תיבה תורשכ


תיבה תורשכ יניד תארוה
.ץינייר 'ק בקעי :רבחמה
.60 'מע ,13-12 ןויליג ,ז"כשת ,'ד הנש ,ןיתעמש
.רהה ןמ המלש ברה תאמ "תיבה תורשכ יניד" רפסה לע תורעה
דחא תאמ ןוקיתל ןוקית .26 'מע ,16 תרבוח ,'ה הנש ,ןיתעמש :רבחמה ןוקית
.21 'מע ,17 תרבוח ,'ה הנש ,ןיתעמש :םיארוקה

אבצב תורשכ תויעב תארקל םידימלת תנכה
.הגנל א"י :רבחמה
.52 'מע ,39 ןויליג ,ד"לשת ,א"י הנש ,ןיתעמש
םייאבצה םיחבטמב רשאכ ,א"מרל רבחמה ןיב הקיספב םילדבה :תויעבה ןיב
.םידימלתה יתבב גוהנל דוגינב ,םילקמ

םידומילה תוינכתב היתוכלשהו יגולונכטה ונרודב תורשכה
.ץיבוקבל הירא :רבחמה
.184-179 'מע ,50 ןויליג ,ז"לשת ,ד"י הנש ןיתעמש

ונלש חבטמה
.רמיהנפוא לחר :תרבחמה
.'מע 48 ,הרומל ךירדמבו ,'מע 72 ,ג"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.תורשכ ינידל שיגר תויהל דימלתה תא ליגרנ דציכ .'ד-'ב תותיכל דעוימ
,םיאמטו םירוהט םייח ילעב ,םד ירוסיא ,בלחו רשב ינידב דוסי יגשומ תרבוחב
.םיגד

תיבה תורשכ
.רהה-ןמ המלש :רבחמה
.'מע 34 ,ז"כשת ,םילשורי ,לכשה
ילושיב ,בלחב רשב ,רשב תרשכה ,הפרט ,הטיחש :םירוסא תולכאמ תוכלה
הכלהב םיגשומ תמישרו דנרא השמ תאמ םידימלתל תולאש תופרוצמ .ם"וכע
דמלמה הרומלו םיידוסי-לע ךוניח תודסומב םידימלתל דעוימ .םהירואיבו
.תוכומנ תותיכב

תנגגל תרגא - חבטמה תורשכ
.רימז לחר :תרבחמה
.'מע 13 ,ה"משת ,קחציו ףסוי ילהוא תשר ,ד"בח רפכ

םיכרעו םיגשומ - חבטמה תורשכ
.רפוס לאקזחי :רבחמה
.'מע 62 ,ז"לשת ,יכאלמ תירק ,ד"בח רה תלחנ ,"ד"בח יריעצ - תצרפו" ןוכמ
ישעמה-יתכלהה חטשב ןיב ,תורשכה אשונ לכ תא ףיקהל ןויסינ שי תרבוחב
.תיתיצמת הרוצב ונתינ םיגשומהו תוכלהה .יתרבסהה-ינויעה חטשב ןיבו
שמשל לוכי ךא ,רשכ חבטמ םתיבב גיהנהל םיצורה םירגובמל הדעונ תרבוחה
.םידימלתל םג

בלחו רשב ,םיציב ,םד :אשונב םינידב ןחבמ
.24 'מע ,43 ןויליג ,ה"לשת ,ב"י הנש ,ןיתעמש ,עבש-ראב ,יתד ינויע ןוכית

תיבה תורשכ יללכ - םינידב תנוכתמ ןחבמ
.36-35 'מע ,44 ןויליג ,ו"לשת ,ג"י הנש ,ןיתעמש ,עבש-ראב ,ןוכיתה רפס תיב
ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר