םיללוכ םירפס


םייתד םייאלקח ךוניח תודסומב הארוהו ךוניח יניינעל הפוסא
.ןרטשנגרומ הירא :ךרועה
.'מע 210 ,1972 תוברתהו ךוניחה דרשמ ,יתלשממה סיפדמה
םירמאמה ןיב .יאלקחה רפסה תיבו ךוניחב ,תודהיב םירושקה םינוש םיאשונב םירמאמ
יתבב הליפתה ,ץראב תויולתה תווצמה לש ןתועמשמ ,רוביצב הליפתה ומכ םיאשונ םג
תיבב דומלתה תארוה ,ץראב תויולתה תווצמה יאשונ תארוה לע םירוהרה ,רעונל תסנכה
.דועו יתדה יאלקחה רפס

םיינרות הדובע יפד - ת"עד
.(ןמדודב) טור הבהז :תרבחמה
.ב"משת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.(6) תווצמ ,(29) םיגח ,(4) תבש ,(3) הליפת ,(17) תוכרב םיאשונב ךרה ליגל הדובע יפד 59

םיגהנמ טוקלי
.לייטרסו רשאו ,בקעי ןב םהרבא :םירבחמה
,'מע 182 'א קלח ,ו"לשתה ,ז"כשת ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'מע 176 'ב קלח
,סרפ ,וקורמ ,בול ,ןתסידרוכ ,לבב :ןושאר קלח לארשי יטבש יגהנממ םיגהנמ טוקלי
.םידיסחו םישורפ ,זנכשא תודע יגהנמ :ינש קלח .ןמית ,הבר'ג ,סינות

ד"ממה ס"היב לש 'ב-'א תותיכל םיאשונ טוקלי
.ןויצע יולה לאפר קחצי :רבחמה
.'מע 142 ,ז"ישת ,ביבא-לת ,ינויצ 'א
החפשמ ,תבש ,םיגח םג םהבו ,םינוש םיאשונ תארוהל תוטרופמ תועצהו םירועיש יכרעמ
.היפרגוילביב אשונ לכ ףוסב .דועו

הארוהו ךוניח יניינעל ףסאמ - תונייעמ
.לאימח םייח :רבחמה
.הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה
.'וכו הליפת ,תבש ,םיגחל תוברתו ךוניח ,הארוה יאשונב םירמאמ יצבוק

םייח תוביתנ
.לטכיט םחנמ םייח :רבחמה
.'מע 160 ,ך"שת ,הכלהה קמע תאצוה
תוליפתה תודוסי - תודהי יקרפ .ל"זחבו ארקמב תורוקמ םע םינידל דומיל ירפס תכרעמ
ומשרנ תורעהבו ,םינורחאה תוערכה םע תוכלהה ואבוה םינפב .ןושאר רפס - תוכרבהו
ירבדו תוארקמה ואבוה קרפ לכ שארב .םינורחאה לש תונושה םהיתועד תוברל ,תורוקמה
ותואבש תוכלהה תוקסוע ןהבש תוליפתהו תוכרבה חסונו ןהימעטו תווצמה תודוסי ,ל"זח
ובו ,םימדקתמ םידימלתלו םירומל דעוימה "םייח תופסות" םשב חפסנ שי ףוסב .קרפ
דע רקובה תמכשה תוכלהמ ללוכ ןושארה רפסה .רפסה ףוגבש תוכלהל תורהבהו תונויער
.הרותה תכרב תוכלה

העדותה רפס
.בוט-יכ והילא :רבחמה
.'מע א"מת ,ח"צר ,1969 ,םילשורי ,םירפס תאצוהל ןוכמ
ירפסמ טקולמ ,ףיקמ ףסוא והז .גהנמו הכלהה ימעטב םיבלושמ ,תוכלהו םיגהנמ רפסב
רזע רפס והז .לולא דע ירשתמ ,הנשה ישדוח יפל ךורעו ,תודיסחו רסומ ,שורד ,הכלה
.ןוכיתה רפסה תיבב םידימלתלו םירומל

ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר