הקידותמ


הפ-לעבש הרותב םייביטנרטלא הארוה יעצמא
.ץיבוטק בד :רבחמה
.118-113 'מע ,ז"משת ,'א ךרכ ,תובוחר ,םורדה תבישי ןותנש ,בקעי תשרומ
.וז הטישב "בלבש הדובע" אשונה תארוהב המגדה ללוכ .תיביטנרטלא הארוה יכרד

שדוקה דומיל תארוהב רזע יעצמא
.רדה קחצי :רבחמה
.470-465 'מע ,'ח 'בוח ,ז"כשת ,'י הנש ,ד"מח הדשב
.הזחמהו תוזרכ ןוגכ רזע-יעצמא תרזעב שדוק ידומילב השחמה

סהיבב הכלהה דומילל השדח השיג
.שילזימ רתסא :תרבחמה
.208-201 'מע ,'ד תרבוח ,א"כ הנש ,ד"מח הדשב

םיפקש עויסב הרותה תאירק תוכלה דומיל - הכלה תארוהב םיעצמאו םיכרד
.רלנש לאפר :רבחמה
.'מע 99 ,א"משת ,יתדה הרומה תורפס ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
,הרותה תאירקל םילועה רדס ,הרותל םילועה 'סמ :דומיל תודיחי עבראו יטקדיד אובמ
.שידקו הרטפה ,ריטפמ ,הרותה תאירק לש המויס ,הרותל םילועל םיקוספה תקולח
ירחא םיעיפומ םיפקשה ירויצ .םייטקדידה וישומישו תוינכטה ויתונוכת - ףקשה :חפסנב
.דרפנב שוכרל ןתינש םיפקש תדיחי םג הנכוה .הדיחי לכ

הפ-לעבש הרות תארוה
.ד"לשת ,"תימצע הדובעב םיכרד" סרוקב םימלתשמ םירומו םילהנמ :םירבחמה
.'מע 56 ,ד"לשת ,םיריכב הארוה ידבועל ס"היב ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תועצה .ד"לשת ,"תימצע הדובעב םיכרד" סרוקב םימלתשמ םירומו םילהנמ תודובע
.תונוש תותיכל םידבועמ ,הנשמו הדגא םיאשונב הדובע יפדל

ןליא-רב תטיסרבינוא ,דממה תודסומב פעבשותב דומילה ןונכתל טקיורפה
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.43 'מע ,79 ןויליג ,ה"משת ,ב"כ הנש ,ןיתעמש

יתדה יתכלממה רפסה תיב תונבל פ"עבש הרותה תארוה
.חמשי השמ :רבחמה
.'מע 129 ,ו"משת ,ןג תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא

תונבל לארשי תבשחמו פ"עבשות תארוה
.ןמילק יבצ :רבחמה
.26-23 'מע ,64 ןויליג ,א"משת ,ח"י הנש ,ןיתעמש
.תונבל פ"עבשות תארוהל תומייקה םידומילה תוינכתב ןויד

דה"ממה ךוניחב ידוסיה ס"היב תביטחב חופיט ינועט םידימלתל פ"עבשות תארוה
.סקוא דוד :רבחמה
.273-265 'מע ,'ה 'בוח ,ב"לשת ,ו"ט הנש ,ד"מח הדשב
.'ו-'ג תותיכב חופיט ינועטל םינידו ארמג ,הנשמ דמלל דציכ

בלושמב תודהיה תועוצקמ דומילל השדח תינכת תעצה
.רגה עשוהי :רבחמה
.69-64 'מע ,76-75 ןויליג ,א"כ הנש ,ןיתעמש
אוה הבש שודיחה רקיע .תינורקע הלבקתהו ,תוברתהו ךוניחה דרשמל העצוהש תינכת
.ןכותב אלו ,ךרדבו הטישב

תונבל פ"עבשות תארוהב םיכרדו תומגמ לע םירוהרה
.חמשי השמ :רבחמה
.32-26 'מע ,69 ןויליג ,ב"משת ,ט"י הנש ,ןיתעמש
.םינושה פ"עבשותה תועוצקמב הדובע תוטישו תורטמ ,םינייפאמ ,הארוה תועש רמאמב

ללכה דומילל עייסמה ללכהמ אצויה
.ירורד ןמלז :רבחמה
.43-38 'מע ,62-61 ןויליג ,ם"שת ,ז"י הנש ,ןיתעמש
.תנבומו הטושפ ךרדב השק רמוח תארוה

תודהי ידומילב ,יראנילפיצסידרטניא ,בלושמ דומילל השדח העצה
.רגה עשוהי :רבחמה
.156-155 'מע ,'ד-'ג 'בוח ,ם"שת ,ט"כ הנש ,דמח הדשב

בלושמב תודהיה תועוצקמ דומילל השדח תינכות תעצה
.רגה עשוהי :רבחמה
.69-64 'מע ,ד"משת ,76-75 ןויליג ,א"כ הנש ,ןיתעמש

םיטבל תונש םישימח
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 112 ,ח"משת ,רקחמה רודמ ,םידומיל תוינכתל זכרמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תוינכתה חותינ ךות תונורחאה םינשה םישימחב פ"עבשותב םידומיל תוינכת לע הריקס
םג) היפרגוילביב ללוכ .תינכתל תינכתמ רבעמב פ"עבשות תארוהב םייונישהו תונושה
.(םירמאמ לש

ץפח ובלש םוקממ דמלל
.חקור םירפא :רבחמה
(תילאודיבידניא) הליעפ הדימל .73-72 'מע ,'ב-'א 'בוח ,ח"משת ,א"ל הנש ,ד"מח הדשב
.תורוקמה י"פע

יתדה ידוסיה סהיבב שדוקה תועוצקמ לש םדמעמל
.ביבש הדוהי :רבחמה
.219-212 'מע ,'ד 'בוח ,ח"לשת ,א"כ הנש ,ד"מח הדשב
שמשל אלא םירבדה ואב אל םרקיעמ" .ז"לשת ןוויסב יזוחמ םילהנמ סנכב ורמאנש םירבד
רבעמ וצרפ םהש אלא ,ןויצע שוגב ס"היב לש תידומייה תינכתה תעצהל אובמ
."...םתרגסמל

תוינוכיתה תובישיב הארוהה יכרדו דומילה ירדס תנקתל
.והימרי יחלמ :רבחמה
.119-116 'מע ,א"משת ,66-65 ןויליג ,ח"י הנש ,ןיתעמש

תוינוכיתה תובישיב פ"עבשות דומיל תטישל
.ןמיונ עשוהי :רבחמה
.25-23 'מע ,ב"משת ,69 ןויליג ,ט"י הנש ,ןיתעמש

תודהיה דומיל ,הארוה יעצמאל ךירדמ
.רימע ןויצ :רבחמה
.ה"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
('דכו םיקחשמ ,םיפקש ,םינוטרס ,םיטרס) רזעה יעצמא תודוא עדימ זכור הז ךירדמב
הארוהה ידבוע תושרל םידמועהו ילארשיה קושב םייוצמה תודהיה תועוצקמ תארוהל
.םהל םיקוקזה

דממה סהיבב פ"עבש הרות לש הארוהה תורטמ
.רוחש בד :רבחמה
.111-109 'מע ,ה"משת ,תויפלת

לארשי ילודג ייח תרכהו הכלההו הנשמה דומילב םייכוניח תונויסינ
.סנירפ ןבואר :רבחמה
.62-61 'מע ,81-80 ןויליג ,ב"כ הנש ,ןיתעמש
ךרענש לארשי ילודג ייחבו הכלהב ,הנשמב םידימלתה תואיקב תריציל ןויסינ רואית
.תובוחרב םורדה תבישיב

הפ-לעבש הרות תארוה ןונכתב תונורקע
.תליג 'ד קחצי :רבחמה
.324-321 'מע ,'ז-'ו 'בוח ,ג"לשת ,ז"ט תנש ,ד"מח הדשב
החיתפכ ,ב"לשת לולאב ג"יב ד"ממ ךוניחל הצעומה תבישיב ורמאנש םירבד תובקעב
.פ"עבשות תארוהל תינכתה תעצה לע ןוידל

(םיידוסיה רפסה יתבב םוי לש וקוספ דומיל גיהנהל העצה) ךקוספ יל קוספ
.הדוהי לאירא :רבחמה
.476 'מע ,'ח 'בוח ,א"כ הנש ,ד"מח הדשב

יתדה-יתכלממה םידליה ןגל הכרדה יקרפ
.ןמסורג .או ןויצע יולה ר"י :םיכרועה
.'מע 103 ,ה"כשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,יתלשממה סיפדמה
ןוגכ ,ןגב ייחלו תודהיל םירושקה םינוש םיעוריאב תושעל המ תוננגל תישעמ הכרדה
ךותב .'וכו טבש שדוח ,תבט-ולסכ םישדוחה ,שדוח שאר ,ןגב םינושאר םימי ,תבש
םידדצל תוסחייתה ןכו ,םינוש םיידוהי תורוקממ םיטוטיצ םיאבומ םינושה םיאשונה
.ד"ממה םידליה ןגב דומילה לש םייטקדידה

שדוקה ידומיל תארוהב םייגוגדפ םירמאמ ץבוק
.רלקש עשוהי :רבחמה
.'מע 24 ,א"משת ,רלקש עשוהי תאצוה
,הרומה תחלצהל ךרדה ,ארמגה תארוהל םיכרדה :הלא םיאשונב הרומה שומישל םירמא
םינחבמ תכירע ,בתכב עובשה תשרפ תארוה ,תובוט תודימו םימש תארי תשרשהל ךרדה
.התיכב גוהנל דציכ תוישעמ תועצהו ןויד םיללוכ םירמאמה .שדוק ידומילב

תונבל םיידוסי-לע רפס יתבב תודהי תארוהב םיווק
.ירטסוא םחנמ :רבחמה
.ו"ט-ו ג"י 'מע ,ט"נ 'בוח ,ח"לשתה ,הרומה בינ
.ח"י 'מע ,'ס 'בוחב רמאמה ךשמה . ויתורטמו הארוהה רמוח תריחב

םייניבה תביטחב יתדה-יתכלממה רפס תיבב הפ-לעבש הרות
.גרבנזיא הדוהי :ךרועה
.'מע 50 ,יוסינ תרודהמ ,ג"לשת ,ןליא-רב
.דומיל תינכתל העצה

בי-'א תותיכל םינידב םידומיל תינכת
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 64 ,א"משת ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'ה-'א תותיכב הנשה ךשמב התארוה רדס יפל םינידב םידומילה תינכת :ןושאר קלח
םיאשונה םוכיס ,אשונ לכל תיפרגוילביב הכרדה ,םינידב דומילה יאשונ :ינש קלח
.תונושה תותיכב םידמלנה
.תיטקדיד תורפסו רזע ירפס ,דומיל ירפס לש תיקלח המישר :ישילש קלח

דמחה לש םיידוסיה רפסה יתבב תבלושמ הארוהל תינכת
.רשי-ןב ריאמו ןוסנזור לארשי ,ןונ-ןב לאוי :םירבחמה
.65-60 'מע ,'ד-'ג 'בוח ,ט"משת ,ב"ל הנש ,ד"מח הדשב
תלעפה ןפוא ,םישגדהו טוריפ ,םידמלנה תועוצקמה , היתונורקע ,תינכתה תורטמ
.תינכתל הרומה תרשכה ,תינכתה

השדח םידומיל תינכת
.ץילגיטש בקעי :רבחמה
.81-77 'מע ,14 ןויליג ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.שדחה בצמהמ תבייחתמה ,םימיה תשש תמחלמ תובקעב ח"כשתה תנשל תינכת תעצה

פעבשותב םידומיל תוינכת
.ביבש הדוהי :רבחמה
.135-123 'מע ,'ד-'ג 'בוח ,ב"משת ,ה"כ הנש ,ד"מח הדשב
תוינכת" תרבוחה תאצוה תובקעב ,םינידבו דומלתב ,הנשמב םידומיל תינכתל תועצה
."םיטבל תונש םישימח - פ"עבשותב םידומיל

פעבשותב םידומילה תינכת
תטיסרבינואב דומלתל הקלחמהו םידומיל תוינכתל ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.ז"משת ,ןליא-רב
.ב"י-'א תותיכב ד"ממה רפסב תיבב פ"עבשותב םידומילה תינכת

ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר