םישרדמ


הדגאל השיג
.אריפש השמ :רבחמה
.18-17 'מע ,1 ןויליג ,ד"כשת ,'א הנש ,ןיתעמש
שיגי אלו ,תודגאב עקשומה ינחורהו יאידיאה ןכותה תא םידימלתל טילבי הרומה
.הלכלכבו תוינידמב ,הירוטסיהב שדח רועיש

רפסה תיבו הדגאה
.רוגירא קחצי :רבחמה
.12-11 'מע ,'א תרבוח ,ז"ישת ,'א הנש ,ד"מח הדשב
.רפסה תיבב םישרדמו הדגא דומיל תובישח

ל"זח תודגאב םינויע ?יהמ - הדגאה
.באוש לאירזע ברהו ףיש השמ :םירבחמה
,םידומיל ןונכתל ןוכמה ,הארוה ידבוע תרשכהל הקלחמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'מע 95 ,ז"משת ,םילשורי
הדגאה ,הדגאה תונוכת ,הדגאבו הכלהב "בותכה שרדמ" ,בותכהו הדגאה :ןכותב
אשונ תנבהב םינויע ,ארקמה תנבהל הדגא ישרדמב םינויע ,הדגאה לא תושיג ,היגוסו
.התארוה לעו הדגאה לע היפרגוילביב ללוכ .הדגא ישרדמב יארקמ

הדגאה ישרדמ תארוהל
.יתרפא 'א בקעי :רבחמה
.28-19 'מע ,63 ןויליג ,א"משת ,ח"י הנש ,ןיתעמש
,ח"י הנש :רמאמה ךשמה .תומגדה הז ללכבו ,הדגא ישרדמ דמלל שי דציכו עודמ
.39-33 'מע ,68-67 ןויליג ,ט"י הנשו ,62-53 'מע ,66-65 ןויליג

ל"זח תודגא לע ,םינורחאו םינושאר ,ל"זח ירבדמ
.פיליפ 'מו לטוג 'ש :םיכרועה
.'מע 92 ,ם"שת ,(ימינפ) תונבל םילשורי הללכמ
ואבוה טקלב .תודגאל ל"זח סחי תא םיארמה תורוקמ םיאיבמ ונא ונינפלש טקלב
ונאבה ל"זח תורוקמ דבלמ ...יקלח טוטיצב ונקפתסה אל .םיירוקמה ל"זח ירמאמ
.יגולונורכ רדסב ל"צז םינורחאה ילודגו םינושארה וניתובר ירבדמ

תישארב ישגפמ
.ץיבומוד ןימינב :רבחמה
.'מע 42 ,א"נשת ,תילארשיה תיכוניחה היזיוולטה
.תישארב רפסב תוישרפה יפל דימלתל ןויע יפדו הרומל ךירדת
תורוקמ "תישארב שגפמ" תינויזיוולטה הרדיסה יקרפ -11ל העיצמ תרבוחה
.היתובקעבו םירדשמב היפצה ינפל דומיללו ןויעל םיינשרפו םיישרדמ ,םייארקמ
לע םיססובמה ,םירדשמב םיגצומה םייטמרדה םיעטקל תורישי םיעגונ הלא תורוקמ
.ל"זח ישרדמבו תודגאב ןדוסיש תויונשרפ

תינוכית הארוהב ויתויעבו הדגאה עוצקמ
.ןייטשלא באוי :רבחמה
.16-15 'מע ,1 ןויליג ,ד"כשת ,'א הנש ,ןיתעמש
.הדגא תארוהב םיינכט םיישקו תוינורקע תויעב

תורוקמ ףסוא - הדגאב ל"זח ירמאמל תוסחייתה לע
.לשרגיונ ךלמילא יבצ :טקלמה
.'מע 44 ,ז"לשת ,יתדה הרומה תיירפס ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
גיצמו ,'הדגאב ל"זח ירמאמל תוסחייתה' אשונב קסוע וז תרבוחבש תורוקמה רחבמ
ןמ םיטוטיצ תרבוחב .םינורחאו םינושאר תורודב לארשי ילודג לש תונוש תודמע
.ןוכיתה רפסה תיב ידימלתלו הרומל תדעוימ .םינושה תורוקמה

ןוכיתה ס"היבל הדגאה לש הכרע
.סירפ-הד ןימינב :רבחמה
.112-110 /מע ,'ב תרבוח ,ט"ישת ,'ב הנש ,ד"מח הדשב
.שרדמו הדגא תארוה אשונב ןויד

הדגא יקרפ
.לאומס האלו יזוגא אביקע :םירבחמה
,תוצופתה ידוהי ךוניחל םידומיל תוינכתל ןוכמה ,תימלועה תינויצה תורדתסהה
.'מע 46 ,ד"משת םילשורי

הארוהו דומיל תודיחי ,הדגאה תורפס תארוהל הכרדה יקרפ
.לאומס סומע :רבחמה
,םידומיל ןונכתל ןוכמה ,הארוה ידבוע תרשכהל הקלחמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'מע 82 ,ז"משת ,םילשורי

רפסה תיבב סולקנוא םוגרת
.לפר בד :רבחמה
.'מע 167 ,ה"משת ,יתדה הרומה תיירפס ,יתדה ךוניחה ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.סולקנוא םוגרתב הכלהה - 'ז קרפ .שרדמהו סולקנוא םוגרת - 'ו קרפ

תוכלמו הרות
.ץכ לאומש :רבחמה
.'מע 69 ,ו"משת ,םילשורי
תולאש ףוריצב ,תועובשה גח יגהנמו תור תליגמ ,הרות ןתמ לע ל"זח ישרדמ טקל
.הקמעהלו ןויעלישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר