ץעי ירפס


תידומלת היפרגוילביב
.ירובת ףסוי :רבחמה
.'מע 94 ,--"לשת ,דומלתל 'חמ ,ןליא רב 'נוא
לש םינוש םיסופד :םינושה היקלח לע הפ-לעבש הרותב תורוקמ לש תואמגוד םולצת
תורפס ,דומלתה לע םינוש םינולימ ,דומלתה ,םינושה הכלהה ישרדמ ,אתפסותה ,הנשמה
.םישרדמל חתפמו םישרדמ תמישר ןכו ,םינושארה םיקסופה

הדגא ,הנשמ ,דומלת תארוהל היפרגוילביב
.'מע 80 ,ו"כשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
תורבוח ,םירפס ליכמ .תיגוגדפ תורפסל יפרגוילביבה ךירדמה לש ח-ו תורבוחמ סיפדת
.םירמאמו

דומלתה ירומל היפרגוילביב
.רגרבנייטש ילתפנ :רבחמה
.'מע 104 ,ל"שת ,קוק ברה דסומ
.הדגאהו הנשמה ,דומלתה תארוה לש היפרגוילביבו הקידותמ
תתלו ארמגה תארוהב הכרדהה תורוקמ לא דומלתל םירומה תא ןווכל .א :רפסה תורטמ
תוררועתמה תויעבה ןורתפב םכירדהל יושעה ,רמוחה תא אוצמלו שפחל תורשפא םהל
ספדנש רמוחה לכ לע תטרופמ העידי דומלתל םירומל תתל .ב .היגוס וא קרפ תארוהב
.דומלתה תארוה לש תונושה תויעבה לע םעפ-יא
.תורחא תופשל דומלתה לש םימוגרתל היפרגוילביב םג ללוכ

םינושאר ירמאמבו לזח תודגאב םינידהו תווצמה
ה'זור השמ :רבחמה
.'מע 32 ,ט"ישת ,רבעיחא
עקרו תפסות שמשמ טקלה .ןכרע לעו תווצמה לע לארשי ילודגו ל"זח ירמאמ רפסב
.(דחוימ דומיל רפס ךותמ) םמצע םינידה דומילל
.םיחרוא תסנכהו הדועס ,הליפת ,תבש ,םאו בא דוביכ :ןאכ תונודנה תוכלהה
.דקונמ

ןויצל ריאמ
.רדנוו ריאמ :רבחמה
.'מע ב"כק ,ג"לשת ,םילשורי ,תידרחה תודהיה תויעב רקחל ןוכמה
דחא ךרכ אצי .ךורעה-ןחלושה יקלח תעברא לע ועיפוהש םירמאמ לש היפרגוילביב
- ם"שתה - 'ג ךרכמ ןימוחתב ךשמהה .דבלב

םייח חרוא חתפמ
.ןהכ ןורהא תופתתשהב גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.'מע 64 ,ו"לשת ,םילשורי
.הרורב הנשמו םייח חרוא .ךורע ןחלושל חתפמ

יתדה ךוניחה ףגא ימוסרפ גולטק
.לייטרסו רשא :ךרועה
.'מע 26 ,ג"משת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ףגא ידי לע רואל ואציש תורבוחו םירפס לש םיאשונל קלוחמ ,רעומ םימוסרפ גולטק
.תוברתהו ךוניחה דרשמב יתדה ךוניחה

פעבשות גולטק
.גרבנזיא הדוהי :רבחמה
.ד"ממל פ"עבשות תארוה ןונכתל הדעווה ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
.'מע 31 ,ח"משת-ז"משת
תוניחב לע םירבסהו םידומילה תינכת תא ןכו ,דומיל ירפס תמישר הליכמ תרבוחה
.פ"עבשותבו דומלתב תורגבה

תודהיה ידומיל ,הארוה יעצמאל ךירדמ
.רימע ןויצ :רבחמה
.ה"לשת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
('דכו םיקחשמ ,םיפקש ,םינוטרס ,םיטרס) רזעה יעצמא תודוא עדימ זכור הז ךירדמב
הארוהה ידבוע תושרל םידמועהו ילארשיה קושב םייוצמה תודהיה תועוצקמ תארוהל
.םהל םיקוקזה
ישאר ןכות ףד

:היפרגוילביב
םיאשונ תמישר