ןייטשנייפ השמ יבר

לודגה קסופה היה .1937 תירבה תוצראל רגיה .1895 היסורב דלונ ןייטשנייפ השמ יבר
תוינרדומ תויגולונכט תויעבב ןד .ולוכ ידוהיה םלועב תוצפומ ויתובושתו ,ב"הראב
.1986 ו"משת רטפנ .ךוניחו רוביצ ינינעב ליעפ .תודהיה ירקיעבו
ץבוקל רוזחל ידכ תודוקפה לגרסב "BACK" רותפכה לע ץחל