םילועל םימאתומ דומיל ירפס


ידוהי תויהל
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 104,ב"משת ,יתדה ךוניחה להנימ ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.םירגובמלו ןוכית רפס תיבב םידימלתל
תושבגתהב ךרד ינבא ,םעה תווהתה ,םלועה תומואל םידוהי ןיב :תרבוחה יקרפ
,לארשיב החפשמה ,םידעומו םיגח ,החונמ האב - תבש האב ,ידוהיה חולה ,הכלהה
.םיהל-אל הנופ םדאה ,עבטה לומ םדאה

תודהיב םיחנומ
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
,תולעמ ,םידומיל תוינכת ףגא ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'מע 48 ,ב"נשת
.תיסורלו תירהמאל םוגרתו תונומת הוולמ ,תודהיב םייסיסב םיחנומ ןולימ

רמתו השאס
.רמייהנפוא לחרו ןדיבא תור :תורבחמה
.'מע 80 ,א"נשת ,תולעמ ,יתדה ךוניחה להנימ ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.ידוסי רפס תיבב םידימלתל
.ץראה דילי דחאו םילוע העברא :םידלי השימח לש םהייחב הנש תראתמ תרבוחה
לעו לארשיב םיידוהיה םייחה לע םידמול םה םיידדה םירוקיבו םילויט ,תוחיש בגא
חתפמ תולימ לש םוגרת רפסה ףוסב .תוצעומה תירבב תווצמ רומשל תונויסינה
.תיסורל

ויקוחו םע
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
,םילוע םירומל הקלחמה ,הילע תטילקל תושרה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'מע 96 ,א"נשת
םדא ןיב ,חולה ,ןורכיזה תווצמ ,ןוצרה שפוח ,רויג ,לארשי םע תווהתה :רפסה יקרפ
ףד לכ ילושב .חישמ ,עבטה לומ םדאה ,החפשמו תושיא ,םידעומו םיגח ,תבש ,ורבחל
.תיסורל תושקה םילמה לש םוגרת

יניסמ הרות
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 176 ,1989 ,1984 ,רואל האצוה ,רימש
.הפ-לעבשו בתכבש הרותה תולשלתשה לע תיסורב הריקס

הוויצ הרות
.ןדיבא תורו רמייהנפוא לחר :תורבחמה
.'מע 128 ,ו"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
איה ךא ,תווצמה לע תיללכ הריקסל םיקוקזה היפויתא ילועל תדעוימ תרבוחה
תווצמ לע תיללכ הריקס תרבוחב .ידוסיה רפסה תיבב םידימלתה ללכל המיאתמ
הזוזמ ,ןיליפת ,תיציצ ,ץראב תויולתה תווצמה ,תורשכ ,תבש ,םידעומו םיגח :תוידוסי
.לארשי תרותוישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר