תינעתו תבטב הרשע


םיניד תארוה
.דרגוב ןמחנ :רבחמה
.31-30 'מע ,9 ןויליג ,ו"כשת ,'ג הנש ,ןיתעמש
.תוינעת ינידב ןחובו הנכה תולאשל המגוד

תבטב הרשע תארקל
.לאיכלמ רדנסכלא :רבחמה
תנשב תועט ןוקית שיו .227-213 'מע ,'ד תרבוח ,ה"לשת ,ח"י הנש ,ד"מח הדשב
.166 'מע ,ו"לשת ,ט"יישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר