םינחבמ


תבשו תוכרב ,הדועס תוכלה ,םינידב תנוכתמ תוניחב
.הנח סדרפ ,"עבשילא" רפס תיב
.43-37 'מע ,39 ןויליג ,ד"לשת ,א"י הנש ,ןיתעמש

ב"י תותיכל םינידב תנוכתמ תוניחב
.הדנק ,וטנרוט ,םייח רוא ע"נב תבישי
.20-19 'מע ,42 ןויליג ,ה"לשת ,'ז הנש ,ןיתעמש

תבשב לשבמה ןיד :ח"יש ןמיס ,הרורב הנשמ - ב"י התיכ ,םינידב תנוכתמ תניחב
.עבש ראב ,המלש להא" ע"נב תבישי
.22-21 'מע ,42 ןויליג ,ה"לשת ,ב"י הנש ,ןיתעמש

פ"עבש הרותב תורגבה תוניחב
.ןמגרב לאימחרי :רבחמה
.44-28 'מע ,54-53 ןויליג ,ח"לשת ,ו"ט הנש ,ןיתעמש
.םינולאש רוקיס .רזוח ןוזיהו תוחתפתה

פ"עבשותב ד"לשת רמגהו תורגבה תוניחב
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.25-23 'מע ,40 ןויליג ,ד"לשת ,א"י הנש ,ןיתעמש
.תונבל םייעוצקמ רפסה-יתבב תוניחבב תולאשה חותינ

החפשמו תושיא אשונב ט"לשת דע ד"לשת םינשה ןמ תורגב תוניחב
.75-72 'מע ,59 ןויליג , ם"שת ,ז"י הנש ,ןיתעמש

פ"עבשות תארוהב ךרד-ןויצכ ג"לשת תורגב תוניחב
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.25-21 'מע ,38 ןויליג ,ד"לשת ,א"י הנש ,ןיתעמש
.פ"עבשותב תורגבה תוניחב תובקעב תונקסמו ןויד

פ"עבשותל אובמבו םינידב תנוכתמ תניחבל אמגוד
.24 'מע ,25 ןויליג ,ל"שת ,'ז הנש ,ןיתעמש

םייתד-םייתכלממה רפסה-יתבב םינידבו דומלתב ,הנשמב םייצראה םינחבמה
.ןיבר הדוהי :רבחמה
.95 'מע ,68-67 ןויליג ,ב"משת ,ט"י הנש ,ןיתעמש

תודהיה ידומילב םיגשיה תכרעה
.יול ףסוי :רבחמה
.'מע 102 ,ח"משת ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ןג-תמר

תוכרב תוכלהב ןחבמל העצה
.רוג ינב :רבחמה
.94-92 'מע ,89-88 ןויליג ,ז"משת ,ד"כ הנש ,ןיתעמש

(הדצב העצהו הניחב לש הרופיס) םייקלו תושעלו רומשל ,דמללו דומלל
.רלשיט ףסוי :רבחמה
.294-292 'מע ,100 ןויליג ,ן"שת ,ז"כ הנש ,ןיתעמש

"החפשמו תושיא"בו "אובמו םיניד"ב תורגבה תוניחבמ תונקסמו םיחקל
.רגניניו ריאמ :רבחמה
.76-75 'מע ,91 ןויליג ,ח"משת ,ה"כ הנש ,ןיתעמש

הפ לעבש הרותב םינחבמ טקל
.גרבנזיא הדוהי :ךרועה
,םידומיל תוינכתל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'מע 110 ,רקחמו הכרעה רודמ
,"ח"עב רעצ" ,"םבישת בשה" ,"שדוח שאר" ,"ערה תבהא" תורבוחל םינחבמ
,"ןיליפת" ,"םתובא תיבל" ,"םירופה ימי" ,"ונלש חבטמה" ,"ץראב תויולתה תווצמה"
."ךינבל םתננישו"

תונבל פ"עבשותב תורגבה תוניחב תארקל
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.31-27 'מע ,39 ןויליג ,ד"לשת ,א"י הנש ,ןיתעמש
לש תודובע תקידב רואל ןחבמל תורעהו יעוצקמה לולסמל הניחב ןולאש ףרוצמ
.תודימלת

ורבחל םדא ןיב םינידב ןחבמ
.ת"פ ,הילע ס"יב
.44 'מע ,48 ןויליג ,ז"לשת ,ד"י הנש ,ןיתעמש

תימצעה הקידבה תטישב ,תוכלהב ןחבמ
.דלפנרב ףסוי והיעשי :רבחמה
.51-47 'מע ,71 ןויליג ,ג"משת ,'כ הנש ,ןיתעמש
.ןויצ םמצעל םינתונו םהינחבמ תא םמצעב םיקדוב םידימלתה

תודהיב םיגשומו םיכרעב תואיקב ןחבמ
.שקז עשוהי :רבחמה
.44-43 'מע ,39 ןויליג ,ד"לשת ,א"י הנש ,ןיתעמש

ם"דשת "לארשי תבשחמ"ב תורגבה ןחבמ
.יתימא לאומש :רבחמה
.82-80 'מע ,81-80 ןויליג ה"משת ,ב"כ הנש ,ןיתעמש
.ןחבמה לע תורעהו תוראה

הכלהב ישדוח ןחבמ
.והילא רפכ ,"לארשי חצנ" תונבל ןוכיתה רפס תיב
.33-32 'מע ,7 ןויליג ,ו"כשת ,'ג הנש ,ןיתעמש
.החילמ תוכלהו הכונח תוכלהב ןחבמ

(יתדה ןוכיתה ס"היבב יתד חתמ תריצי לע) לארשי תבשחמבו הכלהב ישדוח ןחבמ
.רוחש בד :רבחמה
.48-41 'מע ,3 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש
הכלה יאשונב םידימלתה תוניינעתה תא הריבגמ ,בטיה תנגרואמ ,תדחוימ הלועפ"
,4 ןויליג ,'ב הנש ,יאני 'א לש תורעהו תובוגת .ןחבמה ינולאשמ אמגוד ".הבשחמו
.70 'מע

תונבו םינב ב"י תותיכל םינידב תנוכתמ ןחבמ
.עבש ראב ,'ב ףיקמ ינוריע ןוכית ס"יב
.19-18 'מע ,42 ןויליג ,ה"לשת ,ב"י הנש ,ןיתעמש

תילאיר ב"י תותיכל פ"עבשותל אובמבו םינידב ימינפ ןחבמ
.16-15 'מע ,26 ןויליג ,ל"שת ,'ז הנש ,ןיתעמש

דומלתל אובמבו םינידב המגודל םינחבמ
.63-61 'מע ,22-21 ןויליג ,ט"כשת ,'ו הנש ,ןיתעמש
םינידב ימינפ ןחבמ ןכ ומכ .ח"כשתב הכרענש פ"עבשותב בתכב הנושארה תורגבה תניחב
.תילאיר המגמל םיינוכיתה רפסה תיבמ דחאב ךרענש דומלתל אובמבו

"לארשי תבשחמ"ב תוניחבה תנוכתמ לע
.לטוג הירנ :רבחמה
.74-69 'מע ,102 ןויליג ,א"נשת ,ח"כ הנש ,ןיתעמש

"חינמה" קרפב המגודל תולאש
.52 'מע ,31-33 ןויליג ,ב"לשת ,'ט הנש ,ןיתעמש

(דמלנ אלש עטק לע) ארמגב תנוכתמ ןחבממ המגודל תולאש
.א"ת ,לאימע ברה תבישי
.47-46 'מע ,34-33 ןויליג ,ב"לשת ,'ט הנש ,ןיתעמש
.דומעה ףוס ,א"ע ,ט"מ ףד דע "ןיערוז" 'ינתמ ,ב"ע ,ח"מ ףד ,ז"ע תכסמ

(דמלנ אלש עטק לע)) ארמגב תנוכתמ ןחבממ המגודל תולאש
.הנח סדרפ ,םענ תיישרדמ
.48-47 'מע ,34-33 ןויליג ,ב"לשת ,'ט הנש ,ןיתעמש
.א"ע ,'מ תוכרב תכסמ

(דמלנ אלש עטק לע)) ארמגב תנוכתמ ןחבממ אמגודל תולאש
.םילחנ ,קחצי לחנ ,אביקע ינב תבישי
.49-48 'מע ,34-33 ןויליג ,ב"לשת ,'ט הנש ,ןיתעמש
ר"א" ,ב"ע ,ו"ל ףד דע ,"רמושל רסמש רמוש רמתא" א"ע ,ו"ל ףד ,אעיצמ אבב תכסמ
."וכו דציכ :יסוי

(דמלנ אלש עטק לע) ארמגב תנוכתמ ןחבממ המגודל תולאש
.הנח סדרפ ,םענ תיישרדמ
.51-50 'מע ,34-33 ןויליג ,ב"לשת ,'ט הנש ,ןיתעמש
.א"ע ,ב"מ תוכרב תכסמ

הכלהב תנוכתמ ןחבממ המגודל תולאש
.51 'מע ,34-33 ןויליג ,ב"לשת ,'ט הנש ,ןיתעמש
.ט"פ ,'ס ,ח"נ ,ז"מ 'יס הרורב הנשמו ח"וא ע"וש

(ז"משת-א"משת) ד"מחב שדוקה ידומילב םיגשיה תקידב לש םינש עבש
.דלוהטוג בקעיו בולדמ ללה :םירבחמה
.71-66 'מע ,'ד-'ג תרבוח ,ט"משת ,ב"ל הנש ,דמח הדשב

המגודל ןולאש - תונבל םינידב תורגבה תניחבב םייוניש
.30-29 'מע ,37-36 ןויליג ,ג"לשת ,'י הנש ,ןיתעמש

הפ-לעבש הרותב תונבל תורגבה תוניחבל תוינכת
.48-46 'מע ,10 ןויליג ,ו"כשת ,'ג הנש ,ןיתעמש
תונבל ידרחה ןוכיתה רפסה תיבבו םילשוריב "ברוח" תונבל ןוכיתה רפסה תיבב ךרענ
.ןג-תמרב

ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר