ןישוריג


,ויניעב ןח אצמת אל םא היהו
,רבד תורע הב אצמ יכ
.ותיבמ החלשו הדיב ןתנו ,תותירכ רפס הל בתכו
('א ,דכ םירבד)

ןישוריגה תרמוח
חבזמ וליפא ,הנושאר ותשא שרגמה לכ" :ורמאו ,החפשמל ןוסא ןישוריגב ואר ל"זח
אלל םירתונה םידליל רקיעבו ,גוזה ינבל ןוסא אוה החפשמ קוריפ ".תועמד וילע דירומ
.רורב ןעשמ

י הנשמ ט קרפ ןיטג
,הוורע רבד הב אצמ ןכ םא אלא ,ותשא תא םדא שרגי אל :םירמוא יאמש תיב
."רבד תורע הב אצמ יכ" ('א ,ד"כ םירבד) רמאנש
הב אצמ יכ" (ד"כ םירבד) רמאנש ,ולישבת החידקה וליפא :םירמוא ללה תיבו
."רבד תורע
אל םא היהו" (םש) רמאנש ,הנמיה האנ תרחא אצמ וליפא :רמוא אביקע יבר
."ויניעב ןח אצמת

רובשל רשפא יכ םירמוא יאמש תיב :החפשמה תומלשל סחיב תודמע שולש הגיצמ הנשמה
תרגסמה הרבשנ םא - "רבד תוורע" השאב אצמ לעבה םא קר תיתחפשמה תרגסמה תא
.ןיטולחל תיתחפשמה

אשונ לכו ,גוזה ינב ןיב המכסה ןיא םא - "ולישבת החידקה וליפא" ,םירמוא ללה תיב
םישיגדמו ,"רבד תורע" קוספה תא םישרוד ללה תיב) .ודרפיי ,הבירמל דקומ תויהל ךפוה
.(אוהש רבד לכ :עמשמב ,"רבד" הלימה תא

רעשל לוכי וניא ,גוז ינב ןיב תוריסמה למסל התייה ותשא לחרל ותבהאש ,אביקע יבר
ותשא םע וייח תא האור וניא םדא םא .ותשאמ רתוי האנ תרחא השיאש בושחי םדאש
ילש" :ותשא לחר לע וידימלתל רמאש הז היה אביקע יבר) .ודרפיי - םימלש םייחכ
םירדנ - םיעדוי ונא התוכזב ,םיעדוי םתאש המ לכו ,עדוי ינאש המ לכ - "הלש - םכלשו
.(אנ

,החפשמל הנקת ןיאש רורב םא םג ןישוריג תענומה ,תילותקה-תורצנה לש הסיפתל דוגינב
.ןישוריג הרותה הריתה

ןיטגב הנשמה לכו ,םימכח תרוסמ י"פע הרות העבקש ךרדב ךרעיהל םיבייח ןישוריגה
:הבורמ ותנכס לוספ טג .לוספ טג ודי תחתמ איצוהל לולע ,םימכח ועבקש תנוכתמהמ
אשנית םאו ,הרומג שיא תשא הראשנ איהש דועב ,השרגתנ איהש תבשוח השיאה
תוכלהב יקב וניאש לכ" םימכח ועבק וללה םינידה תרמוח ללגב .םירזממ הינב ויהי תינשב
תשאל ריתי אמש ,ןייד היהי אל החמומ וניאש ימ ,"םהמיע קסע ול אהי אל ,ןישודיקו ןיטג
היהיש םכח ארמגה ןמזב ונימש דע ,טגה רודיסב תועטל וששח ךכ לכו .אשניהל שיא
.רודה ילודג ינפל קר טג תתל אלש םיגהונ ויהש םינומדקה ירבדב אצמנ ןכו ,ןיטגה רדסמ

אלו ךמסומ וניאש םדא רדיסש טג םג םילסופה שיו ,ותוא לוספל שי תוטוידה והורדיסש טג
תיב םולש בישהל ןידה תיב הסנמ טגה רודיס ינפל .םכח אוה םא םג ,ךכל תושר לביק
.טגה רודיסל ןידה תיב שגינ ,ךכב חילצמ וניא םא קרו ,שרגתמה גוזל

ןישוריגה רקיע
:שרגתת השיאהש ידכ תויהל םיבייח םירבד העבש
רפס הל בתכו ,ויניעב ןח אצמת אל םא היהו" רמאנש ,ונוצרמ אלא שיאה שרגי אלש
.תשרוגמ הניא ונוצרמ אלש השרגתנ םאו ונוצרמ אלא שרגמ וניאש ןאכמ ."תותירכ__
: ל"זח ורמא ךכו ."תותירכ רפס הל בתכו" רמאנש ,תרחא ךרדב אלו ,בתכב שרגיש
".תשרגתמ הביתכב :הל בתכו"__
רמאנש .השיאה ותוא חקיתש אלו ,השיאה לש הדיל טגה תא וחולש וא לעבה ןתייש
."הדיב ןתנו"__
תא לבקל אוה ףא לוכי החילש ."הדיב ןתנו" : רמאנש ,החילשל וא השיאל ןתניי טגהש
.חלושה ומכ אוה חילש יכ ,טגה__
."רבד םוקי םידע השלש וא םידע ינש יפ לע" רמאנש ,םידע ינפב השיאל טגה תא ןתייש
.רחא רבד וא בוח רטש אוה וליאכ טגה תא ןתייש אלו ,ןישוריג םשל טגה תא ןתייש
ונבר לש תונקתה תחא איה וז הנקת .ישפוחה הנוצרמ טגה תא השיאה לבקתש :ןנברדמ
.החרוכ לעב השיא שרגל אלש םרח ליטהש ,הלוגה רואמ םשרג__

ותוהמ - טגה
:הרותה ןמ טג לש ודוסיב םה םירבד העברא
תא חלשיש אלו ,"ותיבמ החלשו" רמאנש ,ותשא תא שריג לעבהש וב שרופמ היהיש
.הנממ ומצע__
.הניבל וניבש רשקה תא תרוכ אוהש וב שרופמ אהיש
,המשל - "הל בתכו" רמאנש ,םתס בתכייש אלו ,תשרגתמה השיאה םשל בתכנ אהיש
.ומשל םג - ם"במרה יפלו__
אלא (לשמל ,ךותיח ומכ) תפסונ הלועפ ותביתכ רחאל טגב תושעל ךרוצ היהי אלש
.השיאל ותיתל__

שרגל הייפכ
,תרזממ אשונה לארשי וא השורג אשונה ןהוכ ןוגכ ,םירוסא ןיאושינהש םירקמה לכב
ללגב םג שרגל לעבה תא םיפוכ םהבש םירקמ שי .ותשא תא שרגל לעבה תא םיפוכ
הכומ" ,לשמל ומכ ,תוקבדימו תונכוסמ תולחממ לבוס לעבה םא .השיאה לש השירד
הלוכי השיאה הלאכ םירקמב - "תחרסמ תונמוא"ב קסוע אוה םא וא ,"תערצו ןיחש
.טג תתל לעבה תא בייחיש ןיד קספ שקבל

תא חוכשל ןיא ,ןישוריגל םיקיפסמ םיקומינ םימייק יכ עבוק ןידה תיבש הרקמב םג
אלש ןתינה טג .לעבה לש ונוצרמ תויהל םיכירצ םהש ,ןישוריגה לש ןושארה דוסיה
,תשרוגמ השיאה ןיא הז טגמ האצותכ .לוספ אוהו "השועמ טג" ארקנ לעבה לש ונוצרמ
.םירזממ הינבו הזמו הזמ אצתש ,האשינש שיא תשא ומכ הניד היהי ,ויפ לע אשנית םאו

םהב רמאנש םירקמה םתואב וא ,םירוסא ןיאושינב .לוספ השועמה טגה דימת אל םלוא
ריבסמ ם"במרה .רשכ היהי השועמה טגהו ,תרתומ הייפכה ,שרגל םיפוכ יכ שרופמב
:ךכ וז הכלה

כ ,ב ןישוריג ,ם"במר
לש ןידה תיב ,השרגל הצר אלו ,ותשא תא שרגל ותוא םיפוכש ןתונ ןידהש ימ
,טגה בותכיו ,"ינא הצור" רמאיש דע ותוא םיכמ ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,לארשי
סונא םירמוא ןיאש ?סונא אוה ירהש ,הז טג לטב אל המלו ...רשכ טג אוהו
הכוהש ימ ןוגכ ,הרותה ןמ וב ביוחמ וניאש רבד תושעל קחדנו ץחלנש ימל אלא
,הרבע תושעל וא הווצמ לטבל ערה ורצי ופקתש ימ לבא .ןתנש דע וא רכמש דע
,ותושעל רוסאה רבדמ קחרתנש דע וא ותושעל בייחש רבד השעש דע הכוהו
וניאש הז ךכיפל .הערה ותעדב ומצע תא סנא אוה אלא ,ונממ סונא הז ןיא
תווצמה לכ תושעל הצורו ,לארשימ תויהל הצור אוהש רחאמ ,שרגתהל הצור
רמאו ורצי ששתש דע הכוהש ןוויכ ,ופקתש אוה ורציו ,תורבעמ קחרתהלו
.ונוצרל שריג רבכ - "ינא הצור"

ןוישר ונממ לולשל וא םדאל רסאמ קוספל ינברה ןידה תיב לוכי הנידמב םייקה קוחה יפל
לש ששחה ךותמ לבא .טג תתל םיכסמ אוהש דע ,תופסונ תויצקנס וילע ליטהל וא הגיהנ
.וז ךרדב שמתשהל הברמ ןידה תיב ןיא עודמ ןבומ "השועמ טג"

.טגה ןתמל הקדצה שיש רובס ןידה תיבש העש ,טג לבקל תברסמ השיאה םהב םירקמ שי
.טגה תא לבקל תברסמ איה ךכ לשבו ,ןתחתהל ונממ עונמלו ,הלעבל קיצהל הצור השיאה
הינש השיא תאשל לעבל רשפאי ,םינבר האמ לש רתיהב ,ןידה תיבש ןכתי הלאכ םירקמב
ללגב אוה םישנ יתש תאשל רוסיאה יכ ירשפא הז רבד .ןידה תיבב טגה תא דיקפיש רחאל
,הנקלא תא רוכזנ) .םישנ יתש ויהי םדאלש ןכתי ירוקמה הרותה ןידמו ,םושרג ונברד םרח
םושב השיא יכ ,טג תתל ברסמ לעבה רשאכ ירשפא וניא הז ןורתפ .(הנינפו הנח :וישנ יתשו
.םילעב ינשל האושנ תויהל הלוכי הניא הרקמ

.

זמש ןמיס ם"במרה ת"וש


:םהו לארשי תונב תנקת םושמ ל"ז ם"במר ןקתש תושדח תונקת

,יושנ יתלב אוהש היאר איביש דע ,םירצמ ץרא לכב ירכנל השיא אישנ אלש
.הפ ונאישנ זאו טג הל בותכי ,השיא ול שי םאו .הז לע שמוחב עבשיי וא

וליפא תכלל ונחיננ אל ,תרחא ץראל תאצל הצרו ,הפ השיא אשייש ירכנ לכו
המ יפכ ןמזב הנתיו ,הדיב ונרסמיו טג הל בותכיש דע ,הזב ותשא התצרתנש
.הזמ רתוי אל ,םינש שולש וא םייתנש וא הנש וא :םהיניב ורשפתיש

.רחא םוקממ אבש ידוהי אוה וז הנקתב "ירכנ" :רבסה


םוגרת
הרשע םייתשו תואמ עבשו םיפלא תשמח תנש ןוויס חריל םימי ינשב ,תבשב ינשב
לעו חוליש ימ לע תבשויה םילשורי ריעב ןאכ םינומ ונאש ןיינמל םלועה תאירבל
לכו ,תרכזנה םילשוריב םויה דמועה ....ןב ....ינא ,תורוב ימ
ישפנ ןוצרב יתצפח ,ימוקמלו ייתובאלו יל שיש יוניכו רחא םש
יתשא תא ,ךמצעל ךתוא יתשריגו יתרטפו יתבזעו ,סנוא אלב
תרכזנה םילשוריב םויה תדמועה ....תב ....תארקנה ....
יתשא תייהש ,ךמוקמלו ךייתובאלו ךל שיש יונכו רחא םש לכו
תיאשר ייהתש ,ךמצעל ךתוא יתשריגו יתבזעו יתרטפ תעכו ,ןכל םדוקמ
החמי אל שיאו ,יצרתש שיא לכל אשניהל תכלל ךשפנב תטלושו
.םדא לכל תרתומ תא ירהו ,םלועלו הזה םויהמ ימשמ ךדיב

ןירוטיפ טגו הביזע תרגיאו ןישוריג רפס ינממ ךל היהי רשא הזו
.לארשיו השמ תדכ

השורי יניד :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח