קפס ישודיק

םייחרזא ןיאושינ


םתוהמ
.לארשיו השמ תדכ אלו ,הנידמה יקוח יפ לע וכרענש םיאושינ םה םייחרזא םיאושינ
ןיאושינ לארשיב קוחה יפלש ינפמ ,ץראל ץוחב קר תויהל םילוכי הלאכ םיאושינ
.לארשיו השמ תדכ קר םיכרענ םידוהי ןיב ץראב םיכרענה

היעבה
,תושיא ייח ויחש םיקוור ינש ומכ םה גוזה ינבו ,םיאושינ םניא םייחרזא ןיאושינ הרואכל
ןיאושינל סחייתהל דציכ םיקסופה ןיב תוקולח תועדה תאז לכב .םיקוור םיראשנ םהינשו
ינידכ ןתחתהל ולכי אלש םיסונאה יבגל ,דרפס שוריג ןמזב הררועתנ וז היעב .הלאכ
היעבה התלעו הרזח םויכ .תילותקה הייסנכה יגהנמ יפ לע ןתחתהל וחרכוהו לארשי
.היסורמ היילעה ללגב

הרימחמה העדה
המכ .םייחרזא ןיאושינב ואשינש גוזה ינב יבגל קפסמ טגב ךרוצ שי םיקסופה ןמ קלח תעדל
:וז השיגל םירבסה

תעבט ותשאל ןתונ לעבהש לבוקמש ינפמ ,ףסכ ישודיקל הלאכ ןיאושינב םיששוחה םג שי
.יחרזאה סקטה םויק רחאל__
המיתחו ,יתלשממה ןיאושינה סקנפב םימתוח גוזה ינב םייחרזאה ןיאושינה תכירע ןמזב
בתוכ לעבה רשאכ איה הב תשדקתמ השאש היינשה ךרדה ."רטש ישודיק" ןיעמ איה וז__
."הז רטשב יל תשדוקמ תא ירה" רטש לע ותשאל__
.השיא ישודיק לש תישילשה ךרדה ,האיב ישודיקמ םייחרזא ןיאושינב םיששוחה שי
.םיאושנ םמצע תא םיאור םהו ,תושיא ייח םייח ירה םיינשה__

הלקמה העדה
םיקסופה םילעמש תולאשלו ,ךרע לכ ירסח םה םייחרזא ןיאושינש םירובס םירחא םיקסופ
:הלא תובושת םיבישמ םה םירימחמה
.וז תעבטב השדקתה אל השיאהו ,ןישודיק םשל הניא תעבטה תריסמ םג
איה איה רטשה תריסמ רטש ישודיקב לבא ,ןיאושינה סקנפב םימתוח גוזה ינב םנמא
,ןכל םדוק ויהש ןיאושינ לע תודע איה ןיאושינה סקנפב המיתח וליאו ,ןישודיקה השעמ__
.לארשיו השמ תדכ ןיאושינ לכ ויה אל םדוק ירהו__
םהש החנה ךותמ םיינש ןיב תושיא יסחי .האיב ידי לע םישענה ןישודיק םה האיב ישודיק
םיינשה םייחרזא ןיאושינ לש הרקמב .ןיאושינה תא םירצוי םניא ,םידמועו םיאושנ__
.האיב ישודיקל םינווכתמ םניאו ונתחתה םהש םיבשוח__

:ש"בירה חסינ םיללושה תשיג תא
ןישודיק םשל םתעד ןיאש ושריפ וליאכ אוה ירה ,םירכנה תנקתכ ןיאושינב וליחתהש ןוויכ"
".האושנכ הניא ןכ םאו ,ןישודיקו ןיטג תרותב םניאש ,םירכנה יכרדכ אלא ,לארשיו השמ תדכ

השעמל הכלהה
תא תוארל שי םא ,םייחרזא ןיאושינ לש הרקמ לכב םיקדוב תוקפסהו תונושה תועדה חכונ
ינבו ,םירשכ ןיאושינל תורשפא ןיא םהבש םירקמב .לארשיו השמ תדכ םיאושנכ גוזה ינב
שי ,םייחרזאה ןיאושינה ללגב לארשיו השמ תדכ םיאושנ םה יכ םמותל םיבשוח גוזה
."תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא" ללכה תא ליעפהל םימעפל

הקזח ,יושנ גוזכ תויחל םינווכתמ םהו ,השיאו לעבכ דחי םייחה םידוהי השיאו שיא :רמולכ
:ךכ הז ןיינע חסנמ ם"במרה .ןיאושינ םשל תושיא ייח ויחש ,ךפהה חכוה אל דוע לכ ,םהילע
.הווצמ תליעב התושעל ודיב ירהו ,תונז תליעב ותליעב השוע םירשכה לארשימ םדא ןיא"
.םיאושנכ גוזה ינב ובשחיי ילוא הלאכ םירקמב ."רוסיא השועו רתיה םדא בזוע אלו

םיצור םיינשה רשאכ ,םייחרזא ןיאושינ לש הרקמ לכב םיגהונ לארשי ץראב ןידה יתב
,האיב ישודיק לש ששח ןה הז טגל תוביסה .קפסמ טג שורדל ,תינש ןתחתהלו דרפיהל
תאשינ שיא תשאש רוביצב האריי אלש ידכ ןכו ,"תונז ותליעב השוע םדא ןיא" ללכה ללגב
.טג אלב

.ינש קלחב "םייחרזא ןיאושינ" קרפב האר הז אשונב טרופמ ןויד

.

קחשמ ךותמ ןישודיק


תונקתו ,תוחדבתהו קחשמ ידכ ךות ןישודיק לש היעבב הבחרהב תקסוע הכלהה תורפס
ךותמ ןתונ רענ רשאכ הלוע היעבה .הלאכ ןישודיק לש םקזנ תא תיחפהל ידכ ונקתנ תונוש
השענ רבדה ללכ ךרדב ."...תא ירה" ,ןישודיקה חסונ תא הל רמואו הרענל ץפח תעד תולק
.ןישודיקה השעמל םידע םה תאז םיאורה םירענה ןכש ,הרמוח ףיסומה רבד ,םירחא יניעל

.וספתי ןישודיקהש ידכ ןישודיק רדסמ ברב ךרוצ ןיאו ,הרענ שדקל לוכי רענ לכ ,ליעל רומאכ
השעמל גוזה ינב לש המכסה התיהו םידע ינש וחכונ השעמה ןמזב םא םיספות ןישודיקה
תצקמ םג וב היה אמש וא קחשמ םשל היה קחשמה םא טילחהל השק ללכ ךרדב .ןישודיקה
תא רובעל םהילעו קפסמ םישדוקמ םיינשהש עובקל ץלאנ ןידה תיב םיבר םירקמב .תוניצר
.השורג ןידכ ,ןהוכל תבה תרסאנ ךכמ האצותכ .ןישוריגה ךילהת לכ

םא קוספיש ידכ ,בר לש ותעידיל םאיבהלו םיטרפה תא ררבל שי הזכ הרקמ לע עדוויהב דימ
הל רוסאו ,שיא תשא תויהל הרענה הכפה ,וספת םישודיקה םא .אל וא וספת םישודיקה
.טג אלל אשניהל

ןתינש ץפחה תא דימ קורזל הזכ בצמל תעלקנה הרענ לע ,וספתי ןישודיקהש בצמ עונמל ידכ
.השעמל המיכסמ הניאש רמולו הל

.ינשה קלחב האר הלאכ םירקמל תואמגוד

.

רתס ישודיק

םהל ןיאש ,הלאכ ןישודיק לבא .םיפקת ןישודיקה ,םידע ינש ינפב השיא שדיקש םדא
ושדק יכ ורסמ םישנא םהב םירקמ ורק .תולקת לש דקומ תויהל םילוכי ,קיפסמ םוסריפ
,הטיחס םיתעל התיה םתרטמ .תרחא הנידמל ואצי םידעהש אלא ,םידע ינפב ,רתסב השא
השאהש העש ,תורחא וא תוילכלכ תוביסמ לבא ,השאה תא תאשל תמאב וצר םיתעלו
.םהב התצר אל

רשא וניבר .ןיאושינהו ןישודיקה תויבמופ תא תובייחמה תונקת ונקתנ הלאכ םיבצמ דגנכ
:רתסב השיא שדיק יכ רמאש םדא לע בתכ (1327 רטפנ) ,דרפסבש הלוטילוטב ,לאיחי ןב
,וידע ריכזה אלו ,השדקתנש לארשי תב לע לוק איצוהל ,תושעל דואמ ערה
םבישוהל לארשי תונבב לזלזל םיצרפתמה וברי ןפ ,ךכ לע ושינעהל יוארו
וגיהנה רבכ יכ ,תמא רמוא וניאש חכומד אנדמואב לכל רכינו .תונוגע
תורנ ורמא רשאכ ,ןישודיק תעשב םוסרפו יבמופ תושעל םינושארה וניתובא
,וללה תורודב וגהנ ןכו .ןיאצויו ןיסנכנ םדא ינבו תועצומ תוטימו םיקלוד
רבד וניאו ,שיאה תובורקו יבורק ןכו ,השיאה תובורקו םיבורק דחי םידעונש
.ורבדי רתסב שארמו ,םהישעמ ךשחמב ושעי תדבכנ השיאו דבכנ םדאש יוצמ
(ד,הל ,ש"ארה ת"וש)
טפשמ לש טרופמ רואית אצמת "ןובית ןבא לאומש לש וטפשמ" קרפב ,ינשה קלחב
.וירבד תא השיחכה השאה וליאו ,השא שדיק יכ ןעטש שיא ללגב להנתהש

.

ד קרפ תושיא תוכלה, ם"במר

... ,תשדוקמ הניא החרכ לעב השא שדקמהו .הנוצרל אלא תשדקתמ השאה ןיא

הניא - דבאה רבדל וא רואל וא ,םיל וא ,וינפל ותקרזו ותלטנו ,"הז רנידב יל ישדקתה"
,תשדוקמ הניא ,ןתנו ,"ינולפ שיאל" וא "ךיבאל" וא "אבאל והנת" :ול הרמא .תשדוקמ
.תשדוקמ וז ירה ,ןתנו ,"יל והלבקיש ול והנת" ול הרמא םאו

היה .תשדוקמ ,הלש עלס היה םאו .תשדוקמ הניא - "עלסה לע והחינה" :ול הרמא
:ול הרמא ."הז רכיכב יל ישדקתה" :הל רמא .קפסב תשדוקמ וז ירה ,םהינש לש עלסה
.תשדוקמ הניא - "בלכל והנת" .תשדוקמ הניא ,הילע ךומסה ינע היה וליפא ,"ינעל והנת"
- "הז בלכל והנת" ול הרמאו ,הכשנל הירחא ץר היה םאו .תשדוקמ ,הלש בלכה היה םאו
.תשדוקמ קפס וז ירה

טעמ יל ןת" :ול הרמאו הדמעו השא תאב ,ןהב אצויכו םילכ וא תוריפ רכומ היה
וז ירה ,הל ןתנו ,"ןיה" הרמא םא ,"!?יל תשדוקמ יהת ךל ןתא םא" :הל רמאו ."ולאמ
קחשת אל' םניינעש םירבד וא "יל ךלשה" וא "ןהמ יל ןת" ול הרמא םא לבא .תשדוקמ
.תשדוקמ הניא ,ןתנו ,'דבלב ןת אלא ,ולא םירבדב ימע
תא ירה ךל ןתא םא" :הל רמאו "דחא סוכ יל ןת" ול הרמאו ,ןיי התוש היה םא ןכו
הניא - "ךלשה" ,"הקשה" ,"ןת" וא "תוקשה יניקשה" :ול הרמאו "וב יל תשדוקמ
.רחא רבדב ימע קחשת אלו ,דבלב יניקשה אלא ןיארמ םירבדה ןיאש ,תשדוקמ

ט קרפ תושיא תוכלה, ם"במר

השיא ישודיק לע תועומש
יפ לע ףא ,תשדוקמ תקזחב וז ירה ,ינולפל תשדוקמ איהש לוק הילע אציש השאה .בכ
.ול ןיששוח ןיא ןיד תיבב קזחוה אלש לוק לכו .הרורב היאר םש ןיאש
תורנה וארש ודיעהו םינש ואבש ןוגכ ?תשדוקמ איהש וב וז קזחותש לוקה אוה דציכו
השדקתנ :תורמואו הל תוחמש םישנו ,ןיאצויו ןיסנכנ םדא ינבו ,תועצומ תוטמו ,תוקלוד
.םויה תינולפ השדקתנ ,םויה תינולפ
אלו שדקל ונמדזנ אמש ,הל ןיששוח ןיא ,םויה שדקתת תינולפ תורמוא ןתוא ועמש
.השדקתנש ועמשיש דע .השדקתנ
ינולפמ ונעמשו ,הרבה ונעמשו ,ןיסוריא תחמש ומכ וניאר :ורמאו םינש ואב םא ןכו
תרחא הנידמל םידעה םהל וכלהו ,ינולפו ינולפ ינפב תינולפ השדקתנש ינולפמ עמשש
.תשדוקמ התוא קיזחמש לוק הז ירה - ותמ וא

ותשאל לעב ןיב :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח