תואירבה דרשמ - לארשי תנידמ
תואירב יניינעל הביטחה
האופר יתוריש

טרפ תענצ םוחתב תינפוג הקידב עוציב תויחנה

39/94 'סמ רזוח
1994 ינויב 29 ,ד"נשתה זומתב 'כ ,םילשורי
3/0/200 'סמ קית


תואירב תוכשל ,םייזוחמ םיאפור ,םייללכה םילוחה יתב ילהנמ :לא
יאופר תווצ ישנא ידי לע טרפה תענצ םוחתב העיגפו הערל לוצינל דשח לע תונולת רואל
םכתעידיל תאזב איבהל יננה ,(יאופר לופיט תוברל) תינפוג הקידב ךלהמב (ה/אפור תו/חא)
לע הרימשל תדחוימ בל תמיש ךות םייאופר םילופיטו תוינפוג תוקידב עוציבל תויחנה
:(לפוטמ תוברל) קדבנה לש ותויטרפ
תעב (ותריחב יפ לע רחא םדא וא יאופר תווצ שיא) ףסונ םדא תוחכונל יאכז קדבנ לכ .1
.תינפוג הקידב עוציב__

תומוקמל ךומסב בצויש טוליש תועצמאב 1 ףיעסב טרופמכ ותואכז לע קדבנל עידוהל שי .2
.ןיעל היולגו הרורב הרוצב תוינפוג תוקידב תועצבתמ םהב__

.ול תונעיהל שי ותקידבב ףסונ םדא תוחכונ שרוד קדבנהו הדימב .3

שפנ ילוח וא הרכה ירסוחמ ,עשי ירסח ,םיניטק לש ןימ ירבא לש תינפוג הקידב לכב .4
.קדובל ףסונב ,ונימ ןב ,יאופר תווצ שיא וא קדבנה לש וספורטופא חכונ תויהל בייח__

אפור ידי לע השעת ןימה ירבא תקידב ,תינימ תוללעתהל וא תומילאל דשח םייקשכ .5
.קדבנה לש ונימ ןב ףסונ יאופר תווצ שיא תוחכונב יטנוולרה םוחתב החמומ__

תא קדבנה לש תיאופרה המושרב םושרי אפורה ליעל 5 וא 4 ףיעסב טרופמכ םירקמב .6
.הקידבב חכונה לש םיהזמה ויטרפ__
.םאתהב ולעפי יכ אדוולו םכדסומב רבדב םיעגונה תעידיל הז רזוח ןכות איבהל וליאוה


הכרבב
ץיבולרב 'י ר"ד
(לעופב) האופר יתוריש שאר

הכלהו האופר ןכותל הרזח החפשמו תושיא ןכותל הרזח