הדצמב הווקמה

ןידי לאגי

"הדצמ" רפסה ךותמ
םתושרבו ,היתוקיתעו לארשי ץרא תריקחל הרבחה תאצוהב


וסיכש תלופמה ייע לכ תא וניניפש רחאל .המוחה ירדחמ דחאב ונל הנוכנ הלודג העתפה
הכירבו תינוניב הכירב ,הלודג הכירב :תוכרב תכרעמ ותיתחתב ונל התלגתנ ,הז רדח
וא ,רוח היה ןהיתש ןיבש ריקבו ,תוגרדמב תדרל ןתינ תולודגה תוכרבה יתש לא .הנטק
קפס-אללש ,החותפו החיוטמ םימ תלעת :ןכ לע רתי .וז לא וזמ םימ תרבעהל ,קיבא
יפכ ,הלודגה ,הנושארה הכירבה לא הכילוה ,וגגמו רדחה תביבסמ םימשגה ימ תא הזכיר
,וניליגש הרעשהה דימ ונתעדב התלע וז תוכרב תכרעמ יוליג םע .םולצתב תוארל ןתינש
םיאנותיעה תושיגפמ תחאב ךכ לע ונעדוה ףאו ,הרהט הווקמ ,רתוי אלו תוחפ אל
,םייפנכ הל התשע ינש תיב ימימ הרהט הווקמ וניליגש העומשה .וננמיזש תויתרגשה
ןה תואווקמ תוכלה ןכש ,הכלהה ירקוחו םידרחה םידוהיה יגוח תא דחוימב השיערהו
ובתכנו ורמאנ הבש ,שממ וז הפוקתמ הווקמ לכ הלגתנ אל התע דעו ,יידמל תוכבוסמ
וניכזש םנימב םידחוימה םירוקיבה דחא הפי יל רוכז ךכל רשקב .תוכלה ןתואמ תובר
לכ בלל הדצמ תרבדמ המכ דע דיעמ ,רחא רוקיב לכמ רתוי ,הז רוקיב .הדצמב םהל
תוכלהב םיחמומה ןמ ,גרבצנימ דוד ברהש ,העדוה ונתעיגה דחא םוי .ונושלב םדאו םדא
תא םהיניע ומב תוארל ,הדצמב רקבל םישקבמ ,רתלא רזעלא ברה ומעו ,תואווקמ
רחא לש תוטהולה תועשב ,םימחה םימיה דחאבו ,דואמ ךכ לע יתחמש .הווקמה
אל םה .םידיסח לש הילמפ תייוולב שחנה-ליבש ךרד הדצמל םיינשה ולע ,םירהצה
קר ושקיב םה .רחא רבד לכ וא םיראופמה סודרוה ינבמ תא תוארל ובריסו ,חונל וצר
תוכרבה תחאל סנכנ שישיה גרבצנימ ברהש העשבו .הווקמה לא םכילונש :דחא רבד
םישורדה האסה םיעברא םתוא ידכ הווקמב שי םנמא םא קודבל ליבשב הדימ תמא ודיבו
יילע םיביבחה ןמ אוה הז םולצתו ,ותייוול ינב םע ויתמליצ - הזב אצויכו הכלהה יפל
היושעה ,וז תילגתב םידוהיל שיש קומעה ישפנה ןיינעה לע אוה דיעמ יכ ,רתויב
.תינוטקטיכרא הניחבמ ךכ-לכ הבושח יתלב תואריהל

,םייניצר ויה גרבצנימ ברה לש וינפ :יבל טעמ רפרפ הקידבה לש םינושארה םיעגרב
,םלוא .הכלהכ הווקמה יונב םנמא םא חוטב היה אל ויתודידמ לש םימיוסמ םיבלשבו
ארפושמ" ,אוה "הרהט הווקמ" הווקמהש ,ונלוכ תחמשל קספ ,ויתוקידב לכ תא םייסשמ
."םימעפ עבש ארפושד

תויחל לוכי אל וידעלבש - הרהטה הווקמ בייח הכלהה יפל ?הרהט הווקמ יונב דציכ
,םיבואש אל םימ לש הווקמ ורקיעב תויהל - םהה םימיב טרפב ,תווצמ רמוש ידוהי םוש
הנשה ישדוח בורב עוציבל ,ןבומכ ,ןתינ וניא הז רבד .הכירבה לא תורישי םיכושמה
םימה תא וליאו ,ל"נכ היהי םימה ןמ קלח םא יד יכ ,תעבוק הכלההו ,לארשי-ץראב
םא עגמב םתאבה ידי לע רמולכ ,םתקשה ידי לע ךרוצה יפל רישכהל רשפא םיפסונה
חתפל הבורקה וז ןודנה הרקמב - תחאב .תוכרבה יתש ורצונ ךכ םשל .הלא םירוהט םימ
תכרבכ השמיש היינשה וליאו ,םשגה תעשב ,םיבואש אלה ,םירוהטה םימה ורצאנ -
תא רבחמה - הנשמה ןושלב "קיבא"ה - בקנה תא םיחתופ ויה שומישה ינפל .הליבטה
.וז לש הימימ ורשכוה הליבטה תכרב ימב םירוהטה םימה ןמ תצק תעגבו ,תוכרבה יתש
הציחרל הדעונ ,תורחאה תוכרבה יתש לא תרבוחמ הניאש ,הנטקה ,תישילשה הכירבה
,הדצמב דיחי היה אל הז הווקמ יכ .הווקמב הליבטה ינפל ,םיילגרו םיידי תציחר ,שממ
תנוע ףוסב ,ןמז רחאל ,חכוויהל ונלוכי ,עבק לש תוכלה ויה הנבנ ןהיפלש תוכלהה יכו
ןיינבה לש תיחרזמ תינופצה הניפב ,ינש הווקמ וניליגשכ ,הדצמ לש ינשה הצקבו הריפחה
םיאנקה תפוקתב םג שומישב הז ןיינב היה ,רוכזכ .םינסחמל ברעממש לודגה ילהנימה
ןיטולחל טעמכ המוד הווקמ ונאצמ ורצחב הנהו .יאמורה בצמה ליח ןמזב ,ןכמ רחאל םגו
תיינבב עקשוהש ברה למעה תא הפי תוארל ןתינ ןאכ ףא .תימורדה המוחתבש הווקמל
,הנשמבש תוכלהב םימותס םיניינע המכ לע רוא תערוז תאז תילגת .הקשהל קיבאה
תיתדה םתוקבד לע איה ףא הדיעמ תורשעמו תומורת יניינעב תוקסועה תובותכל המודבו
יקוח יפל תואווקמה ןיינבב ךכ לכ וחרט ,החיחצה הדצמב ,ןאכ וליפאש ,הדצמ ינגמ לש
.הכלהה

הדצמב "ינופצ"ה הווקמה
יתשמ תחא לש ,ןידי לאגי תאמ "הדצמ" יפל רויצ
:ולגתנש תואווקמה
אתמ "הכשמה" ךרד םימשג ימ ףוסאל הכירב .א
;(ד) ףוסיא
הווקמה) הדיריה תוגרדמ םע הליבטה הווקמ .ב
ידי לע ,םימשג ימ רצוא ,ףוסיאה תכרבל רבוחמ
;("דונה תרפופש"
הסינכה יפל םיילגרו םיידי תציחרל הנטק הכירב .ג
םילכ תליבטל םוקמ םג וא ,הווקמל


הדצמב ימורדה הווקמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח