"םינבו תובא" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

7 קרפל
.(החתיר תעשב ..."א ,בל - "והל איעביא" ב"עס א"ל ןישודיק) "?ימ לשמ" היגוסה
םירבדה תא ארקי הרומהש יוצר .ילאטנורפה רועישה ךרדב הארוהל המיאתמ וז היגוס
.ותארוה ךרד ןונכית ינפל םיאבה

:םיניינע השולש ונתייגוסב
.ארומ ןיבל דוביכ ןיב הנחבה .א
.דבלב ןבה לש ופוג לע לטומה בויח וא ינוממ בויח אוה דוביכ םא הלאשה רוריב .ב
.תויתכלה תויעב ,בגא ךרדב ,ררועמו ,ןוידה יבלשמ דחאב אבומה השעמ .ג

,"דוביכ והזיאו ארומ והזיא" הלאשה האב םכותמש הרותב םיקוספה ואבוה היגוסה ינפל
לא טרפה ןמ" לש ךרדב איה אתיירבה לש התבושת .?"יאק אכיהא אנת" ריהבהל ידכ
ידי לע אצמיהל הכירצ תוברה תואמגודה ןמ הנקסמהו ,תואמגודב הברמ איה ."ללכה
תא ואצמיש ךכל םידימלתה תא איבהל תוסנל היגוסה תא דמלמה הרומה לע .דמולה
הרזחה תלאש .לדבהה תא םהל ריהבהל וילע ,ךכב וחילצי אל םא .םמצע תוחוכב הנחבהה
.אתיירבה ןמ אצויה תא בטיה וניבה םידימלתה םא קודבל האב 7.1

הראבל שי ךכ םושמו ,רוציקב תחסונמ איה .םיישק המכ תררועמ ?"ימ לשמ" :הלאשה
קלח ריאשהל רשפא - תאז םע .םידימלתה לכל הרורב הלאשה רשאכ קר ךישמהלו פ"עב
רעבל דציכ אוה ףסונ ישוק .(הנושארה היארל רקיעב) היגוסה ךשמהל פ"עבש םירואיבהמ
לע .ויבא דוביכ םשל ףסכ איצוהל בייח ןבה םא איה היעבה וליאכ ,החיכשה תועטה תא
הלאשהש אלא ,איהש הווצמ לכ םויק םשל ופסכמ איצוהל בייח םדאש ,ריהבהל הרומה
וא םדאה לש ונוממ לע םג תלטומ - םאו בא דוביכ תווצנ - המצע הווצמה םא איה ןאכ
'מגה ץוריתב הרומה אצמי הז ןיינע רואיבל המגוד .ופוג לע אלא תלטומ הניא איהש
וליפאו ויקסע לכ תא בוזעל ןבה בייח ,ינוממ וניא בויחה םא םג ."הכאלמ לוטיבל"
וזה הדוקנה לש הנבהה תדימ יהמ קודבל ידכ .ופוגב הווצמה תא םייקל ידכ ןוממ דיספהל
דימלתהמ תשרוד 7.3 הלאש .7.4-ו 7.3 הרזחה תולאשב הרומה שמתשי הקימעהל ידכו
תיישוקל ץורית םשל הז רבסהב שמתשהל שרדנ אוה 7.4 הלאשב וליאו ,רבסהה לע רוזחל
הווצמה םויק םשל ןוממ דיספהל םיבייח תועדה לכלש דימלתה ןיבה םנמוא םא .ן"רה
.אוביר םישיש וליפא דיספהל םיבייח באה-דוביכ םשלש םג ןיבי ,ףוגב

רשפאו ,היגוסה םע רשי רשק ול ןיאש ,ןיינעב תקסוע ,היארכ תאבומה היינשה אתיירבה
ללכה תא םידימלתל ריכזהלו רוזחל לטומ הרומה לע .ותנבהב ושקתי םידימלתהש
לע ףסונ .שמוח ףיסוהל וילע ,םייודפה תוריפה לעב אוה הדופה רשאכ :ינש רשעמ תוכלהב
.אתיירבב ינשה ןידהמ איה ארמגה לש היארה יכ שיגדהל שי ךכ

שי םא ;ינע רשעמ הזל הז ןיליכאמו" :היגוסב י"שר לש ותרעה לע בטיה דומעל יוצר
אל םאו ופוגכ וילע ביבחש יפ לע ףא ,םלוכ ןכו ,ויבאל וליכאמ ,םיינעל קלחל ינע רשעמ ןבל
."ולשמ תונוזמ ול ןתונ היה הז רשעמ ודיב היה
.רבסה ןועט "םיינע לשב ובוח ערופ" גשומה םג

קר הישוקה תבסומ עודמ :יניינע ישוק שי (10 בלש) 'וכו "ונייה יכה יא" ארמגה תיישוקב
ןבה ןיאש ןוויכ :לואשל רשפא בא לשמ רמאד ןאמל םג ירה ?"הפדעהל" ארמגה ץורית לע
לע ?ינע רשעמ ויבא תא ליכאמש ימל הראמ אובת עודמ ,ושוכרמ ןוזמ ויבאל קפסל בייח
,ינע רשעמ ויבא תא ליכאהל אתלימ אליזש עדי השקמה םג :ךכ תונעל רשפא וז הישוק
ליכאמ ןבהשכ רבדה בשחנ לוזליזלש רבס אוה םלוא ,בא לשמ ד"מ לע השקיה אל ךכיפלו
ופסכמ ויבא תא ליכאמ ןבהשכ רבודמ ,ןב לשמ ד"מל ךא ,ינע רשעמ קר ויבא תא
הנוע ךכ לע .לודג הכ לוזליז ןיא ךכבו ,רשעממ ןתונ אוה הפדעהה תא קרו ,ולש
.לוזליז שי ךכב םגש ארמגה

םה אלא ,ןידה דצמ באל ינע רשעמ ןתמ םירסוא םניא הדוהי יבר ירבדש ,שיגדהל שי
.יוצר וניא רבדהש הארוה תניחבב

.תורעהה ףוסב 'ע םלוא ,םידחוימ םיישק הב ןיאו ,יסחי ןפואב הלק הנורחאה היארה

ןיא ןפוא םושבש ,טילבהל םגו ,תונושה תועדה תא םכסל םג תדעוימ 7.2 הרזחה תלאש
שיו הכלהה-קספ תא דימלתל האיבמ 7.10 הרזחה תלאש !רישע באל ינע רשעמ ליכאהל
.היגוסב תודוקנ המכ לע הרצק הרזח םג הב

םושמו תורישי הילא רושק וניאש םושמ ,םיישק םורגל לולע היגוסה לש ישילשה קלחה
ןתת אל רוויע ינפל" רוסיאה תא רידגהל הרומה לע .דימלתל םישדח םיגשומ ליכמ אוהש
,7.6 הרזחה תולאשב שמתשהל רשפא הנבהה תקידבל ."תיחשת לב" רוסיאה תאו "לושכמ
.7.7

םעפ לכ - םימעפ המכ "?הנימ אקפנ יאמ" יוטיבה לע הרזחה אוה היגוסב דחוימ ישוק
תועמשמה יהמו ,חנומה לש ילולימה ושוריפ המ ריבסהל יאדכ .תרחא תועמשמב
.טסקטב עיפומ אוהש םעפ לכב ול תדחוימה

יפל ארמגב תורדוסמ ןניא תויארה :ףסונ ישוק) 7.8 רפסמ הלאשב השעיי תויארה םוכיס
.(תועדה רדס

ןיב לדבה ונשיש ,ומצע תוחוכב תולגל וילע .דימלתה ינפב רגתא הדימעמ 7.9 הלאש
יכ ,חכוה אל םלועמש הבשחמ ןיבל ,ער השעמ ידיל איבהל התלוכי החכוהש הער הבשחמ
תעד םג תראובמ הז לדבהבש ,ףיסוהל לוכי הרומה .השעמ ידיל איבהל הדיב שי םנמוא
שי וזכ הבשחמ ןכש ,השעמל הער הבשחמ תפרטצמ םיבכוכ ידבוע לצאש :(ט"ל) תופסותה
השועש הבשחמ" :ןמקל ארמגה ןושלב םג עייתסהל רשפא .השעמ ידיל איבהל החוכב
."השעמל הפרצמ אוה ךורב שודקה ,תוריפ

םיאיבמ ונא - ןאכלו ןאכל תורבסב תוגלפההו ךשוממה מ"ומה רחאל 7.11 - 7.10 תולאש
.העד הרוי ע"וש י"פע הכלהה קספ תא 7.10 הלאשב

הדובע) "היל ורוא" ה"ד ,א"ע ב"ל ףד תפסות םג דומלל םיעיצמ ונא םימדקתמל
.(7.11

עמשמ ימלשוריבש וז השרדמ ןכש ,(א"שרהמ ןייע) השק תופסותבש הנורחאה היארה
םג האר) .ויבא תא סנרפל ידכ םיחתפה לע רוזחל אוה בייח ,ףסכ ןבל ןיא םאש הרואכל
דבכל בייח ןבהש איה הנווכהש ,ץרתמ האפ תכסמ שירב ש"רה .(א"ע א"ל ףדב דבכ ה'דות
תסנרפל םיחתפה לע רוזחל ךרטציו ותכאלממ ךכ י"ע לטבתי םא םג ופוגב וירוה תא
ןיינעב ושקתי םידימלתה םא ,(7 בלשב "הכאלמ לוטיבל" ילבבה ץורית ןיעכו) ומצע
.ץוריתה תא םמצעב אוצמל םררועל היגוסב 7-6 םיבלשל הזימר י"ע הרומה לכוי ,ל"נה

הנימ אקפנ יאמ ,בא לשמ ד"מל תלאוש ארמגה :(12 בלש) ארמגב הנורחאה היארל הרעה
יכ ,החנהה לע תססובמ וז הלאש .םיל (ומצע באה לש) וקנרא תא קורזי באה םא ןבל
וז החנה .ןבה לש וקנרא תא אלו םיל ולש וקנרא תא קרוז באה ובש הרקמב רבודמ
לש וקנרא תא באה קורזי םא ,בא לשמ רמאד ןאמל יכ ,תפסונ החנה לע היונב המצע
הזב שי ירהש ,הז השעמ באהמ עונמל ול רתומו ודבכל ביוחמ ןבה ןיא ,םיל ןבה
ןאכמו באה לש וקנראב תקסוע אתיירבהש ,עבונ וז הנורחא החנהמ קר .יפסכ דספה
.ל"נכ ארמגה תיישוק

יפל .ומילכהל ןבל רוסא ןבה לש וקנרא תא קרז םאש ,קסופ ('ז ,'ו םירממ) ם"במרה (1
ד"מכ קספ ןכש ,ומצע תא רתוס ם"במרהש הרואכל אצוי ,ארמגה ירבדב ל"נה רואיבה
ןייע .ודבכל ןבה בייח ,ןבה לש וקנרא תא קרוז באה רשאכ םגש ,קספ םוקמ לכמו בא לשמ
ןמיסל ויתורעהב א"רגה .מ"ר 'יס ד"ויב ה"בבו י"בבו םש מ"כב ךכ לע םינוש םיצורית
לש וקנראב רבודמ וז הסריג יפל .("ושרויל יוארב" - ונתסרגכ אלו) "ינאש ומילכהל" מ"ר
.ןוממ דיספמ אוהשכ םג ,ושייבל יאשר וניא ךא ,ולשמ ודבכל ביוחמ ןבה ןיאש ףאו ,ןבה

תקירז באהמ עונמל ןבל רתומ םא ףאש ,בתוכ (מ"ר 'יס ד"וי ע"שוטב אבומ) ה"מרה
קנראהשכ ,השעמ רחאל םלוא ,ותקירז ינפל אלא הז ןיא ,(בא לשמ ד"מל) קנראה
ןיאו ,ופסכ תא דיספה רבכ תעכ ירהש ,הז ללגב ויבא תא שייבל ןבל רוסא ,םיל קרזנ
.יפסכ דספה םוש התעמ בא דוביכב

הרומה) חולה לע וזה המיכסה לש התיינבב םידימלתה תא ףתשי הרומהש יוצר
.(ותכרדהב םידימלתה ידי-לע השעיי ראשה .ןימי רוטבש תורתוכה תא קר הליחתב םושרי
.דומילה םות םע - רתוי ריבס הארנש המ - וא ,דומיל ידכ ךות השעיי הז רבדש רשפא


היגוסה הנבמלודגה חאה דוביכ ,גרוח בא דוביכ .8 קרפ

תימצע הדובעל תומיאתמ ןהש הארנו ,תיסחי תולק ןה (תובותכבו ןישודיקב) תויגוסה יתש
.ןכמ רחאל תובושתה ןיב תוושהל יוצר .התיכב תוצובקב

.("אתכמסא" ,"םירפוס ירבד") םיגשומ תיינקהלו הייגוסב הקמעהל תונווכמ תולאשה
דומיל תעשב םהילא תונפל דימלתה תא ליגרהל ידכ ,וטטוצ ן"במרהו ם"במרה תונושל
.םינושארה ירבדב קיידל דימלתה דמליש ידכו ,היגוס

דוביכש ,אוה הב בושחה ןורקיעה .היינשה היגוסל המדקה ןיעכ תשמשמ הנושארה היגוסה
וניא ,באה לש וייחב רכזנה דוביכה - ךכיפל .ותומ רחאל וליפאו ,באה ינפב אלש םג גהונ
לע דומעל ךירצ דימלתה ."ותומבד אימוד" - וינפב אלש דוביכ אלא 'וכו "הקשמו ליכאמ"
ןמאתהלו ןיינעה תנבה תא קודבל הדעונ 8.3 הלאש .8.2-ו 8.1 תולאשה ךותמ וז הדוקנ
.(םש ז"טבו ,מ"ר ד"וי ,ה"מרה םשב י"ר םשב בתכש המ י"בב םג 'יעו) י"שרב ןויעב
םוקמה ןאכ .יבר לש ותריטפ לע תרפסמה ,הדגאה ןמ אתיירבב תחתופ היינשה היגוסה
בכעתהל יוצר הז ןיא .הנשמה רודיס לעו שודקה ונבר לש ותוישיא לע םיטרפ טעמ ריכזהל
ךשמהב םש ןייע) יבר לש ותיב רודיס ןיינע לע אל טרפבו ,האווצה יטרפ לע ידמ רתוי
.יתייעב תצק תויהל לולע הז ןיינע .(היגוסה

םישענ יבר לש וישעמ לכ יכ ,איה הטושפ החנה .תיתכלה הניחבמ האווצב הנד ארמגה
רשאב קר אלא ,תוטושפ תוכלהל רשאב וינב תא ריהזהל ךרוצ ןיא יכו ,הכלהה יפ-לע
הלאשב ."תא" הלימהמ איה בא תשא תוברל השרדה .ןידה-תרושמ םינפל םהש םירבדל
םע" םישרוד ,ןכ םאו ,"םע" לש תועמשמ הנשי "תא" הלימל :השרדה תצק תראבתמ 8.10
שריפ ןכו) "ורשבל לפטה תא - ורשב תא" :א"מ ק"ב הוושהו ,"ךיבא םעש וז - ךיבא
.(ורתי 'פב המימת הרותב

ןושל ווהש ינפמ איה השרדהש ,ראבל שיו ,רתוי תיתייעב איה הריתיה ווה ןמ השרדה
.(ז"ת-ו"ת 'מע א"י ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב ןייע) תפסות

תקידבל הדעונ 8.4 הלאש .באה ייחב קר גהונ בא תשא דוביכש איה היגוסה תנקסמ
ןיבל ,ותומ רחאל םג גהונה ,ומצע באה דוביכ ןיב ןיחבהל דימלתה לע .היגוסה לש הנבהה
תימצעה הבשחמה תא הליעפמ האבה הלאשה .באה ייחב אלא גהונ וניאש ,ותשא דוביכ
.ותשא דוביכ ןיבל ומצע באה דוביכ ןיב קוליחה לש ומעט המ אוצמל וילע .דימלתה לש
ראבמ ם"בשרה .וז הלאשל תובושת יתש םינושארה ירבדב ןנשי ,רבד לש ותימאל
לש ותשא תא דבכל בויחהש - "המלש המכח"ב ל"שרהמ לש ושוריפ יפל - 'ב א"לק ב"בב
ןושלה ךותמ קר דמלנ אלא ,קוספב שרופמב בותכ וניאו ליאוה ,ךכ-לכ רומח וניא באה
.דימלתל ואיבהל אלש ונפדעהו ,תצק השק הז רואיב .באה ייחב קר גהונ אוה ךכיפלו
באה לש ותשא תא דבכל בויחה :ן"במרה םשב 8.6 הלאשב טטוצמה אוה ינשה רואיבה
ןמז לכ אלא ,גהונ בויחה ןיא ךכיפלו ,ומצע באה תא דבכל םינפואה דחא אלא וניא
עודמ ,הלאשב רכזנכ ,ן"במרה ראבמ תאזב .ותומ רחאל אלו ,באה דוביכ םושמ וב שיש
םוקמ שי הפ-לעבש החישב .המצע ינפב הווצמכ באה לש ותשא דוביכ תא תונמל ןיא
.תווצמה רפס והמו תווצמה ןיינמ והמ ריכזהל

דובכ ללגב הזש" :בתכש ,םירממ תוכלהב ם"במרה לש ורואיבל ההז ן"במרה לש ורואיב
תוכלה ם"במרה ללוכ ,עודיכ .'ב קלח ,8.7 הלאשב עיגהל דימלתה שרדנ וז הנקסמל ."ויבא
,הרומו ררוס ןב ינידבו הרממ ןקז ינידב תוקסועה ,םירממ תוכלהב םאו בא דוביכ
,"הרות הנשמ"ב תוכלהה רדס לע טעמ ועדי םידימלתהש יאדכ .ןבה ינידל ןיינע תוכימסב
.'א קלח ,8.7 הלאש הדעונ ךכלו

תולאשה לע ססובמה ,שדח ןיינע ןודנ 8.8 הלאשבו 8.7 הלאש לש םינורחאה םיקלחה ינשב
,ןייצל שי) םאהו באה דוביכ ללכמ אוה לודגה חאה דוביכ םגש ,רובס ן"במרה .תומדוקה
םירבד קר איבהל ונרחב םלוא ,תורחא תויורשפא םג ן"במרה הלעמ םירבדה ךשמהב יכ
ומכ .הרותה ןמ אוה חאה דוביכ םג ותעדל יכ ,רורב ךכיפל .(םירבדה תא טשפל ידכ ,הלא
יכ ,רמול םוקמ היהש יפ-לע-ףא) ותתימ רחאל אלו באה ייחב אלא גהונ הז דוביכ ןיא - ןכ
,ן"במרה ירבדב םש שרופמ ,הזב הז דובכ וינב וגהני ותריטפ רחאל םגש אוה באה דובכמ
ארבסה תא הלגיש ,דימלתה תא ליעפהל ידכ ,הלאשב וטטוצ אל םירבדהו ,ןכ רבדה ןיאש
תא שרפנ םא ,ןנברדמ אלא חא דוביכ ןיא יכ רובס ם"במרה - תאז תמועל .(ומצע תוחוכב
שרפל םג רשפא ךא .םוקמב הנשמ ףסכב רחא שוריפ האר) וטושפכ "םירפוס ירבד" גשומה
הווצמ ךוניח תחנמב םג ןייעו .רתוי טושפ אוהש ,הז שוריפב ונרחבו ,שממ ןנברדל הנווכהש
ירהש ,םאהו באה תתימ רחאל םג גהונ חאה דוביכש ,עמתשמ ם"במרה ןושל קוידמ .(ג"ל
אבבב וליאו ,ותתימ ןיבל באה ייח ןיב שרופמב קליח הכלהה לש תונושארה תובבה יתשב
,םירוהה דוביכ ללכמ חאה דוביכ ןיא ם"במרה תעדלש ,אצמנ .ךכ שריפ אלו םתס וז
אקווד ןיינועמ באהש ,ן"במרה תרבס רבוס ם"במרה ןיאו ,אתיירואד היה ,ךכ היה וליאש
םושמ אקווד - ךכיפל .הווש הדימב םדאה לע םיביבח םינבה לכ ;רתוי לודגה ןבה דובכב
םע רשק הז בויחל ןיא ירהש ,באה תתימ רחאל םג גהונ אוה ,ןנברדמ אלא בויחה ןיאש
.באה דוביכ

:האבה אלבטה תא אלמל דימלתה שרדנ 8.5 הלאש לש 'ג קלחב

לודגה חאה דוביכ


באה תתימ רחאל ?ןנברד וא אתיירואד
םיבייח ןנברד ם"במר
םירוטפ אתיירואד ן"במר

ךכו ,תמיוסמ הניחבמ רתוי לק אוה אתיירואד אוה בויחה םא אקוודש ,רתוי שגדוי ךכ
באה ןיא םאש רורב ,באה דוביכל םינפואה דחא אלא וניא בא תשא דוביכ םא .ךפיהל
ח"נמב כ"כו) 8.16 הלאשב דימלתה דומעי ךכ לעו ,גהונ הז בויח ןיא ,הז דובכב הצור
.(ל"נה

.בושח דוסי שיגדהל םג תדעוימה ,הטושפ הרזח תלאש איה 8.9 הלאש

הידפולקיצנאב הזב רזעיהל רשפאו) אתכמסא גשומה תא ריהבהל שי 8.10 הלאשב
ם"במרה ;תומדוק תולאשב ודמלנש םירבד לע הרזח איה 8.11 הלאש .('ב ךרכ ,תידומלת
הניא יכ רבוס אוה ,שולק זמרכ ול תיארנ וז השרד) בא דוביכ ללכמ חא דוביכ ןיא יכ ,רבוס
םג ןכתיי) .באה דוביכ ללכמ אוהש ,בא תשא דוביכב ןכ ןיאש המ ,(אתכמסא אלא
אבילא הניא ונינפלש אתיירבה יכ רבוס אוהו ,ןיוו ןנישרד אל ד"מכ קסופ ם"במרהש
.(אתכלהד
אנתה שרוד ,באה תא םידבכמ ךכבש םושמש אלא וניא בא תשא דוביכ םא יכ ,וילאמ ןבומ
ךכ לע ."ךיבאל הלפטה - ךיבא םע" איהש ,תגרוח םא דוביכ אקווד "ךיבא תא"מ
.8.11 הלאשל ותבושתב דימלתה דומעי

דימלתה שרדנ 8.12 הלאשב םג .8.9 הלאשב דימלתה ןתי יבר לש וישעמל יתכלה שוריפ
יפ-לע דוביכ בויח וב ןיאש םוקמב םגש ,תישעמ תוגהנתהל ללכ יבר לש ותאווצמ קיסהל
.וינב תא יבר הוויצש יפכ - ןידה תרושמ םינפל גוהנלו ףיסוהל ךירצ ,ןידה

ונידימלת תא ליעפהל איה וז היגוס תארוהב תורטמה תחאש ןוויכמ יכ ,רוכזל יאדכ
דואמ יאדכ .טועימ תעדמ התיכב החיש תעשב םלעתהל ןיא ,תימצע הבשחמל םררועלו
.הב ןודל

:היגוסל היפארגוילביב
.םהישרפמו מ"ר 'יס ד"וי ע"וש רוט
.ג"ל הווצמ ךוניח תחנמ
.ו"פ תוא ,ב"י ,'כ תומש המימת הרות
.'ו קרפ ,םירממ תוכלה ם"במר
.םש םילכה יאשונבו ,'ב שרש צ"מהסב ן"במר
.םש תובותכל תצבוקמ הטיש

םוכיס תדובע

םות םעו דומילה םות םע - ךכל םילגוסמה םידימלתה לע ליטהל הרומל םיעיצמ ונא
םירוה דוביכ) ל"נה םיאשונה ינשב דמלנה לכ לש םוכיס-תדובע רבחל - תודובעב ןוידה
הדובעה ;םינטק םיתווצ ידי-לע תושעיהל הלוכי הדובעה .(לודגה חאה דוביכ ,םיגרוח
.ס"היב ןואטיבב םוסרפבו הכרעהב הכזת תנייטצמה

?םירוהל תייצל ןיא םירקמ ולאב .9 קרפ

הבסנ וילעש ארקיו רפסב קוספה ואבוה היגוסל המדקהכ .הרצקו הלק איה וזה היגוסה
תרימש ןיינע לש תוכימסהמ ,הארנכ ,איה השרדה .םש כ"ותהו י"שר ירבדו ,השרדה
םכלוכ" קומינב תמייסמ אתיירבה םלוא - י"שר שוריפכ - םאו בא דוביכ ןיינעל תבש
השרד ןיא הארנכ ."'ה ינא"מ איה השרדהש ,('ב ,'ה תומביב) י"שר שריפו ,"ידובכב םיבייח
המוד השרדל הוושה) םיניינעה תוכימסמ איהש ,תירקיעה השרדל עויס אלא וז
.(שדקמל עגונב ,'א ,'ו תומביב

,םאה דוביכ לע ףידעה באה דוביכ לע םירבדה תא ריכזמ "ידובכב םיבייח םכלוכ" קומינה
ומצע באה םגש םושמ ,באה דוביכ לע 'ה דוביכ ףדעומ ןאכ םג .'א ,א"ל ןישודקב םירכזנה
.9.2 הלאשב דימלתה דומעי ךכ לע .'ה דוביכב ביוחמ

:םיסחיב הלבקהה תא שיחמיש םישרתב רזעיהל יאדכ
ךרוצ ןיא ןישודיקב העיפומה היגוסב עודמ - תומביב תופסותה תלאש תאבומ 9.3 הלאשב
תופסותה ילעב ?דחוימ דומיל ךכל שורד ןאכ וליאו ,קוספמ תאזכ הפדעה דומלל
ותוא הריכזמ הניאש יפ-לע-ףא) ונתייגוסבש דומילה לע תכמוס ןישודיקב היגוסהש ,םינוע
ןאכ ביצהל רשפא םימדקתמ םידימלתל .ונתייגוסבש קוספה ןמ קר תדמלנ וז הרבסו ,(ללכ
ירמא" רפסב אצמנ הזכ ץורית .תופסותה ילעב תיישוקל ףסונ ץורית אוצמל - רגתא
,תווצמ יתש וינפל שי םשד ,ןישודיקד ךהל ימד אלד" :ונושל וזו ,'ב תוא ,ד"י ןמיס ,"השמ
,הווצמה םייקל וא ,בא דוביכ םייקל וא ,הצריש הווצמ וזיא תושעל ודיב הרירבה 'יהו
,הווצמה תושעל םיבייח ךיבאו התאד ןנירמא ריפש הז לעו ,השע תווצמ םה םהינש אהד
הרותה לכב אוה ןידהד ,השעת אל לע רובעל ,יל לשב ,יל טוחש באה ול רמואשכ לבא
ךייש אל הזב ,השעת אלה לע רובעלו הווצמה םייקל ךירצ ןכ לעו ,השעת אל החוד השעד
לע רובעלו השעה םייקל .הרותה תווצמ איה ןכ ירהד ,הווצמב םיבייח ךיבאו התאש
ןוויכ ,'ה דובכב העיגפ לכ ךכב היהת אלש ,בושחל היה רשפא - רמולכ .ל"כע ".ואלה
!'ה דוביכ םג 'יהי באה דוביכ :הריבע לכ ןאכ ןיאו ת"ל החוד השעש

תייחד לש םיצוחנה םיגשומה תא תונקהל ןויסינ השענ 9.5 - 9.4 תולאש תרגסמב
.השעת-אל
החוד השע" לש תויסאלקה תואמגודה תא ריכזהל שי .התיכב חתפל שי הזה אשונה תא
.תערצב הלימו תיציצב םייאלכ - "השעת אל

,בכ םירבד) תיציצו םידגב-יאלכ לע הרותב םיקוספה תא אורקל רשפא אצומ-תדוקנכ
.9.7 דע 9.4 תולאשלו יללכה ןוידל רובעלו תונקסמ קיסהל ,בי קוספל םש י"שרו (בי-אי

רורב - םעטה והז םא ."ידובכב םיבייח םכלוכ" םעטה תא בוש שיגדהל האב 9.6 הלאש
ןמיסב "ףסוי תיב"ה שרפמ ךכו) אתיירואד תווצמ ןיבל ןנברד תווצמ ןיב קלחל םוקמ ןיאש
.(.ףסונ שוריפ םירממ תוכלהב מ"בבו םש ןייע ךא ,ם"במרה ירבד תא מ"ר
ואל אלא תמל ןהכ תאמוטב ןיא ם"במרה יפלש אוה ןוכנ .תיתייעב תצק איה 9.7 הלאש
םלוא ,הדבא תבשה ןיינעל אלא ונתייגוסב ארמגה תיישוק תא שרפל ןיא אליממו ,דבלב
,ןהכ תאמוט ןיינעל אישוקה תא ושריפ (א"עב ליחתמה רובידב ,'ב ,'ל מ"ב) תופסותה ילעב
."ויהי םישודק"ד השע םג הב שיש

ה"ד ,'א ,'ה תומביב תופסות ילעב םגש ןוויכ ,ם"במרה שוריפבו י"שר שוריפב ונרחב
לע ,'א ,'כ תומביל ש"שרה תוהגהב דוע ןייעו) הדבאמ קר איה אישוקהש ושריפ ,יתכאו
.(השודק רוסיא הקסיפה

םייטרפ םירקמל דמלש ללכה ןמ תונקסמ קיסהל דימלתה שרדנ 9.10-9.9 תולאשב
תכייש הניא 9.8 הלאש .הייברו היירפ תווצממ לוטיב ,לארשי תאנשכ תוריבע :םיישעמו
,םאו בא דוביכ תווצמב תומייקה תולבגהל יללכ ןפואב תכייש איה ךא ,וניניינעל ךכ לכ
םושמ ,תובושח ןה תולאשה רחאלש תוכלהה .הרזחה תולאשל ןוויג תצק הפיסומ איהו
הרוצב ןאיבהל ונפדעה ןכלו ,ןרוריבב תוקסועה תומלש תויגוס ןיא ךא ,תוילאוטקא ןהש
.וזכ

,ו"פ םירממ תוכלהב "תוינומיימ תוהגה" תיישוק יהוז ,םימדקתמל תדעוימ 9.11 הלאש
שורדב .דבלב רובידב עשר השענ באה ןיאש ,וצרית םהינש .ז"בדרה שוריפב ש"עו ,'ח תוא
וזו ,וילא ונווכי ילוא םידימלתהש ,דדוחמ ץורית אצמנ ,'ל מ"ב ,רגיא אביקע-יברל שודיחו
ויבאל העוצרה הרתוה ,השעת אל החוד דובכד השעד ןידה היה םאד" :א"ערגה ןושל
והווצמ וניאד ,ךכב עשר ירקימ אלו ,ודבכל תולזוג ול איבהל המודכו אמטיל ול תווצל
,בא דוביכ תווצמ םויק ןעמל אמטיל הזל הריתה הרותה יכ , הריבע רובעל ללכ
"השמ ירמא"ה ץוריתל דואמ המוד הז ץורית ,ל"כע ."רתומה רבד והווצמ אליממו
.'סות תיישוק לע ל"נה

וידלי תא סנרפל באה תבוח .10 קרפ

,(ךליאו 362 'מע) יקסבשרש ר"ד לש "החפשמ יניד" רפסב רמוח הרומה אצמי הז ןיינעב
םיכרע - תידומלת הידפולקיצנאבו ,ל"שת פ"עבשות 'בוחב לרפ ןועדג ברה לש ורמאמב
."םא"ו "בא"

.תומלשב האבוה אל תובותכמ היגוסה

הרומהש יוצר ('א ,א"ל ה"ר) "ןירדהנסה התלגש תויולגה רשע"ו "וניקתה אשואב" ןיינעב
.םירואיב איבי

סנרפל ןבה תייפכל רשאב 7 קרפב ליעל םידימלתה ודמל רבכ - הקדצל הייפכה ןיינעב
רוקמה - "'וכו ימא רב ןתנ ברל הייפכ אברד אה יכ" דומלתה ירבדב ןאכ .ויבא תא
ב"ב ןייע ,הדיצב הרכש-ןתמש הווצמ איהש תורמל) הקדצה לע ןיפוכש וז הכלהל ירקיעה
ןשוחה תוצקבו א"בטירה םשב 'ב ,ט"מ תובותכ תצבוקמ הטיש ,הייפכא ה"דות 'ב ,'ח ףד
.(צ"ר 'יס

תויעבל םירע וניתוברש ,דומלל ונידימלת ולכוי תישארה תונברה לש תונקתה ןמ
ונימיב םג .רודו רוד לכב ץוחנש המל םאתהב רוביצה תבוטל תונקת לע םידקושו ,העשה
.ונתוא תובייחמה תונקת םינקתמו ,רודה ילודג םיליעפ

,תורגיאב קיתע חסונ) "אגסי ןכמולש" :ןוגכ ,בתכה ןמ םייוטיב המכ ריבסי הרומהש יוצר
.דועו "ורודב לאומשכ ורודב חתפי" ,"ארד רשכיא אל" ,('ב ,א"י ןירדהנס האר
רישע אוה םא םג חטובמל םיעיגמה ,חוטיב-ימדמ המגוד תתל םילוכי 10.6 הלאשב
.חרוקכ

תונקת תובקעב םילבקתמה םייונישה ינש לע דימלתה דומעי 10.9 הלאשבו 10.8 הלאשב
:תישארה תונברה תוטלחהל ואיבהש םילוקישה לעו ,תונברה
ותסנרפ ןיאש דליל תברואה תירסומה הנכסה ללגב ,15 ליגל 13 וא 12-מ ליגה תאלעה .א
.תחטבומ
ץחל לש העפשהה רסוח ינפמ ,הקדצ םעטמ בויח םוקמב טלחומ ינוממ בויח תעיבק .ב
.ונימיב ירסומ

י"פע .דימלתה לש ותבישח תא תורגל איה הנווכה .וננמזב יוצמ הרקמ אבומ 10.11 הלאשב
באה תא בייחל ןיא - 15 ליגל לעמ .םינושה םיליגה ןיב ,ןבומכ ,ןיחבהל ,שי הכלהה
תאז םע .רוביצה לע וידליל הגאדה תא ליטהל לוכי אוה ןיא הז ליגל תחתמ ךא .ןויבאה
.('וכו תובצקה ,סמב תולקה) תוירשפאה םיכרדה לכב ול רוזענ ונאש רורב

?וירוהב לפטל אפורל רתומ םאה .11 קרפ

- ושוריפ ,ןאכ "הכמ"ש ריהבהל ידכ ,תומשל י"שרב ןייעל רשפא 11.1 הנכהה תלאשב
םושמ :םימעט ינשמ םד תזקה םיריתמ אנינח רב ימיד ברו אנתמ בר .הרובח תיישע
רמו בר ושרה אל ,תאז תמועל ."'וכו םדא הכמ" שקיהה םושמו ,"ךומכ ךערל תבהאו"
.םהב ולבחי אמש ששחמ ,יתלגומ עצפ חותפלו ץוק םהמ לוטיל םהינבל אניברד הירב
םידומ אניברד הירב רמ םגו בר םג :תינורקע תקולחמ וז ןיא ךא ,ןאכ תקולחמ - הרואכל
תפסונ הלבח היהת אמש םיששוח םהש אלא ,האופר םשל האכה תרתומש ,תינורקע
.גגושב

האופר ןיב לידבהל שיש אלא ,ללכ תקולחמ ןאכ ןיאש ,שרפל תורשפא םג הנשי
היווכ תחיתפו ץוק תליטנכ - שממ תואופר ןניאש תולועפ ןיבל (תרתומ וז) ,םד תזקהב
הנכסה ןיינע ףוסב ,שוחימה רעש ,םדאה תרותב שרפל ן"במרה הצר ךכ .(תורוסא הלא)
,רמוא אוה כ"חא םלוא ,א"מר 'יס ד"וי י"בב אבוה הז ןיינע .(ג"מ 'מע לעוועש תאצוה)
.ןכ הניא ף"ירה תעדש

בור ונעי ךכו - איה תקולחמהש - ןושארה ןפואב שרפל רתוי טושפ היהי םידימלתל
.11.8 הלאשל םידימלתה

ןכש לכ ,תוקלמ בייחש ימב רמאנ "ףיסוי ןפ" ואלהש פ"עא יכ ,ראבל שי 11.5 הלאשב
.תוקלמ בייח וניאש םדא הכמ םא ,וילע רבועש

.םינפוא ינשב ן"במרה ידי-לע שרפתנ ,הרפכ ךירצ גגושש ךכל םעטה - 11.7 הלאשל
.תולשרתהב הרוקמ - הגגש לכו ,הגגשל עיגמ היה אל ,הווצמל רתוי דרח היה ול .א
.ותיישע לע רפכל שיו ,הער הנווכב השענ אלשכ םג ,ער השעמ אוה הריבעה השעמ םצע .ב

ן"במרה תלאש .ואל לע רובעיו לבחי אמש איה ארמגה תלאש - 'א קלח ,9.11 הלאשל
.התימ וב שיש ואל לע רובעיו גרהיי אמש איה

רתומ םהינש יפל .תומיאתמ ןה ן"במרהו ם"במרה תועדש ןבומ - 'ב קלח ,11.10 הלאשל
א"מרה לש הכלהה קספ םג והז ;תאז השעיש רחא והשימ םש ןיאשכ ויבאב לפטל ןבל
.ע"ושב

דוגינב תמייק וז הווצמ" איה השרדה תומוקמה ינשב :אוה לדבהה .11.12 הלאשל
תמייק תיציצ תווצמ ,םאו בא דוביכל תדגנתמ איהש םג תמייקתמ תבש תווצמ ."התרבחל
.םירקמה ינש תאוושה איה השרדה ןאכ .םייאלכ לע הריבע ךכב שישכ םג

:הרעה
תושעל והווצמ ויבא םא ,ויבאל רבד לכ תושעל ןבל רתומ ,ח"מ הווצמ ךוניחה תחנמ תעדל
אלא ,והאפרי אל זאש - שרופמב לחומ וניא באהש הרקמב קר איה ןאכ הייגוסה לכו ,ןכ
.תאז השעיש רחא והשימ ןיא םא
מ"י ברהל "םייחה רשג" רפסב אוצמל רשפא ונתייגוסב ןודנה ןיינעב ישעמ ןויד
ל"צז קנרפו גוצרה םינברהמ תובושת םש תואבומ .'א קרפ ,'ב קלח ,יקסני'צוקיט
.א"טילש ךאברעיוא ןמלז המלש ר"גה א"טחליו

ךירדמה ןכותל הרזח