.דימלתל תודובע אללו םירבסה אלל ,דבלב תורוקמ הז קרפב ואבוה דימלתל תרבוחב
תורוקמה רשאכ ,וידימלתל הרומה ןיב החיש לש ךרדב הז אשונב קוסעל איה הנווכה
.ןוידל אצומ תדוקנ םישמשמ קרפב םיאבומה

ךרוצ ןיאו ,הז ןידע אשונב "תיב ירועיש"ל םעט ןיא .הבר תוריהז בייחמו ,ןידע אשונה
קיסהל תונוכנלו ,קימעמה ןוידל ,תומשרתהל תובישח שי ןאכ .בתכה לע םירבד תולעהל
.ןוידה ןמ תונקסמ

וניה עונצ שובל .דבלב תינכטה הניחבה ןמ תועינצה אשונב ןודלמ ענמיי הרומהש בושח
םג אוה עונצ שובל .יוסיכ םינועטה םירביאה תעיבקו דגבה תודימ תורדגה רשאמ רתוי
שובלה ןונגס ןיב ןוכנ סחי ,ותוא םישבול ובש םוקמל דגבה ריחמ ןיב ןוכנ סחי תאיצמ
.האלה ךכו הרוצהו עבצה ןיב ,ותוא שבולה םדאה ליגל

םע הנבהל עיגי םא ךא ,הז ןידע אשונב ולפטב טקט לש הבר הדימ תולגל בייח הרומה
.ורכש היהי בר - וידימלת

תעב הנממ םיקלח לצנל לכוי הרומהו ,ףסוי הידבוע ברה תבושת תאבומ ךשמהב
.הארוהה

(*)א"טילש ףסוי הידבוע ברה ןויצל ןושארה תארוה

(םסרופ אל ןיידע)

ג"לשת א רדא םילשורי ה"ב

תויהב יכ ,לאשו ,םיסנכמ שובלב ,יתד ןוכית רפסה תיבב תועיפומה תונב רבדב :הלאש
תויאצחב רפסה תיבל תואב תובר תונבו תועינצה ירדגב הצרפה הבר ונבל ןובאדלו
שיש ףרוחה ימיב טרפבו ,הלאכ תויאצח לע םיסנכמ ףידעהל ןיא םא ,רתויב תורצק
."ינימ" תויאצח לע םייסנכמ תפדעהל הצע ולבקיש םייוכיס

לע רבג ילכ 'יהי אל" רוסיאש ,בתכ (ב"פק 'יס) העד הרויב שדח תיבה הנה :הבושת
ןכ תשבולה השא לבא ,רבגל תומדתהל ידכ ןווכתמב ןכ השועה השאב אלא וניא ,"השא
קספ ןכו .רתומ הנצה ינפמ םימשגה תומיבו המחה ינפמ המחה תומיב ןגהל ידכב
הנובל יצע 'סבו הדוהי םחל תיב 'סב הכלהל יטקנ ןכו .ד"קס םש בהז ירוטה תוטישפה
הנטקה די 'סב ןכו .ךכ לכ םיחרכומ וירבד ןיאש ח"בה ד"ע בתכ ך"שה םנמאו .םש ד"וי
וא המחה ינפמ תשבולה תנווכשכ םג ףקותב רסאו ,ח"בה לע קלח (ם"וכע 'המ ו"פ) ב"ח
.ש"ע .(ב"ס ס"ס ד"וי) ב"ח םייח ירבדב ת"ושב ע"עו .ואלב תרבוע ןפוא לכבש ,הנצה
תומדתהל ןכ השועשכ אלא רוסיא ןיאש ,ח"בהכ ל"ס (ז"ט 'יס) ץנימ י"רהמ ת"ושב לבא
לע באז תודלות 'סב םג .(ב"ע 'יס ד"ויח) קדצ ינבא ת"ושב קספ ןכו .ש"ע .ףואינ תרטמל
.ש"ע .הכלהל ז"טהו ח"בה תעד בשייל בתכ (א ג"עק ףד) ב"ח תבש
ואל הזב שי םא םיסנכמ תשבולה לע לאשנש (ח"ק 'יס) ב"ח קחצי תחנמ ת"ושב יתיארו
ןתוא םישבול םישנאה ןיאש תוינועבצ ןה םיסנכמהש פ"עא ,השא לע רבג ילכ 'יהי אלד
ץחש ידגב םה ולא םידגבש דבלמ יכ ,רומג רוסיא אוהש טושפ רבדהש בישהו ,ללכ
לע רבג ילכ 'יהי אל בותכש המ ללכב ןה תמאבש דועו ,הבעות ידיל םיאיבמו תוצירפו
לכמ ,םירבג יסנכממ תצק תונושמ ןהש פ"עאו ,ןהילע םיסנכמ םש ןיידעש ןויכ השא
ד"עפל םלוא .ש"ע עבוכ ןינעל ב"ע 'יס קדצ ינבאב ב"ויכ בתכש ומכו .ןהילע םמש םוקמ
תדבע הדוהי 'רד ונתיבד ,(:ט"מ) םירדנב חכומדכו ,הרותה ןמ ואל הזב ןיאש הארנ
יסכמ הוה ייולצל הדוהי 'ר קיפנ הוה דכו ,הב תקפנו אייסכמ אקושל תקפנ דכ ,אמילג
םישנאל הווש ותרוצש דגב וליפאש ןאכמ ראובמו .ליעמ ינטעש ךורב ךרבמו ,הב ילצמו
היב תקפנ היתתאד ג"עאד ,םש א"חב א"שרהמה בתכ ןכו .רתומ ,תחאכ םישנלו
,השאל דחוימה דגבב אקוד ונייהד ,השא תלמש רבג שבלי אל םושמ היב תיל אקושל
ת"ושב ש"קירהמ ןואגה קספ ןכו .ש"ע ,הב ןל תיל םהינשל דחוימש הזכ ליעמ לבא
רסאנ אלש רוריבב עדוי םיקסופהו ם"במרה ירבדב קיידמהשו ,(ע 'יס) בקעי ילהא
שובלמ אלא שיאל רסאנ אל ןכו ,דבלב םישנאל ותרוצ תדחוימש שובלמ אלא השאל
,רתומ םישנלו םישנאל ותרוצ הושש שובלמ לבא ,דבלב םישנל ותרוצ תדחוימש
'יס) ג"ח םייח בל ת"ושב י'גאלפ ח"רגה קספ ןכו .ש"ע ( :ט"מ) םירדנד ארמגב ןחכשאדכ
הנושמ םתרוצש ולא םיסנכמ ןכש לכמו .ש"ע .(ז"צ) ףייטש י"רהמ ת"ושב ע"עו (ו"כ
רימחהל שי םוקמ ןלכמו .השא לע רבג ילכ יהי אל םושמ ןהב ןיאש םירבג יסנכממ
.ףוגה לע שממ תוקדוהמ םיסנכמהשכ טרפבו ,תוצירפו ץחש ידגב ןהש םושמ ןתשיבלב
ת"ושב 'עו .ש"ע (ד,נ 'יס ע"הא ,ו"חו ,כ 'יס ד"וי ,ה"ח) ידבע ליכשי ת"ושב כ"כו
תומדתהל התנווכ ןיא םא וליפאש ,השא לע רבג ילכ 'יהי אל ןידב (צ 'יס) ד"ח א"בשרה
רבדה ראשנ םירבגל תומדתהל ונווכתנ תונושארהש ןויכ ,היתורבחל תומדתהל קר ,רבגל
(ה"נ 'יס) ריאמה אגרש ת"ושבו (ג"ק 'יס מ"וח) רזנ ינבא ת"ושב ע"עו .רוסיא רדגב
.הזב ל"מכאו
ראשי התבישיב םגש ידכ ,ךרבהמ הטמל דע פ"כע תויהל הכירצ תיאצחה ךרוא הנהו
ךרי המ :ז"ט ןטק דעומב ש"מכו] ךרי ללכב אוהש ,םיכרבל לעמש קלחה לכ הסוכמ
הכורא תיאצח שובלל םירומ לוקל תועמוש תונבה ןיא םא ןכל [רתסב ת"ד ףא רתסב
.וטועימב ערה תניחבב ולא םיסנכמ ןידש ,תורצק תויאצח לע םיסנכמ ףידעהל שי ,ל"נכ
שאכ ירבג ינעו ישנ ירמז ,אתוצירפ ישנ ינעו ירבג ירמז ,(.ח"מ) הטוסב ש"מל ימדו
ונל ןיעמוש ןיא םאש ,י"שר שריפו .אה ימקמ אה ילוטבל ,הנימ אקפנ יאמל ,תרוענב
.ש"ע ,הלודג רתוי תוצירפ איהש תרוענב שאכ אוהש הז תא לטבל םידקנ םהינש לטבל
םושמ הזב שי ,םיצורפ םיוג הואיצמהש הנפוא ןהש ולא תויאצחבש דדצל שיש םג המו
םש הנשמ ףסכבו (א ם"וכע תוכלהמ א"יפ) ם"במרב ראובמה יפל ,וכלת אל םהיתוקחבו
םושמ ןהילע ובייחתיש כ"כ תוצירפ ןהב ןיא ולא םיסנכמב לבא .ש"ע ןולוק י"רהמ םשב
ת"ושבו א"פ ס"ס ד"ויח השמ תורגא (ת"ושב הארו) וכלת אל םהיתוקחבו לש ואלה
העורג תורצק תויאצח תשיבלש רורב רבדה פ"כעו .(ל"מכאו ו"טק 'יס תוכלה הנשמ
.תורצקה תויאצחהמ םיסנכמה ףידעהל שי םיעמשנ ונירבד ןיא םאו ,םיסנכממ הברהב

:םוכיס
ואל וב שי הז רוסיאו [ינימ] תורצק תולמש וא תויאצח שובלל לארשי תונבל רוסא
.וכלת אל םהיתוקחבו רמאנש ,הרותה ןמ__
ילכ 'יהי אל םושמ הרותה ןמ רוסיא הזב ןיאש פ"עאו ,םיסנכמ שובלל תונבל ןיא
ץחש םושמ הזב שי םוקמ לכמ ,םירבג יסנכממ םינושמ םהש ןויכ ,השא לע רבג__
.תוצירפו__
,ףוגה לע תוקדוהמ ןניאש םיסנכמ שובלל םישנל םיריתמ שי הנצ לש ילוח םוקמב
.הנצה ינפמ ןגהל__
ןפואב ,תועונצ תולמשו תויאצח ושבלי תונבהש םעונ יכרדב עיפשהלו לדתשהל ךירצ
.ןתבישי תעב םג םיכרבה תא תוסכמש__
תא תוסכמש ןפואב תולמש וא תויאצח שובלל תונבה ונל ועמשי אלש םוקמב
ויהי אלש דבלבו ,[ינימ] תורצק תולמשו תויאצח לע םיסנכמ ףידעהל שי ,םיכרבה__
.ףוגה לע תוקדוהמ םיסנכמה__
,בר דובכב
ףסוי הידבוע
לארשיל ישארה ברה ןויצל ןושאר

רוזח
:הרעה
,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה תאצוהב ,תווצמהו השאה רפסה ךותמ
תימלועה תינויצה תורדתסהה

"םתובא תיבל" ןכותל הרזח