הלזג תבשה

ב קרפ הלזג ,ם"במר .חי

התנתשנ אלש הלזגה תרזחה
יפ לע ףא ,התייהש ומכ איה ירה אלא ,תינתשנ אלש הלזגה .א
- וינב דיב איה ירהו ןלזגה תמש יפ לע ףאו ,הנממ םילעבה ושאייתנש
ןיידעש יפ לע ףא ,ןלזגה דיב תינתשנ םאו .המצעב הילעבל תרזוח וז ירה
:הלגה תעשב הימד םלשמו ,יונישב האנק - הנממ םילעבה ושאייתנ אל

התנתשנש הלזג
יפמ .'לזג רשא הלזגה תא בישהו' רמאנש .אוה הרות ןיד הז ןידו .ב
- ודיב תינתשנ םאו .התוא םלשמ - הלזגשכ איה םא ,ודמל העומשה
לכ ןלזגה הנק - תינתשנ אלו הנממ םילעבה ושאייתנ .הימד םלשמ
הז רבדו .הלזגה תעשב אלא םלשמ וניאו ,שואיי רחא החיבשהש חבשה
חבשה ול ןימש - הלזגה ול ריזחמשכו .םיבשה תנקת ינפמ םהירבדמ
:לזגנה ןמ לטונו
הניא - הלזגה תינתשנ אלש יפ לע ףא ,הנתמב הנתנ וא ןלזגה הרכמ .ג
הריכמ ינפל ןיב ,םילעבה ושאייתנו ליאוה .חקולה דימ המצעב תרזוח
:תושר יונשו שואייב חקולה האנק ,הניתנו הריכמ רחאל ןיב הניתנו
רובשה ילכהו וימד םלשמ אלא ,תחפה ול ןימש ןיא - ורבשו ילכ לזג .וט
.תחפה םלשמו ןילטונ - רובשה ילכה לוטיל םילעבה וצר םאו .ןלזג לש
:הזב אצויכ לכ ןכו .םדיב תושרה - וצר אל םאו .םילעבל איה הנקת וזש
- הנממ םילעבה ושאייתנש יפ לע ףא ,הרקוהו תינתשנ אלש הלזג .זט
חבשה תא ןלזגל ונקת אלש .םולכ הב ןלזגל ןיאו םילעבל תרזוח וז ירה
הלזגה התייה םא ,רקויה חבש לבא .תודלוו תוזיג ןוגכ אלא ,שואיי רחא
:הב הכוז וניא - יניעב תרזוח

תא ריזחהל שיש הלזג ןיב ,הפוג התוא ריזחהל שיש הלזג ןיב לידבמ ם"במרה .33
.הלאה םירקמה תשולש תא רבסה .ללכ הריזחהל ךרוצ ןיאש הלזג ןיבו התרומת _ _
תא םגו ונממ חקלנש ץפחה תא םג דיספמ לזגנה םנמואה ,ישילשה הרקמל רשא _ _
?ותרומת _ _

לש ושוכר תויהל ךפוה אוה יתמ ?ןלזגה לש ושוכר תויהל ךפוה לזגנה ץפחה יתמ .34
?ץפחה תא הנוקה וא ןלזגה ונק יתמ ,תעדל ונל בושח ךרוצ הזיאל ?ןלזגה ןמ הנוקה _ _

ןייע) ?ריזחהל ןלזגה בייח המ .הלע וריחמו ,רפ לגעה ךפה הנש ירחאו ,לגע לזג .35
(.זט הכלהב _ _

ד הלזג תוכלה ,ם"במר .טי

ןלזגה תעובש
ןעטיש המ לכ לע עבשנ לזגנה היהיש םינלזגל םימכח וסנק סנק .א
:םידע ינשב ולזגש ,קזחמ הז היהיש אוהו .ןלזגה ןמ לטונו

לזג יממ עדוי וניאו ,לזג
םהמ דחאו דחא לכו ,לזגנה אוה ימ עודי ןיאו ,השמחמ דחא לזוגה .ט
םהמ דחא לכ ירה - לזגש ידע םש ןיאש יפ לע ףא ,'תלזג יל' רמואו ועבות
אוה סנק הז רבד ףא .דחאו דחא לכל הלזג םלשמו ולזג הזש עבשנ
םלשל בייח וניא הרות ןיד לבא .לזגו הרבע רבעש ינפמ ,םימכח והוסנקש
:קפסמ
עדוי יניאו םכמ דחא לש ויבא' וא 'םכמ דחא יתלזג' םיינשל רמא .י
לבא .דחאו דחא לכל הלזג םלשל בייח - םימש ידי תאצל אב םא ,'והזיא
ןיא ירהש .םהיניב התוא ןיקלוח םהו תחא הלזג אלא ןתונ וניא ןידב
,הז רבדב םימכח וסנק אלו ,םעידוהו אב הז אלא לזגנש עדוי םהמ דחא
:עבות ול ןיאש ינפמ

תיבה לעב תונמאנ
םשמ לטנו ,תיבה לעב ינפב אלש ורבח תיב ךותל סנכנש םידע והואר .בי
יושע הזה תיבה לעבש יפ לע ףאו ,ןילוגמ םאיצוהש יפ לע ףא .םילכ
ךתושרב' רמוא הלהו ,'ןחקל לזג ךרד' רמאו ןעט םא ,וילכ תא רוכמל
'םיתשפת ךלצא יל שיש בוחב' וא 'יל םתתנ' וא 'יל םתרכמ התאו יתאב
םשמ םילכ לטנו ,וינפב אלש ורבח תיבל סנכנה לכש .ןמאנ וניא -
לעבל םילכה ריזחמ ךכיפל .ןלזג תקזחב הז ירה ,םידע ינפב םאיצוהו
רזוח ריזחיש רחאו .לזג המ ואר םידעה ירהש .העובש ןאכ ןיאו תיבה
:םהיניב ןידהו ,ןעטיש המ לכב תיבה לעב תא עבותו
אבו ,דחא דע ינפב ורבח דימ ףסכ לש ןושל ףטחש דחאב השעמ .די
ינפמ ,ריזחהל םימכח והובייחו - 'יתפטח ילשו יתפטח' רמאו ףטוחה
רמאש ומכ הדוה ירהש ,עבשיל לוכי וניאו הז דעב העובש ביוחמ אוהש
.ףטח ולשש תסה תעובש עבשנ היה - ללכ דע םש היה אל ולאו .דעה
הרותה תעובש עבשנ היה - 'יתפטח אל םלועמ' רמאו דעה שיחכה וליאו
.םוקמ לכב הזב אצויכ לכב ןינד הז ןידכו .ףטח אלש

רואיב

,העיבתה לכב רפוכה עבתנה לע םימכח וליטהש העובש :תסיה תעובש
עבשייש ,עבותל העובשה תא ךופהי הצרי םא וא ,רטפנו עבשנ אהיש
.תודוהל (וילע עיפשהל) ותיסהל ידכ הנקות העובשה .לוטייו
וא דחא דע ירבד שיחכמה ומכ ,הרותה הבייחש העובש :הרותה תעובש
.רטפייו עבשייש - תצקמב הדומה

ראותמה הרקמה ןיבל ט הכלהב ראותמה הרקמה ןיב ןידב לדבה שי .36
:תוכלהה יתש ןיב לדבהה המ ,רבסהו םינידה ןיב הוושה .י הכלהב _ _


י הכלה
ט הכלה
_
ןיא


םילזגנה ,ןכ


והשימ שי םאה
ןלזגה ןמ עבותה
?הלזגה תא
ןלזגה

םילזגנה

תא הליג ימ
?הלזגה ןיינע
קר םלשל בייח
תחא הלזג
םלשלמ רוטפ

?ןידה רקיע והמ

לכל םלשל בייח
דחא

םלשל בייח
?סנק

לש וניד המ
ידי תאצל אב"ה
?"םימש

.ג ,ג אעיצמ אבב ,הנשמה אוה י הכלהב ם"במר ירבד רוקמ .37
ויבא :וא ,םכמ הזיא עדוי יניאו ,הנמ םכמ דחאל יתלזג :םיינשל רמא _ _
הזלו הנמ הזל ןתונ - אוה הזיא עדוי יניאו ,הנמ יל דיקפה םכמ דחא לש _ _
.ומצע יפמ הדוהש ,הנמ _ _

םילמה ןתוא תא אצמו ,ם"במרה ןושלל הנשמה ןושל תא הוושה .א _ _
ם"במרה טימשה עודמ ,ריבסהל הסנ .טימשה ם"במרהש הנשמהמ _ __ _
.ולא םילמ _ __ _

- הזיאבו ,ןידה רקיעכ הנשמה תא ם"במרה שריפ הרקמ הזיאב .ב _ _
?"םימש ידי תאצל אב"כ _ __ _
.דיקפה םכמ דחא לש ויבא .2 .םכמ דחא יתלזג .1 :םירקמ ינש שי הנשמב .ג
המ רעשל הסנ .דיקפה םכמ דחא :תפסונ תורשפא םג ,ןבומכ ,ןכתית
ידכ םהמ דחא לכל םלשל ךרטצי ןאכ םג םאה :הז הרקמב ןידה היהי
דחא ןודקיפ םלשי םא היהי יד הזכ הרקמבש וא ,םימש ידי תאצל
ןודקיפה קיזחמ םאה :הלא תודוקנ לע בושח ,בישהל ידכ ?םהינשל
?הרק המ רוכזל ךירצ ימ ?ןודקיפה תא בישהל ידכ ימ לא אב ימ ?אטח

,ולצא דיקפהש םיינשמ דחאו :ךכ בתוכה ,ש"ארה ירבדב רזעיהל לכות
.קדימל דיקפמל היל הווהד ,םימש ידי תאצל ףא רוטפ ,היל יעבת אלו
אנת אלו ,"הנמ ילצא דיקפה םכמ דחא לש ויבא" ןיתינתמב טקנ יכהל
.(ט ןמיס ,ג קרפ אעיצמ אבב) לזג יבג ינתקדכ ,"םכמ דחא"
,ןידה היהי המ ."תיבה לעב ינפב אלש" חקל ןלזגהש ,בתוכ ם"במרה בי הכלהב .38
- תיבה לעב תוחכונב ףסכה תא חקל םא _ _
?קתושו האור תיבה לעבו - _ _
?"!!וליצה ,ןלזג" קעוצ תיבה לעבו - _ _

תויורשפאה יפל ןידה תא עובקל שי ,ורבחמ ץפח ףטוחה םדא לש הרקמב .39
תוקירה תוצבשמב בותכו ,ךתרבחמל הלבטה תא קתעה .ןלהלש הלבטב תואבומה _ _
:הרקמ לכב ןידה המ _ _