י השרפ

:השרפה ןכות
.חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז [א]
'וגו ונימיל םכח בל [ב]
'וגו ךלוה לכסהשכ ךרדב םגו [ג]
.חנת לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא [ד]
.טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ שמשה תחת יתיאר הער שי [ה]
.םיבר םימורמב לכסה ןתנ [ו]
.םיסוס לע םידבע יתיאר [ז]
.לופי וב ץמוג רפח [ח]
.ןהב בצעי םינבא עייסמ [ט]
.לזרבה ההק םא [י]
שחל אולב שחנה ךשי םא [א"י]
.ןח םכח יפ ירבד [ב"י]
.תולכס והיפ ירבד תליחת [ג"י]
.םירבד הברי לכסהו [ד"י]
.ונעגית םיליסכה למע [ו"ט]
רענ ךכלמש ץרא ךל יא [ז"ט]
.הרקמה ךמי םיתלצעב [ח"י]
.םחל םישוע קוחשל [ט"י]
ללקת לא ךלמ ךעדמב םג [כ]

א

.חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז [א]


- אביקע 'רו יאזע ןב
:רמא יאזע ןב
,חקור ןמש עיבמו ,שיאבמ וניא ,תמש דחא בובז
.אטחש ידיחי אטחב אלא
,הברה הבוט ונממ דביא

:אביקע 'ר שרד
.קח ילבל היפ הרעפו השפנ לואש הביחרה ןכל ('ה היעשי)
,קח ילבל אלא ,ןאכ ביתכ ןיא םיקח
.ויתויכז לע ול ערכתש תוצמ ול ןיאש ימ
:םירמוא תומושר ישרוד
,ומצע םדא דומי םלועלו ובור רחא ןודינ םדאה
.בייח ויצחו יאכז ויצח
.תוכז ףכל ומצע תא עירכהש ,וירשא תחא הוצמ השע
.הבוח ףכל ומצע תא עירכהש ,ול יוא ,תחא הריבע רבע

:רזעלא ןב ןועמש 'ר רמא
,ובור רחא ןודינ םלועהו ,ובור רחא ןודינ דיחיהש יפל
.הברה הבוט םלועה ןמו ונממ דביא הז ,אטחש ידיחי אטחב

ב

:רחא רבד
.חרק תדעב רבדמ ,חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז
:ןירמואו השמ דגנכ ןישיאבמ לומתא
,םימשה ןמ הרות אלו ,לודג ןהכ ןרהא אלו ,תמא איבנ השמ אל
:םירמואו השמ ינפל םירבד םיעיבמ םויהו
.םימשה ןמ הרותו ,לודג ןהכ ןרהאו ,תמא איבנ השמ
.האובנה וז ,דובכמו המכחמ רקי
,השמ לש ותריזג וז ,טעמ תולכס
'ה ארבי האירב םאו (ז"ט רבדמב) :רמאש

:רחא רבד
.לפותיחאבו גאודב רבדמ ,'וגו חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז
:םירמואו דוד דגנכ םירבד ןישיאבמ לומתא
,אוה היבאומה תורמ אל ,אוה החפשמ לוספ
.ןישייבתמו םירבד ןיעיבמ םויהו
.דוד לש ותאובנ וז ,דובכמו המכחמ רקי
'וגו תחש אבל םדירות םיהלא התאו (ה"נ םילהת) ,טעמ תולכס

:רחא רבד
.והילא לש ורודב רבדמ ,'וגו חקור ןמש עיבי שיאבי תומ יבובז
:ןירמואו ודגנכ םירבד ןישיאבמ לומתא
.וננע לעבה (ח"י 'א םיכלמ)
:םירמואו םירבד ןיעיבמ םויהו
.םיהלאה אוה 'ה ,םיהלאה אוה 'ה
,דובכמו המכחמ רקי
.הרות וז ,המכחמ
.והילא לש ותאובנ וז ,דובכמו
.םטחשיו ןושיק לחנ לא והילא םדירויו (םש) ,טעמ תולכס

א

'וגו ונימיל םכח בל [ב]


:אפפ רב אנינח יבר רמא
,ןירוכ ינש םהל ויהש םדא ינב ינשל
.םירועש לש דחאו םיטח לש דחא
:וריבחל ןהמ דחא רמא
.םיטח לש ינא ,םירועש לש תא םא
.םירועש לש תא ,םיטח לש ינא םא
.םיטח לש לטונ ינא רקיע לכ
:טולל םהרבא רמא ךכ
הליאמשאו ןימיה םאו הנימיאו לאמשה םא (ג"י תישארב)

:קחצי 'רב אנינח יבר רמא
,הליאמשא אלא ,ןאכ ביתכ ןיא הלאמשא
.ךל ליאמשמ אנא ,ףצחמ תא וליפא

,יהומדק אנידל שנ רב קילס הוה דכ יבר
,הוה אל יאו תואבט הוה אנידל עמש הוה ןיא
,היל ימחמו ןיוכמ הוהו ,היל לימשא :היתיב רבל רמא
.אסיג ןידה ןמ ףיטק

:רחא רבד
בקעי הז ,ונימיל םכח בל
.'וגו וינב תא אשיו בקעי םקיו (א"ל תישארב) :רמאנש
.עשרה ושע הז ,ולאמשל ליסכ בלו
.וינב תאו וישנ תא ושע חקיו (ו"ל םש) :רמאנש

א

'וגו ךלוה לכסהשכ ךרדב םגו [ג]


,היתווכ ןישפט אמע לכד רבס אשפט
.ןימיכח אמע לכו אשפט אוהד ,עדי אל אוהו

א

.חנת לא ךמוקמ ךילע הלעת לשומה חור םא [ד]

,ךתונתוונע תדמ חנת לא ,הלשממ ךל התאב יכ
,ומלועל התימ םרוג ,ותונתוונע חינמה לכש ךדמלל
.ורודל תאטחו

הירכזמ ?דמל תא יממו
'וגו הירכז תא השבל םיהלא חורו (ד"כ 'ב םימיה ירבד) :רמאנש
.םעל לעמ דמעיו
?ךלוה היה םעה ישאר לעמ יכו
,ןיידו איבנו ןהכו ךלמה ןתח ,םעה לכמ לודג ומצע הארש אלא
:םהל רמואו תולודג רבדמ ליחתה
.'וגו וחילצת אלו 'ה תוצמ תא םירבוע םתא המל (םש)
.ךלמה תוצמב ןבא ותוא ומגריו וילע ורשקיו ,דימ

:אחא 'ר תא לאש ןדוי 'ר
?םישנ תרזעב וא לארשי תרזעב הירכז תא וגרה ןכיה
,םישנ תרזעב אלו לארשי תרזעב אל :ול רמא
.ליא םדכ אלו יבצ םדכ אל ומדב וגהנ אלו ,םינהכ תרזעב אלא
,ומד ךפשנש יבצו ליא םדב ביתכ
.רפעב והסכו ומד תא ךפשו (ז"ט ארקיו)
.ליא םדכ אלו יבצ םדכ אל ומדב וגהנ אל ,הז קידצ לבא
?המל ךכ לכו
.םקנ םוקנלו המח תולעהל
,םילשורי תא בירחהל ןדארזובנ הלעשכ אצומ תא
,ססות ליחתהו םדל אוה ךורב שודקה זמר
!ךידיד יקיתייד יבגיתד התנע אה :היל רמא
?הז םד לש וביט המ ,יל ורמא :ןוהל רמא
,םישבכו םיליאו םירפ םד הז :ול ורמא
,אוה ךורב שודקהל םיבירקמ ונייהש
.דמע אלו הברה וילע טחשו ,םישבכו םיליאו םירפ איבה דימ
,ארשיבל אנקירסמ אנא אל יאו ,בטומ יל ותירמא יא :ןוהל רמא
,ורמא אלו ,אלזרפד ןיקירסמב ישניא ךנהד
,יכה תיל והל רמאד אתשהו
,ןל הוה אנהכ אייבנ ךנימ יסכינ יאמ :היל ורמא
,הינימ ןנילבק אלו וליבק ,אימש םושל ןל חכומ הוהו
.היל ןנילטקו הוליע ןנמיאק אלא
.היל אנסייפמ אנא :ןוהל רמא
,חנ אלו היוליע טחש ,הלודג ירדהנס יתייא
,חנ אלו היוליע הנטק ירדהנס טחש
,חנ אלו היוליע טחש ,הנוהכ יחריפ יתייא
.חנ אלו ןבר תיב לש תוקונית טחש
,יתדביא ךמעבש םיבוט הירכז :ול רמא
!?םלוכ ודבאיש ךנוצר
,ובלב הבושת עשר ותוא רהרה .חנ רתלאל
:וב בותכ ךכ ,לארשימ תחא שפנ דבאמש ימ :רמאו
.ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש ('ט תישארב)
!המכו המכ - תחא לע הברה תושפנ דביאש שיאה ותוא
.ומוקמב עלבנו םדל זמרו ,םימחר אוה ךורב שודקה אלמתנ דימ

:ןדוי יבר רמא
:םויה ותואב ורבע תוריבע עבש
ןהכ וגרה
איבנו
,ןיידו
,יקנ םד וכפשו
,הרזעה תא ואמטו
תבש םויו
.היה רופכ םויו
אלא ,ןכ השע אל לאיזחי לבא
,יולה הינתמ ןב לאיזחי ןב הינב ןב הירכז ןב לאיזחיו ('כ 'ב ה"ד)
.להקה ךותב 'ה חור וילע התיה ףסא ינבמ

?להקה ךותב והמ
.להקל ומצע הושהש

:רחא רבד
.חנב רבדמ ,ךילע הלעת לשומה חור םא
.תושרב אציו תושרב הביתה לא סנכנ
?ןיינמ תושרב סנכנ
.הביתה לא ךתיב לכו התא אב ('ז תישארב)
?ןיינמ תושרב אציו
'וגו התא הביתה ןמ אצ (םש)

:רחא רבד
.עשוהיב רבדמ ,ךילע הלעת לשומה חור םא
.תושרב אלא ולע אל ךכ ,תושרב ןדריה תא לארשי ורבעש םשכ
?ןיינמ תושרב ורבע
.'וגו הנחמה ברקב ורבע ('א עשוהי) :רמאנש
,תושרב ולע
ןדריה ןמ ולע רמאל םינהכה תא עשוהי וציו ('ד םש) :רמאנש

:רחא רבד
,ךלמ אלש דע ,דודב רבדמ ,'וגו לשומה חור םא
,ךלמשכו ןטקה אוה דודו
'וגו וילגר לע ךלמה דיוד םקיו (ח"כ 'א םימיה ירבד)

:רחא רבד
,יכדרמב רבדמ ,'וגו לשומה חור םא
,הלודג ול התאב אלש דע
.ךלמה רעשב בשוי יכדרמו ('ב רתסא)
,הלודג ול תאבשכו
.ךלמה רעש לא יכדרמ בשיו ('ו םש)

א

.טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ שמשה תחת יתיאר הער שי [ה]


:ןבלל בקעי ול רמא ךכ
.היחי אל ךיהלא תא אצמת רשא םע (א"ל תישארב)
,תוה ןכו
.לחר תתימו ,טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ

,אעלב דח היל הוה יול ןב עשוהי 'רד הירב
.היעלב אקפאל ,ארידנפ רבד ןיליא ןמ דח יתייאו לזא
?יולע תרמא המ :היל רמא
,ןלפ רתב ,ןלפ קוספ :היל רמא
,אקוספ ןידה יולע רמא תוה אלו הירבקד היל חיינ הוהו :רמא
.טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ ,היל תוה ןכו

.ושארב הרשקו תיז לש הרטע לטנ אתשבשד הימרי 'ר
,הישיר םירתייד הוה .חיינ רמאו לאומש עמש
.ןכ דבע אלו

,הבר סונינוטנאד הירב רב אריעז סונינוטנא היל תוה ןכו
.שודקה וניברל ליאש הוה
?תא וא אנא וא ,יאמדק תיאמ ןאמ :רמא
,וניבר יודימלת היל ןירמא אנא :היל רמא
!?ןיכה תרמא תאו אייבט ךייחל ןילצמ אמלע לכ
,הב תיא המ ,התנע תתא ןא :ןול רמא
:היל רמימ אוה המ היניבסיד תומה ךאלמ אתא ןאו
,דוע אלו ,יתא אנא תיל ,יבגל תתא אל
:ןירמא ןוניא ןוהי ,ןכ הוה וליא אלא
.ןיעדי ןוניא ,ןוהתתימ תעשב וליפא ,יאדוהיד ןוההלא ךירב
.טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ ,היל תוה ןכו

:רחא רבד
.טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ 'וגו יתיאר הער שי
:לאומשל רמאש ,ןהכה ילע הז
.ךמוקמ ןישרוי ךינב ןיא ףא ,ימוקמ ןישרוי ינב ןיא
:היל תוה ןכו
.טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ

א

.םיבר םימורמב לכסה ןתנ [ו]

.םידשכה ולא
.ךותה רעשב ובשיו לבב ךלמ ירש לכ ואוביו (ט"ל הימרי) :ביתכד

?ךותה רעשב והמ
.תוכלהה תא וב ןיכתחמש םוקמ
.ןירדהנס הז ,ובשי לפשב םירישעו
.('ב הכיא) ומדי ץראל ובשי :רמאנש

א

.םיסוס לע םידבע יתיאר [ז]

.םילאעמשי ולא
.ףסוי הז ,םידבעכ םיכלוה םירשו

:יול 'ר רמא
,ןיבזמ אתמא רבו ןיבז אדבע
.ןוהיורתל ןבדזמ ןירוח רבו

.אתוכלמ ןמ סירס דח היב עגפ ,ימורל קילס הוה אביקע 'ר
?יאדוהיד ןוהיבר אוה תא :היל רמא
.ןיא :היל רמא
:ןילימ תלת יאנימ עימש :היל רמא
,ךלמ סוס לעד
,ןירוח ןב רמח לעד
.שנ רב וילגרב םילענמ
!הינימ בט ריפח ןיד אלו ןיד אלד
:ןהיפוליח ,יל עמש ילימ תלת ,תרמא ןילימ תלת :רמא
,ןקז - םינפ תרדה
,השא - בבל תחמש
.םינב - 'ה תלחנ
,דוע אלו ןתשלש רסחד ,שיאה ותואל ול יוא
,םיסוס לע םידבע יתיאר ,בותכה ומדקש
.תימו אדוגא הישיר ףרט ,ןכ סירס אוהה עמשד ןויכ

:רחא רבד
.באחא הז ,םיסוס לע םידבע יתיאר
.והילא הז ,ץראה לע םידבעכ םיכלוה םירשו
,והילא לא התיה 'ה דיו (ח"י 'א םיכלמ) :רמאנש
:'וגו באחא ינפל ץריו וינתמ סנשיו

א

.לופי וב ץמוג רפח [ח]

:רמאש ,עשרה הערפ הז
'וגו דוליה ןבה לכ ('א תומש)
,לופי וב
'וגו וליחו הערפ רענו (ו"לק םילהת) :רמאנש

:רחא רבד
.ןמה הז ,ץמוג רפוח
.דבאלו גורהל דימשהל (ג רתסא) רמאנש
,לופי וב
.'וגו הערה ותבשחמ בושי ('ט םש) רמאנש
.הניד וז ,שחנ ונכשי רדג ץרופו
,שרדמה תיבב ןיבשוי היחאו היבא ויהשכ
.ץראה תונבב תוארל האצי
התוא ךשנו שחנ ארקנש ,יוחה רומח ןב םכש הילע אביש המצעל המרג
.התוא חקיו 'וגו רומח ןב םכש התוא אריו (ד"ל תישארב) :ביתכד
.םירבדב התוא התפ
.םירבד םכמע וחק (ד"י עשוה) :רמא תאד המכ
.ץרא ךרדב ,התוא בכשיו
.רוכז בכשמב ,הנעיו

,הירב רזעלא 'רו יאחוי רב ןועמש יבר
,אדמשב ןינש רשע תלת עקפד ,אתרעמב ןירימט ןווה
.םירמתו ןיבורח ןילכא ןווהו
,יאחוי רב ןועמש יבר קפנ ,ןינש רשע תלת ףוסלו
,אתרעמד ילפ לע היל ביתיו
,אלק תרב עמש .ןירפצ דוצמל ,היתדוצמ סירפ דייצ דח אמח
.תשפתאו ,סומיד :רמא
,אלק תרב ,תונינת ןמז עמש
.תבזתשאו ,אלקיפס :רמא
,חרבי אל אימש ידעלבמ רופיצ וליפא :רמא
.שנ רב שפנ ןכש לכ
.הירבטד דקומד ,יומ ןידהב יאסתינו תוחינ
,הירבטד דקומד יומ ןידהב ןוסתיאו ןותחנ
,ארתא ינב ןולהל ינהנו הבוט תושעל ונא ןיכירצ :ןורמא
.בקעי וניבא השעש ךרדכ
.ריעה ינפ תא ןחיו (ג"ל תישארב) :רמאנש
.לוזב רכמו סילטא השע .לוזב םהל רכומו סילטא השוע היהש
.אירבט אייכדמ ונא ןיכירצ :רמא

?דיבע המ
,תימ הוהד ןמ לכו ,אקושב קילקמו ןיסומרות ביסנ
.היל קילסו ףייט

,יאתוכ דח היתי אמח
!?יאדוהיד אבס ןידהב ךיחגמ אנא תיל רמא

?דבע המ
,הבירגב ןירמא תיא ,הייכדד אקוש וגב הירמטו תימ דח בסנ
,לזא .אמידרק רבד קושב ןירמאד תיא
?ןלפ קקש היתיכד :היל רמאו
.ןיא :ול רמא
!תימ דח הינימ ךל תיקיפא ןאו :היל רמא
.יל ימח דוג :ול רמא
,םש ותוא ןמט אוהש שדקה חורב יאחוי רב ןועמש יבר הפצ דימ
,עיברי םיאקד לעו ,םוקי עיברד ןיד לע ינא רזוג :רמא
.קיסי יאתת לעו ,תוחי יאליע לע ינא רזוג :ירמאד תיאו
.ימוק רבע היל קפנימ ,היל תוה ןכו

.אירבט יכד יאחוי ןב ארפס יאקניד לק עמש ,אלדגמד אתשינכ יאה
,ישאר תורעשכ תועומש ידיב ןיא םא ,ילע אבי (אל םא) :רמא
,המורת ילכואל תויהל הדיתעו רהטל הדיתע ,וז אירבטש
.היתי הונמיה אל וזמו וזמ ץוח
,םימכח ידימלת לש ןרדג תצרפ :היל רמא
.שחנ ונכשי רדג ץרופו :וילע ארקו

,אתטימשב רבע היה יאחוי וב ןועמש 'ר היל תוה ןכו
.תיעיבש יחיפס טקלמ שנ רב דח אמח
!?אוה תיעיבש אלו :היל רמא
!?ריתמ תאש אוה תא אלו :ול רמא
,בורכ יחיפסמ ץוח ,ןירתומ ןיחיפסה לכ :ןינינת ןכ אל
.הדש תוקריב ,ןהב אצויכ ןיאש יפל
1?ילע ןיקלוח ירבח ןיאו :היל רמאו
.היל תוה ןכו ,שחנ ונכשי רדג ץרופו :וילע ארקו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ