ד השרפ

:השרפה ןכות
.האראו ינא יתבשו [א]
.ותמ רבכש םיתמה תא ינא חבשו [ב]
.ןדע רשא תא םהינשמ בוטו [ג]
וידי תא קבוח ליסכה [ה]
חור תוערו למע םיינפח אולממ תחנ ףכ אלמ בוט [ו]
שמשה תחת לבה האראו ינא יתבשו [ז]
ינש ןיאו דחא שי [ח]
.דחאה ןמ םינשה םיבוט [ט]
ליסכו ןקז ךלממ םכחו ןכסמ דלי בוט [די-גי]
.שמשה תחת םיכלהמה םייחה לכ תא יתיאר [וט]
.םהינפל היה רשא לכל םעה לכל ץק ןיא [זט]
.םיהלאה תיב לא ךלת רשאכ ךילגר רומש [זי]

א

.האראו ינא יתבשו [א]


- ןנברו הימחנ 'רו הדוהי 'ר
:רמוא הדוהי 'ר
.הזה םלועב םתובא ןועב ןהייחב םיזנגנה םינטקה ולא
,םיקידצ לש הרובח דצב ןידמוע ןה אובל דיתעל
.םיעשר לש הרובח דצב םהיתובאו
:םלוע לש ונובר וינפל ןירמוא םהו
!?וניתובא ןועב אלא ונתמ םולכ
!וניתויכזב וניתובא ואובי
,םכירחאמ ואטח םכיתובא :םהל רמוא אוהו
.רוגיטק ןידמלמ םכיתאטחו

:יול ןב עשוהי 'ר םשב יאעלא 'רב הדוהי 'ר
,אירוגינס דמלמו בשוי בוטל רוכז והילא ,העש התואב
!םלוע לש ונובר ,וינפל ורמא :םהל רמואו
?תונערופה תדמ וא ,הבוטה תדמ הבורמ הדמ וז יא
.הטועמ תונערופה תדמו הבורמ בוטה תדמ :רמא
?וניתובא ןועב ונתמו
.ונלצא וניתובא ואוביש ןכש לכ אל ,הבורמ בוטה תדמ םא
.םכלצא ואובי ,אירוגינס םתדמל הפי :םהל רמא
.ובשו םהינב תא ויחו ('י הירכז) :ביתכד
,םהינב תוכזב ןילצינ םהו םנהיגל דרילמ ובשש
.םנהיגמ והליציש ,הרות ונב תא דמלל םדא לכ בייח ךכיפל

,תוכלמ יגורהב היירק רתפ אנינח 'רו
,אבה םלוע ייחל םיאב םהש
.ןידותמ ןניאש יפ לע ףא

,הרות יפינחב איירק רתפ ןימינב 'ר
,ןיירק אוהש אמע לכ םירובס
,ייונת אוה תילו ייונת ,ןיירק אוה תילו
,הישירב ןיליפתו היתלוג ףיטע
,םחנמ םהל ןיאו םיקושעה תעמד הנהו
!ןהמ ערפהל ילע :אוה ךורב שודקה רמא
.הימר 'ה תכאלמ השוע רורא (ח"מ הימרי) :רמאנש

.םלועה תומואב היירק ןירתפ ןנברו
םחנמ םהל ןיאו םיקושעה תעמד הנהו
!םהמע חכותהל ילע :אוה ךורב שודקה רמא
.םביר תא בירי ביר ומש תואבצ 'ה קזח םלאג ('נ םש) :ביתכד

,ןירזממב איירק רתפ אטייח לאינד
.ןמצע ןירזממ ולא
?הז הזיאו
.ודילוהו הורעה לע אבה הז
!?היל תפכיא המ הזו ?אטח המ הז

:יזפ ןב הדוהי 'ר רמא
.אבה םלועל אב רזממה וליפא
'וגו םיקושעה תעמד הנהו :ביתכד
:אוה ךורב שודקה רמא
.אבל דיתעל לבא ,ןילוספ םה הזה םלועבש יפל

:הירכז רמא
.ןיסרוכ וליא התימח אנא
.'וגו הלכ בהז תרונמ הנהו ('ד הירכז) :רמאנש
.'וגו הילע םיתיז םינשו

,ןירומא ןירת
,הלוג רמא דח
.הלואג רמא דחו
.םהמע הניכש תלגו לבבבש הלוג ,הלוג רמאד ןאמ
.אקורפ אוה ,הלואג רמאד ןאמו
.ומש תואבצ 'ה ונלאוג (ז"נ היעשי) :ביתכד
:'וגו םהינפל ץרופה הלע ('ג הכימ) ביתכו

א

.ותמ רבכש םיתמה תא ינא חבשו [ב]

.לובמה רודו שונא רוד ולא
,הנדע םייח המה רשא םייחה ןמ
.םיירצמהו םיימודסה ולא

א

.ןדע רשא תא םהינשמ בוטו [ג]

,תוארבהל הבשחמב ולעש ,רוד ףלא ולא היה אל
.םהמ וחמנ המכו

:רמוא ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא יבר םשב ןנחוי 'ר
,תורוד העבראו םיעבשו תואמ עשת
.רוד ףלאל הוצ רבד (ה"ק םילהת) :רמאנש

לארשיב איירק רתפ עשוהי יבר
,יניס רה ינפל ודמעש העשב
,השעמ ותואל ואבש ןויכ
,רהה עקרקב תיוז השמ חינה אל
,לארשי לע םימחרו הלפת שקבמו הילע טבחנ אלש
:הלבח יכאלמ השמח ול וגוודזנו הנענ אלו
.המחו ,ףא ,דמשהו ,תיחשמו ,ףצק
,ןהמ השמ ארייתנ דימ
?השע המ
:רמאו ריכזה דימ ,תובא השעמב הלתנ
ךידבע לארשילו קחציל םהרבאל רוכז (ב"ל תומש)
:אוה ךורב שודקה ול רמא
!?ילע םהל שי המ םלועה תובא ,השמ
.םהילע יל שי ינא ,םהירחא קדקדל יתאב םא

,וילע יל שי םהרבא
.הנשריא יכ עדא המב (ו"ט תישארב) :רמאש
,וילע יל שי קחצי
.ויתאנש ינאו ושע תא קחצי בהאיו (ה"כ םש) :רמאנש
.יתאנש ושע תאו ('א יכאלמ) :רמאנש
,וילע יל שי בקעי
.'המ יכרד הרתסנ ('מ היעשי) :רמאש
.ךב םהל תעבשנ רשא (ב"ל תומש) :רמאש ןויכ
.ךמש ןעמל
,םימחר אוה ךורב שודקה אלמתנ העש התואב
.'וגו 'ה םחניו (םש) :רמאנש
,הלבח יכאלמ השלש ונממ וקלתסנ דימ
,דמשהו תיחשמו ףצק
.המחו ףא :םינש ורייתשנו
.המחהו ףאה ינפמ יתרוגי יכ ('ט םירבד) :ביתכד אוה אדה
!?ןוהיורתב םקימ אנא ליכי ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא
.דח אנאו ,דח תא לובס
.'וגו ךפאב 'ה המוק ('ז םילהת) :ביתכד אוה אדה
?המח ךאלמ דחאב השמ דמעש ןיינמו
,וינפל ץרפב דמע וריחב השמ ילול םדימשהל רמאיו (ו"ק םש) :רמאנש
.תיחשהמ ותמח בישהל
:רמוא אוה העש התוא לע
.םיתמה תא ינא חבשו
.יתרובחו ינא :ןוגכ

:דודב איירק רתפ ןמחנ רב לאומש 'ר
,שדקמה תיב תא המלש הנבש העשב
.הדרי אלו םימשה ןמ שא דרתש שקב
,הדרי אלו תולוע ףלא בירקה
,הדרי אלו תולפת ד"כ ללפתה
.ךדבע דוד ידסחל הרכז ('ו 'ב ה"ד) :רמאש דע
.הדרי דימ
.הדרי שאהו ללפתהל המלש תולככו ('ז םש) :רמאנש

,ןנברו ייעל יברב הדוי 'ר
:רמא ייעל 'רב הדוי יבר
.העש התואב דוד היח

:ןירמא ןנברו
.איבה ונורא
.ןיגילפ אלו
,דוד היח רמאד ןאמ
:ויפב רמוא דודש אוה העש התואב
.'וגו ישפנ לואש ןמ תילעה 'ה ('ל םילהת)
:רמוא דחא בותכו
.ךחישמ ינפ בשת לא םיהלא 'ה
.ךמדק םייק אוהד
,איבה ונורא רמאד ןאמו
.ךדבע דוד ידסחל הרכז :ביתכד אוה אדה
:רמאנ העש התוא לעו
.'וגו םיתמה תא ינא חבשו
.יתרובחו ינא :ןוגכ

:לאקזחיב איירק רתפ ןומיס 'רב הדוהי 'ר
,העקבה לע דמעש העשב
,'ה רבד ועמש תושביה תומצעה (ז"ל לאקזחי) :רמאו
,דימ
'וגו ומצע לא םצע תומצע וברקתו
:םכל יתרמא הלחתב :םהל רמא
.בקעי תיב 'ה רבד ועמש ('ב הימרי)
.םתעמש אלו
.םכתתימב םיתעמש אל ,םכייחב םתעמש וישכעו
:רמאנ העש התוא לע ,םתעמש
.םיתמה תא ינא חבשו
.יתרובחו ינא :ןוגכ

א

וידי תא קבוח ליסכה [ה]

?המוד רבדה המל לשמ
,הרותב ןיעגי ויהש םדא ינב ינשל
,חיבשהו עגי דחא
.שריפו עגי דחאו
,שריפו הרותב עגי היהש הז
,םיקידצ לש הרובח דצב דמוע חיבשהש הז תא האור
.םיעשר לש הרובח דצב דמוע אוהו
.ורשב תא לכואו וידי תא קבוח ,דימ


א

חור תוערו למע םיינפח אולממ תחנ ףכ אלמ בוט [ו]

,םהב ליגרו תוכלה הנוש אוהש ימ בוט
.םהב ליגרו רזוח וניאו תודמו תוכלה הנוש אוהש יממ
:רמא [לשמ=] אלתמ
,אתופכ ארפיצ אדח אבט
.ןייחרפ האמ ןמ
.ןאליכמ ירמ ,ירקתימ יוהיד היתוער ,חור תוערו

:רחא רבד
.חור תוערו למע םיינפח אולממ ,תחנ ףכ אלמ בוט
,ולשמ הטועמ הקדצ השוע אוהש ימ בוט
.םירחא לשמ תולודג תוקדצ השועו קשועו סמוחו לזוג אוהש יממ
:רמא [לשמ=] אלתמ
.אישיבל אגלפמו ןירוזחב אפייג
(םילוחל ןתקלחמו הרכשב תחקולש םיחופתב ,תפאונ =)
.אתווצמ רב ירקתימ היתוער ,חור תוערו

:רחא רבד
חור תוערו למע םיינפח אולממ ,תחנ ףכ אלמ בוט
,םהב סנרפתמו ןתונו אשונו םיבוהז הרשע ול שיש ימ בוט
.ודבאמו ודיספמו םירחא לש ןוממ לטונ אוהש יממ
:רמא [לשמ=] אלתמ
,הידיד דבומ הייתסימ אל
.הידיד אלדו הידיד דבומ ןינורחאד אלא
.אטויטמגרפ ירקתימ יוהי יד היתוער .חור תוערו

:רחא רבד
חור תוערו למע םיינפח אולממ ,תחנ ףכ אלמ בוט

,היתוריפ לכואו הנג רכוש אוהש ימ בוט
(רוב הדש ןריאשמ) ןרייבמ אוהו הברה תונג רכוש אוהש יממ
:רמא [לשמ=] אלתמ
ןירפיצ ליכא אנג ריגאד
.ןירפיצ היל ןילכא ןאיינג ריגאד
.ןאייסוא ירמ ירקתימ היתוער ,חור תוערו

:יאשרוק יברב בקעי יבר רמא
,תחנ ףכ אלמ בוט
,אבה םלועל
,חור תוערו למע םינפח אלממ
.הזה םלועב

:רמוא היה אוה
,אבה םלועב חור תרוק לש תחא העש הפי
.הזה םלועה ייח לכמ
,הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפיו
.אבה םלועה ייח לכמ
.הזה םלועה חכמ אלא אב וניא אבה םלועהש

:אבא רב אייח 'ר רמא
,תחנ ףכ אלמ בוט
.תבשה םוי הז
,חור תוערו למע םינפח אלממ
.השעמה ימי תשש ולא

:אבא רב אייח 'ר רמאד
.תבש תוכזב אלא ןילאגנ לארשי ןיא
.ןועשות תחנו הבושב ('ל היעשי) :רמאנש
.ןועשות חיינו הבושב
.סיגנו יעל ירקתימד היתוער ,חור תוערו

:היכרב יבר רמא
,םירצמ ץראב אוה ךורב שודקה סרדש הסירד הבוט
.הזה הלילב םירצמ ץראב יתרבעו (ב"י תומש) :רמאנש
.ןשבכ חיפ םהינפח אלממ םינפח אלממ
.ולאגנו הלואג התיה וזבש ?המל
.ולאגנ אל ,ןשבכה חיפ לש וזבו

:איירק רתפ קחצי 'ר
,לארשי ץראל ואבש ןבואר טבשו דג טבשב
:ורמא ,הב שי עטנ תיב המכ ,הב שי ערז תיב המכ וארו
.לארשי ץראב תחנ ףכ אלמ בוט
.ןדריה רבעב למע םינפח אלממ
,ןנא ןירמא אל ?ןל ןנימרג ןנא אל המ :ורמאו ורזחו
.ךידבעל תאזה ץראה תא ןתוי (ב"ל רבדמב)

:קחצי יבר רמא
.תרטקה ןנע הסכו (ז"ט ארקיו) :ביתכ
,והמ ןיעדוי ןנא ןיא הזה יוסכה
:ושריפו דוד אבש דע
'וגו ךמע ןוע תאשנ (ה"פ םילהת) :רמאנש
:רמא אוה ךורב שודקה ףאו
,הבדנ תחנמ ,ינע לש וצמק אלמ ילע ביבח
.םימסה תרטק ,לודג ןהכ לש םינפח אלממ
?המל
.הרפכ האב הניא וזו ,הרפכ האב וזש
.'הל החנמ ןברק בירקת יכ שפנו ('ב ארקיו) :ביתכד
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ