תועובשו רמועה תריפס


תועובשה גח אשונל דוסיה תותיכב הזחמהה
.ןח-ירפ דוד :רבחמה
.14-11 'מע ,'ז תרבוח ,ח"ישת ,'א הנש ,ד"מח הדשב
.תועובשה גח אשונ דומילב הזחמהל םינוש םיאשונ

הרותה תאז
.ץכ לאומש :ךרועה
.'מע 25 ,ד"משת ,םילשורי ,ברפלמיה 'פ ש"ע ינרותה ןוכיתה רפסה תיב
.תועובשה גח יניינעב רזע תורוקמו םידומיל תינכת

הנומאלו ךוניחל ףונמכ תועובשה גח
.'מע 108 ,ן"שת ,םירומ תרשכהל הקלחמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,תפומ ןוכמ
.דומיל תודיחי תעצה

הריפסה ימי
.רשיפ החמש :רבחמה
.482-476 'מע ,'ח תרבוח ,ג"לשת ,ז"ט הנש ,ד"מח הדשב
ךלהמל םיקרפ ישאר ללוכ ".םייניבה תביטחב תידומיל הדיחי תארוהל םיווק"
.רועישה

ד"ממה רפסה תיבב תועובשה גחו הריפסה ימי
.ןח-ירפ דוד :רבחמה
.439-432 'מע ,'ח תרבוח ,א"כשת ,'ד הנש ,ד"מח הדשב
.תועובשה גחו רמועה תריפס אשונה תארוהל תועצה

תועובשל םיטקלפ טקל
.רשיפ ירבג :רבחמה
.348-345 'מע ,'ז תרבוח ,ד"כשת ,'ז הנש ,ד"מח הדשב
.םיטקלפ ידי לע (הרות ןתמ רקיעב) תועובשה גח אשונה תשחמה

רמועב ג"לל - םיינחמ
.ל"שת-ב"ישת ,ל"הצ ,תישארה תיאבצה תונברה
םיגחל ייווה יקרפו םירמאמ תורבוחב .ח"נ-ו"נ :רמועב ג"לב תוקסועה תורבוחה
.םינושה

תועובשל - םיינחמ
.ל"שת-ב"ישת ל"הצ ,תישארה תיאבצה תונברה
םירמאמ תורבוחב .א"ע-'מע-ו ,ז"כ-ו"כ ,ו"ל-ה"ל :תועובשב תוקסועה תורבוחה
.דעומלו גחל ייווה יקרפו

תועובש לע דמלנ
.ץיבובמולוג הלב :תרבחמה
.'מע 22 ,ד"משת ,קחצי ףסוי ילהוא תשר ,ד"בח רפכ

תועובשה גח תארקל ךירדת
.לאיכלמ רדנסכלא :רבחמה
.462-475 'מע ,'ח תרבוח ,ג"לשת ,ז"כ הנש ,ד"מח הדשב
.ויטביה לכמ תועובש אשונ תא דמלל דציכ תויחנה

לארשי םעל לארשי תרות
.ךונא צ"ח :רבחמה
.250-237 'מע ,ח"ישת ,תועובש ,'ו ךרכ ,תונייעמ
רותב ןתניהל לכוי הזב עצומה רועישה" .ד"ק-א"ק ,ןושאר רמאמ ,יזרוכב רועיש
ליל לש דומילל םיאתמ אוה ) "הלעמו 16 ליגמ רעונל לארשי תבשחמ דומיל
ךלהמל המגודכ עצומה חולב שמתשהל תורשפא היהית אל זאש אלא ,תועובש
.(רועישה

רפסה תיבב תועובש ליל ןוקית
.קלו ףסוי :רבחמה
.250-247 'מע ,ח"ישת ,תועובש ,'ו ךרכ ,תונייעמ
תותיכלו תוינוניב תותיכלו רפסה תיבב תועובשב "ןוקית"ה תכירעל העצה
.הרומה לש תופסות םע יתרוסמה "תועובש ןוקית" .תוהובגה
ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר