הנוגע


איה ,לעבה תמ םא .יח וא תמ אוה םא םיעדוי ןיאו םלענ הלעבש השיא איה "הנוגע"
- ןושארה לעבה "עיפוי" כ"חאו רחאל אשנית השיאהו ,יח אוה םא לבא ,אשניהל לכות
האצות ללגב .םירזממ ויהי הינבו ,ינשהו ןושארה ,הילעב ינשמ שרגתהל ךרטצת איה
.הנוגע תרתהב םירהזנ םעט המ ןבומ וז

הנוגע תרתה תווצמ
לארשי תונב הנראשית אלש ידכ םשפנ ורסמ לארשי ילודגו ,הווצמ תבשחנ הנוגע תרתה
.אשניהל ןהל ריתהל רשפאש העשב תונוגע

םידעה לש הריקחה יכרדו ,אשניהל השיא הריתמה תודע ינידב תויוצמ תונוש תולקה
וישכע" םירמוא םהש תוקוניתה ןמ עמש :תואמגוד .תוליגר הריקח יכרדמ ןיטולחל תונוש
ירה - "ותטימ רחא הלע ינולפו םכחה ינולפו ,םש ויה םינדפס ךכו ךכ ,ינולפ דפסהמ ונאב
רמאו ומות יפל חיסמה ירכנ .ותשא תא םיאישמו ,וללה םירבדה יפ לע םהיפמ דיעמ הז
םהש ,ולא םירבדב אצויכו "ימע השע תובוט המכו ,האנ היה המכ ,תמש ינולפל יוא"
ןישוריג תוכלה ,ם"במר פ"ע) ןמאנ הז ירה ,השיאה תא ריתהלו דיעהל ותנווכ ןיאש םיארמ
.(גי

.

גי ןישוריג תוכלה ,ם"במר

הז ירה - דבעמ העמשש השיאמ עמש וליפא ינולפ תמש יתעמש רמאש דעה .ו"ט
תמ :דבעה וא השיאה וא דעה רמא םא לבא .ויפ לע םיאישמו ,השיא תודעל רשכ
דיעה םא ?תמש תעדי המבו ,תיאר ךאיה ותוא םילאוש ,תמש ויתיאר ינאו ,ינולפ
ןיאש ,ותשא תא םיאישמ ןיא ,התימל םבורש םירבדב דיעה םאו ;ןמאנ ,רורב רבדב
.קפס וב ןיאו יאדו תמש והוארשכ אלא ,תמש םדאה לע םידיעמ

אמש ,תמש וילע םידיעמ ןיא ,לודגה םיב עבט וליפא ,םיל לפנש והואר ?דציכ .ז"ט
לכ האורו דמועש ,הרעמ וא רוב ןוגכ ,םיצבוקמ םימל לפנ םאו .רחא םוקמב אצי
.ותשא תא םיאישמו ,תמש וילע םידיעמ ,הלע אלו ושפנ אצתש ידכ ההשו ,ויביבס

וא דבע וא השיא תודעב הרומחה הוורעה םימכח וריתהש ךיניעב השקי לא .ט"כ
אלש ,הריקחו השירד אלבו בתכה יפמו דע יפמ דעו ומות יפל חיסמה ירכנ וא החפש
לוכי התא ןיאש רבדב אלא תודעה יטפשמ ראשו םידע ינש תדעה לע הרות הדיפקה
הוולה וא ,הז תא גרה הזש ודיעהש ןוגכ ,םתודעבו םידעה יפמ אלא וירוב לע דומעל
לוכי דעה ןיאו ,הזה דעה יפמ אלש וירוב לע דומעל רשפאש רבד לבא .הז תא
.וילע הרות הדיפקה אל - ינולפ תמש דיעהש הז ןוגכ ,תמא רבדה ןיא םא טמשיהל
דע וב ונימאהו ,הז רבדב םימכח ולקה ךכיפל .רקשב דעה וב דיעיש אוה קוחר רבדש
לארשי תונב הנראשית אלש ידכ ,השירדו הריקח אלבו בתכה ןמו החפש יפמ דחא
.תונוגע

תונוגע תרתה לע םיקסופה ירבדמ
.תונוגע לע ןוידב םהירבדמ דומלל רשפא תונוגע ריתהל םינברה תוריסמ לע

ןגמ סירתב ץעננ ונאו ...ריתהל םידדצ לכ לע רוזחל הרומ לכל" הבוח עבוק ש"ארה
םושמ םישנ תודעב ולקה רתויב דואמ דואמ רשא םינואגהו דומלתה ימכח םירוביג
ימכחל דמל התא ,תונוגע תנקת םושמ ולקה םינואגהו דומלתה ימכחש ירחאו .םנוגיע
."םהיתובקעב תאצל הזה לפשה רודה

רתיה אוצמל לדתשהש לאושה תא חבשמ ,הנוגע לע הבושתל החיתפב ,וראק ףסוי יבר
תולקה המכו הנוגעל ושח המכו המכ רשא ,ל"ז וניתובר םיבוט ךרדב ךלת יכ" הנוגעל
םידדצ ידדצו םידדצב ורזח םהירחא םיאבה תורודה ימכח לכ ןכו .הז ינפמ הב ולקה
םיחוכנ םימעט תרמאו םידדצ תדדיצ התא םגו ,וזכ הלאש םדיל אב רשאכ השיא ריתהל
"!יראכ ךחוכ רשיי .הריתהל

האושה תונשב .אשניהל השיאל ריתהל ידכ ץמאמ לכ םיכסוח םניא ןידב םיבשויה םינברה
.המחלמהמ האצותכ תונוגע ורתונ אל טעמכ תאז לכבו ,תומלש תוליהק הפוריאב ודמשוה
תאז לכבו ,תוקוחר תונידמל וחרבו םהיתושנ תא ושטנש םידוהי לש םירקמ ורק ץראב םג
.השיאה תא ריתהל ידכ טג ונממ לבקלו לעבה תא רתאל תונברה יחילש וחילצה

.

נש ןמיס ם"במרה ת"וש


,תירכנ השאמ הרסמנ הלעב תומ לע תודעהש הנוגע ןידב תקסוע וז הלאש
.םירפכב וידודנמ ותוא הריכה קרו ,העדי אל תמה לש ומש תא ףאש

הלאש
לצא אבו .וכע לש םירפכב וגהנמכ ןתילו אשיל אציו ,ץוחב ןתונו אשונ היה ןבואר
ןיתמה .תרחא ריעב רוכמל ךלהו ,תצקמ םהמ חקלו ,םש וילכ דיקפהו ,דחא ידוהי
:רמא ,וילע והולאש .ותשאל וילכ ראש איבה זא ,אב אלו םימי השלשו םיימויו םוי
.רזח אלו ךלה

?םיכלוה םתא ןאל :תחא היוג םהל הרמא ,םש ךרד וכע ינבמ םידוהי ורבע םימיל
עראי אמש ,םכיתבל ורזחו וכל ,ןאכמ וזוזת אל :םהל הרמא .ינולפ רפכל :הל ורמא
תכלל תינולפ ריעמ אצי :הרמא ?ול עריא המ :הולאש .דחא ידוהיל עריאש המ םכל
אוה :הרמא ?שיאה הז יעדת ןיאמו :הולאש .והוגרהו וירחא ואצי ,תינולפ ריע לא
.ותומד םהל הרפסו .וניתוכאלמ השועו וכעב היהשכ ונתעדומ היה

ונלצא שיו .םהיפ לע השיאה ואישה ,וכעבש ןיד תיב לא םיעמושה םידעה ואבשכו
לבקיו ונרוי .וננודא לש וניד רעש לא ועיגי םהו ,תויאר איביו ,רבדב החממש ימ
.הלעתי םשהמ ורכש

הבושת
ףאו ... ,הליחתב המות יפל איה החישמ היוגה וזש .אשניהל איה תרתומ השיאה תאז
,דחא רקיעל םירזוח םירבדה ולא לכו ...ומשב ותוא העדי אלו ,ומש הריכזה אלש יפ לע
אל ,ולא םירבדב רקוחו שרודו רימחמה לכו ,הנוגע השיא תודעב םיקדקדמ ןיאש אוהו
םושמ "ולקה הנוגעב" םתנקת רקיעש .ונמיה החונ םימכח תעד ןיאו ,השוע אוה הפי
.אתתאד הנוגיע

ל"צז ןומימ ר"ב השמ בתכו

םוביי :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח