טבשב ו"ט


טבשב ו"טל םיטשקתמ לכה
.רשיפ ירבג :רבחמה
.275-261 'מע ,'ה תרבוח ,ג"כשת ,'ו הנש ,ד"מח הדשב
.טבשב ו"ט אשונה דומיל תובקעב םיטושיק תנכה

טבשב ו"ט תארוהל תורעה
.ברנש הירא :רבחמה
.199 'מע ,'ד תרבוח ,ב"כשת ,'ה הנש ,ד"מח הדשב
.ודמלל דציכו טבשב ו"ט והמ

ץעויה ץעה - דקשה
.רשיפ ירבג :רבחמה
.287-284 'מע ,'ה תרבוח ,ח"כשת ,א"י הנש ,ד"מח הדשב
.דקשה אשונ דומיל תובקעב םיטושיק תנכה

טבשב ו"ט
.'מע 35 ,ט"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.השדחה תירבעה תורפסב ומוקמ תניחבמו ויתורוקמו ויגהנמ ,ויתוכלה דצמ גצומ גחה

טבשב ו"ט
.רשנ הדיסח :תרבחמה
.211-204 'מע ,'ד תרבוח ,ו"לשת ,ט"י הנש ,ד"מח הדשב
ך"נתה ןמ תורוקמ ,הדשה ץע םדאה יכ :אובמ :טבשב ו"ט אשונ תארוה - ידומיל אשונ
.דימלתל הדובע ,דומלתה ןמו

יתדה רפסה תיבב טבשב ו"ט
.דלישטור בקעי :רבחמה
.7-2 'מע ,'ד תרבוח ,ח"ישת ,'א הנש ,ד"מח הדשב
.רפסה תיבב טבשב ו"ט תא ןייצל דציכ

התיכב טבשב ו"ט
.באז-ןב 'ד :רבחמה
.283-281 'מע ,'ה תרבוח ,ח"כשת ,א"י הנש ,ד"מח הדשב
.ידוסיה רפס תיבב טבשב ו"ט אשונה תארוהל תעצה

הדשה ץע םדאה יכ
.ץכ לאומש :ךרועה
.'מע 33 ,ד"משת ,םילשורי ,ברפלמיה 'פ ש"ע ינרותה ןוכיתה רפסה תיב
.טבשב ו"ט יניינעב רזע תורוקמו םידומיל תינכת

לארשי תוליהקב תונליאל הנשה שאר
.רעש ףסוי :רבחמה
.'מע 51 ,ד"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.םינודיחו ןושל יעושעש ,תכסמ ,םיגהנמ טקל

ךתלחנ רהב ומעטיתו ומאיבת
.יקאש א"ש :רבחמה
.276-270 'מע ,'ה-'ד תרבוח ,ך"שת ,'ג הנש ,ד"מח הדשב
.תוכרעמ יתשב טבשב ו"טל הזחמ

טבשב ו"ט תארקל רפסה תיבל ךירדת
.לאיכלמ רדנסכלא :רבחמה
.285-277 'מע ,'ה תרבוח ,ז"כשת ,'י הנש ,ד"מח הדשב
תוריפה תוכרב ,מ"ורת תשרפה ,אשונה תארוה ,ןליאל ה"ר :הלא םיאשונב ךירדת
.טבשב ו"ט תביסמ תנכהו
ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר