תווצמו הרות


טפשמו קוח ,הנומאו תמא
.ןמיונ עשוהי :רבחמה
.66-64 'מע ,96 ןויליג ,ה"כ הנש ,ןיתעמש

רקשו תמא
.קיניציפ קחצי :רבחמה
.ם"שת ,ת"ושה טקיורפ
.'מע 14 ,דימלתל תרבוח .א
.'מע 12 ,הרומל תרבוח .ב

םינושאר ירמאמבו ל"זח תודגאב םינידהו תווצמה
.ה'זור השמ :רבחמה
.'מע 32 ,ט"ישת ,רבעיחא
קחצי תכירעב ,ד"ממה רפסה יתב לש 'ו-'ה תותיכב םינידה דומילב יתדה ךוניחל רזע רפס
שמשמ טקלה .ןכרע לעו תווצמה לע לארשי ילודגו ל"זח ירמאמ רפסב .ןויצע לאפר
:ןאכ תונודנה תוכלהה .(דחוימ דומיל רפס ךותמ) םמצע םינידה דומילל עקרו תפסות
.דקונמ .םיחרוא תסנכהו הדועס ,הליפת ,תבש ,םאו בא דוביכ

ס"היבב תווצמל ךוניחה
.סיוו אגרש :רבחמה
.'ז 'מע ,ב"כ תרבוח ,ג"כשת ,הרומה בינ
?דציכ - רפסה תיב ידימלתב םלש ידוהי לש תומד בוציעו תווצמ םויקל ךוניח

"ךוניחה רפסמ תווצמ טקל" דומילב הראהו הרעה
.יקסניפמק עשוהי :רבחמה
.58-57 'מע ,83 ןויליג ,ו"משת ,ג"כ הנש ,ןיתעמש

ס"היבב הארוהל דבועמ - ם"במרל תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה
.קנרפ קחצי :רבחמה
.63-52 'מע ,58 ןויליג ,ט"לשת ,ז"ט הנש ,ןיתעמש

ךינבל םתננישו
.ןדיבא תור :תרבחמה
.'מע 88 ,ם"שת ,תולעמ ,ןליא-רב - ל"ת
,הרות דומילל תוסחייתמה תוליפתב ןויע ,הרות דומלת תווצמ .'ה-'ד תותיכל דעוימ
,התביתכו הנשמה ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות ,םיארומאהו םיאנתה ימיב הרות דומיל
.הכלהה תולשלתשה

תווצמל ךוניח
.ץיבוקרמ קחצי :רבחמה
.'ט 'מע ,ט"י תרבוח ,ג"כשת ,הרומה בינ
.לגרהה ךרדב תווצמל ךוניח

םימש תאריל תווצימל ךוניח
.לאידקש 'ר :רבחמה
.'ז 'מע ,'כ תרבוח ,ג"כשת ,הרומה בינ
.תווצמל ךוניחה תורטמ

תווצמה ימעט
.לפר בד :רבחמה
.'מע 47 ,ז"שת ,"רפסה ןתיב" ,ביבא-לת ,"הירומ" היסנמיגהו ,רפסה תיב תיירפס
,םירואיבו םירבסה טעמ ללוכ .תווצמה ימעט אשונב םינורחאו םינושאר ירבד טוקלי
.םילימ ירואיב רקיעב

תווצמה ימעט דומיל
.רריפ ןויצ-ןב :רבחמה
.57-56 'מע ,4 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש
.הז אשונ דמלל דציכ

תיציצל םכל
.רמייהנפוא לחר :תרבחמה
.הרומל ךירדמב 'מע 19 + 'מע 58 ,תולעמ ,ןליא-רב - ל"ת
.דועו תלכתה ?תיציצ םירשוק דציכ ?הדעונ המל ,הווצמה יהמ .'ד-'ב תותיכל דעוימ

תננגל תרגיא ,הזוזמ
.רימז לחר :תרבחמה
.'מע 9 ,ה"משת ,קחצי ףסוי ילהוא תשר ,ד"בח רפכ

?דציכ םישנל פ"עבש הרות דומיל תווצמ
.ןמדירפ יבצ ןתנ :רבחמה
.47-45 'מע ,4 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש
לש לודגה ובור םהו ,ןהיפנעל תווצמה תעידי םע םירושקה םיחטש םתוא דמלל הווצמ"
יכדרמ 'א לש תורעהו תובוגת ."תיבב ינושארה דיקפתה ןובשח לע אל לבא .פ"עבשות
.59-58 'מע ,5 ןויליג ,'ב הנש ,תרבחמה תבושתו

התארוהל ךרד - אמרג ןמזהש השע תווצמ
.רטניו ךלמילא :רבחמה
.270-261 'מע ,'ו-'ה תרבוח ,1979 ,ב"כ הנש ,ד"מח הדשב

תווצמ לש ןבוביחל רזע רפס
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.43-42 'מע ,29 ןויליג ,א"לשת ,'ח הנש ,ןיתעמש

תווצמ ג"ירתמ ףיקמ תונומת ןווגמ ,תווצמה םלוע
.יול 'מ :רבחמה
,ח"משת ,קרב ינב ,גוצרה תירק ,הרות דומלת ידי לעש תודהיו הרות תצפהל הדוגא
.המעט תשגדה ךות הווצמה לש יתיצמת רבסה הוולמו םיאשונל קלוחמ .'מע 28

דימלתל תרבוח ,טרפה תענצ
.ינליא יבצ :רבחמה
.'מע 18 ,ם"שת ,ת"ושה טקיורפ ,ןג-תמר ,ןויבס ,'ה יראב
'מע 33 ,ם"שת ,הרומל תרבוח ןכ-ומכ

םייח ילעב רעצ
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 15 הרומל ךירדמב ,'מע 48 ,ט"לשת ,תולעמ ,ןליא-רב - ל"ת
ונל רוסא המו רתומ המ ?דציכ - יחה לא סחיה .'ז התיכל תדעוימ דימלתל תרבוחה
.םייחה ןמ תואמגוד - "ח"עב רעצ"ל "תיחשת לב " ןיב סחיה ?םייח ילעבל תושעל
."תואיצמ וליא" קרפבש "םייח ילעב רעצ" תייגוס תא תללוכ תרבוחה

ףטל הרות
.בהלש היתמ :תרבחמה
.'מע 160 ,א"כשת ,תשרומ
םיאתמהו יוצרה תא ונממ רוחבל רשפאש הארקמו ץבוק ...יתדה ןגב תננגל רזע רישכמ"
.(אובמה ןמ) "...םידליל רופיסה תגצה ךרדב וב עייתסהלו

הוויצ הרות
.ןדיבא תורו רמיהנפוא לחר :תורבחמה
.'מע 128 ,ו"משת ,תולעמ ,ןליא-רב - ל"ת
המיאתמ איה ךא ,תווצמה לע תיללכ הריקסל םיקוקזה היפויתא ילועל תדעוימ תרבוחה
םיגח :תוידוסי תווצמ לע תיללכ הריקס תרבוחב .ידוסיה רפסה תיבב םידימלתה ללכל
.לארשי תרותו הזוזמ ,ןיליפת ,תיציצ ,ץראב תויולתה תווצמה ,תורשכ ,תבש ,םידעומו

ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר