ז השרפ

- קרפה ךשמה -


א

אטחי אלו בוט השעי רשא ץראב קידצ ןיא םדא יכ [כ]

:ןדוי 'ר רמא
!?אטוחו קידצ םדא שי יכו
,הקדצ יקלחמו הקדצ יאבג ולא ,אלא
,יוארכ ןינתונ יוארכ אלשו ,יוארכ אלש ,יוארש
:רמאד ןאמכ ךיה ,אטחי אלו
.איטחי אלו הרעשה לא ןבאב עלוק ('ט םיטפוש)

א

המכחב יתיסנ הז לכ [ג"כ]


לוחכ בל בחורו ,דואמ הברה הנובתו ,המלשל המכח םיהלא ןתיו ('ד 'א םיכלמ) :ביתכ
.םיה תפש לע רשא

,יול 'רו ןנבר
:ירמא ןנבר
?לוחכ והמ ,לוחכ
.לארשי לכ דגנכ המכח ול ןתינ

:רמא יול 'רו
.םיל רדג הזה לוחה המ
.המלשל רדג המכח התיה ךכ

:רמא [לשמ=] אלתמ
?תינק המ תרסח תעד
?תרסח המ תינק תעד

.םירצמ תמכח לכמו םדק ינב לכ תמכחמ ,המלש תמכח ברתו (םש) ביתכ
?םדק ינב לש ןתמכח התיה המו
.רייטב ןיאיקבו תופועב ןימסוקו לזמב ןיעדוי ויהש

:לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא
:חרזמה ינב תא חבשמ ינא םירבד השלשב
,דיב אלא ,הפב ןיקשונ ןיאש
,ןיכסב םיכתוח אלא ,הפב ןיכשונ ןיאו
,חוורמ םוקמב אלא הצע ןילטונ ןיאו
.הדשב אלא ןיצעוי ןיאש

?םירצמ לש ןתמכח התיה המ
,שדקמה תיב תונבל המלש שקבש העשב אצומ תא
:רמאו הכנ הערפ לצא חלש
!שדקמה תיב תונבל הצור ינאש ,ןרכשב םינמוא יל חלש
?השע המ
,ולש ןיגולורטסא לכ סנכ
,הנש התואב תומל ןידיתע ןהש םדא ינב וארו ופצו
,שדקה חורב הפצ המלש לצא ואבש ןויכו .ול ןחלשו
,ןיכירכת םהל ןתנו ,הנש התואב תומל ןידיתע םהש
:ול רמאו ול ןחלשו
,ולא ךיתמ ךרוצל ןיכירכת ךל היה אל םא
.םתוא רובק םוק ,ןוהיכירכתו םה ירה

לוחמ ינב עדרדו לכלכו ןמיהו יחרזאה ןתיאמ םדאה לכמ םכחיו
:ביבס םיוגה לכב ומש יהיו

.ןושארה םדאמ - םדאה לכמ םכחיו

?ןושארה םדא לש ותמכח התיה המ
,ןושארה םדא תא תארבל אוה ךורב שודקה שקיבשכ ,אצומ תא
!םדא השענ :םהל רמאו ,תרשה יכאלמב ךלמנ
?ונרכזת יכ שונא המ ('ח םילהת) ,םלוע לש ונובר :וינפל ורמא
.םכלשמ הבורמ ותמכח ,ותארבל הצור ינאש םדא :םהל רמא

?השע המ
,םהינפל ןדימעהו ףועו היח המהב לכ סנכ
!תומש םהל וארק :םהל רמאו
,םדא לצא ךלה .ועדי אלו ודמע
?ולא לש ןתומש המ :ול רמא
,רוש ותורקל האנ הזל ,םימלועה ןובר :רמא
,רשנ הזלו ,למג הזלו ,סוס הזלו ,ירא הזלו
.ןלוכל ןכו
?ךמש המ ,התא :ול רמאו
.המדאה ןמ יתארבנש ינפמ ,םדא :וינפל רמא
?ימש המ ינאו -
.ךיתוירב לע ןודא התאש המ ינפמ .ינדא :וינפל רמא
.ימש אוה 'ה ינא (ב"מ היעשי) :ביתכד אוה אדה
,ןושארה םדא יל ארקש ימש אוה
,ימצע ןיבל יניב יתינתהש ימש אוה
.תרשה יכאלמ ןיבו ,יתוירב ןיבל יניב יתינתהש ימש אוה

.םהרבא הז ,יחרזאה ןתיאמ
.יחרזאה ןתיאל ליכשמ (ט"פ םילהת) ביתכד
.השמ הז ,ןמיהו
.אוה ןמאנ יתיב לכב (ב"י רבדמב) רמאנש
ףסוי הז ,לכלכו
.ףסוי לכלכיו (ז"מ תישארב) ביתכד
!?ונילע ךלמ הז דבע םולכ :םירצמ ורמא
,וינפל ןיכילשמ ויהו ןיקתיפ םיעבש ולטנ ,ותמכחב אלא
,ונושלב דחאו דחא לכ ארוק היהו
,שדקה ןושלב רבדמ היהש אלא ,דוע אלו
.וב עומשל ןילוכי ןניאו וב ןיריכמו ןיעדוי ויה אלש
.ומש ףסוהיב תודע (א"פ םילהת) :רמוא אוה ןכו
.העד ולוכש ,רבדמה רוד הז ,עדרדו
.לארשי ולא ,לוחמ ינב
.לגעה השעמ לע אוה ךורב שודקה םהל לחמש

ב
.לשמ םיפלא תשלש רבדיו ('ה 'א םיכלמ)

:ינמחנ רב לאומש יבר רמא
,המלש אבנתנש וניצמ אלו ארקמה לכ לע ונרזח
!?םיפלא תשלש תרמא תאו ,םיקוספ תואמ הנומשל בורק אלא
,המלש אבנתנש קוספו קוספ לכש דמלמ ,אלא
.םימעט השלשו םינש וב שי

:ירמא ןנברו
,לשמ םיפלא השלש קוספו קוספ לכ לע
.לשמו לשמ לכ לע םימעט השמחו ףלאו
.ףלאו השמח לשמ לש ורויש וריש יהיו ( ה 'א םיכלמ) ביתכד

ג
.םיצעה לע רבדיו (גי 'א םיכלמ)

!?םיצעה לע רבדל םדאל רשפא יכו
,ןיכומנבש ךומנבו םיהובגבש הובגב רהטמ ,הז ערוצמ המ ינפמ :המלש רמא ,אלא
?בוזאו זרא ץעב
,זראכ ומצע תא היבגמ םדאש ידי לע אלא
.תערצב הקול אוה
.תואפרתהל ופוס ,ךומנ אוהש בוזאכ וליפשמו ומצע תא טעממ אוהשכו
,ןינמיס ינשב תרתינ המהב המ ינפמ ןכו
?דחא ןמיסב רתינ ףועו
.םיה ןמ ףועו ,השביה ןמ תארבנ המהבהש ינפמ ,אלא
.ארבנ קקרמ ףוע :ארפק רב רמא ןכש

:רמא איקדופק לאומש יבר םשב ןיבא יבר
,אנונד אתינפסחל ןיימד אתלוגנרתד יולגרד
:רמא שמרה לעו
,הרותבש םיצרש הנומש המ ינפמ
?בייח ,תבשב םהב לבוחהו ןדצה
?רוטפ ,םישמרו םיצקש ,םיצרשה לכ ראשו
.תורוע םהל שיש ינפמ
:רמא םיגדה לעו
,הטיחש ןינועט ףועו היח המהב לכ המ ינפמ
?הטיחש ןינועט םניא םיגדו
.טחשי רקבו ןאצה (א"י רבדמב) :ארק ןידהמ ,אלא
.הפיסא אלא ביתכ ןיא םיגדבו

רוצב אירובג רפכ שיא בקעי הרוה
.הטיחש םינועטש םיגדה לע

.היניתייאו חלש יגח יבר עמש
?תירוה ןה המ :ול רמא
.ןה ןמ :היל רמא
.'וגו םימה וצרשי ('ג תישארב) ביתכד
!הטיחש ןינועט םיגד ףא ,הטיחש ןועט ףוע המ
.יקליד היניעברא :רמא
!יקלי אתיירוא ןמ אתלימ רמאד שנ רב :רמא
!תואבט התירוה אל :ול רמא
?ןה ןמ :ול רמא
,אכה ןמ :ול רמא
.'וגו םהל טחשי רקבו ןאצה
!הפיסאב יאהו הטיחשב יאה
.אטלקב אבט אוהד ,ךטבח טובח :רמא

ד
,רוצב אירובג רפכ שיא בקעי הרוה
.תבשב לומינ אוהש תירכנ לש הנב לע

:יגח יבר עמש
.היניתייאו חלש
?התירוה ןה ןמ :ול רמא
.ןה ןמ :ול רמא
.םתוחפשמ לע ודליתיו ('א רבדמב) ביתכד
.ףסכ תנקמו תיב דילי (ז"י תישארב) ביתכו
.יקליד היניעברא :רמא
!?יקלי אתיירואד אתלימ רמאד שנ רבו :ול רמא
.תואבט תירוה אל :רמא
!עמש תאו עיבר ?ןה ןמ :ול רמא
,ךבגל איממע רב ךל אתא םא :ול רמא
,ידוהי אדבעתימל יעב אנא רמאו
,אתבשד אמויב היתי רזגימל תנמ לע
?אל וא וילע ןיללחמ ,ירופיכד אמויב וא
,כ"הויו תבש ןיללחמ ןיאש יפל ,ןיללחמ ןיא :רמוא יוה
.תילארשי לשו דבלב לארשי לש הנב לע ,אלא
?ןה ןמ :ול רמא
!יעיבר :ול רמא
.םהמ דלונהו םישנ לכ איצוהל ('י ארזע)
?ינקלמ תא הלבקה ןמ :היל רמא
השעי הרותכו (םש) ביתכד :היל רמא
?הרות וזיאמ :ול רמא
.םב ןתחתת אלו ('ז םירבד) :רמאד
,ךנב יורק תילארשימ אבה ךנב .ךנב תא ריסי יכ ?המל
,ךנב יורק החפשה ןמו היוגה ןמ אבה ךנב ןיאו
.הנב אלא
.אטלקב אבט אוהד ,ךטבח טובח :ול רמא
,יתשפשפו יתדמע הלא לכ לע :המלש רמא
,יתרקח המודא הרפ לש השרפו
,הב רקוחו שרודו הב עגי יתייהש ןויכ
.ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא

א

.'וגו השאה תא תוממ רמ ינא אצומו [ו"כ]


:ירמא ןנבר
,ןהב דומעל לוכי וניאש םירבד ודיב תעבות איהש ידי לע
.הרמ התימ ותוא התיממ איהש ףוס
,םיטסיל ריגמ היל הוהד ,שנ רב דחב הוה אדבוע
.אממיב היתנבו הינב ןייזו ,אילילב חפקמו קיפנ הוהו
,שנ רב אוההד היתתנא :היל הרמא
!ךל תקבדיאד ,אתתיא איההד אדג שיב המ
!?ןותשו ןולכא ךיה ןרגמ ןלפד יונב ימח תא תיל :היל הרמא
?דיבע והיא המ דיבעא יעב תא :הל רמא
?היב תיא המו :ול רמא
.הימיע ליזא אנאד ,ימע היסייפ ליזייא :ול רמא
,איליל אוההב קפנ ,הימיע היתי בסנו ,הינוסייפו ןולזא
,ןוהירתב אטיקזת ןיקתו האטסיל קפנ
.בזיתשיאו קרע ,איליבש םיכח הוהד ןיד
,איליבש םיכח הוה אל ןידו
:יולע ןורקו ,בלטציאו דייצתיא
."םיבולצל ריכב םיטסל שיקל"

ב
:ףוגל ןישק םירבד השלש
,ףוגל השק בלה תכמ
.בלה תכממ ףוגל השק םיעמ ילוח תכמ
.ןלוכמ השק סיכ ןורסחו

:הדוהי יבר רמא
,הזמ הז ןישק םירבד רשע העברא
.הזמ הז ןיאגתמ ןלוכו
,וילע האגתמ ץראהו השק םוהת
.הילע שובכ אוהש
.הילע ןיאגתמ ןישק םירההו השק ץראה
,וילע האגתמ לזרבהו השק רהה
.ותעפעפמ שאהו ,השק לזרב ורבושו
.התוא ןיבכמו ןיאגתמ םימהו השק שאה
.ןתוא ןילבוס םיננע ,םישק םימה
.ןתרזפמ חורה ,ןישק םיננע
.וב דמועו האגתמ לתוכהו השק חורה
.ורתוסו האגתמ םדא ,השק לתוכ
.ותלחלחמ הרצו השק םדא
.החכשמו האגתמ ןייהו השק הרצ
.ותגיפמ הנישהו השק ןיי
.הלטלטמו האגתמ ילוחו השק הניש
.ושפנ תא לטונו האגתמ תומה ךאלמו השק ילוח
.ןלוכמ השק ,הער השאו

ג
.םימרחו םידוצמ איה רשא
.השביבו םיב הדצ איהש

.הידי םירוסא

:רזעלא יבר רמא
,הידי םירוסא הב בתכש ילוליא
:תרמואו קושב םדאב תזחוא התיה
.יל קקזהו אב
.תלשלשב הילעב הזחאש תכשונ הבלכל
.וידגבב קושב םדאב הזחוא ,הרושק איהש יפ לע ףא
,הידי םירוסא ,הב בתכש ילוליא ,ךכ
.קושב םדאב תפטוח התיה
.ימע הבכש רמאל ודגבב והשפתתו (ט"ל תישארב) :ביתכ המ האר

,הנממ טלמי םיהלאה ינפל בוט
.ףסוי הז
.רפיטופ הז ,הב דכלי אטוחו

:רחא רבד
.סחנפ הז ,בוט
.ירמז הז ,אטוחו

:רחא רבד
.יטלפ הז ,בוט
.ןונמא הז ,אטוחו

:ןירסיקד יסיא 'ר
.תונימב היירק רתפ
.רזעלא 'ר הז ,בוט
.אירובג רפכ שיא בקעי הז ,אטוחו

:רחא רבד
.אמד ןב רזעלא הז ,בוט
.אמאס רפכ שיא בקעי הז ,אטוחו

:רחא רבד
. עשוהי 'ר יחא ןב איננח הז ,בוט
.םוחנ רפכ ינב ולא ,אטוחו

:רחא רבד
.אסוקנ ןב הדוהי הז ,בוט
.םינימה ולא,אטוחו

:רחא רבד
.ןתנ 'ר הז ,בוט
.ודימלת הז ,אטוחו

:רחא רבד
.עשוהי יברו רזעילא 'ר הז ,בוט
.עשילא הז ,אטוחו

א

.תלהק הרמא יתאצמ הז האר [ז"כ]


.תלהק רמא רמוא אוה ןלהלו

:הימרי יבר רמא
.שדקה חור הז
,רכז ןושלב חישמ םימעפ
.הבקנ ןושלב חישמ םימעפו

.ןובשח אוצמל תחאל תחא

:קחצי יבר רמא
,םימשל התימ הילע בייח אוהו הריבעב לשכנ םדא םלועבש גהונב
?ול רפכתנ המב
,ותיחולצ הרבשנ ,ותלוגנרת הדבא ,ורוש תמ
,םד תפיט הנממ אציו הנטקה ועבצאב לשכנ
.שפנה לככ שפנה תצקמ
.ןובשח אצמל תחאל תחא :רמאנש
.הצמתמ ןובשחהו אדח ארערעמ אדח

?ןובשחה יוצימ אוה המכ

:רמא סחנפ 'ר
.תחא דע

א

יתאצמ אלו ישפנ השקב דוע רשא [ח"כ]

יתאצמ ףלאמ דחא םדא
,ארקמל ןיסנכנ םדא ינב ףלא ,םלועבש גהונב
.הנשמל האמ ןהמ ןיאצוי
,דומלתל הרשע ןהמ ןיאצוי
.הארוהל דחא םהמ אצוי
.יתאצמ ףלאמ דחא םדא :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
.םהרבא הז ,םדא
.הרש וז ,יתאצמ אל הלא לכב השאו

:רחא רבד
.םרמע הז ,םדא
.דבכוי וז ,השאו


:רחא רבד
.השמ הז ,םדא
.רבדמה ישנ ולא ,השאו

:רחא רבד
.רוד ףלאל אבש ,השמ הז ,םדא
.רוד ףלאל הנתנש ,הרותה איה וז ,השאו
.רוד ףלאל הוצ רבד (ה"ק םילהת) :ביתכד אוה אדה
,םינקנקה לכב אוה ךורב שודקה הפצש דמלמ
,השמ לש ונקנקמ תופז ןקנק אצמ אלו
.הרותה תא לבקו ודי טשפש

א

.רשי םדאה תא םיהלאה השע רשא יתאצמ הז האר דבל [ט"כ]

.רשי םדאה תא םיהלאה השע רשא :רמאנש היה רשי
.ונממ דחאכ היה םדאה ןה ('ג תישארב) :ביתכו
.תרשה יכאלממ דחאכ
.םיבר תונובשח ושקב המהו ,םינש ושענש ןויכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ