הנשמ


הלא לכ ללכב התיה הלמשה ףא
.ינדה בקעי :רבחמה
.40-35 'מע ,94-93 ןויליג ,ח"משת ,ה"כ הנש ,ןיתעמש
.'ה הנשמ ,'ב קרפ אעיצמ אבב הנשמב רועיש ךרעמ

ןירדהנס תכסממ תוינשמ יפל ןיד תיבו טפשמ ירדס - ןיד תיב
.ןדיבא תור :תרבחמה
.'מע 96 ,ח"משת ,םילשורי תולעמ

םימש תוכלמ לוע לבקל הנכהה יכרד
.ליחיבא והילא :רבחמה
.39-35 'מע ,18 ןויליג ,ח"כשת ,'ה הנש ,ןיתעמש
.תוכרב תכסמב הנושאר הנשמב ןויע

תורומל רנימסב הנשמ תארוה יכרד
.ץרווש הדוהי :רבחמה
.36-33 'מע ,59 ןויליג ,ם"שת ,ז"י הנש ,ןיתעמש

?תונבה לש םידומילה תינכתמ 'א קרפ הטוס תכסמ תא איצוהל שי םנמאה
.ץינייר 'ק בקעי :רבחמה
.45-39 'מע ,45 ןויליג ,ו"לשת ,ג"י הנש ,ןיתעמש
.קרפה לע םינושה םיאשונב םירועיש יכרעמ ללוכ

"ןינמואה תא רכושה" - ןויעב הנשמ דומילל המגדה
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.45-40 'מע ,41 ןויליג ,ה"לשת ,ב"י הנש ,ןיתעמש
.ןויעל תורוקמו ןוידל תודוקנ ,תוחנמ תולאש םע

תונבל הנשמה תארוה
.רפורט 'מ :רבחמה
.396-395 'מע ,'ז-'ו תרבוח ,א"כשת ,'ד הנש ,ד"מח הדשב
.א"כשת תנשב א"ת זוחמב רפסה יתב ילהנמ תצעומב ךרענש אשונב ןויד

הקמעהה ךרדב הנשמ תארוה
.טסור דוהא :רבחמה
.245-244 'מע ,'ד-'ג תרבוח ,ח"משת ,א"ל הנש ,ד"מח הדשב
א"י התיכל - 'א הנשמ ,'ג קרפ הציב תכסמ ,ט"ויב הדיצ אשונה תארוה תמגדה
.תונב

הליעפה הדימלה ךרדב הנשמ תארוה
.ץרווש הדוהי :רבחמה
.38-35 'מע ,101 ןויליג ,ן"שת ,ז"כ הנש ,ןיתעמש

דומיל לש ינש רוזחמב הנשמ תארוה
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.140-130 'מע ,50 תרבוח ,ז"לשת ,ד"י הנש ,ןיתעמש
.'א הנשמ ,'א קרפ תוכרב תכסמ :המגדה

'ט-'ז תותיכב "תואיצמ ולא" קרפב 'ה-'א תוינשמ תארוה
.גרבנזור ימענ :תרבחמה
.37-27 'מע ,79 ןויליג ,ה"משת ,ב"כ הנש ,ןיתעמש

תרבגומ המרב "חינמה" קרפ תארוה
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.83-57 'מע ,35 תרבוח ,ג"לשת ,'י הנש ,ןיתעמש
תולאשו ןויעל תורוקמ ,תוחנמ תולאש םע הנבהל חונ הנבמב תרדוסמ הנשמה
.רורבל

הנשמה תריש תארוה
.ץרווש הדוהי :רבחמה
.267-264 'מע ,100 ןויליג ,ן"שת ,ז"כ הנש ,ןיתעמש

ארמגה תייגוס םוכיסל סיסבכ הנשמה
.ירורד ןמלז :רבחמה
.24-22 'מע ,59 ןויליג ,ם"שת ,ז"י הנש ,ןיתעמש

הטושפכ הנשמה
.ץיניר 'ק בקעי :רבחמה
.146-141 'מע ,50 ןויליג ,ז"לשת ,ד"י הנש ,ןיתעמש

הנשמב רועיש תנכה
.לאירומ הדוהי :רבחמה
.88-84 'מע ,'ב תרבוח ,ט"ישת ,'ב הנש ,ד"מח הדשב
ולא" קרפב ,'א הנשמב המגדה .הארוהל וניכהל ידכ הנשמב רמוח חתנל שי דציכ
.תונבל 'ח התיכל "תואיצמ

יכוניחה הכרעו התארוה יכרד - רעונל הנשמה
.ץיבוניבר ריאמ יבצ :רבחמה
.'מע 186 ,א"ישת ,ץולחהו רעונה תקלחמ ,תינויצה תורדתסהה
רעונ יכירדמלו םיינוכיתהו םייממעה רפסה יתבב הנשמה עוצקמ ירומל דעונ רפסה"
םגו המגודל םירועישו דומילה יכרד ,הקידותמ דבלמ ,ליכמ רפסה .הלוגבו ץראב
,ךירדמלו הרומל תוישעמ תוארוה ותרטמ רקיע םלוא .עוצקמה ךרע לש ינויע סוסיב
.תימצע הדובעל תוטישו םידימלתה תלעפהל םיכרד ןויצ

"תואיצמ וליא" תנשמ תארוהל העצה
.ךילרא ךורב :רבחמה
.51-43 'מע ,86-85 ןויליג ,ו"משת ,ג"כ הנש ,ןיתעמש
.המגודל רועיש ךרעמ

םירוכיב תכסמב 'א קרפ תארוהל העצה
.סורג לאכימ :רבחמה
.37-30 'מע ,83 תרבוח ,ו"משת ,ג"כ הנש ,ןיתעמש
.ןוכיתה רפסה תיבב הארוהל ןבורב תומיאתמ ,קרפה תארוהל תויחנהו תולאש

הנשמב רועישל העצה
.רטלרביג המחנ :תרבחמה
.216-214 'מע ,'ד תרבוח ,ג"לשת ,ז"ט הנש ,ד"מח הדשב
תוריפ תשודק אשונב ,'ג-'א תוינשמ ,'ח קרפ ,תיעיבש תכסמ הנשמב רועיש ךרעמ
.תיעיבש

םייניבה תביטחב ןילוח תכסמב 'א הנשמ ,'ו קרפ תארוהל תועצה
.יניסרג לאפר :רבחמה
.145-139 'מע ,ג"משת ,'א הנש ,םיבחרמ
.'א הנשמב יטקדיד ןויע ,טרפב 'ו קרפ לעו הלוכ תכסמה לע הריקס

תובא תכסמב רועיש יכרעמל תועצה
.יקסניפמק עשוהי :רבחמה
.25-23 'מע ,60 ןויליג ,ם"שת ,ז"י הנש ,ןיתעמש
.תורגבל הנכה תרגסמב תובא תכסמ תארוהל (תוטרופמ אל) תועצה

הנשמה תארוהל רזע רמוחכ וילכ יאשונו ךורעה ןחלושה
.דגיבא םהרבא :רבחמה
.32-25 'מע ,59 ןויליג ,ם"שת ,ז"י הנש ,ןיתעמש
."תואיצמ וליא" קרפ יפ לע המגדה

הנשמה דומיל לש הקידותמה
.רגי בקעי :רבחמה
.51-44 'מע ,1981 ,(1) א"מ ,ךוניחה יליבש

הנשמל ץר יווה םלועלו
.ץינייר 'ק בקעי :רבחמה
.27-21 'מע ,6 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש
'א קרפ ןישודיק :תוינשמב ןויעלו הרזחל תולאש
.('ט-'א) 'ג ,'ב ,'א םיקרפ אמק אבבו

הנשמ - 'א תרבוח נ ,הדגאהו הכלהה ידומילב רזע תורבוח
.רטכש ףסוי :רבחמה
.'מע 101 ,ח"שת ,ריבד
."דעומ" רדסמו "םיערז" רדסמ טקל .א :תללוכ הנשמה דומילל תדחוימ 'א תרבוח
,םיליחתמל דעונ ןושארה .הנשמה ירדס תשש לכ ךותמ תויעבו תורוצ רחבמ .ב
תשפת" ללכה יפל ךרענו טקול רמוחה) .םירומל טרפבו לארשיב ליכשמ לכל ינשהו
"יאמש תיב" לע .ב "תוגוז"ה לע .א :םיחפסנ ינש שי תרבוחה ףוסב .("תשפת טעומ
."ללה תיב"ו

(תוכרב תכסמ) רפסה תיבב הנשמה תארוהל
.קיטשרה ףסוי םירפא :רבחמה
. 358-342 'מע ,'ז-'ו תרבוח ,ו"לשת ,ט"י הנש ,ד"מח הדשב
לש ליעפה ופותיש לע שגד םשומ הבש הטישל םגדמ םהש תוכרב תכסמב םירועיש
.תוכלהה ןובילב דימלתה

הנשמ תארוהל
.רגרבניטש ילתפנ :רבחמה
.435-429 'מע ,'ח תרבוח ,ד"כשת ,'ז הנש ,ד"מח הדשב
.הנשמ תארוהל תיפרגוילביב המישר ללוכ "דימלתל דומלת" ךותמ דומילל העצה

אמוי תכסמב הנשמה יקרפ תארוהל
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.59-37 'מע ,31 ןויליג ,ב"לשת ,'ט הנש ,ןיתעמש
תבשחמו הכלהה ,הרותה יקרפ םיאבומ הנשמה ביבס רשאכ תכסמה דומיל
.אשונל םיכיישה תודהיה

תונבל רפס יתבב הנשמה דומיל
.יקסבורובז הרובד :תרבחמה
.401-339 'מע 'ח תרבוח ,א"כשת ,'ד הנש ,ד"מח הדשב
דומילב תונבל תונקהל יוצרש םיכרעה תאבה ךות תונבל הנשמ דומיל אשונב ןויד
.הנשמה

הקמעהב הנשמ דומיל
.ןמרה יבצ סחנפ :רבחמה
.244-241 'מע ,'ז-'ה תרבוח ,א"משת ,ד"כ הנש ,ד"מח הדשב
,ישיש קרפ תוכרב תכסמ תרזעב הקמעהב הנשמ דמלל ןתינ דציכ המגדה
.'ב-'א תוינשמ

תחא הנשמ לש השוריפל
.יקסרבט עשוהי :רבחמה
.281-280 'מע ,'ה תרבוח ,ט"כשת ,ב"י הנש ,ד"מח הדשב
.תוכרב תכסמב ןושאר קרפב 'ד הנשמ תא דמלל דציכ

תוכרב תכסמב 'ט-'ו םיקרפ לע ןחבמ
.(רגניטא) רהוצ לעי :תרבחמה
.119-123 'מע ,35 ןויליג ,ג"לשת ,'י הנש ,ןיתעמש

הנשמב יוסינ ינחבמ
.56-55 'מע ,13-12 ןויליג ,ז"כשת ,'ד הנש ,ןיתעמש
תבשו 'ד-'א םיקרפ אמק אבב תוינשמב תוברתהו ךוניחה דרשמ ידי לע וכרענ
,שדוקה תועוצקמב בתכב תואטבתהה תלוכי לע דומעל ידכ ,ב"י ,'י ,'ז םיקרפ
.בתכב הנשמב תורגב תוניחב תכירע תארקל

"הקמעהב הנשמ"ב םינחבמ
.גרבדלוג ללה םהרבא :רבחמה
.39-38 'מע ,48 ןויליג ,ז"לשת ,ד"י הנש ,ןיתעמש
.'ח-'ג םיקרפ אעיצמ אבב ,'ח-'ג םיקרפ אמק אבב

הנשמב הזחמ
.דוד לאומש :רבחמה
.219-217 'מע ,'ו-'ה תרבוח ,ב"משת ,ה"כ הנש ,ד"מח הדשב
.ןירדהנסה ידי לע שדוחה שודק אשונב הזחמ

הנשמ ירדס השישל חתפמ
.ןמדירפ ןימינב :רבחמה
,תשדוחמ הספדה ,ה"לשת ,ןמדירפ דוד ,רבחמה ןב ידי לע שדחמ רואל אצי
ירדס השיש לכב םירזופמה םיניינע ףלא רשע העבש וכותב ליכמה" רפס .'מע ח"סק
ןיינעו ןיינע לכ לקנב אוצמל םידימלתה ולכוי ןעמל ב"א רדס יפל רדוסמו ,הנשמ
."הנשמב שקובמה

תוכרב תכסמ - דליל הנשמ
.'מע 16 ,ו"לשת ,ב"לשת ,םילשורי ,"םעונ" ס"יב
.םירויצ םעו הלק ןושלב תואבומ ,תוכרב תכסממ תורחבנ תוינשמ .ךרה ליגל דעוימ

םידימלתל הנשמ
.ברהב 'זו יארומא 'י :םיכרועה
.'מע 221 ,ה"כשת ,הדסמ
,םינוש םיאשונב הנשמה ןמ תואבומ רפסב תועיפומ הנשמה יקלח לע המדקה רחאל
.קיודמה הרוקמ ןויצו האבוהש הנשמ לכל רבסה םע ,'וכו מ"ומ ,תבש ,הליפת ןוגכ
,התומלשב תובא תכסמ תאבומ רפסה ףוסב .םייקודקד-םיינושל םירבסה םג שי
.הנשמה רודיס לע םינושאר ירבד ןכו םירבסה הז ללכבו

תוכרב תכסמ - הכורע הנשמ
.ץילרג לדנמ םחנמ :ךרועה
.'מע ב"כ ,ג"משת ,"אתיירוא" יתורפס-ינרות ןוכמ
תיתחתב .ארונטרבמ ע"רו ט"וי תופסות םע תיתרוסמה הרוצב תואבומ תוינשמה
תמישר תכסמה ףוסב .דמלנה רואיבל םירויצו תואלבט ,םירבסה םיאבומ דומעה
ןהבש תוינשמהו םירכזנ םהש םימעפה רפסמ ,תוכרב 'סמב םירכזנה םיאנתה תומש
.המוד תנוכתמב הנשמה ןמ תורחא תותכסמ לע תומוד תורבוח תומייק .םירכזנ םה

הכוס תכסמ - תוריאמ תוינשמ
.ץיבודיוד 'י :םירויצ ,ןישח םהרבא :ךרועה
.'מע ט"נק ,ב"משת ,םילשורי ,םירעש האמ ת"ת
םירואיב ,םירויצ הז ללכבו ,הרונטרבמ הידבוע וניבר שוריפ םע הכוס תכסמ
ע"ר שוריפ םע ,דחא ףצרב הנושארה םעפב :םיימעפ תאבומ הנשמ לכ .תואלבטו
הלבט וא רויצ ידי לע הנשמה ןמ קלח לכ שחמומ היינשה םעפבו ,ונושלכ הרונטרבמ
.תורחא תותכסמ לע םג וז תנוכתמב םירפס םימייק .םירבסהו םירואיב םע

לארשי-ילודג ייח תרכהו הכלההו הנשמה דומילב םייכוניח תונויסינ
.סנירפ ןבואר :רבחמה
.63-62 'מע ,81-80 ןויליג ,ה"משת ,ב"כ הנש ,ןיתעמש

הנשמה תארוהב םיידותמ תונויסינ
.רוחש בד :רבחמה
.44-40 'מע ,4 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש
לע תואצרה תנכה :תונב ב"י-'י תותיכב ועצובש םיחלצומ תונויסנ ינש רואית
אובמ ירפסל תיקלח היפרגוילביב ללוכ .תואמגוד םע םיאשונ יפל דומילו תואובמ
.דומלתל

תינעת תכסמ - הנשמב תודובע
.רקב םחנמ :רבחמה
.'מע 32 ,ו"כשת ,תשרומ
לש רחבנ טקל תודמולה תודימלתל הרזח תודובעו הנכה תודובע תועצומ וז תרבוחב
לכל הבוח תדובעכ תעצומ 'א הגרד :תוגרד שולשב תוגרודמ תודובעה .תינעת תכסמ
תכרדהב התיכב הדובעכ וא תושר תדובעכ תעצומ 'ב הגרד .דימלת לכלו התיכ
.דבלב תומדקתמ תותיכל הפ-לעב הדובעכ וא תושר תדובעכ תעצומ 'ג הגרד .הרומה
."תינעת" תכסממ תוינשמ רחבמ לש תדחוימ הרודהמל רזע רפס תשמשמ וז תרבוח

'א הנשמ ,'א קרפ ארתב אבבב םינויע
.יתרפא םייח :רבחמה
.54-49 'מע ,81-80 ןויליג ,ה"משת ,ב"כ הנש ,ןיתעמש
.םירועיש יכרעמל העצה

הנשמה תארוהב הפ-לעבש הרותל בתכבש הרות ןיבש רשקה לע
.קנומ ןתנ :רבחמה
.38-33 'מע ,96 ןויליג ,ט"משת ,ו"כ הנש ,ןיתעמש

םיינוכיתה רפסה יתבב הנשמה תארוה לע
.סירפ-הד ןימינב :רבחמה
.274-273 'מע ,'ה תרבוח ,ה"כשת ,'ה הנש ,ד"מח הדשב
.ןוכיתה רפסה תיב תודימתל הנשמה תארוה אשונב ןויד

הקמעהב הנשמ דומיל לע
.לאומס סומע :רבחמה
.32-30 'מע ,52 ןויליג ,ח"לשת ,ו"ט הנש ,ןיתעמש
ךרענש ןחבמ לע תרוקיב ,הקמעהב הנשמב תורגב ןחבמל תודימלת ןיכהל שי דציכ
.ז"לשת תנשב

הקמעהב הנשמ דומיל לע
.לאומס סומע :רבחמה
.36-33 'מע ,55 ןויליג ,ט"לשת ,ז"ט הנש ,ןיתעמש
.ץינייר 'ק בקעי ברה לש ותבושתל תורעה

הנשמה תארוהב הבישחה חותיפ
.ץינייר 'ק בקעי :רבחמה
.62-60 'מע ,54-53 ןויליג ,ח"לשת ,ו"ט הנש ,ןיתעמש
.תונבל הקמעהב הנשמ דומיל ךלהמב "תרתוכ ןת" המישמל תואמגוד

תוכרב :הנשמ יקרפ
.ןאהד-ןב דודו גרבנזיא הדוהי :םירבחמה
.'מע 96 ,ן"שת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.תודובעו הבחרהל תורוקמ ,תוכרב תכסממ תוינשמ טקל

ןירדהנס :הנשמ יקרפ
.טכורפ ךלמילא :רבחמה
.ב"נשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.תודובעו הבחרהל תורוקמ ,ןירדהנס תכסממ תוינשמ טקל

הנשה שאר :הנשמ יקרפ
.ןאהד-ןב דוד :רבחמה
.'מע 76 ,א"נשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
.תודובעו הבחרהל תורוקמ תפסותב הנשה שאר תכסמ תוינשמ

דימת :הנשמ יקרפ
.ןדיבא תור ,ןאהד-ןב דוד ,יול ןועמש :םירבחמה
.'מע 144 ,א"נשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
תדובע ירדס תרכהל .תודובעו הבחרהל תורוקמ ,דימת תכסממ תוינשמ טקל
.שדקמה תיבב שדוקה

תישישה םידומילה תנשל דימלתל הנשמ יקרפ
.רקב םחנמ :רבחמה
.'מע 203 ,ה"כשת ,תשרומ
.ןירדהנס תכסממ םיקלחו הלוכ תובא תכסמ תא ללוכ ,'ו התיכל הנשמב דומיל רפס
ארונטרב םע המצע הנשמה העיפומ ךכ רחא ,הנכה תולאש שי תוינשמ תצובק לכל
ףוסב .הנבהו הרזח תולאש שי תוינשמ תצובק לכ ףוסבו ,רקב םחנמ לש שוריפ םעו
תומרב םיפסונ םירפס םימייק .קרפה לכ לע הרזח תולאש שי הנשמב קרפ לכ
.הנשמה ןמ תופסונ תותכסמ לע ,תונוש תותיכל ,תונוש

הנשמב תולאשב תרבגומ המר
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.36-31 'מע ,39 ןויליג ,ד"לשת ,א"י הנש ,ןיתעמש
."תרבגומ המר"ב דומילל "תואיצמ וליא" קרפל ןולאש

הנשמב תולאש
.ינוקרי השמ :רבחמה
.'מע 72 ,ט"כשת ,םילשורי ,לכשה
.םישדוקו ןיקיזנ ,דעומ ,םיערז םירדסה ךותמ תורחבנ תוינשמ לע הנשמב תולאש
.תוצופנ תוימרא םילמל ןולימ תרבוחה ףוסב

תובא תכסמל ןויע תולאש
.ןבוקעי רכששי :רבחמה
.ט"ישת ,'ב הנשו ,ח"ישת ,'א הנש ,ד"מח הדשב
:הלאה תוינשמה לע תולאש
.38-35 'מע ,'ג תרבוח ,'א הנש :'י-'א הנשמ ,יעיבר קרפ
.31-27 'מע ,'ד תרבוח ,'א הנש :ב"כ-א"י הנשמ ,יעיבר קרפ
.44-40 'מע ,'ז תרבוח ,'א הנש :'ט-'א הנשמ ,ישימח קרפ
.42-40 'מע ,'א תרבוח ,'ב הנש :ו"ט-'י הנשמ ,ישימח קרפ
.184-181 'מע ,'ג תרבוח ,'ב הנש :א"כ-ז"ט הנשמ ,ישימח קרפ

('ח הנשמ ,'ו קרפ תוכרב תכסמ) הנשמב רועיש
.ץינייר 'ק בקעי :רבחמה
.34-31 'מע ,58 ןויליג ,ט"לשת ,ז"ט הנש ,ןיתעמש
.'ח הנשמ ,'ו קרפ תוכרב תכסמב ןתינש רועיש

הנשמב רועיש
.ןור הליצ :תרבחמה
.429-426 'מע 'ח תרבוח ,ב"כשת ,'ה הנש ,ד"מח הדשב
.תונב 'ה התיכב ןתינש רועיש ךרעמ

('ה התיכ) הנשמב רועיש
.דלפנירג והיעשי :רבחמה
.348-347 'מע ,'ו תרבוח ,ז"כשת ,'י הנש ,ד"מח הדשב
.'ב-'א תוינשמ ,'א קרפ הליגמ תכסמ ,הנשמב רועיש ךרעמ

.'ט הנשמ ,'ג קרפ אמק אבב הנשמב רועיש
.דוד-ןב 'י :רבחמה
.49-46 'מע ,'א תרבוח ,ג"כשת ,'ו הנש ,ד"מח הדשב
.הנשמב רועיש ךרעמ

האושה םויל הנשמב רועיש
.ץילגיטש בקעי :רבחמה
.21-20 'מע ,25 ןויליג ,ל"שת ,'ז הנש ,ןיתעמש
.התועמשמו האושה לע - 'ד הנשמ ,'ו קרפ אמק אבב

'ה הנשמ ,'ב קרפ הליגמ הנשמב רועיש
.שמש 'ד :רבחמה
.250-247 'מע ,'ה-'ד תרבוח ,ט"ישת ,'ב הנש ,ד"מח הדשב
.םירחא םייטקדיד םיטרפ וא רועישה תורטמ ללוכ אל .הנשמב רועיש ךרעמ

תינויע 'ט התיכב - "תוכרב" תכסמ הנשמב רועיש
.רדנסכלא הירזע :רבחמה
.350-347 'מע ,'ו-'ה תרבוח ,ם"שת ,ג"כ הנש ,ד"מח הדשב
.תונבל תינויע 'ט התיכב הארוהל ,'ו-'ג תוינשמ ,'ד קרפ תוכרב תכסמב רועיש ךרעמ

'ד קרפ הנשה שאר הנשמב רועיש
.לכשה הדיסח :רבחמה
.339-333 'מע ,'ז תרבוח ,ד"כשת ,'ז הנש ,ד"מח הדשב
.תונב 'ה התיכל הנשמ תארוהב םירועיש השולשל ךרעמ

'א הנשמ "לבוחה" קרפב רועיש
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.23-15 'מע ,43 ןויליג ,ה"לשת ,ב"י הנש ,ןיתעמש
.רועיש ךרעמ

הנשמב ליגר ילטנורפ רועישב םיירקיע םיבלש
.רקב םחנמ :רבחמה
.205-201 'מע ,'ד תרבוח ,ח"כשת ,א"י הנש ,ד"מח הדשב
.רועישה לש םינושה םיבלשל הקולח יפ לע הנשמב ליגר רועיש דמלל שי דציכ

הכרעו הביט - תובא תכסמב הלבקה תלשלש
.יתרפא 'א בקעי :רבחמה
.435-431 'מע ,'ה תרבוח ,ב"לשת ,ו"ט הנש ,ד"מח הדשב
םירבסה ךות ,("...יניסמ הרות לביק השמ") הלבקה תלשלש אשונ תא דמלל דציכ
.התוהמ לע

הנשמ תארוהל - הרומל ךירדת
.רקב םחנמ :רבחמה
.'מע 332 ,ח"כשת ,ןמוא
אוה .ד"ממה רפסה תיב לש ('ה-'ד) תוינוניבה תותיכב הנשמה ירומל שגומ ךירדתה
ףגאה י"ע העצוהש ,הפ-לעבש הרותב השדחה םידומילה תינכתל םאתהב ךורע
יטקדיד רמוח .1 :הרומה אצמי הז ךירדתב .תוברתהו ךוניחה דרשמב יתדה ךוניחל
הנשמב דומילה תודיחיל תויטקדידו תויניינע תורעה .2 הנשמה תארוהל יללכ
המישר .3 'ה התיכב
.הנשמה תארוהל תיפרגוילביב

תובא יקרפ תארוהל תיגוגדפ תינכת
.ןיבוט 'מ :רבחמה
.253-245 'מע ,'ז-'ה תרבוח ,א"משת ,ד"כ הנש ,ד"מח הדשב
תדעוימ תינכתה .םיחפסנ הדובע יפדו הדובעה יבלש תללוכה תטרופמ תינכת
.םייניבה תביטחל

תובא יקרפ יפ לע הרות דומלת
.ויז ףסוי :רבחמה
.35-25 'מע ,'ב-'א תרבוח ,1981 ,ה"כ הנש ,ד"מח הדשבישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר