כשרות הבית

הרב שלמה מן ההר

הוצאת השכל תשמ"ז


תוכן המאמר:

הטמא והטהור
    1. בהמה וחיה
    2. חלב וכיסוי הדם
    3. גיד הנשה
    4. עוף טהור
    5. דגים טהורים
    6. ביצי עופות ודגים
    7. חגבים טהורים
    8. תולעים
    9. תרומות ומעשרות


מהלכות שחיטה
    10. מצוות שחיטה
    11. מדיני שחיטה
    12. דברים הפוסלים בשחיטה
    13. שחיטה אסורה ושחיטה מותרת
    14. אותו ואת בנו
    15. כיסוי הדם


נבלה וטרפה
    16. הגדרות
    17. הטרפות לסוגיהן
    18. ביצת נבלה וביצת טרפה
    19. איסורי אכילה ואיסורי הנאה
    20. הבהמה לאחר שחיטתה


המצוות בבעלי החיים הטהורים - סיכום

הכשרת בשר

    21. איסור דם
    22. סדר מליחה
    23. שינה מסדר מליחה
    24. מליחת איברים מיוחדים


דם בביצים
    25. דם בביצים


בשר בחלב
    26. האיסור מדאורייתא ומדרבנן
    27. איזהו חום המבשל?
    28. מלוח, כבוש וחריף
    29. נותן טעם לשבח ולפגם
    30. הרחקות בין בשר לחלב


ביטול איסור
    31. עקרונות
    32. ביטול ברוב ובשישים


ביטול איסורים - סיכום
    33. ביטול במאה ובמאתיים
    34. דברים שאינם בטלים


הכשרת כלים
    35. דרכי הכשרה שונים
    36. סדר הגעלה
    37. טבילת כלים


מאכלי נכרים
    38. סיבת האיסור
    39. פת נכרי
    40. תבשיל נכרי
    41. יין של נכרים
    42. גבינה, חמאה וחלב של נכרים


שאלות לחזרה
    תולעים ואיסורי שרץ
    שחיטה (חכמת אדם)
    הכשרת הבשר (קש"ע סימן לו)
    דם ודם ביצים
    בשר בחלב
    ביטול איסור
    טבילת כלים הגעלתם וליבונם
    מאכלי נכרים


תקציר:
סיכום דיני כשרות הבית.

מילות מפתח:
טהור, שחיטה, כשרות, הכשרת בשר, בשר בחלב, ביטול איסורים, הכשרת כלים, מאכלי גויים, מאכלי נוכרים.