורבחל םדא ןיבש תווצמ - םיבוט ךרדב
.לאירומ הדוהי :רבחמה
.'מע 171 ,ה"לשת ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה
הרותה תפקשה יפל הרבחה שיאכ םדאה םויקו הרבחה תודוסיב םינויד רפסב
.תינרדומה הקיטקאדידהו היגוגדפה תושירד תא תמלוהה דומיל תטיש ןכו ,ל"זחו
תווצמה יפוג םינתינ .ורבחל םדא ןיבש םיסחיב תויסיסב תווצמ רשע רפסב תונודנ
םע ,םיקסופה ירפס ךותמ - םוי-םויה ייחב םיישעמה םיפיעסהו תורוקמה -
.םיידוסי-לע תודסומב םידימלתל דעוימ .םימוכיס םעו םירואיב

םהרבא לש וכרדב
.ארפס הרפש :תרבחמה
.'מע 48 ,ז"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.הרומל ךירדמ םג תללוכה ,'ד-'ב תותיכל םיחרוא תסנכה אשונב תרבוח

ןיד-תיב
.ןדיבא תור :תרבחמה
.'מע 96 ,ח"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.ןירדהנס תכסממ תוינשמ יפל ןיד תיבו טפשמ ירדס

ןיד תיב
.ןמרה יבצ סחנפ :רבחמה
.136-133 'מע ,'ד-'ג תרבוח ,א"משת ,ד"כ הנש ,ד"מח הדשב
.ןיד-תיבב ןויד אשונב הגצה

האנוהו הלזג
.'מע 72 ,א"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
,קושעת אל ,לוזגת אל ,קושה תנקת ,הלזגו הבנג תרדגה :םיאשונה .'י-'ט תותיכל
.האנוא ,סמ תמלעה ,ןנברדמ לזג ,ןלזג דיב עייסל רוסיא ,הלזגה תבשה ,דומחת אל

םידסח תולימג
.לאירומ הדוהי :רבחמה
.408-399 'מע ,'ז תרבוח ,א"לשת ,ד"י הנש ,ד"מח הדשב
".דוסי יגשומ תארוהל אמגוד"

םיניד רועיש תמגוד
.סירפ-הד ןימינב :רבחמה
.437-435 'מע ,'ח תרבוח ,ב"כשת ,'ה הנש ,ד"מח הדשב
.ערה ןושל אשונב תולאש

תונוממ יניד
.ירצב ארזע :רבחמה
.ה"כקת-ד"צת 'מע ,ו"לשת-ד"לשת ,קוק ברה דסומ עויסב ,סמ 'ר 'צוה
ישאר תמישר ,םיחנומה חול :חפסנב .וללה תוכלהה לע "רסומ יקרפ" ללוכ רפסה
.הרומל רזע רפס שמשל יושע .היפרגוילביבו םירוציקו תובית

"םבישת בשה" תרבוחה תארוה
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
,ד"משת ,רקחמו הכרעה רודמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'מע 24
תונקסמהו תותיכ -17ב "םבישת בשה" תרבוחה תארוהב בקעמ יוסינ לע ח"וד
.הז יוסינמ

רוביצהו תלוזה שוכרל סחיה
.רגרבניו בקעי :רבחמה
.'מע 13 ,ט"לשת ,ןג-תמר ,ת"ושה טקיורפ ,ןויבס
.הרומל תרבוח

בוטהו רשיה
.ןדיבא תור :תרבחמה
.'מע 48 ,א"נשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
,םיחרוא תסנכהב ץרא ךרד .ורבחל םדא ןיב םיסחיב ץרא ךרדו רסומ יניינע
.שובלבו רובידב ,היתשו הליכאב

תננגל ךירדמ + תונומת קית - םיחרוא תסנכה
.םיטקלפ 10 + 'מע 32 ,ח"לשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
קלחתהל םיצורה םיחרוא םיאב רשאכ דליה לש ותשגרה יהמ .םידליה ןגל דעוימ
.םיחרוא לבקל דליה תא ךנחל שי דציכו ,ויעוצעצבו ורדחב ותא

(8-5) םיריעצ ךוניחל תוישעמו תוינויע תועצה
תלוזה שוכרל תועגונה תווצמה תרימשל
.ירדק האל :תרבחמה
.54-41 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ו"לשת ,ט"י הנש ,ד"מח הדשב
םידומילה תנשב ןליא-רב תטיסרבינואב סקוא 'ד ר"ד ברל השגוהש תיתנש הדובע
ןכו ,תווצמ םויק לעו תוירסומל ךוניח לע םייגולוכיספ םיקרפ הדובעב .ד"משת
.תווצמ םויק והמ דליה תא דמלל דציכ תוישעמ תועצה

דימלתל - םבישת בשה
.רמיהנפוא לחר :תרבחמה
.'מע 64 ,א"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
ךות .הדבא תבשה תווצמב הנדו ,הרומל ךירדמ תללוכ תרבוחה .'ד תותיכל דעוימ
ימוחתמ םיגשומ ןכו ,הכלהו הרות םה המ ריכהל דליה דמלי הווצמה דומיל ידכ
.הכלהה

תננגל ךירדמ + תונומת קית - הדבא תבשה
.םיטקלפ +19 'מע 50 ,ו"לשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
תווצמב םירושקה הדגאה ןמ םירופיס ןכו הדבא תבשה יניד .םידליה ןגל דעוימ
.הדבא תבשה

ךומכ ךערל תבהאו
.לאירומ הדוהי :רבחמה
.36-26 'מע ,28 ןויליג ,א"לשת ,'ח הנש ,ןיתעמש
.תורוקמה רואל הכלהב םיגשומה רוריב - ורבחל םדא ןיב אשונב רוביח ךותמ קרפ
,41 תרבוח ,ב"י הנש ,תכרדומה תימצעה הדימלה ךרדב אשונה תארוהל העצה
.50-62 'מע

ורבח םע לועב אשונ - 'ה ינא ,ךומכ ךערל תבהאו
.(לוק יטרס זראמל ךירדמ) ןמירפ יכדרמו ןייטש הכלמ :םירבחמה
.'מע 54 ,ם"שת ,רפסה תיבל םירודישה ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תבהא"ו אשונה םוחתמ תוינכת ,לוק ירפס השימח לש זראמ הוולמ ךירדמה
דימלתל הדובע ףד תוברל ,הלא תוינכתב רזעיהל ואובב הרומה תא ךירדמו ,"ךערל
.אשונ לכל

ךמע ךיחא יחו
.יאזיפשוא הרובדו רמיהנפוא לחר :תורבחמה
.'ה התיכל ,'מע 61 ,ה"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
תולימג ,?המל - ינועה ,הרותה ןמ הקדצ תווצמ ןוגכ ,ורבחל םדא ןיבש תווצמ
.הקדצה תלעמ ,הקדצ תוכלה ,םידסח

"ךוניחה רפס"ב ח"לש הווצמ תארוהב ונוב-הד תטיש םושיי
.ןיבוט לאכימ :רבחמה
.56-53 'מע ,83 ןויליג ,ו"משת ,ג"כ הנש ,ןיתעמש
ללוכ .וז הטיש יפ לע "ותימע תא שיא ונות אל" תווצמ תארוהל רועיש ךרעמ
.הטישה תוהמ לע המדקה

ארומו דובכ
.דנרא השמ :רבחמה
.'מע 77 ,א"משת ,הלוגב םיינרות תוברתו ךוניחל הקלחמה
.םייניבה תביטחל דעוימ .תורוקמה יפ לע םאו בא דוביכ תוכלה

הזחמ !בונגת אל
.ןזופ לאפר :רבחמה
.475-464 'מע ,'ח תרבוח ,ח"לשת ,א"כ הנש ,ד"מח הדשב
.הבנגה האשונש תוכרעמ שמחב הגצה

הוולו הוולמ
.'י-'ט תותיכל ,'מע 72 ,ם"שת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
םויק ,ברע ,םיסכנ דובעש ,ושוריפו וחסונ ,בוח רטש ,האוולה תווצמ :םיאשונה
.אקסע רתיה ,םימולשתב היינק ,תיביר ,בוחה ןועריפ ,רטשה

הקדצ תווצמ
.רב ןורהא :רבחמה
.ח"י-ז"י 'מע ,א"נ תרבוח ,ה"לשת ,הרומה בינ
.תובושתו תולאש תרוצב שגומ .תודהיב רועישל העצה

םיינע תונתמ
.ללה בד :רבחמה
,ז"משת ,קרוש לחנ תירוזאה הצעומה ,הרותה יפ לע תואלקחה רקחל ןוכמה
.דימלתל הדובע תרבוח .'מע 11

ךנושל רוצנ
.רמיהנפוא לחר :תרבחמה
.'ד-'ג תותיכל דעוימ ,'מע 64 ,ג"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
םירבדמש םידימלת תתיכב תושחרתהה תא הוולמו ,הרומל ךירדמ תללוכ תרבוחה
השיגפו ערה ןושל יניד תרבוחב .היתואצות ןה המ םידמול םידליה .ערה ןושל הב
."םייח ץפח"ה לעב לש ותוישיא םע

םידבועו הדובע
.הכומנ המרב 'י-'ט תותיכל ,'מע 88 ,ט"לשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
תנלה ,דיבעמ-דבוע יסחיב רשוי ,הדובעה לש הכרע ומכ תולאשב לופיט תרבוחב
.תותיבש ,תיבה לעב לש וא לעופ לש הרזח ,רכש

- םימי שדוח ךשמב ןושלה תרימש
"הילמע" תשרדמב ינרותה תווצה תבישיל תשגומה העצה
.לבוי הקבר :תרבחמה
.62-61 'מע ,49 ןויליג ,ז"לשת ,ד"י הנש ןיתעמש
."ןושלה תרימש" אשונ ביבס רפסה תיבב תונוש תורגסמב הלועפל תינכתישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר