הנשה חול ,שדוח שאר


שדוח שאר תרבוחה תארוה
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 28 ,ג"משת ,רקחמו הכרעה רודמ ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.הז יוסינמ תונקסמהו תותיכ -9ב "שדוח שאר" תרבוחה תארוהב בקעמ לעו יוסינ לע ח"וד

ירבעה חולה
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 96 ,ה"משת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
םיכרד ,ידוהיה חולה לש םייטמתמהו םיירוטסיהה תודוסיה .ב"י-א"י תותיכל דעוימ
.חולה ביבס תוקולחמו תוירוטסיה תויעב ,הכלהל ץוחמש תוחול ,חולה תנכהל

יתד יתכלממב רפסה תיבב ןוושחרמ שדח
.ןח-ירפ דוד :רבחמה
.116-112 'מע ,'ב תרבוח ,ך"שת ,'ג הנש ,ד"מח הדשב
.תורוקמ טקלו תוחישל םיווק

הנשהו שדוחה ימי
.דרגוב רזעילא :רבחמה
.37-34 'מע ,23 ןויליג ,ל"שת ,'ז הנש ,ןיתעמש
,ןיד תיבו שדוחה שודיק ,דלומה .םירחא תוחולל האוושהב ידוהיה הנשה חול
תולאש תרבוחב .ןופצה תוצראב תבשה ,הייאר יפ לע שודיקה לוטיב רחאל חולה
.38 'מע ,24 תרבוח ,'ז הנש ,ןזור בד :רמאמה לע תורעה .תימצע הדובעל

ידוהיה חולה תודוסי תארוהל
.דנרא השמ :רבחמה
.49-48 'מע ,4 ןויליג ,ה"כשת ,'ב הנש ,ןיתעמש
ללגב "ידוהיה חולה " אשונה תארוה א"י התיכל פ"עבשותל תינכתב לולכל העצה
.תוניחבל וא תיב ירועישל תוירשפא תולאש תמישרו אשונה יפיעסל הקולח םע ,ותובישח

שדוח שארל - םיינחמ
.ל"שת-ב"ישת ,ל"הצ ,תישארה תיאבצה תונברה
דעומו גחל ייווה יקרפו םירמאמ תורבוחב .ח"רב תוקסועה תורבוחה

רפסה תיבב שדוח שאר תוביסמ
.ילג-לא 'ש :רבחמה
.201-197 'מע ,'ד-'ג תורבוח ,ג"כשת ,'ו הנש ,ד"מח הדשב
.ח"רל תכסמו החיש ,טושיק הז ללכבו ,ידוסיה רפסה תיבב שדוח שאר תגיגחל העצה

םישדוח עבוקו םינש רבעמ
.באז יארפס ,ןיבוט לאכימ :םירבחמה
.225-219 'מע ,'ו-'ה תרבוח ,ד"משת ,ז"כ הנש ,ד"מח הדשב
.ירבעה חולה :חפסנ הז ללכבו ,םיכרעו םיגשומ תודבוע :םידומיל תינכת

שדוח שאר
.'מע 72 ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
,תורואמה :תרבוחה יקרפ .הרומל ךירדמ תללוכו ,'ד-'ב תותיכל תדעוימ תרבוחה
,חריה לש ודוס ,שדוחה תזרכה ,עשוהי יבר לש םירופיכה םוי ,תואוושמ ,שדוחה שודיק
.הנבלה תכרב ,םישנ לש בוט םוי ,שדוח שאר

יתד יתכלממה רפסה תיבב םישדוח ישאר
.יתרפא צ"מ :רבחמה
.112-108 'מע ,'ד תרבוח ,ך"שת ,'ג הנש ,ד"מח הדשב
.ןוושחרמ שדוחל תטרופמ העצה הז ללכבו ,רפסה תיבב שדוחה שאר ןייצל ךירצ דציכ

ירבעה חולל םירעש
.םולש-רש 'ר :רבחמה
.'מע 226 ,ד"משת
םהש יפכ ,תודהיב ןמזה יאשונל רושקש המ לכ תא תחא גג תרוק תחת לולכל ןויסינ"
."ידוהיה הנשה חולב יוטיב ידיל םיאב
ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר