גהנמהו הכלהה ןיב סחיה

אנהכ באז קחצי ר"ד ברה

גוצרה ה"אירגה רכזל תרכזמ
ב"כשת 'ב רדא ,המלש לכיה
תורעהה אלל ספדנ


םירקמב הרוק המ ?גהנמהו הכלהה ןיב סחיה תרדגה יהמ :תולאשב ןד רבחמה :ריצקת
.'וכו ?הכלהה תא לטבמ אוה םאה ?הכלהל דגונמ גהנמהש

.גהנמ ;הכלה :חתפמ תולימ


ס"שב תומוקמ הברהב השגדוהש יפכ ,יכלהה חטשב גהנמל העדונש הברה ותובישח תורמל
אתלימ אגהנמד ןלנמו ,גהנמל ןיסנוק ךכ ,הכלהל ןיסנוקש םשכ :ןוגכ ,םינושארהו םינואגה ירפסבו
אהיש דע תעבקנ הכלה ןיאש :הכלהה תעיבקב םרוגכ גהנמה לש הברה ותעפשה ףא לעו .איה
.הכלהה ןיבל גהנמה ןיבש סחיה תא םירידגמה םיקיודמ םירואיב הכלהה תורפסב םירסח ,גהנמ

:ם"במרה ריכזמ םהל עומשל שישו ראשה ןיב אלמל םילשוריב לודגה ןיד תיב לעש םידיקפתה ןיב
...תוגהנמהו תונקתהו תוריזגה ןהו ,הכירצ העשהש המ יפלו הרותל גייס םואשעש םירבד"
."גהנמ גיהנהו הנקת ונקת וא ,הריזג ורזגש ןיד תיב

:ישימחה קלחב ם"במרה ןייצמ םינידה תקולחב ,םיערז רדסל הספדנש הנשמה שוריפל ותמדקהב
הרדגה לכ הרסח םרב ."םיגהנמו תונקת םתוא וארקו 'וכו הריקח ךרד לע םייושעה םינידה תא"
ושענ םנמא .דחיב ותא םירכזנה םיחנומהמ לדבנ אוה המבו גהנמ גשומ לש שוריפ וא רואיב
םינושארה ירפסב ,ס"שב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ גהנמל עגונה רמוחה תא ףוסאל תונויסינ
ןויסינ השענ אל דוע .אדירג רמוחה ףוסיא רדגמ ואצי אל ולאה תודובעה םרב .םינורחאה ילודגו
ןיבש שגפמה תא אוצמל ;גהנמה תווהתה תא רוקחל ;הזה רמוחה עפש תא דבעל יניצר רקחמ וא
תופצמה גהנמה חטשב תורושקה תויעבה ןה תובר .'וכו הנקת ןיבל וניב וא הכלהה ןיבל גהנמה
:(מ"הח) ינידמ היקזח םייח יבר ירבד םה הלאו .ןנורתפל
המו קחרל המ ,קסופה ירבדב םיבר םיקולח שיו ,הרותב לודג עוצקמ - גהנמה אוהש יפלו"
."רומגל הכאלמה ילע אל לבא ...םירמאב הטקלא יתרמא ,ןיוש אייפא לכ ואלו ,ברקל

הכלהה תא לטבמ גהנמה
ושוריפ .הכלהה תא לטבמ גהנמה :ללכה הנמנ גהנמה חטשב רתויב תוכבוסמה תויעבה ןיב
אהב וכפתשנ תויד המכ" :םיקסופה תא הברה תוקיסעמ ונממ תועבונה תונקסמהו הזה ללכה לש
העקב רודה ימכח .תועטל םוקמ ילולימה ןבומה יפל - ןתנ רכזנה ללכה ."הכלהה לטבמ גהנמד
ןואג יאדוהי ברש ,ונל רסומ יובאב ןב :אמגודל .רדג הב ורדגו הז ללכב ושמתשהש הרוצב ואצמ
אלש ןהב ןיגהונש" ,םירבד הברה יניינעב לארשי ץראל בתכ (א"כקת-ז"יקת א"ד ארוס ןואג)
"הכלה לטבמ גהנמ :ול וחלשו ונממ ולבק אל" לארשי ץרא ינב םלוא ."דמש גהנמכ אלא הכלהכ
.םהיגהנמב וקיזחהו

דגנ תופירחב הנופ ,יולה דוד ר"ב לאומש יבר .הרשע עבשה האמהמ אוה ינשה הרקמה
ותוא םישרפמ םהש ללגב יקורס יקוב וב םילותו הכלהכ אלש הז ללכב םינפ םילגמה םישנאה
:ןידכ אלש
םא - תעדה ילק תמחמ וא תועטב רוסיא רבד הזיא ושעש ואב בורקמ םישדח םא ףא"
םאיצוהל הרומ םושל רשפא יא שולשו םימעפ אטחב ושרתשנ םאו ,הרות ינב םניאש ינפמ
ןימי ןיב םיעדוי םניאש םירובו ץראה ימע וליפאו .הרות לש רוסיאב וליפא ,ערה םגהנממ
ליגרו חיכש רבד הז רשאכ ,םהמ גהנמ ןישועו ,הכלה רקוע גהנמ :םהיפב אלגרמ ,לאמשל
."הרות ירוסיאב וליפא (?םיקייד אל=) ד"ל ,ןירתאב ה"ועב אבוט

אוהו ,ימלשוריב םימעפ אצמנ אוה םלוא ,ילבבב רכזנ וניא ,הכלהה תא לטבמ גהנמ :ללכה םנמא
ןורקיעל דוגינב) "הכלהה תא לטבמ גהנמה תרמוא תאז" :איעשוה בר רמא .תונוממ יניד ןיינעב
היאר איבהל וילע ,גהנמה דגנכ ןעוטה גהנמ לש הרקמב ,היארה וילע ורבחמ איצומה :לבוקמה
.(ורבחמ איצומה אוה ינשה דצה םא םג

:בר םשב הדוהי ר"א אב 'ר .הצילח ןיינעב אוה ינשה רוקמה
ירהש ,ול ןיעמוש ןיא לדנסב ןיצלוח ןיאש ;ול ןיעמוש לענמב ןיצלוחש רמאיו והילא אובי םא"
."הכלהה תא לטבמ גהנמהו ,לדנסב ץולחל וגהנ םיברה

םכסומ אוה םיקסופבו ס"שב תינורקע הניחבמש ןייצל שי תונוממ ינידב רכזנה הז ללכל סחיב
הכלהה הקספנ תונוממ ינידב יכ ,וילא תודגנתה וא הריתס םוש םייכלהה תורוקמב ןיאו ,לבוקמו
תויעבה .רקפה ןיד תיב רקפה :ןורקיעל ףקות שי םגו .םייק יאנתה ןוממ יניינעב השענש יאנתש
ול שיש גהנמה לש ותוהמו וביט לע קר תונד ןה תונוממ ינידב הזה ללכל רשקב תוררועתמה
רמאנה ,הכלהה תא לטבמ גהנמ :הז ללכל סחיה איה תרחא .הכלהה תא לטבל הזכ ףוקת
הז ללכל ביבסמ תררועתמה היעבה יכ ,ליעל ונרכזהש יפכ הצילח ןיינעב רתיהו רוסיא חטשב
רוסיא לש חטשב ללכב הזה ןורקיעה לש ומויק םצעל ןוויכב תעעונתמ איה ,םיקסופה ירפסב
:םירחא םיידומלת תורוקמב הז ןיינעב ורמאנש המל הריתסב דמוע אוה יכ ,רתיהו

השועה ןליא רשעמל עגונב הימחנ יבר ןיבל םימכחה ןיבש תקולחמב הנשה שאר ילבבב (א
:ארמגה תלאש לע אירטו אלקשה ךשמהב .הימחנ יברכ םעה וגהנ :ןנחוי יבר רסומ ,תחא הכירב
,"והל ןניקבש ןניגהנ יכ ,ארוסיא םוקמב ל"אד" רמאנ ."ארוסיא יל תרמא תאו וגהנש ךל אנימאק"
.הכלהל דוגינב דמוע אוה םא גהנמל םוקמ ןיא םש ילבבה תעד יפלש תרמוא תאז

,ןיד תיבב תפפור איהש הכלה לכ" :רמוא ימלשוריב ןכ םג אצמנה םיגהנמה תרותב רחא ןורקיע
ללכה תא םינושארה ושריפש יפכו ."גוהנו ,גהונ רוביצה ךאיה הארו אצ ,הביט המ עדוי תא ןיאו
:הזה
ירחא ךלה ,ןיגהונש תיארו ,הכלהה הקספנ ימכ ךל רורב ןיאש ,הכלהב ןויפר שי םא"
ןיאש םוקמב לבא ,ןכ הכלהש גהנמה וגיהנהש םילודגל הארנש תולתל שיד ,גהנמה
."הכלהה דגנכ אוהש גהנמה רחא ךליל ךל ןיא ,הכלהב ןויפר

ןיינעל רשקב אבומה הכלהה תא לטבמ גהנמה :ללכה לש ידוסי חותינו ןויע ירחא דועו תאז
ןיבהל שיש יפכ - הכלהה ןיבל גהנמה ןיב דוגינ ןיא הז הרקמבש םיאור ונא ,לדנסב הצילח
תא ולטבי ,לדנסב ץולחל אלש - איבנה והילאל ועמשי םא ,אברדא .םש ימלשוריב הרואכל
,ותוא קזחמ אלא ןידה תא לטבמ וניא לדנסב ץולחל גהנמה יכ ןידה
,לדנסב הצילח רקע הברדאו .ןנברד רוסיא וליפא - רוסיא לוטיב םוש גהנמ ותואב ןיאד"
תומבי) אל וא הליחתל וב ןיצלוח יא יארומאו יאנת יגילפ לענמבו ,אמלע ילוכד אבילא איה
."איה אתכלהד אבילא לדנסב ץולחל וגהנש גהנמהש אצמנו ...(א ,בק

:תרחא הרדגה יפל
וב ןיגהונש רבד לכ אלא ,הרמאק לדנס יקופאל ואל ולענ הצלחו הרות הרמאשכש יפל"
ןיא וב ןיצלוח ןיאש רמאיו והילא אבי םאו .לענמכ יוה לדנסב וגהנש ןויכו .םהילגרב לוענל
."הרות הרמאש לענמב ץלוחכ היל הוהו לדנסב וגהנ רבכש יפל ,ול ןיעמוש

תא תררועמ ארמגה המל איהו ,הלאש דוע תפסותמ רכזנה ללכה תנבהב תוכורכה תויעבל םרב
ןיבש תקולחמב הנשה שארב אבומה הרקמב קר והל ןניקבש ימ וגהנ יכ ארוסיא םוקמב :ןורקיעה
דמוע גהנמהש ס"שב םירחא תומוקמ םג םיאצמנ אלה ;ליעל ונרכזהש הימחנ יבר ןיבל םימכחה
ךותמ ארמגב הז גהנמל תודגנתה ןיאו ,הערכהה חטשב ועבקנש םילכה יפ לע קספנש ןידל דוגינב
:םה הלאו ,הכלהל דוגינב דמוע אוהש גהנמ םייקל ןיאש ,והל ןניקבש ימ וגהנ יכ :קומינה

לכבו .יבס תלת ינהכ אמלע גוהנ אנדיאה קחצי רב ןמחנ בר רמא :(נ"שו) א ,בכ תוכרב :ילבב
קוספל שי הערכהה יללכ יפל יכ ,הכלה יפלכ םהב לקמ גהנמה םירכזנה םירבדה תשולש
וגהנ יכ ארוסיא םוקמב :הלאשה תא ןאכ הריעמ הניא ארמגה .םהב םירימחמה םיקלוחהכ
יפכ - קחצי רב ןמחנ בר לש ונמזב קר גהנמה הנתשנ הלאה םירקמבש םגה ,והל ןניקבש ימ
.הכלה ןיבל גהנמה ןיב דוגינ היה אל הז ינפלו ,אנדיאהו :חנומה ןייצמש

םג ,לאעמשי יבר ומכ אבר עירכמ אביקע יבר ןיבל לאעמשי יבר ןיבש תקולחמב :א ,נ תוכרב
:הערכה יללכל דוגינב דמוע הז גהנמש םגה ."לאעמשי יברכ אמלע גוהנ אה דועו" :קומינה ךותמ
.ורבחמ אביקע יברכ הכלה

,לקמה בקעי ןב רזעילא יבר ןיבל רימחמה ריאמ יבר ןיבש בוריע ןיינעל תקולחמב :ב ,בס ןיבוריע
הז הרקמבש םגה ,לקהל תרמוא תאז - בקעי ןב רזעילא יברכ םעה וגהנ ןנחוי יבר ונל רסומ
,יקנו בק אוה בקעי ןב רזעילא יבר תנשמש לבוקמה ללכל דוגינב - ריאמ יברכ ןנחוי יבר קסופ
.הז הרקמב בקעי ןב רזעילא יברד ,"היתווכ רבתסמ אלד" םושמ

םעה וגהנ :ןנחוי יבר רסומ ,יסוי יברו הדוהי יבר ןיבל ריאמ יבר ןיבש תקולחמב :ב ,וכ תינעת
.יסוי יברכ איה הכלהה הערכהה יללכ יפלש םגה ,לקמה אוה ריאמ יבר .ריאמ יברכ

יסוי יבר רמא" :רמאנ ללה תיב ןיבל יאמש תיב ןיבש תקולחמב ב"ה ,ג"פ תומורת ימלשוריב
ואלנ םיקסופהו םישרפמה .הכלהל דוגינב ןאכ אוה גהנמה ."ה"בכ וגהנ םיברהו ,ש"בכ הכלה
שי לבא ,הכלהה תא לטבמ גהנמה :ללכל רשקב קרפה לע תולועה תויעבל םינורתפ אוצמל
.קחודה ןמ הברה םהב

ןורתפל הכילומה ךרד אוצמל ונילע לקת הערכהה חטשב "הכלה" :חנומה תרדגה רואיבש ינמוד
.יתרכזהש הריתסה

הכלה :תקולחמב םייונשה םירקמב הערכהה תא קספ לש ןבומב ,הכלה :גשומה אטבמ עודיכ
:יוטיבה דוסי לע קר ,איהש תקולחמ וזיא םהב תרכזנ ןיאש ס"שב תומוקמ םג שי .יגילפד ללכמ
רבדב תקולחמ שיש דומלתה עבוק ,רבודמה ןיינעב םיארומאהמ דחא וב שמתשמשכ ,"הכלה"
רבדב םיקלוחה םיאנתה תא אוצמל הלאה םירקמב בורל תבבותסמ ארמגב אירטו אלקשה .הז
יללכ דוסי לעו תקולחמב יונשה ןיד ןייצמ הערכהה חטשב "הכלה" חנומהש תרמוא תאז .הז
,"תקולחמ הב אהת אלש" :הרורב הכלה :םיחנומה םה הז יוטיבל דוגינה .ןכ קוספל ערכוה הארוה
רמאנ "הכלה" יכ ,גהנמה לע תופידע םנמא שי ,הכלה :ארקנה הז קספל .הקוספ הכלה :וא
תעשב - םיברב התוא םימסרפמ התומכ הכלה העבקנש וז העד ,אקרפב הל ןנישרד ארמגב
ארמגה יפל - גהנמה לש וכרעש דועב .היפ לע וגהנתיו רוביצה לע לבקתתש ידכב ,השרדה
שיש אלא הכלה הקספנ אלו תקולחמב יונישה ןיד .ןנירומ ייורוא ,ןנישרד אל שרדימ :אוה ,םש
ונא גהנתהל ךיא ,לואשל אבש ימ םלוא .םיברב ותוא םימסרפמ ונא ןיא ,םעב שרתשנש גהנמ
ידוסי לע גשוהש יול םש אלל ,הכלה :הנוכמה הז קספל םג םרב .גהנמה יפ לע גהנתיש ול םירומ
יפמ אל הכלה ןידמל ןיא :ללכה עודי יכ ,וירחא רהרהל ןיאש יטולסבא ףקות ול ןיא הערכה יללכ
הכלה ,דיבעד אוה השעמל הכלה :יוטיבה וא .השעמל הכלה ול ורמאיש דע השעמ יפמ אלו דומל
.השעמל הכלה אנימאד דע ודיבעת אל ,ןניעומשאל אתא השעמל

ארמגהו ,גהנמה לע הלוע וכרע ןיא הכלה חנומה ידי לע אטבתמה קספ םימעפלש ןייצל שי
- ןכ תושעל שיא לכ רתומו ,הכלהה איה ןכ םנמאש ,ןכ ןירומ ןיאו הכלה :םשב התוא הרידגמ
.ליעל תרכזנה ארמגה תרדגה יפל גהנמה לש ותוכמס םצעב איה וזו .ןכ םיברל ןירומ ןיא לבא
הארוהה חטשב הערכה יללכ ינורקע לע תתשומ קספהו תקולחמב יונשה ןיד תנייצמה וזכ הכלה
.ןמקל הז חיכונש יפכ ,וז הכלה דגנכ עירכהל "רשכ" גהנמב חוכ שי

יפכ ,הכלהה ןיבל גהנמה ןיבש סחיה ןמתסמ הערכהה חטשב הכלה :גשומה תא ונרדגהש ירחא
:ןמקלדכ ,םיידומלתה תורוקמב יוטיב ידיל אב אוהש

םינמזה ךשמב חכתשנ אוהש וא ,קספ וב עבקנ אלש הכלה רבד :הכלהה תא םילשמ גהנמה
.ןיד קספה תא עבוקה אוה גהנמה זא ,רימחהל וא לקהל םינפ שיו

שרתשנש גהנמה םא םג המודכו הליפת ,הכרב לש חסונ ןוגכ ,רתיהו רוסיא לש ןיינע וניאש רבד
:עבוקה אוה גהנמה הז הרקמב ,הכלהה יפ לע עבקנש חסונל דגנתמ םעב שרתשנש
וגהנתה הז גהנמ לעש ןויכ והימ ,תושעל םהל שי ךכ דומלתה ןידמש רמול אצמת וליפאש"
ארוסיא אכילד אכיה לכד" ,תוגהנמה תרותמ והזש ,ללכ םגהנמ תונשל חוכ ןיא ,תורודה
."ללכ והל ןניקלסמ אלו ,והל ןניקבש ,אתכלהכ אלד גהונ וליפא

וחוכב שי ,הערכהה יללכ ידוסי לע םהב עבקנ קספה - הכלההו תקולחמב םייונשה םירבד
."היל ןנירדהמ אלו דיבע דיבע יא" :ךכ ידכ דע תוחפה לכל .וז הכלה דגנכ עירכהל גהנמה לש

לש וחוכב ןיא ,תקולחמ אלל יונשו םכסומ אוהו רתיהו רוסיא לש חטשב ןידל דגונמה גהנמ
.הזכ גהנמל םוקמ ןיאו ולטבל הז גהנמ

:הלאה תונורקעה םיתתשומ םהילעש םידומלתה תורוקמה
תא ןיאו ןיד תיבב תפפור איהש הכלה לכ :(ב"ה ,ה"פ ינש רשעמ =) ה"ה ,ז"פ האפ ימלשורי
.גוהנו ,גהונ רוביצה ךאיה :הארו אצ ,הביט המ עדוי
.ל"נה ימלשוריהמ אצוי ןכש ,אלוקל םג הז ללכ רמאנ םינושארה תמכסה יפל

שוריפהו .רבד אמע המ יזח קופ :חנומב הלאכ םירקמב ושמתשה (נ"שו א ,המ תוכרב) ילבבב
."הכלהה לע אלו גהנמה לע ךומסלו ,יזח קופ" :םינורחאה ילודגמ דחא יפל אוה

חנה" :ורמאו ,גהנמה לע וכמתסה ,תורודה ךשמב חכשנ קספה םלוא הקספנ הכלהש םירקמב
."םה םיאיבנ ינב ,ןה םיאיבנ םניא םא ,לארשיל םהל

ארמגה ןיאו ,הקספנש הכלהל דוגינב דמוע גהנמה םהבש - ליעל ונרכזהש ארמגב םירקמה
םיגהנמה לש גוסל םיכייש םה ,והל ןניקבש ימ ןניגהנ יכ ,ארוסיא םוקמב :היעבה תא תררועמ
תולתל שיד" ,שארה לצא אבומ אוהש יפכ - קומינה ךותמ ,קספה דגנכ עירכהל חוכ םהב שיש
."ןכ הכלהש גהנמה וגיהנהש םילודגל הארנש

אוהש גהנמה דוסי לעש הלדבהה חסונ ןיינעל םיחספב ארמגה תא ןייצל שי רכזנה קומינל רשקב
,איה יאנת" :םיאנת תקולחמ הז ןיינעב אוצמל ארמגל עמשמ יאמיס רב םחנמ יבר תעדל דוגינב
יפלו ,"שולש רמול םעה וגהנו ,תחא רמוא יאמיס רב םחנמ יבר - םישודק לש ןגב ןנחוי יבר רמאד
וילע וקלחנ - יאמיס רב סחנפ יבר לש וימיב ויהש םיאנת ,םעה וגהנו" :םש ם"בשרה לש ושוריפ
."רחא אנת ירה ,ןהיפ לע םעה ןישועו

,ךכ םעה וגהנו" :תוליגמה תאירקב םיגהנמה ןיינעב ח"יה ,ד"יפ םירפוס תכסמב ארמגה תא םג
:םישרפמ ,"גהנמ אהיש דע העבקנ הכלה ןיאש
הכלה לטבמ גהנמה ןיא לבא ,עובק גהנמ אהיש דע אלא עבקנ הכלה ןיאש ימנ יכה ןיאו"
."רוסיאה רבד לטבל אוהש גהנמב ירייא אל םתהד ותו .העובק

לע תתשומ קספהו תקולחמב יונישה ןידב עירכהל גהנמה לש ופקותל עגונב ונרמאש םירבדה
םיברו דיחי :ללכהמ עבונה הזכ קספב הפי םחוכ ןיא ,הערכהה חטשב ועבקנש םיללכה ידוסי
.הערכהה חטשב סיסבהו דוסיה אוה ;הערכה יללכ ראשמ לדבנ אוה הזה ללכה ,םיברכ הכלה
:ימלשוריה ירבד םה הלאו
."ןאכלו ןאכל תעד תייטנ אלב הכלה קספ") הכותח הרותה הנתינ וליא ,יאני יבר רמא"
ונוביר :וינפל רמא ,השמ לא 'ה רבדיו םעט יאמ .הדימע לגרל התייה אל ,(םש השמ ינפ
ובר ;וכז ,ןיכזמה ובר ;תוטהל םיבר ירחא :ול רמא ?הכלה איה ךאיה ,ינעידוה םלוע לש
."ובייח ,ןיבייחמה

- הנתינשמ הנינח 'ר רמא" :הרותב אוה ורוקמש ,הערכהה יללכ ראש ןיב ידיחיה אוה הזה ללכה
לעו .הזה ללכה דגנכ קספש ימ תא םידנמ םג ויהו ."תוטהל םיבר ירחא אלא הנתינ אל - הרותה
לע תתשומ קספהו םיברל דיחי ןיבש תקולחמב יונשה ןיד שחנ ונכשי רדג ץופו :רמאנ וילע רבועה
םש תרבוס ןכ לע הנשה שארב הרקמה אוה הזו .וז הכלה לטבל חוכה גהנמב ןיא רכזנה ללכה
?והל ןניקבש ימ ןניגהנ יכ ארוסיא םוקמב :ארמגה

:םירכזנה תונורקעה תובקעב
גהנמה לש וחוכב ןיאש ,איה םינורחאה ילודגו ,ד"בארה דבלמ - םינושארה לכ תמכסה טעמכ
.ןנברד לש רוסיא אל וליפא רתיהו רוסיא חטשב הכלה לש רבד םוש תוחדל

ןיא ןוגה גהנמ וליפאו ,וגהנ אל םימכח וגהנ םיטוש םא ,ערפמל םנהג הז גהנמ" :םת בקעי וניבר
.הכלה רקוע

אלא ,רוסאה רבד לטבל גהנמ ןיאו גהנמ אלא הזה ןמזב הליפתל ירקמ הציחרה ןיאו" :ם"במרה
."רתומה תא רוסאל

דגנכ אוהש גהנמה ירחא תכלל ךל ןיא ,הכלהב ןויפר ןיאש םוקמב" :לאיחי 'ר ןב רשא וניבר
."הכלהה

:יולה ןרהא 'ר ובר םשב (א ,אנ םיחספ) א"בטירב ןיינעה אצמנ שרופמ רתוי
לקהל גהנמב לבא .רימחהל גהנמב אלא אדבועו ארמג לכו ונתנשמב ןיאש ,טושפ רבדהו"
םכחל רוסיא דצ וב הארנש לכ ,םלועבש םילודג יפ לע היה וליפאו - ול ןיששוח ןיא םלועל
."ונימיב אוהש טפוש אלא ונל ןיאש - םהה םימיב היהי רשא הארוה לעב

;(טמ ןמיס ,ויתובושתב) ש"בירה :םינורחאה ינושאר ילודג םג וכלה הלאה םינושארה תובקעב
"ךורעה ןחלוש" לעב - וראק ףסוי וניבר דע ז"בדרה ;(גנק ,טמ ,א"ח ץ"בשתה ת"וש) ץ"בשת
.דועו "הפמה" לעב - שילרסיא השמ וניברו

רבד לטבל ונאב גהנמה ינפמ םאש וז ארבס ראשה ןיב קמנמ ןארוד ןועמש יבר ןב המלש יבר
.הלטב הרותה לכ אצמנו דחאל דחא ןירוסיאה לכ ונלטבי ,רוסאה

הכלה יגוסל םיכייש םהש םירקמב אוה רבודמה םא ,הכלהה ןיבל גהנמה ןיבש סחיה אוה תרחא
ריטפהל שי (ב ,אל הליגמ) ארמגה יפל :אמגודל .הכלהה תא החוד גהנמה םהבש ,ליעל םירכזנה
גהנמה יפ לע םיריטפמ ונא םרב .והיעשי ןוזח :'א ,והיעשיב תבשב תויהל לחש בא שדוח שארב
.באב 'ט ינפלש תבשב קר םיריטפמ ונא 'א והיעשיבו ;ח"שד רדסה יפל ,אתקיספה לע דסוימה
'לה ינומיימ תוהגהמ החמש וניבר) "הכלהה תא רקוע גהנמה השענ המ" :וז אדבוע םיקמנמו
.(כ ,ג"יפ הליפת

ריטפהל שי ,א ,אל הליגמ ארמגה יפל :הכלהל דוגינב אוה גהנמה הרות תחמש תרטפהב םג
יהיו :א עשוהיב ריטפהל אוה ונלש גהנמה םלוא ,המלש דמעיו :ח ,'א - םיכלמב הרות תחמשב
וניא תורטפה תאירקד" םעטמ ,ארמגל דוגינב אוהש םגה ,הז גהנמ לטבל ןיאו .השמ תומ ירחא
."הכלהה תא לטבמ גהנמש ,וגהנ גהנש ןויכ" :וא ,"ןיגהונ ןיגהונש המו ,רתיה אלו רוסיא אל

גהנמה םרב .יתוקוחב תושרפבש תוללקו תוכרב תוינעתב םירוקש ,ונינש (ב"ע ,ל) הליגמ הנשמב
.השמ לחיו :אשת יכ תשרפב תורקל (ז"ה ,ז"יפ) םירפוס תכסמ יפ לע אוה ונלש

תניחבמש םירקמה םה הכלהה לטבמ גהנמה ללכה םע רשקב קרפה לע תולועה תורחא תויעב
רודה ותואבש םימכחה לש םדיב היה אל םלוא ,קספה דגנכ שרתשנש גהנמה תא לטבל שי הכלה
רשייא יאו" :םילימב םהלש תונלבסה סחיל יוטיב ונתנו םהל םיעמוש ויה אלש ללגב םלטבל חוכה
הכלהל דוגינב אוהש הז גהנמו רפושי בצמהש םינמז ואוביש הנומא תעבה ;"הינילטבא יליח
.לטובי