יאופר-יתכלה טבמ - העינמ יעצמא

ןוארב ןנחלא ר"ד ,ןטק הנח ר"ד ,ןטק לאוי ברה
.ד"נשת לולא ,דנ -גנ איסא :ךותמ

אובמ
עונמל ,היברו הירפ תוצמ ומייק םרטש גוז ינבל ןיאש םיקסופה לכ לע םכסומ ,ללככ
לכב תשרופמ הארוה יפ לעו ,שפנ חוקיפל ששח לש בצמב אלא ,ללכ ןוירה תוחדל וא
םירתומה םיעצמאה ןיינעב המיאתמ הכרדהו ,ךמסומ תוכלה קסופ ידי לע ופוגל הרקמ
תורמל ,תושק תולחמכ ,םירחא םיינוציק םירקמב םג .תיתכלהו תיאופר הניחבמ השאל
תיחד ריתהלו תיתכלה הניחבמ לקהל תורשפא םיתעל שי ,המודכו ,הנכס ןהב ןיאש
ומייקש רמולכ ,תבו ןב גוזל ודלונש ירחא םג .ל"נכ ,םכח תלאש יפ לע קר ןבומכ ,ןוירה
ךא ,םידלי דילוהלו ךישמהל ןנברדמ הבוח םהל תראשנ ,הרותב תשרופמה הוצמה תא
.אתיירואד הוצמהמ התוחפ הרמוח תמרב

.ןוירה תעינמל םיעגונה םייתכלהה תורוקמה תא רוקסנ ןלהל

ותיחדב וא ןוירה תעינמב תורושקה תויתכלהה תויעבה
תווצמ לוטיב :ותיחד וא ןוירה תעינמ לע בשוחה גוז לכ ינפב םידמוע םירוסיא השולש
.םדא סוריס רוסיאו הלטבל ערז תאצוה רוסיא ,היברו הירפ

,םדאה תא םיקולא ךרבמש הכרב םצעב איהש הוצמ ,הרותב הנושארה הוצמה
,הביתהמ ותאצ רחא חנל התנשנו הרזח הוצמה ."וברו ורפ םיקולא םהל רמאיו" איה
םמצעב םייוארה תבו ןב דילוהל אוה הרקיע ."הב וברו ץראב וצרש ,וברו ורפ םתאו"
רפס לעב ירבדכ ,"ובושייב ץפח ה"בקהש" םלועה בושיי תא ךישמהל ךכו ,דילוהל
.הנושארה הוצמב ךוניחה

םידלי דילוהלו ףיסוהל םדאה תא הריהזמה אתיירב האיבמ (ב"ע בס תומבי) ארמגה
ךערז תא ערז רקובב" :(ו אי תלהק) קוספה יפ לע ,אתיירואדמ הבוחה םויק רחאל םג
."םיבוט דחאכ םהינש םאו ,הז וא הזה רשכי הז יא עדוי ךניא יכ ,ךדי חנת לא ברעלו
,'ברעל' תוצמ :םשב אתיירואד הוצמה לע ןנברדמ וזה תפסותה התנוכ הז קוספ יפ-לע
.(ח א ע"הא ע"וש) הכלהל הקספנ איהו

רשפאש ,ןנברד תווצמה לככ ףקות שי וז אתיירבל םא וקלחנ םיקסופה ינושאר רבכ
הניאש הגהנהו הכרדה וזש וא ,םימייוסמ דואמ םיללכ יפ לע קר ןהילע רובעל
םע רואמה רפסב ה"זרה תקולחמב לשמל ןייע) אלמ יבויח יתכלה ףקות תלעב
.(ספלאה יפדב ,א"ע כ-ב"ע טי ,תומביב ף"ירה לע םהיתורעהב ,'ה תמחלמב ן"במרה
בויחה תמצוע תא וליבגה ךא ,הרומג הוצמ וזש ,הנושארה תעדל וטנ םינורחאה
ריתמ (ב ק"ס א 'יס ע"הא לע ףסוי יכרב רפסב) א"דיחה ךכ .םימייוסמ םירקמב
ותשאמ תינמזו תיקלח השירפ ידי לע ,ןוירה תמירגמ יביסאפ ןפואב ענמיהל לעבל
אוה דוע לכ 'ברעל' תוצמ לע רבוע וניא לעבה ותעדלו ,[התמכסהב קר ,ןבומכ]
תורשפאה .'הנוע' לכ לע דיפקמ וניאש תורמל ,'םיתעה ןמ תעב' ותשא םע שמשמ
אל םגו היברו הירפ תוצמב הווצמ הניא המצע השאהש הדבועהמ תעבונ לקהל
תדמלנה תרחא הוצמ הילע תלטומ םיקסופה בור יפ לע םלוא .'ברעל' תפסותב
תא םורתל הילע הווצמה ,(חי המ היעשי) "הרצי תבשל ,הארב והות אל" קוספהמ
לאומש -תיבב ןייע) תוחפל דחא אצאצ תדלוה ידי לע םלוע לש ובושייב הקלח
אוהש תא םייקל הלעבל רשפאל איה תבייח הזל ףסונ .(ב ק"ס א 'יס ע"הא לע
הוצמב היחדל תיתכלה הקדצה שי ןכ םא אלא ,ןנברדמש קלחה ללוכ ,וילע הווצמ
.(בכ 'יס ו"ח רזעילא ץיצ ת"ושב ןייעו)

תא רעצל הבוח השיאל ןיאש (כ ע"הא) קספו ףסונ דעצ רפוס םתחה דעצ הז ןיינעב
הזכ הרקמב הלוכיו 'ברעל' תוצמ תא םייקל הלעבל תושרהל ידכ לודג רעצ המצע
תבייח איה ןיא - תותשל הל השרמ לעבה ןיא םא וליפאו ,'ןירקע לש סוכ' תותשל
'יעו) החרוכ לעב התוא שרגל לוכי וניא אוה םג הזה ןמזבו ,ונממ שרגתהל םיכסהל
.(ו-הכק ףד א"ח םיקסופה רצואב

םירקמב ןוירה תוחדלו לקהל תורשפאל םתוסחייתהב ,וננמזב םיקסופה בור םג
ולאל ,אתיירואדמ ר"ופ תוצמ תא ומייק רבכש תוגוז ןיב םיקלחמ ,שפנ חוקיפ םניאש
ת"וש) ךיריצמ שיירב בקעי 'ר תבושת תא לשמל האר .תבו ןב ודילוה אל ןיידעש
העיגמה קחד תעש שיש האור ןיידה רשאכש קסופ אוה הב ,(בס 'יס ג"ח בקעי תקלח
אוה לוכי ,שממ שפנ חוקיפ הניאש תורמל ,'הנכס תופעתסה ששח לש קוחר דצ'ל
הארו .אתיירואד הוצמה המיוק רשאכ םירתומה םיעצמאב ןוירה תקחרה ריתהל
שיגדמ א"טילש ךאברעיוא ז"שרגהש ,(ס 'ע ה 'יס ע"האח) םהרבא תמשנ רפסב
הניא הלבגההש תורמל ,לבגומ ןמזל קר אוה ולאכ םירקמב ןוירה תוחדל רתיההש
'ברעל' תוצמש ,א"דיחה םשב ליעל אבוהש ןורקיעל םיאתמ הזו ,יעבדכ תרדגומ
.המצע ר"ופ תוצמכ הרומח הניא

יתועמשמ וניא ,(דועו ,גי הדנ האר) ותרמוח לכ םע ,הלטבל ערז תאצוה רוסיא
ןיא ליגר ןפואב השענה שימשתבש ומיכסה םיקסופה לכ ןכש ,םירקמה בורב ךכ לכ
'יע) 'דכו הרה השיאב םג תמייק הנוע תווצמש ומכ ,הלטבל ערז תאצוה לש היעב
תא ענומ הז רוסיאש רורב םלוא .(ד 'יס ג"ח ,א"טילש ףסוי ע"רגל רמוא עיבי ת"וש
.ךשמהב רבודי םהילעש םימייוסמ םיעצמאב ,ןוירהה תעינמל ,שמתשהל תורשפאה

לע ןוירה תעינמב רשאמ ץוח יכ ,וננינעל טעמכ יתועמשמ וניא סוריס רוסיא
ןהש ,ןוירה תעינמ לש "תוליגר"ה תורוצב ירה ,'דכו תורצוצח תרישקכ ,חותינ ידי
לשמל האר) סוריס רוסיא לש היעב ללכ ןיאש םיקסופה ומיכסה ,תוכיפהו תוינמז
.(בס 'יס ג"ח ,ל"נה בקעי תקלח ת"ושב

?תורחא תווצמ תייהשהמ הרומח וא הלק ר"ופ תוצמ תייהשה םאה
העודיה הכלהה יפ לע ,לקהל ןודל םוקמ הרואכל היה ר"ופ תוצמ לש המויק תייהשה יבגל
הוצמ רבל ותויה תעב רענ לכ וז הוצמ לש המויקב םיבייחמ ןיא תווצמה ראש לכל דוגינבש
ןידש רמול םוקמ היה ןאכמ .(ט תוא םש א"דיחל ףסוי יכרבבו ,ג א ע"הא ע"וש האר)
!םיאושנו םירגובמ םישנאל סחיב םג ילוא ,תווצמה ראש לכמ הנוש וז הוצמ

תוחדל יעמשמ-דחה רוסיאה שרופמב אבומ םיקסופה לכב .ןכ םירבדה ןיאש הארנ םלוא
[ר"ופ] םייק אל..." :(א"ה וט קרפ תושיא) ם"במרה לש ל"זו ,ר"ופ תוצמ תא יהשלכ היחד
השק אל ."הרות לש השע תווצמ איהש ינפמ ,םינב ול ויהיש דע הנוע לכב לועבל בייח -
רתיה ןיינעל רבד ןאכמ חיכוהל ןיאו ,םירענ לצא הוצמה תיחדל םירחא םימעט אוצמל
.הוצמה םויק תא תוהשהל יללכ

הדיל ירחאש (175 'ע 'ד ךרכ 'איסא' רפס האר) א"וזחה םשב טטצל לבוקמ ,רומאה תורמל
העשתל אבה ןוירהה תא קיחרהל ידכ םירתומה העינמה יעצמא לכב שמתשהל רתומ
ילב םג ,הנש דע (!העשת םוקמב השש תועטב טטוצמ ס 'ע ע"הא "םדא תמשנ"ב) םישדוח
ןכ םג תבשחנ המצע תודילה תופיכתש ינפמ ,תוינחור וא תוינפוג תויאופר תויעב םוש
הביס תמייק רשאכש הירבטמ א"טילש ךאברעיוא ד"ארגה םשב אבומ ןכו .הנכס קפסל
םיישק שי' רשאכ ןוגכ ,ר"ופ םויק ינפל םג האבה הדילה תא תוהשהל רתומ הבושח
ךאברעיוא ז"שרגה ויבא םנמא .(169-170 'ע םש 'איסא' רפס) 'תודילה תופיכתב םייניצר
הדיל ירחא םג כ"כ לקמ א"וזחה םא קפתסמ (89 הרעה ,םש ,םהרבא תמשנב) א"טילש
הרקמ לכב קסופה לש ותעד לוקיש פ"ע לבגומ ןמזל לקמ ומצע אוה השעמל ךא ,הנושאר
,םהרבא תמשנ) ר"ופ תוצמ םויק ינפל םג תישפנו תיזיפ הניחבמ בר ישוק שי רשאכ ,ופוגל
רשפאו ,הזמ רתוי םג לקהל גהנמהש םילשוריב םיבושח םיקסופמ עמשנ הפ לעבו .(םש
תודילב םג ,םייתנש דע יצחו הנשמ תחפי אל דליל דלי ןיב חורמהש הליחתכל םורגל
.תונושארה

דומיל וליפאו םידומיל םויסו הסנרפ ןוגכ ,תורחא תוביסש םיקסופה לכ םידומ ,ןפוא לכב
אתיירואד הוצמה םויק ינפל ןוירהה תא תוחדל רתיה םוש ןהב ןיא ,ןמצעלשכ ,הרות
.ופוגל הרקמ לכב קסופ תייחנהב קר הירחא םגו ,תוחפל

?הלפה רחאל הקחרה ןיבל תודיל ןיבש הקחרה ןיב לדבה שי םאה
לש הפוקתל ןוירהל סנכיהלמ ענמיהל הליפהש השאל ץילמהל םיבר םיאפור לע לבוקמ
:תוירקיע תוביס יתשמ תאזו ,םישדוח השולשכ

.םנקיתל הדלוהה ירבא תרזח בצמ תא ךירעהל אפורל רשפאל תנמ-לע.1
אצוהש רמוחה לש יגולותפה אצממה והמ ררבל ךרוצ שי םימיוסמ םירקמב ,ףסונב
הרודצורפה ביט יבגל קפס םייק םהב םירקמב ,ינומצע ןפואב טלפנ וא ,הדירגב
.האצוה וא הטלפנש המקירה רוקמ יבגל וא העצובש

תושדחתה תפוקתל הקוקז םחרה תירירש ,םיאפורה בור לע תלבוקמה ,החנה תמייק.2
הפוקתה יבגל תורפסב ןיכומיס ןיא םנמא .ףסונ ןוירה לש הבוט השרשה רשפאל מ"ע
.בורה לע תלבוקמ השולש-םיישדוח לש הפוקת ךא ,ךכ םשל השורדה תקייודמה
ןכלו ,תורזוחה תולפהה תביס תא םג ררבל ךרוצ שי [הפוצר] תרזוח הלפה לש םירקמב
תעינמל םיאתמ לופיט עיצהלו תושורדה תוקידבה לכ תא עצבל ידכ ןמז-קספ שורד
.העפותה תרזח

הקדצה שי דוע לכו ,תרחא תינפוג היעב לכ ןידכ הלפה ןידש קפס ןיא תיתכלה הניחבמ
רתוי לקהל שי ילוא .[ןלהל האר] ךכל יתכלה ךרוצ םג שי ןוירהה תיחדל תיאופר
םאו ,ןהיניב לודג לדבה ןיא תינפוג הניחבמ ירהש ,הדיל לא ומכ הלפהל סחייתהלו
הב שי תודילה תופיכת םצעש ינפמ ,םש לקהל םוקמ םירחא םיקסופו א"וזחה ואצמ
ומכ ,הלפה ירחא םג אבה ןוירהה תא תוחדל םתעד יפ לע רתומש ןכתי - הנכס ששח
.ע"צו ,הלפהה השחרתה ובש ןוירהה ליגב םג יולת הזש הארנכו ,הדיל ירחא

?םאל ןכוסמה ןוירה תוחדל רשפא םאה
?םינושה העינמה יעצמאל הכלהה סחי המ
ךא .ר"ופ תוצמ תא םג החודש קפס ןיאו הרותבש תווצמה לכ תא טעמכ החוד שפנ-חוקיפ
לע רובעלמ ענמיהל תבייח איה ,הנוירה תא תוחדל וא עונמל השיאל ריתהש םירקמב םג
תתחשה רוסיאב רקיעב רבודמה .ןוירה תעינמ השעמב אצמיהל םייושעה םירחא םירוסיא
.סוריס רוסיאו ,ערז

רשאכ קר םייק סוריס רוסיאש םיקסופה לכ לע טעמכ לבוקמ ,ליעל אבוה רבכש יפכ
תוברעתה אלל ךיפה וניאש וא ,ךיפה יתלב אוה השאה לש הדלוהה רשוכב העיגפה
תרישקש רורב ,תוקתונמ תורצוצח שדחמ רבחל תורשפא הנשי םא םג :אמגודל .תיגרוריכ
אל םיקתונמ םיכשא שדחמ ליתשהל תורשפאהש ומכ ,רומג סוריס בשחית תורצוצח
םהרבא תמשנב 'יעו ;א,ב"ל ד ע"הא מ"גא ת"וש) הז הרקמב סוריסה רוסיא תא לטבת
העינמ תמייק םהב םירקמב ,תינורקע ,לח אל סוריסה רוסיא תאז-תמועל .(ה-דס 'ע ג"ח
.דילוהל תורשפאה לש דבלב תינמז

רכזומה ךומב תשמשמה ןיד רבסהב םיקסופה וקלחנ הלטבל ערז תאצוה רוסיא יבגל
וז תקולחמב תוליקמה תועדה יפ לע .(ב-אס 'ע םש א"שנב 'יעו ,א,בי תומבי) ארמגב
השיאה ידי לע תסנכומה ,ימוג תעבט] המגרפאידב שמתשהל םיריתמה םיקסופ םנשי
השיא םתעדל .[םחרה ראווצ תא הסכמ איהש ךכ ,קיתרנה ךותל שימשת לכ ינפל
םותס הלש םחרה ראווצש ,הרה השאמ הברהב הנוש הניא המגרפאידב תשמתשמה
קר םייק רתיהה םיקסופ םתוא תעדל םגש שיגדהל שי .(חנ,א ם"שרהמ ת"וש 'יע)
ובר םתמועל םלוא ,שימשתה ןמזב תשגרומ הניאש ךכ תחנומ המגרפאידה רשאכ
שמתשהל םיריתמה םיקסופה בור תעדל ,ןכ-ומכ .ןיטולחל המגרפאיד םירסואה םיקסופה
תא םיריבגמה ,ערזה ילטוק ,ףצקב וא החשמב שמתשהל רוסיא םוש ןיא המגרפאידב
.(גס 'ע ש"ע) התוליעי

הניחבמ .םחרל ערזה רבעמ תא ירמגל םתוס וניא ףצקהש ינפמ ,רתומ ודבל ףצקב שומישה
,השאל רתויב חוטב אוה [ףצקו המגרפאיד] ונרכזהש םיינכמה םיעצמאב שומישה תיאופר
.םהשלכ םיכוביסב רושק וניאש טעמכו

אצמנ וניא ירהש ,תוניחבה בורמ הרואכל ףידע (IUD ,ר"תה=] ימחר ךות ןקתהב שומישה
יתש שי םלוא .וכרדכ ירמגל אוה שימשתהש ךכ ,ומצע םחרה ךותב קומע אלא קיתרנב
רחאל דימ ןורבועה תלפהל תמרוג ותלועפש ןכתי - תחאה :וב שומישב תויניצר תויעב
תלפה לש רוסיאל ןאכ םיסנכנש ירה ,אוה ןכ םאו .הריציה תא תענומ קר אלו ,ותורצוויה
.אתיירואדמ רוסיא םושמ ותלפהב ןיאש יאדו ותריציל םיעבראה םויה ינפל יכ םא ,רבוע
תורצוויהל המדק םחרה ךותב ןקתהה תואצמיהו תויהש ,רמולו קלחל םוקמ שי ןכו
םיאנתב רצונ ןוירהה יכ ,הלפהל רשאמ העינמל רתוי המוד תויהל בצמה רזוח - ןורבועה
םימומידה - היינשה היעבה .הרוסא הלפה וז ןיאו ,ותוחתפתה תא םירשפאמ םניאש
םצעב ןכתי תיתכלה הניחבמ .ןמחרב ןקתהה תואצמיה תעב םהמ תולבוס תובר םישנש
תירירב ןקתהה תעיגפמ עבונ אוה הארנכש ינפמ ,הדנ םד אלו 'עצפ' בשחנש םומיד והזש
.(טס 'יס ד"חו ,אכ 'יס ג"ח ע"האח השמ תורגא 'יע) הזב לקהל השק תאז לכב ךא ,םחרה
הנממ ענמיהל םירקמה בורב רשפאו ,םישנה לכב תמייק הניא םימומידה תייעבש ןייצל שי
.השאל ןקתהה לש הנוכנ המאתהב

:םירחאה העינמה יעצמא תמועל תונורתי רפסמ ימחר ךות ןקתהל
תועובש השש רובעכ תרוקיב ,תימעפ-דח הסנכה ךירצמ אוהש ןויכ שומישל חונ אוה .1
.השאה דצמ הדמתהו היצביטומ שרוד וניא ןכלו ,תיתנש-יצח תרוקיב ןכמ רחאלו__
ןוויכ ,הקינימ השאל וב שומיש רשפאתמ ןכלו ףוגה לע תיתכרעמ הערפה ר"תהל ןיא .2
.הקנהה לעו דולייה לע עיפשמ וניאש__
תולולגה תא לוטיל תובורק םיתעל תוחכוש םינטק םידליב לופיטב תודורטה םישנ .3
תורהל תולולע ןה ךכל ףסונבו ,םנמזב אלש םימומיד םיעיפומ ךכמ האצותכו ןרדסכ__
וניא רומאכ רשא ,ר"תהב שומישב םייק וניא הז ןורסח .תולולגה תליטנ ידכ ךות__
.השאה דצמ הדפקה לכ ךירצמ__
םג תולבוסה תונשעמ םישנ :אמגודל .הלולגב שומיש דגנ-תוארוה ןהלש םישנ ןנשי .4
(תוימטסיס) תויתכרעמ תולחמ םהל שיש םישנו ,ינרירש םחר תולעב ,םד-ץחל רתימ__
.ר"תהב ןורתפ אוצמל תולוכי ולא םישנ .תונוש__

:םה ימחר ךותה ןקתהה לש ויתונורסח ,ךדיאמ
.[היגרונמ] רתוי ברו ךראומ יתסו םמד תוחיכשב היילע .1
.יתפיט בורל ,יתסו-ןיב םומיד תוחיכשב היילע .2
.םחרב רז ףוג תוחכונמ האצותכ ,שדוחה ךשמב וא תסוה ןמזב םיבאכ .3
.םחרל ץוחמ תונוירה ענומ וניא ר"תהה .4
.ןקתהה תסנכה ןמזב םחרה בוקינ לש תורשפא תמייק .5
.ןמזה ךשמב ןקתהה תטילפ ןכתית .6
ןכסל תולולעה ,ןגאה ירבאב תוקלד תוחיכשב הילע תמייק ר"תהב שומישה תובקעב .7
ןיכומיס ךכל ןיאש תורמל ,םיאפורה ןיב לבוקמ ךכיפל .התוירופו השיאה תואירב תא__
.תוחפל םיינש וא דחא דלו הדלי השאהש רחאל קר ר"תהב שומיש רשפאל ,תורפסב__
שומישה בקע השאה תוירופב העיגפל םיאפורה לצא םייקה ששח לע הרומ רבדה__
.ר"תהב__

ליגר שימשתה ירהש ,תיתכלה הניחבמ רתויב לקה אוה ןוירה תעינמל תולולגב שומישה
שחרתי אל ןוירהש אלא ,םחרל ערזה רבעמ תא םסוח וניא ינכמ יעצמא םושו ןיטולחל
.הלולגה תמרוג ותוא םינומרוהה תומרב יונישה בקע

תיתימא היעב תווהל לולעה ,ותיעב אלש יקיתרנ םמד איה הלולגבש תירקיעה היעבה
הניא היעבה ,רתוי תושידחה תולולגבו םימיאתמ םינונימב ךא ,השאה תרהט תניחבמ
הדבוע .תולולגב שומיש השענ םהב םיינש וא רוזחמ רחאל בורל תפלוחו תיתועמשמ
תועיבקב םייונישה איה ,הלולגב שומישמ תעבונהו תעדה תא הילע תתל שיש ,תפסונ
םירשע ןב ,עובקו שדח רוזחמ תורצוויהל םרוג תולולגב רידסה שומישה ירהש ,רוזחמה
רחאל םיינש וא דחא רוזחמ ףולחכ ןשיה וגהנמל רוזחמה בש םירקמה בורב .םימי הנומשו
.תולולגה תליטנ תקספה

:םיבורמ הלולגה תונורתי
.[ןוכנ שומישב] ןוירה תעינמל רתויב חוטבה יעצמאה איה .1
ןפואב ךומנ תולולגב תושמתשמה םישנב םחרהו הלחשה ןטרס תוחיכש יכ אצמנ .2
.תולולגב תושמתשמ ןניאש םישנב רשאמ יתועמשמ__
ץוח] דיתעב השאה תוירופ לע העפשה ול ןיאו ,תידיימ טעמכ ךיפה יעצמא איה .3
ךות בורל םיפלוח םה ףאש ,הב שומישה תקספה רחאל תסו-לא לש םירידנ םירקממ__
.[רצק ןמז__
תרדסה ,תסו ןמזב םישק םיבאכ םע םישנב לופיט :םיפסונ םישומיש םג שי הלולגל .4
,[ילודיג רוקממ ןניאש] תוילנויצקנופ תויתלחש [תוטסיצ] תויסיכ יוכיד ,תסוה ירוזחמ__
.דועו__

:ןה הלולגב שומישל דגנ-תוירוה
בקע םויה ךא ,37-35 ליג היה לבוקמה לובגה םינש המכ ינפל דע .םדקתמ ליג .1
םירקחמ תובקעבו ,רתויב םיכומנ םיילנומרוה םינונימ םע םירישכתב בחרנה שומישה__
הלעוה ,הב שומישב יאולה תועפות טועימו הלולגבש תונורתיה לע ועיבצהש םיבר__
.תנשעמ הניאש האירב השאב רבודמש יאנתב תאז ,רתויו 40 ליגל שומישה לובג__
הקינימ השא ידי לע הלולגב שומישה . 2
ןגורטסא :םינומרוה ינש תבלשמה הליגר הלולג תתלמ םיענמנה שי הקינימ השאב__
:בקע תאז .ןורטסגורפו__
.ותומכו בלחה תוכיא לע תילילש העפשהמ ששחה __
תעפוה ונייהד ,הלולגה תליטנ תובקעב דולייה לע תירשפא תילנומרוה העפשה __
קר הליכמה ,תרחא הלולג םיעיצמה שי ןכל .רכז קוניתב םיינשמ םייבקנ ןימ ינמיס__
ךכל ףסונבו ,הליגר הלולג ומכ החוטב הניאש אוה וז הלולגב ןורסחה .ןורטסגורפ__
םומיד קר ,רומאכ ,בורל רצונ הליגר הלולגב .םירידס יתלב םימומידל םורגל הלולע__
.תסו יומד רידס__

ןוירהה תעינמב ,דבלב יקלח יכ םא ,ןוחטיב לש תמייוסמ המר הקינעמ המצע הקנהה םג
.ןוירהל ןוירה ןיב השא התואב םגו ,השאל השא ןיב ינוש םייק ךא ,אבה

לודגה ןורתיה םג םייק ,אבה ןוירהה תיחדב השאל שיש ךרוצל ףסונב םיבר םירקמש ןיוצי
ןיב רשקה תא קזחל ךכ ידי לעו ,תפסונ הפוקתל הקנהה ךשמ תא ךיראהל תורשפאה לש
תמועל .דולייה לש ותואירבל הקנהב שיש םירחאה תונורתיל ףסונב תאז .ומאל קוניתה
הלודגה תוינויחהש ךכ ,םא בלחל םינייוצמ םיפילחת םימייק ונימיבש תודוהל שי ,תאז
,הרפ בלחל שיגרה קוניתב רשאמ ץוח] תמייק הניא בוש הקנהה ךשמהל םעפ התייהש
רשאכ תמייק אלש יאדוובו ,[םיגפבו ,תוקוניתה לש םידדוב םיזוחא לצא תמייקה העפות
תומבי י"שר 'יע) םאה לש התוולשו התואירב לע תוילילש תוכלשה שי הקנהה ךשמהל
םיאתמ אלש יאדווב הזו ,אמצה קר אוה קוניתהמ בלח תעינמב הנכסה לכש ,א"ע ד"יק
לש תיאופר-תיתכלה הידפולקיצנאבו ,ח 'יס ב"ח ע"הא השמ תורגא ת"וש 'יעו .ונימיל
םויה תקדצומ םאה ןודל םוקמ שי הז פ"ע .19 'עה 162 'ע הקנה ךרע א"ח גרבנייטש ר"ד
םויב הקנהה עגפית אלש ידכ ,תוכלהב םינוש םירקמב לקהל םיקסופ המכ לש הייטנה
ונימיב ךרוצב ןודלו בושל ילוא שיש ה"הו .הקנהה ךשמה תא ןכסל אל ידכו ,םיוסמ
- םישדוח ד"כ לש ליגכל עיגמ קוניתהש דע הנמלאתהש תקנימ לש ןיאושינה תא קיחרהל
ברה לש ורמאמ תא הארו .םש םיקסופה רצואבו .אי 'עס גי 'יס ע"הא ע"וש רוט 'יע
.(ךליאו 163 'ע ,ב"נשת הנשב הנש ץבוקב א"טילש אריפש אנהכ א"ארגה ישארה

:םוכיסל
:תודיל ןיב הקחרה יבגל .א
העינמ ןיא םיקסופ הברה יפל [תבו ןב ןהל שי] הייברו הירפ םייקש גוזב .1
.רתוי ףאו הנשל אבה ןוירהה תא קיחרהלמ__
ילודגמ המכ ז"כב ךא ,רתוי הרימחמ הכלהה ר"ופ ןיידע םייק אלש גוזב .2
.תלבגומ הפוקתל אבה ןוירהה תא קיחרהל םיליקמ םיקסופה__
שיו ןוירה עונמל ךרוצ םימעפ הברה םייק השאל איהשלכ הנכס לש הרקמב .3
.אשונב יוצמה ח"ת םע ,ופוגל הרקמ לכב ,ץעייתהל__
תא רמשל מ"ע העינמ יעצמאב שומישב לקהל שי םיקסופהמ קלח תעדל .4
.רתוי הכורא הפוקתל הקנהה__
.םישדוח השולשב אבה ןוירהה תליחת קיחרהל םוקמ שי הלפה רחאל .5

תונורסחהו תונורתיה לכל םיקסופה לש רתוי ההובג תועדומ היהתש יואר ונתעדל
.םהל יוצרה העינמה יעצמא לע תוגוזל תורוהל םאובב ,ליעל ונינמש
תעדל .ימחר-ךותה ןקתהה הירחאלו הלולגה םה הכלהב רתויב םיפדעומה םיעצמאה
לש בוליש וא ףצק ,המגרפאיד :םיינכמה םיעצמאב שמתשהל ןתינ םיקסופהמ קלח
רומח .[םודנוק] ןועבוכב שמתשהל טלחומה רוסיאה יבגל תועד יקוליח ןיא .םהינש
.רומג שפנ-חוקיפ לש םירקמל טרפ ,רבגל ןכש לכו השאל ,סוריס אוה לכמ

,םירפוסו םירפס יפמ טוקיל אוה רמאמה לש יתכלהה קלחהש ןייצלו רוזחל שי םויסל
ירחא ,הרקמ לכב ץעייתהל חרכה שי ןכ ומכ .תיתכלה הקיספ וב תוארל ןפוא םושב ןיאו
לוקיש לע ךומסל אלו ,הלא םיאשונב יוצמה תוכלה קסופ םע ,םייאופרה םינותנה תלבק
.רימחהל ןיבו לקהל ןיב ,תודהיה םלוע לש ומורב םידמועה ולא םיניינעב ימצע תעד

החפשמו תושיא ןכותל הרזח