(יללכ) הכלהדוד ידסח :תיתכלה הידפולקיצנא
.ץלוהפלק השמו יקטאלס והילא :םירבחמה
.ל"ת ,ד"לשת ,םילשורי
לש ב"א-ה רדס יפל םירדוסמ ,ךורע ןחלושה יקלח תעבראלו ם"במרל תוכלה חתפמ
.םיאשונה

דקונמו רצוקמ ךורע ןחלוש - יח ינב
.קינחוב קחצי :רבחמה
.'מע 128 ,'ג הרודהמ ,ם"שת ,קרב ינב ,חילצמ ברה ןוכמ 'צוה
,ןיליפתו תיציצ ,רקובה תמכשה :הלא םיאשונב תוכלה ובו ,םידליל ישומיש דומיל רפס
הכונח ,הכוס ,םיארונ םימי ,תועובש ,חספ ,ט"וי ,תבש ,הדועס ,הרות דומלתו הרות רפס
,הזוזמ ,םירוסא םילכאמ ,םיער תבהא ,םירומ דוביכ ,םאו בא דובכ ,תוינעת ,םירופו
.הרזח תולאש קרפ לכ ףוסב .מ"ורת

(םיניד ירועיש) והעד ךיכרד לכב
.ןזופ 'ב לאפר :רבחמה
.'מע 187 ,ה"משת ,םילשורי ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ

םיניד תארוהב תורטמו םיכרד ,תויעב
.ןייטש םנוב החמש :רבחמה
.18-16 'מע ,2 ןויליג ,ד"כשת ,'א הנש ,ןיתעמש

'ח-'ה תותיכב םיניד תארוהב תויעב
.רגרבסורג דוד :רבחמה
.231-230 'מע ,'ד תרבוח ,ל"שת ,ג"י הנש ,ד"מח הדשב
.םינידב םידומילה תינכתמ תולועה תונוש תויעב

ס"היבב הכלהה דומילל השדח השיג
.שלזימ רתסא :רבחמה
.208-201 'מע ,'ד תרבוח ,ח"לשת ,א"כ הנש ,ד"מח הדשב
תעבגב ז"לשתה ץיקב תויצרא תויומלתשהב תואנדסבו תואצרהב ושבוגש תונויער
.םילשוריב ץישפיל רנימסבו ןוטגנישוו

תווצמו םיניד תארוהב תיכוניח-תינויער השיג
.הדוהי יבצ :רבחמה
.316-306 'מע ,'ז-'ו תרבוח ,ך"שת ,'ג הנש ,ד"מח הדשב
בלחב רשב ,הפרט ,הטיחש םיאשונב ןתמגדהו םינידה תארוהב תויכוניח-תוינויער תורטמ
.ןקה חולישו

רוקרז - םידלי ןותיעב המישר תועצמאב הכלה תארוהל אמגוד
.שרוש ריאמ :רבחמה
.301-295 'מע ,'ו-'ה תרבוח ,ט"לשת ,ב"כ הנש ,ד"מח הדשב
הדובע ףד תפסותב ,ןותיעב רמאמ תרזעב 'ט-'ז תותיכב הכלה דמלל ןתינ דציכ המגוד
.הרומל ךירדמו

םיידוסי-לעה רפס יתבב תוינוכיתה תובישיב םתארוה - םיניד
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.74-73 'מע ,22-21 ןויליג ,ט"כשת ,'ו הנש ,ןיתעמש
ךוניחה ףגא תאצוהב ,רגנלש ח"מ ברה תכירעב אציש םיניד תארוהל ךירדתה לע תורעה
.'י התיכל הרומל ךירדמו 'י-'ט תותיכב םיניד תארוהל העצה ובו ,יתדה

םיפקש עויסב הרותה תאירק תוכלה דומיל - הכלה תארוהב םיעצמאו םיכרד
.רלנש לאפר :רבחמה
.'מע 99 ,א"משת ,יתדה הרומה תורפס ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
,הרותה תארקל םילועה רדס ,הרותל םילועה רפסמ :דומיל תודיחי עבראו יטקדיד אובמ
.שידקו הרטפה ,ריטפמ ,הרותה תאירק לש המויס ,הרותל םילועל םיקוספה תקולח
ירחא םיעיפומ םיפקשה ירויצ .םייטקדידה וישומישו תוינכטה ויתונוכת - ףקשה :חפסנב
.דרפנב השכרל ןתינו ,םיפקש תדיחי םג הנכוה .הדיחי לכ

םיניד תארוהב תוטישו םיכרד
.קנומ ןתנ :רבחמה
.112-100 'מע ,ז"משת ,'א ךרכ ,תובוחר ,םורדה תבישי ןותנש ,בקעי תשרומ
.תובוחרב "בקעי תשרומ " רנימסב ןתינש "םיניד תארוה " סרוק םוכיסמ קלח אוהש רמאמ
.םוכיס ,ומצע רועישה ,הנכה :רועישה יבלש תשולש תיינבל תוטישו םיכרד ללוכ רמאמה

רפסה תיבב תימויה הכלהה
.ללה בד :רבחמה
.366-364 'מע ,'ז-'ו תרבוח ,ח"לשת ,א"כ הנש ,ד"מח הדשב
.רפסה תיבב תימויה הכלהה לש היינקהה ךרדו תורטמ

הקמעהב איגוסכ םיניד תארוה
.יול ןועמש :רבחמה
.83-75 'מע ,66-65 ןוילג ,א"משת ,ח"י הנש ,ןיתעמש
.תומגדה םע תונורתפו ןוכיתה רפסה תיבב םיניד תארוה תויתייעב

הקמעהב איגוסכ םיניד תארוה
.יול ןועמש :רבחמה
.161-146 'מע ,ג"משת ,'א ךרכ ,םיבחרמ
קיספ"ו "ןיווכתמ ןיאש רבד" אשונב המגדה ללוכ ,תוינוכיתה תובישיב םיניד תארוה לע
.תבש ירוסיאב "הישיר

םינידה תארוה
.רפוס השמ :רבחמה
.60-59 'מע ,'ב תרבוח ,ז"ישת ,'א הנש ,ד"מח הדשב
'א לש ורמאמ םג האר) ד"ממה ס"היבב םינידה תארוה ,סקוא 'ד ברה לש ורפס תריקס
.(81-80 'מע ,ו-ה תרבוח ,א ךרכב ןופיסוי

םייתדה-םייתכלממה רפסה יתבב םינידה תארוה
.סקוא דוד :רבחמה
.'מע 56 ,ז"ישת ,ינויצ ,ןויצע יולה לאפר קחצי תכירעב
,םינידה תארוהב םיידותמה תונורקעה ,ידוסיה רפסה תיבב םינידה תארוה תורטמ
יפל 'ח-'א תותיכב םינידה תארוהב תישעמ הכרדה ,םינידב רועישל הרומה תונוכתה
.םידומילה תוינכת

ד"ממה ס"היב לש תוהובגה תותיכב םינידה תארוה
.רוגירא קחצי :רבחמה
.26-22 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ב"כשת ,'ה הנש ,ד"מח הדשב
.הרומה ידי לע ותשגה ןפוא תניחבמ ןהו רמוחה תניחבמ ןה רפסה תיבב םיניד דמלל דציכ

דימלתל םינידה תארוה
.החמש יכדרמ :רבחמה
.ט"י 'מע ,א"נ תרבוח ,ה"לשת ,הרומה בינ
.ןנורתפל תועצהו םיניד תארוהב תויעבה

ד"ממ םירנימסבו םיינוכית רפס יתבב הכלהה תארוה
.לאירומ הדוהי :רבחמה
.179-176 'מע ,'ג תרבוח ,ך"שת ,'ג הנש ,ד"מח הדשב
.הקעמ תוצמב ןתגשהל המגודו הכלהה תארוהב תורטמה

?דציכ - הכלה תארוה
.סלדירפ םהרבא :רבחמה
.55-52 'מע ,101 ןויליג ,ז"כ הנש ,ןיתעמש

הכלה תארוהל העורג אמגוד ?דציכ ,הכלה תארוה
.זרא ףסוי :רבחמה
.102 'מע ,102 ןויליג ,א"נשת ,ח"כ הנש ,ןיתעמש

דומילל רפסמ תשרדנה תויללכה
.יקאש ש"א :רבחמה
.58-57 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ז"לשת ,'כ הנש ,ד"מח הדשב
.רוגירא קחצי תאמ ,"הכלה דומילל םירפס רוזחמ - םלוע תוכלה, לע תידוסי הרעה
.173-172 'מע ,'ג 'בוח ,'ב ךרכב תאצמנ הז רמאמל רוגירא קחצי תבושת

םלוע תוכילה
.רוגירא קחצי :רבחמה
.תובר תורודהמב םיבר םירפס ואצי ,ט"כשת-ז"כשת ,ןשוח
.םידקונמ 'ו-'ג תותיכל םירפסה .הלק הפשב 'ח-'ג תותיכל םיניד יקרפ ללוכ רפסה

הרורב הכלה
.אריפש והיעשי :רבחמה
.תורבוח 12 ,א"לשת-ל"שת ,תג תירקב יתנש-שש יתד ףיקמ ס"יב
ףוריצב הרזחלו דומילל תולאש ,םירויצו םימישרת תרזעב תוראובמו תורבסומ תוכלה
השחמה אוה הרדסה לש יזכרמה וקה .הכלה דומילל תורבוח תרדס .ןורתפל תומוקמ יארמ
תרבוח לכב .רידגמו ריבסמ טסקטהו ,רקיעה םה םימישרתה .םירויאו םימישרת תועצמאב
תוחוכב ומילשהל דימלתה לעו תרבוחב דמלנ אלש רמוח םג ןהבו ,"הרזחו ןויעל תולאש"
חספ ,םירופו טבשב ו"ט ,םימשג יניד ,הכונח ,הכוס תורבוחה תא תללוכ הרדסה .ומצע
.תיבה תורשכ ,תורשעמו ,תבש ,תוכרב יניד ,ןיליפת ,תילטו תיציצ ,רמועה תריפסו

תימוי הכלה
.ןהכ ןרהא :רבחמה
.'מע 48 ,ט"כשת ,םילשורי ,לכשה
ףלאמ הלעמל רפסב .םירחא םירפסו ע"שוצק יפל ןנורתפל תומוקמ יארמו הכלהב תולאש
תונוש תואלבט תופרוצמ .ןורתפל רוקמה ןיוצמ הלאש לכ דיל .תונוש תוכלהב תולאש
.דימלתה לש תימצע הדובעל דעונ .( 'וכו םירוסא תולכאמ ,הליפת ינמז)

םעל הכלה
.ןמרב בקעי :רבחמה
.'מע ב"ש - 'ג קלח ,'מע 'ש - 'ב קלח ,'מע אלר - 'א קלח ,ט"כשת-ו"כשת ,ביבא-לת ,ןויצ
םע הרומלו םעה ארקמל שדחמ תורודסו תורוקמה יפ לע תוראובמו תורבסומ תוכלה
דעונ 'א קלח .םידקונמ םהו ,םיידוסיה רפסה יתב ידימלתל םידעוימ 'ב-'א םיקלח .דימלת
.תוינוניב תותיכל דעונ 'ג קלח .רודיסהו הליפתה דומילל
.ח"כשת ,'ד 'דהמ .תוכרב ,תסנכה תיב ,הרותה תאירק ,הליפתה - 'א קלח :ןכותה
.ו"כשת ,'ג 'דהמ .םיארונ םימיו הבושת ,תומוצ ,םינמזו םיגח - 'ב קלח
ןויצ תמחנ ,המחנו לבא ,הרהטו האמוט ,רתיהו רוסיא ,היתוכלהו לארשי ץרא - 'ג קלח
.ט"כשת ,םילשוריו

רפסה יתבב תוכילהו תוכלה
.ןומולש השמ :רבחמה
.'אי-'י 'מע ,ז"נ תרבוח ,ז"לשת ,הרומה בינ
.רפסה תיבב םיניד תארוה אשונב ןויד

הכלהב םידומיל תינכתל תוידותמ תורעה
.רגנלש םייח השמ :רבחמה
.14-12 'מע ,1 ןויליג ,ד"כשת ,'א הנש ,ןיתעמש
הכלהה לש רשקה תשגדה :הכלהה דומיל תא תיתשהל שי םהילעש תודוסיה ןמ השולש
תוכלה :קרפה לש המגדה .הרומל תורוקמ תשגה ,ורודיסו רמוחה טוריפ ,בתכבש הרותל
.שודיק

(אריו - ךל-ךל) הכלהב השרפה
.ןזופ לאפר :רבחמה
.45-41 'מע ,15 תרבוח ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.הכלהב זופתה ,סובוטואב העיסנה ,לפאלפ תנמ תליכא

תימוי הכלהל תוקד שמח
.ג"משת -ם"שת ,יאמצעה ךוניחה זכרמ
:התיכב תימוי הכלה לש תוקד 5 תרגסמב הארוהל םיאשונ הבו ,תרבוח הנש לכל
,תיציצ תוכלה ,תוכרב תוכלה ,רקובה תמכשה תוכלה ,הבושת תוכלה :(ם"שת) 'א קלח
.'מע 32 .הדועסל םיידי תליטנ תוכלה
.'מע 47 .םאו בא דובכ תוכלה ,עמש תאירק תוכלה ,הליפת תוכלה :(א"משת) 'ב קלח
.'מע 33 .הדבאו הבנג ,ןיקיזנ תוכלה ,ןוזמה תכרבו הדועס תוכלה :(ב"משת) 'ג קלח
.'מע 54 .תבש תוכלה :(ג"משת) 'ד קלח

הקוספה הכלהה דומיל לש ותובישח
.רלדא יניס :רבחמה
.25-23 'מע ,5 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש
.םיטושפ םיעודי םינידה תויה ףא לע ,הז דומיל תובישח שיגדהל הרומה לע

תינוכיתה הבישיב הכלהה דומיל תייעבל
יטנקר קחצי :רבחמה
.ז"פק-א"פק 'מע ,א"לשת ,היישרדמה בינ
תרוצו רמוחה ןוויג ידי לע היעבה ןורתפל םיכרדו הכלה לש הארוהבו דומילב םיישק
.דימלתל ותשגה

םיניד תארוהל
סיוו אגרש :רבחמה
'ז-'ו 'מע ,ה"ל תרבוח ,ו"כשת ,הרומה בינ
.םייללכ תונויער - םיניד דמלל דציכ
הטישהו הרטמה ,הכלהה דומיל
.תינומדא לאירוצ :רבחמה
.211-210 'מע ,'ד תרבוח ,ב"כשת ,'ה הנש ,ד"מח הדשב
.םיקוספה ארמגה ,הנשמה ךרד הרותב תורוקמה ןמ תיתטיש ךרדב הכלה דומילל העצה

תוינוכיתה תובישיבו רפס-יתבב םיניד תארוהב שדח דממ
ךילרא ךורב :רבחמה
.63-60 'מע ,92 ןויליג ,ח"משת ,ה"כ הנש ,ןיתעמש
.רועיש ךרעמ לש םגד הז ללכבו םיניד תארוהב השדח הטישל העצה

הכלהה תורפסל ךירדמ
יילס םחנמ :רבחמה
.(לופכשב) 'מע 73 ,ו"לשת ,םילשורי ,תונבל הללכמ
-רתבה הפוקתהמ רקיעב ,הכלהה ירפסב שמתשמה ידיב עייסל ידכ הכרדה תרבוח
.תידומלת
קרפב הנודנה תורפסה גוס תא ראתמה רצק אובמ ליכמ וז תרבוחב קרפ לכ בור יפ לע
רפס הז ללכבו ,הכלהה לש חטש ותואב םיירקיעה םירוביחה לע םירפס תוריקס המכו
.םיבר תוחתפמו תוידפולקיצנא ,תויפרגוילביב ,ץעי

אמרג ןמזהש השע תווצמ
רטניו ךלמילא :רבחמה
.270-261 'מע ,'ו-'ה תורבוח ,ט"לשת ,ב"כ הנש ,ד"מח הדשב
.תונויערו תורוקמ - "אמרג ןמזהש השע תווצמ" אשונה תארוהל ךרדה

םינידה תארוהב יתדה ךוניחה לע
ןויצע יולה לאפר קחצי :רבחמה
.11-9 'מע ,'א תרבוח ,ז"ישת ,'א הנש ,ד"מח הדשב
.םיניד תארוהב תויכוניחה תורטמה

ןהידמלמו הרות תודמול לע
.םירש ןב ר"חש :רבחמה
.20-19 'מע ,2 תרבוח ,ד"כשת ,'א הנש ,ןיתעמש
דומלל ךישמהל תיאשר הרות הדמלש השיא .הל םיכיישה םיניד דומלל תבייח השיא
.םירבג לע ןתוא ףידעהל שיו ,הנדמלת דבעידב .תורחאל דמלל אל לבא ,המצעב
.54-49 'מע ,3 תרבוח ,'ג ךרכ - רבחמה תבושתו תורעהו תובוגת

תביטחב אמויד יניינעו הכלה ,ארקמ בוליש ,שדוקה תועוצקמב הקיטקדיד יקרפ
.ובא ןב דוד ,ןייטשנרב םייח המלש :םירבחמה
.'מע 12 ,1982 "בקעי תשרומ" םירומל ד"ממ שרדמ תיב ,תובוחר

םיידוסיה רפסה יתב לש 'ד-'א תותיכב יתדה ךוניחל רזע רפס - םיניד יקרפ
.ןויצע לאפר קחצי :רבחמה
.'מע 50 ,אי ,ג"כשת ,םילשורי
תועוצקמה תא הפיקמה 'ד-'א תותיכב "יתדה ךוניחל תינכת" ללוכה םירומל אובמ רפסב
תותיכב "םינידה תארוהל םומינימ תינכת" םה םינידה יקרפ .תירבעו ך"נת ,םיניד ,הליפת
תאירק ,תיציצ תוכלה ןאכ וללכנ אל ,ורבחל םדא ןיבש תווצמ לע אוה שגדהו ,'ד-'א
.םידקונמ םינידה .םירופו הכונח ,עמש

הכלהו גהנמ יקרפ
.דמלמ ןויצ ארזע :רבחמה
.'מע 208 ,תנקותמ 'ב הרודהמ ,ך"שת ,םילשורי
.הליפתה ,הרותה תאירק ,תבש ,תומוצהו םידעומה ,ירבעה חולה

תונבל םינידה תארוהב םיווק
.ירטסוא םחנמ :רבחמה
.ג"י-ב"י 'מע ,ז"נ תרבוח ,ז"לשת ,הרומה בינ
ןחלוש רוציקב אמגודל רועיש הז ללכבו ,תונבל ןוכיתה רפסה תיבב םיניד דמלל דציכ
.תוכרבב המידק ןיד - ה"נ ןמיס ךורע

םכח תלאש
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.33-32 'מע ,44 ןויליג ,ו"לשת ,ג"י הנש ,ןיתעמש
.הדמל ובש רפסה תיב ברה תבושתו םיניד ירפס ינש ןיב הריתס רבדב הדימלת לש הלאש

הכלהב תולאש
.יול קחצי :רבחמה
.'מע 48 ,ח"לשת ,םילשורי
םייח ברל םייח רוקמ ,ךורע ןחלוש רוציק רפס יפל ,ןנורתפל תומוקמ יארמו תולאש ףלא
.תימצע הדובעל דעוימ .יולה דוד

'ח התיכל םינידב תימצע הדובעל תולאש
.רגרבסורג דוד :רבחמה
.489-495 'מע ,'ט-'ח תרבוח ,ט"כשת ,ב"י הנש ,ד"מח הדשב
.'ח התיכל "םלוע תוכילה" רפסהמ םינידב תולאש

והעד ךיכרד לכב - םיניד ירועיש
.ןזופ לאפר :רבחמה
.'מע 187 ,ה"משת ,יתדה הרומה תיירפס ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ייווהה ןמ םיחוקל םירועישה יאשונ .תיברמ היצזילאוטקא ךות הכלהב םירועיש ח"ס
,ןופלט ,םיינפוא ןוגכ םיאשונל םגש תוארהל לדתשמ רבחמהו ,ילארשיה ימוי-םויה
לכבו השעמ לכב קודבל איה תשקבתמה הנקסמהו ,הכלהל הקיז שי ,םינוריווא תפיטח
.ובש טביהה תא ערואמ

הכלהב םתעב םימשג ,העורת םוי ,םילשורי - םיניד ירועש
.ןזופ לאפר :רבחמה
.47-46 'מע ,90 ןויליג ,ז"משת ,ד"כ הנש ,ןיתעמש
.םיאשונה ןמ דחא לכל תולאשו תורוקמ

לארשי תב ינפב רגתאה - הרות דומלת
.רזייו ןועמש :רבחמה
.57-56 'מע ,45 ןויליג ,ו"לשת ,ג"י הנש ,ןיתעמש
ןה תידוהי םלוע תפקשהב תורושקה תווצמה ?וננמזב םישנה ידי לע הווצמה םיוקת דציכ
.הרות דומלת תווצממ קלחכ םדמלל שיו ,"םישנל םיכיישה םינידה"מ

םייח תרות
.רשי ךורב :רבחמה
.'ו הרודהמ ,1970 דוסי
.'מע ד"נק - תבלו םאל ויגהנמו לארשי יניד ;'מע ד"ר - ןבלו באל ויגהנמו לארשי ינידישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר