הקהל

מקורות ופרקי הדרכה למורה

משרד החנוך והתרבות/אגף החינוך הדתי
מהדורה שניה 1979תוכן המאמר:


(א) מקורות

א. המצוה
    תורה
    משנה
    תוספתא
    גמרא
    רמב"ם היד החזקה
ב. על טעמי המצוה
    ר' אהרן הלוי
    ר' יצחק אברבנאל
    ר' חיים בן עטר
    ר' שלמה אפרים בר' אהרן איש לונטשיץ
    ר' שמשון רפאל הירש
    ר' יהודא אריה ליב מגור
    ר' דוד צבי הופמן
    ר' מאיר שמחה הכהן

(ב) בירורים

א. הערך "הקהל" באנציקלופדיה התלמודית2
    א. המצוה
    ב. החייבים
    ג. הזמן
    ד. המקום
    ה. הקריאה
    ו. הסדר
ב. מעמד הקהל / ד"ר ש"ז כהנא3
    א. הזמן
    ב. המקום
    ג. המשתתפים
    ד. התוכן והסדר
    ה. הקורא
    ו. המגמה
    ז. תיאורי הקהל
    ח. "הקהל" אחר החורבן

(ג) זכר למצות הקהל

א. אות זיכרון4
    הרב אליהו דוד רבינוביץ-תאומים (האדר"ת)
ב. זכר להקהל5
    הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג
ג. הקהל את העם6
    הרב צבי יהודה הכהן קוק

(ד) הצעות למורה

א. הערות בפתח ההצעות
ב. שיעור- "המצַוה" שהוא בעצמו -"מצוּוה" / חיים צבי אנוך 7
ג. שיעור בנושא מצות הקהל / יצחק גלוסקא
    הקדמה
    השיעור
ד. מבנה שיעור על מעמד הקהל בימי אגריפס / זהבה בן דב
(סוף תקופת החשמונאים)
    מטרות השיעור
    תכליות
ה. הצעה לארגון כנס זכר הקהל בבית-הספר
ו. הצעת כרזה לנושא הקהל

תקציר:
קובץ מקורות למצות הקהל ופרקי הדרכה למורה.

מילות מפתח:
הקהל.הקדמה

מעמד הקהל הוא סיום וסיכום של שנת השמיטה, שנת השבת שבה מפנה היהודי את זמנו ומקדישו לעמל התורה ולחיזוק ערכיה. ובאותה מידה הוא משמש פתיחה וחידוש קבלת עול תורה ומצוות עם כניסתו של האדם היהודי לתקופה החדשה של שנות עבודה ומלאכה.


מצות הקהל נותנת ביטוי לשלושה ממדים בקבלת עול התורה:

(א) הפרט, החייב להשתתף במעמד;
(ב) העם כולו כגוף אחד מלוכד;
(ג) המלך - השלטון המדיני.

לפיכך, אף שאין מצות הקהל נוהגת בזמן הזה, ראוי ורצוי לעשות זכר למצוה יקרה זו גם בימינו; וכבר נצטרפו כמה וכמה מגדולי ישראל אל האדר"ת זצ"ל שהיה המעורר הראשון למען עשיית זכר למצוה זו בדורנו.

חשיבות רבה יש ללימוד מצות הקהל ולקיום זכר למצוה כמוסדות החינוך הדתיים, בייחוד ש"שיתוף הילדים" הוא חלק בלתי נפרד מן המצוה במקורה. לפי כמה דעות החובה היא להביא גם את הילדים הקטנים שטרם הגיעו לגיל חינוך, או שקרובים לגיל חינוך. חיובן של הנשים במצות הקהל - אף-על-פי שהיא מצוה שהזמן גרמא - כמו מוסיף עוד "מעורבות" והזדהות של מורות במשימתן החינוכית בנושא ההקהל.

החוברת שלפנינו מיועדת למורים בכל מוסדות החינוך הדתיים לחטיבותיהם השונות. הפרקים שכונסו כאן שונים מבחינת השימוש שאפשר לעשות בהם בחטיבות וברמות הלימוד השונות. כוונתנו היא לעודד כל מורה במוסדו ובכיתתו לקרוא את כל הפרקים ולעבד ולהתאים על-פיהם - ואפילו לחבר מחדש - חומר לימודי בנושא, מתאים לרמה, לתנאים ולאפשרויות כיתתו. כך יש להתייחס גם להצעות שבמדור הרביעי שבחוברת.

אין זו הפעם הראשונה שאגף החינוך הדתי מכוון את מוריו ללימוד מצות הקהל. כבר בשנות השמיטה הקודמות שלח ח"כ יוסף גולדשמידט, בהיותו מנהל אגף החינוך הדתי, חוזרי הדרכה בצירוף חומר לימודי לציבור המורים. פרקים וקטעים מן החומר הזה תופסים מקום נכבד אף בחוברת הזאת.

ב"ה, אייר תשל"ג
יהודה קיל
מנהל אגף החינוך הדתי

עם המהדורה החדשה

לקראת שנת השמיטה תש"מ הבעל"ט מפרסמים אנו מחדש את החוברת על מצות הקהל. חוברת זו יצאה לאור על-ידי אגף החינוך הדתי בשנת תשל"ג, בשכפול. החומר לוקט ונערך על-ידי עורך פירסומי האגף דאז, יעקב מ' שלהב, וסייעו בעצה ובהדרכה אברהם זלקין והרב אפרים רוקח. החוברת נפתחה בהקדמה של מנהל האגף דאז, יהודה קיל. עתה, לקראת הוצאתה בדפוס, נערכה החוברת מחדש, והוכנסו בה שינויים על-ידי עורך פירסומי האגף אשר וסרטיל. בעצה סייע גם עתה אברהם זלקין.

מקווים אנו שחוברת זו תסייע בידי מחנכינו להכין את חניכיהם לעיסוק נאות במצוה זו, כדי שאם נזכה, ועד מוצאי שנת השמיטה המתקרבת ישלח לנו ה' את משיח צדקנו, נקיימה כהלכתה כשאנו עומדים בעזרת הנשים של בית-מקדשנו הבנוי, והמלך המשיח קורא לפנינו במשנה התורה, אכי"ר.

ב"ה, אייר תשל"ט
אברהם רון
מנהל אגף החינוך הדתי


לפרק הבא         חזרה לתוכן