הרות תחמשו תוכוס


םינימה תעברא
.שיפסיו והילא :רבחמה
.'מע ,ד"לק ,ה"לשת
סדהה ,בלולה ,גורתאה לש םרשכה ,םתרוצ ,םתוהמ ,םרודיהו םתרשכה ,םינימה תעברא
.הרומל רזע רפס .הברעהו

םינימה תעברא
.'ז התיכל םיפקש תרדס + 'מע 32 הרומל ךירדמבו 'מע 96 ,ז"לשת ,תולעמ ,ןליא-רב ,ל"ת
םיטוטרס לש םידומע תורשע תללוכ תרבוחה .םינימ העברא תווצמ לש םינידה יטרפ
"לזג בלול" תייגוס תא ןכו ,םהילוספו םינימ העברא לש םידחוימה םינידה תנבהל
.תויגוגדפה תויזכרמב גישהל ןתינ תרבוחל םיפקש .הארוהל הכורעה

וסגי'גה תטישב םינימה תעברא
.אלוק הילע :תרבחמה
-'א תרבוח ,1989 ,ג"ל הנש :ןכו .59-54 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ו"משת ,ט"כ הנש ,ד"מח הדשב
.105-97 'מע ,'ב
הז ללכבו ,טרופמ רועיש ךרעמ - םינימה תעברא תארוהב המושייו הטישה יהמ הרהבה
.םידימלתה לע ולטויש תולטמה

םידעומה תליפתב "לגרל היילע"ה
.ןח-ירפ דוד :רבחמה
.101-87 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ב"לשת ,ו"ט הנש ,ד"מח הדשב
ימיב לגרל היילע .ג .פ"עבשותב לגרל היילעה תווצמ .ב .םיגחה תומש :אובמ .א
תיב ימיב היילעה .ה .הכולמה תופוקתב לגרל היילע .ד .םינושארה םיאיבנהו םיטפושה
.םוכיס .ז .רועיש ךרעמ הז ללכבו ,הליפת ןויע .ו .ינש

םינימ 'ד תחיקל תווצמ םויקל תורעה
.רהה-ןמ המלש :רבחמה
.36-35 'מע ,10 ןויליג ,ו"כשת ,'ג הנש ,ןיתעמש
.םידימלתל ןשיגדהל שיש תוכלהה םוכיס

'ג-ו 'ב תותיכב "הרות תחמש"ו "תוכוס" םיאשונה תארוהל העצה
.הירוצ 'ח :רבחמה
.62-59 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ו"כשת ,'ט הנש ,ד"מח הדשב
".ירשתב ב"י-ו א"י םימיל תישעמ הדובע תינכת"

הכוס יניד תארוהל רזע רמוח
.המלש-ןב רזעילא :רבחמה
.31-21 'מע ,23 ןויליג ,ל"שת ,'ז הנש ,ןיתעמש
.םיניד םע הנשמ דומיל לש בוליש

תוכוסל - םיינחמ
.ל"שת-ב"ישת ,ל"הצ ,תישארה תיאבצה תונברה
.ד"ע-ו א"נ-'נ ,ו"ל-ה"ל ,ד"ל-ג"ל ,ז"כ-ו"כ :תוכוסב תוקסועה תורבוחה
.דעומלו גחל ייווה יקרפו םירמאמ תורבוחב

הכוס תוכלה אשונב הדימל זכרמ
.רגרבניו לאגי :רבחמה
.53-44 'מע ,'ב-'א תרבוח ,ו"משת ,ט"כ הנש ,ד"מח הדשב
.96-82 'מע ,'ב-'א תרבוח ,1989 ,ג"ל הנש :ןכו
.תונוש תומר -3ב ,'ח-'ב תותיכל הדימל זכרמ

תוכוס
.דלישטור בקעי :רבחמה
.'מע 53 ,'ג הרודהמ ,ט"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.גחב רושקה רחא רמוחו םירופיסו ייווה יקרפ ,םיגהנמו םיניד

(המגודל החיש) החמשה לע
.ילאיבצ ןימינב :רבחמה
.158-155 'מע ,ג"ישת ,תוכוס ,'ב ךרכ ,תונייעמ
תוכוסה גח תוכלהב תועידי ונקש 15-14 ינב םידימלת םע החישל םייללכ םיווק"
".החמשה ןיינעב םירבדמה תורוקמה לצא םייוצמ םהו ,תלהק רפסבו

תוכוסה גחב דוסי תונויער
.לאיכלמ רדנסכלא :רבחמה
.59-41 'מע ,ג"ישת ,תוכוס ,'ב ךרכ ,תונייעמ
.'ח-'א תותיכב אשונה תא דמלל דציכ תוידותמ תורעה םג ללוכ רמאמה
ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר