"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

םיקסופה תובושת ךותמ :8 קרפ
םיאבומה םיעטקה .םיקסופה תובושת ךותמ םיעטק התיכב אורקל יוצר הז קרפ תארוהב
הבושתה תא תוארל ידכ .ןאכ תואצמנה תובושתה ךותמ רחבמ םה דימלתל תרבוחב
סיפדת איצוהל םיצילממ ונא .תוארל ךנוצרבש הבושתה לש םוקמה הארמ לע ץחל ,התומלשב
.הבושתה לש םיבחר םיקלחב התיכב קוסעלו ,תובושתה ןמ

תטיסרבינוא לש עדימ רוזחיא רוטילקתמ תוחוקל ,תובושתה םג ,םימכחה לש םהייח תודלות
.(ת"ושה טקיורפ") ןליא רב

הק ןמיס (םיבתכו םיקספ) ב קלח ןשדה תמורת

י ןמיס ד"וי-אנינת הרודהמ הדוהיב עדונ ת"וש

יק ןמיס א קלח ץבעי תליאש ת"וש

אע ןמיס ג קלח בקעי תובש ת"וש

תמורת ,ןילרסיא לארשי יבר
ה"ק ןמיס (םיבתכו םיקספ) ב קלח ןשדה

וייח תודלות
זנכשא ינבר ילודגמ היה ,י"ארהמ םיקסופה יפב ארקנה ,ןיילרסיא היחתפ ןב לארשי יבר
תונברה אסכ לע בשיו ,(1390) נ"ק א"ה תנשב גרובסנגרב דלונ אוה .15 -ה האמב
זכרמל התייהנ ,םש םיקה רשא ,הבישיה .(1460) כ"ר א"ה תנשב רטפנ םש ,טטשיונ-הניוב
תובר תולאשו ,רודה לודגכ רכוה וייחב דוע .זנכשא תוליהקל םינבר ואצי הנממו ,הרותה
רבחמה י"ע םג הכלהל ואבוה םהמ םיברו ,זנכשא גהנמל ןתיא סיסב וויה ויקספ .וילא ונפוה
- ויתודוא םלש רפס בתכ ,השמ ןב ףסוי 'ר קהבומה ודימלת .ךורע ןחלשב א"מרה י"ע םגו
תובושתו תולאשה רפס .רשוי טקל רפס אוה - דועו הארוהבו דומילב וכרד ,ויגהנמ ,ויתוגהנה
ודי לע ואצמוה רפסב תולאשה בורש ,לבוקמ .הכלהב בושח רוקמל היהנ ,ןשדה תמורת ,ולש
םיקספ ארקנ 'ב קלח .ן"שד ןיינמכ תולאש ד"נש ןנשי רפסה לש 'א קלחב .קספו דומיל םשל
.הלבקב די םג לארשי 'רל ול התיה .(כ"ופ) םיבתכו


:הלאשה אשונ
גורהל ילב ףוג יקלח לוצינ םתרטמש ,םייח ילעבל םישענה םינוש םילופיטב תקסוע הלאשה
ילעב תטיחשל תומוד הלא תולועפ םאה .הקיטתסאו יפוי ימעטמ םירביא ךותיח וא ,היחה תא
.תלבוס היחה יכ תורוסא ןהש וא ,תרתומ איהש ,םייח


הבושתהו הלאשה
ךותחל םג ?םייח ילעב רעצ ווה יא וא םישבכ תזיגל המוד יא ,םייח תוזוואל תוצונ טורמל םא
.ותופייל ידכ בלכמ בנזו םיינזואו ,רבדיש ידכ ףועה ןושל

אלד .וישימשתלו ויכרוצל השוע אוה םא םייח ילעב רעצ םושמ רוסא ןיאד םירבדה ןיארנ
./א"ע ב"פ ףד/ ןישודיקד ארתב קרפ אתיאדכ ,םדאה תא שמשל קר תוירבה לכ וארבנ

אשמ רתומ ךאיה ןכ םאו ,םייח ילעב רעצ הקירפ בישח /'א דומע ול ףד/ מ"בד 'ב קרפבד עדתו
אה ,ימנ יכה ןיא ת"כו ?םייח ילעב רעצ אכיא אה ,םוקמל םוקממ וכילוהל ותמהב לע דבכ
קורפל בייח וב דומעל לוכי ןיאש ואשמ תחת וליפאד ורבס ילילגה י"רד ןנברד םתה ןנירמא
הצורה ,יסוי 'ר רמאד (ב וק תבש) "םיצרש הנומש" קרפב ימנ ןנירמאו ?ןניקסע יעישרב יכו
ןנירמאו .םייח ילעב רעצ םושמ רוסאד היל קופית אתשהו ,ותלברכל לוטי ולוגנרת סרתסיש
ןושלה עמשמ ?אבלכ יסורסל והמ אמוז ןבל היל ורמא [:די הגיגח] "ןישרוד ןיא" קרפב ימנ
.רתומ םייח ילעב רעצ םושמד רמול לכות אתשהו ,ועבק הליחתכלד

אכיא - והל אנירקע" ,ריאי ןב סחנפ 'רד אהמ /:ז ףד/ ןילוחד ק"פ ןנירמאד אהמ ינבישת לאו
אקיזיה איההו ,וקיזי אלש ידכ אלא ,ותופיילו ושימשתל דבעק אל םתהד ."םייח ילעב רעצ
ק"פ יהליש אינתדכ ,ותיב ךות קיזמ לדגמ הוה אל שודקה וניבר אמתסמד ,כ"כ אחיכש אל
סחנפ יברד אלא ."ךתיבב םימד םישת אל ל"ת 'וכ בלכ םדא לדגי אלש ןינמ" /:וט ףד/ ק"בד
.דיפק הוה ותודיסח בור ךותמ ריאי ןב

,םיענמנו םירהזנ םלועהש אלא ,ג"הכב רוסיא אכילד תצק הארנ הוה תויאר ןילה ךותמו
אמליד םיאריש ,תוירבה דגנ תוירזכא תודמ [גוהנל] םלועה הצור וניאש יפל םעטה רשפאו
אוההב ,שודקה ונבר יבג /א"ע הפ מ"ב/ "םילעופה" קרפב ןחכשאדכ .הככ לע שנוע ולבקי
לגעה טוחשל אוה רומג רתיהד ג"עאו .תרצונ ךכל ליז רמא יברד ,היפנכב השירל אלתד אלגע
.הככ לע ןירוסי לבקו שנענ יכה וליפא ,ותליכאל

ןכ םא אלא םייח ילעב רעצ רוסיא אכילד דועו ,ק"פב י"ר יקספב ןכ אצמנש יל ודיגה כ"חא
.ליעלד ונייהו ,חוויר ול ןיאי ןמיס ד"וי-אנינת הרודהמ הדוהיב עדונ ת"וש
וייח תודלות
םש ,ןילופב (1713) ג"עת א"ה תנשב דלונ ,הדוהיב עדונה לעב אוה ,אדנל הדוהי ןב לאקזחי יבר
תוליהק לכלו גארפ תליהקל בר שמשל ארקנ (1743) ג"קת א"ה תנשב .תונברב ןהיכ ףאו דמל
תולאשב וילא ונפ הפוריא תוצק לכמו ,לודג הרות זכרמל התיה גארפב ותבישי .הימהוב
רפסב - ס"של וישודיחו ,(םיקלח ינש) הדוהיב עדונ ורפסב ומסרופ תוברה ויתובושת .הכלה
,וינב .ךורע ןחלשל הבברמ לוגד ושוריפל ףא העדונ הבר תובישח .(היח שפנל ןויצ) ח"לצ
ג"נקת א"ה תנשב רטפנ אוה .הפוריא יבחרב תובושח תונבר תורשמ ואשנ וידימלתו ויאצאצ
.(1793)

:הלאשה אשונ
דייצ תועסמל תאצלו ,ותביבס גהנמ תא תוקחל הצור ,םיבר תורעי ול שיש ,רישע ידוהי
ןמ האנה ולוכ לכו ,םהב םירויש םייחה ילעב תא ףוסאל ותרטמ ןיא ,הז דייצ .תורעיב
תועסמב שי םאו ,ןכ תושעל יואר םא איה הלאשה .ומצע דייצהו םייחה ילעב תגירה ,העילקה
.רוסיא הלא דייצ

הבושת
טכירפמוג ר"רהומ ינרותה ףולאה יבוהא דובכ ה"ה ,ברוח יקוחב קסועה ,ברוצ יאהל םולש
:ץ"י םייהנפא

יעתשמו אתליאש לואשל אב רשא ךא ,היל אנעדי אלו וריכמ ינניא םאו ,יתלבק ובתכמ
.לאוש לכל בישמ יננה אתמכחד אנשילב

תורעיב רשא ,תורעיו םירפכ ול שיו ,הבחר הלחנב םשה והכיז רשא ,דחא שיא :ותלאש שרושו
רוסא םא וא ,דיצ דוצל הפירש הנקב תוריל ומצעב ךליל ול רתומ םא ,רעי ותיח לכ שומרת
וגהנש םושמ יאו ,"תיחשת לב" םושמ יא ,םייח ילעב רעצ םושמ יא :הז רבד תושעל לארשיל
.תופסות יקספב ונייהו א"י ףד ז"ע תכסמב תופסותב ראובמכ םייח ילעב רעצ רוסיא וב
יכרד םושמ וב ןיא האופר םושמ וב שיש לכ ש"ארה םשב בתכ ו"ל ןמיס ט"נ ללכ ה"ואבו
,רתומ רבד וזיאל ליעוי םאו ,אתיירואד םייח ילעב רעצש פ"עא ז"עב תופסותה ובתכו ,ירומא
.'וכ

:םש תופסותה ל"זו .ךפיה עמשמ ,"ןירקוע" ה"דב ,א"ע א"י ףד ז"עב תופסותב תמאבו
ןויכ ,אכיל "תיחשת לב" םושמ אמלשב ,םייח ילעב רעצ אכיא אהו ךירפ אל יאמא ת"או
ילעב רעצ אלא .הנמ האמ לש ןיכירכת ומכ יוהו ,התחשה ןאכ ןיא ןכ ןישוע ךלמ לש ודובכלד
?רתוה ךאיה םייח

םייח ילעב רעצ יחדו םיברד דובכ יתאו ,לארשי לכל דובכ אוהש ךלמה דובכ ינאשד רמול שיו
.תופסותה ל"כע

קר ,ךרוצל וליפא רתומ וניאו ,"תיחשת לב"מ רומח םייח ילעב רעצד ,םהירבדמ עמשמ ןכ םאו
ילעב רעצ יחד םיברה דובכש ,"הייחד" ותוא ןירוק תופסותהש יזח קופו .םיבר דובכ םושמ
רעצ ,ובתכ םש תופסות יקספב לבא ?תושרה רבד ךרוצל רתומ היהיש אמינ ךיא ןכ םאו .םייח
.ל"כע .חויר ילב הרעצמשכ אלא רוסא וניא םייח ילעב

םייח ילעב רעצ רוסיאש םהירבדמ חכומש ,ז"ע תכסמב ןאכ והייפוג תופסותה ירבד תמאבו
ה"דב ב"ע ב"ל ףד מ"ב תכסמב תופסותה ירבדל רתוס ,"תיחשת לב" רוסיאמ יפט רומח
דובכ םושמד רמול שיו 'וכ םיכלמה לע ןירקוע יאמא ןכ םא ת"או ובתכש 'וכ םהינש ירבדמ
ילעב רעצ רוסיא םימדמש ירה ,'וכ ןדובכ ינפמ החדנד "תיחשת לב" ומכ ,ףידע אישנו ךלמ
."תיחשת לב"ל םייח

תופסותה ומייק מ"ב תכסמב םש ירהד ,ם"במרה ירבד דגנ םה מ"בב תופסותה ירבד תמאבו
תונליא תציצק וניאש רבדב "תיחשת לב" ירהו ,אתיירואד םייח ילעב רעצ רבסד ד"מ יאהב
.ןנברדמ קר אוה

:'ח הכלה םיכלמ 'להמ ו"פב ם"במרה ןושל הזו
ץצוקה לכ םוקמ לכב אלא ,דבל רוצמב אלו .הקול ץצוקה לכו ,'וכ לכאמ ינליא ןיצצוק ןיא
.הקול התחשה ךרד לכאמ ןליא

רתוסו ןינב סרוהו םידגב ערוקו םילכ רבשמה לכ אלא ,דבלב תונליא אלו :בתכ 'י הכלהבו
תודרמ תוכמ אלא הקול וניאו ,"תיחשת לב" לע רבוע - התחשה ךרד תולכאמ דבאמו ןיעמ
.םהירבדמ

:"תיחשת לב" רוסיאב ,םהירבדמ קר אוה לכאמ ץע תציצק ןניאש תותחשה ראשש ירה

רבד לכש ,ה"ק ןמיס םיבתכו םיקספב י"ארהמ ךיראה רבכ יכ ,הזב ךיראהל ונל ןיא םנמאו
ורעצל אלא םייח ילעב רעצ ךייש אל םגו ,םייח ילעב רעצ םושמ היב תיל םדאל ךרוצ וב שיש
ילעב רעצ םושמ היב תיל - םייח ילעב ינימ לכו תויחו תומהב תימהל לבא ,םייחב וחינהלו
אכיא - והל אנלטק .םייח ילעב רעצ אכיא - והל אנרקע :ב"ע 'ז ףד ןילוחב חכומ ןכו .םייח
רמא כ"פעא ,םייח ילעב רעצ אכיאד - אנרקע לע ול בישהש ףא ירה ."תיחשת לב" םושמ
.םייח ילעב רעצ םושמ ותלאש ןודנב ןיא ןכ םאו .והל אנלטק

רקיע םגו .התחשה ךרד השוע וניא םגו ,רועב הנהנ ירהד ,אכיל יאדו "תיחשת לב" םושמו
תציצקב הרותה הרסאש הממ אוה ושרוש םוקמ לכמ ,ןנברדמ אוהש ףא "תיחשת לב" רוסיא
ןיעכ ןנבר ןוקיתד לכ ןכ םאו .'וגו תורכת אל ותואו לכאת ונממ יכ ביתכ םש הנהו .לכאמ ץע
ותוא דיספיו תיחשי אל ,ונממ תונהיל םדאה לוכיש רבד תיחשי אלש ,ןוקית אתיירואד
ךייש אל ,םדא םושל דספה וב ןיאש רבד לבא .הז ךייש רקפה לש רבדב וליפא ילואו .האנהה
."תיחשת לב"

ןתומב האנה רקיע קר ,םדאל האנה םוש םהב ןיא םייחב םהש ןמז לכ ,רעי ותיח ינה ןכ םאו
."תיחשת לב" םושמ םתימהל רוסא היהיש אמינ ךיאו ,םרשבבו םהיתורועב

אלד רבדד ,שחימל אכיל כ"ג רוסיא ןהב וגהנ םירחאו םירתומה םירבד דצמ רוסאש רמולו
.רוסיא וב וגהנש רמימל וב ךייש אל חיכש

.ןידה דצמ ונרבד הכ דע הנהו

ינב יכרד הז ןיאו ,ושעבו דורמנב קר דיצ שיא וניצמ אלו ,רבדה ףוג לע המת ינא דואמ םנמאו
.בקעיו קחצי םהרבא

,ג"כר ןמיס ףוס ח"אב א"מר ואיבה ,ויקספב ו"ירהמ בתכ ,"שדחתו הלבת" רמול :יזח קופו
וילע בתכ א"מרש ףאו ."וישעמ לכ לע וימחרו" םושמ ,המהב תורועמ השענה לע ןכ רמול ןיאש
רבכש שי תורוע המכו ,המהב ותימי וליבשבש בויח וניאש דצמ ונייה ,שולח םעט אוהש
םיברש א"מר םייס הז לכ םעו .םהיתורועב שמתשהל םילוכיו םהילאמ םיתמ המכו ,םינכומ
תדמח רומגל קר ,ךרוצ םוש ילב םייח ילעב םידיב ילארשי שיא תימי ךיאו .הז לע םידיפקמ
?הדיצב קסעתהל ונמז

יראהו באזהש ורמא ירהו ,קיזהל םידעומ םיפרוטה תויח ראשו םיבאזו םיבודש םושמ יאו
:ימעט ירתמ אוה תועט הז םג ,הכז ןגרהל םדוקה לכ 'וכ
ד"בארהו ם"במרה וקלחנ שחנב וליפאו ,סלדרבו רמנו בודו יראו באזב א"רכ הכלה ןיאש אדח
.'ב הכלה ןירדהנס תוכלהמ ה"פב
,םש ם"במרב ראובמכו ,וגרה רבכשכ אקודד שיקל שירכ ל"ייק ןנא ירה ,א"רל וליפא ,דועו
.םש מ"כב ןייעו

,תוברת םהל שיו םילעב םהל שישכ ונייהד ,רמולו םוקמ אוצמל ןידה לעבל שי יתכא םנמאו
שיו תוברת םהל שי רבסק אמלא" ל"בשר ירבד לע םייסמד ,ב"ע ו"ט ףד ןירדהנסב ראובמכו
םהל שיו תוברת ןהל שיש סלדרבו בודו ירא" ,םש ם"במרה ןושל אוה ןכו ,"םילעב םהל
וליפא ירהו ,קיזהל ןכרדו תוברת ינב םניא ,םיתבב ולדגתנ אלש ןתוא ןכ םאו .'וכ "םילעב
ו"יש ןמיס ךורע ןחלושבו ב"ע א"כק ףד תבשב ראובמכ ,ומות יפל ןסרדל רתומ פ"כע תבשב
.ד"וי ףיעס

םדיל ואב םהו ,םדא ינב םוקמב בושיל ואבשכ םתהד ,ןדיד ןודנל ןיינע וניא הז םג םנמאו
ונמדזנ :ןנבר ונת ,תבש תכסמב םש ורמא ךכ ירהו ,ומות יפל םסרדי תבשבו ,םגרהי לוחב
ןיאשכ ןתנועמ םוקמ תורעיב םהירחא ףודרל לבא .'וכ ןגרהל ול ונמדזנש עודיב ןגרה ,םישחנ
.איבטכ המדנה תצעו ובל תוואת רחא ףודרל קר ןאכ ןיאו ,הווצמ ןאכ ןיא ,בושיל אובל ןיליגר

תומהב ןיטחוש ירהו ,תוירזכא ךייש אל הזב ,וזכ הדיצמ ותסנרפו ,הזל ךירצה שיא אוהש ימו
םיאמט יל המו ,םרשבמ לכאיש םירוהט יל המו ,םדאה ךרוצל םיגד םיתיממו תופועו תויחו
הז ןיאש ימ לבא .ויכרצ לכל םדאל ונתינ םייח ילעב לכו ,ןהיתורוע ימדמ ומצע סנרפיו לכאיש
.תוירזכא אוה ,ותסנרפ ליבשב ללכ ותנווכ רקיע ןיאו ,ותסנרפ ךרוצל

.הזמ קיחרהל םדאל יוארש הגהנהה רשוי דצמ יתרבד ןאכ דעו

תורעיב סנכיהל ןיכירצ הזב םיקסועה לכ ירהש .אכיא ארוסיא וליפא ,רמוא ינא וישכעו
דואמ םתרמשנו" רמא אנמחרו ,תויח ידודג םוקמב תולודג תונכסב םמצע סינכהלו
שיא ושע יהיו" וילע דיעה בותכהש ,ושעמ רתוי הדיצב יקב ןמואו לודג ונל ימו ."םכיתושפנל
ארקמ ןיאו .'וגו "תומל ךלוה יכנא הנה" :ומצע לע אוה רמא המ יזח קופו ,'וכו "דיצ עדוי
.ן"במרה ושריפ ןכו .תויח ידודג ןיב םוי לכב ןכתסמ אוהש ונייהש ,וטושפ ידימ אצוי
השועו ינע אוהש ימ ,הזב םג ףאו ?תוער תויח ידודג םוקמל ידוהי שיא ומצע סינכי ךיא התעמו
ותייחמ ךרוצל אוהש המ לכש ,םיל רבעמ םימי ירחוס לכ ומכ הריתה הרותה הזל ,ותייחמל וז
הלע הז המ ינפמ ל"זר ורמאו ,ושפנ תא אשונ אוה וילאו הרמא הרותהו ,הרירב ןיא ותסנרפו
,ותייחמל ותנווכ רקיע ןיאש ימ לבא ,'וכ ורכש לע אל התימל ומצע רסמו ןליאב הלתנו שבכב
לע רבוע הז ירה ,הנכסב ומצע סינכמו תויח ידודג םוקמ לא ךלוה אוה ובל תוואתמו
.'וכ "דואמ םתרמשנו"

ריק תחת רובעל םדאל רוסא ןכו ,ו"יו הכלה שפנ תרימשו חצור 'להמ ב"י קרפב ם"במרה ל"זו
:ןמוקמב רובעל רוסא תונכסה ראשו ולאב אצויכ לכ ןכו 'וכ יוטנ

,ויתונוע ןיריכזמ פ"כעש ,הישילש וב דועו ,הנכס םגו רוסיא הז רבדב שיש רמוא ינא התעמו
י"ר ,'ד הנשמ ד"פ תוכרב תכסמב הנשמה ימכח ונוויכ הזל ילואו .יוטנ ריקמ תוחפ הז ןיאש
תשרפ לכב 'וכ ךמע תא םשה עשוה רמואו ,הרצק הלפת ללפתמ הנכס םוקמב ךלהמה רמוא
,אבקוע רמ רמא אדסח בר רמא ,רובעה תשרפ יאמ ב"ע ט"כ ףד ארמגב םש ורמאו ,'וכ רובעה
לע םירבוע םהש העשב וליפא 'וכ ירמאד אכיא .'וכ הרבע םהילע אלמתמ התאש העשב וליפא
.ש"ע 'וכ הרות ירבד

דואמ םתרמשנו" ביתכד הרות ירבד לע רבוע אוה ,הנכס םוקמב ךלהמה הזד ,ןבוי ונכרדלו
רוסיא ראשב וליאד .הרבע וילע אלמתמ ה"בקה אליממו ,ויתונוע ןיריכזמ םגו ,"םכיתושפנל
לכ ריכזהל םרוגש הז לבא .וילע הרבע ה"בקה אלמתי וז הריבע ליבשב אל ,השוע םדאש
.הרבע וילע אלמ ה"בקה ויתונוע

ימ לבא ,ומצע לע ללפתיש הלפת ל"ז ונימכח ול ורוה ,ותסנרפ תמחמ הזל חרכומש ימב הנהו
םגו ,תוירזכא ונייהד הנוגמ הדימ הז רבדב שי ןכלו ?ותלפת לבוקת ךיא ,שפנ טאשב ןכ השועש
.ויתונוע תרכזה םגו ,אתנכסו ארוסיא

.הלאכ םירבדב ונמז דבאי אלו ,ותיבב ןנאשו טקשה חטב ןוכשי יל עמושה ןכלו

לבא .וזכ הלאש לע בישהל קקדזמ יתייה אל תובוט תודמב םסרופמה ריבגהל יתבהא אלולו
ותיב ינב לכ תא יחכ לכב רומשל ינא ךירצ ןכלו ,והיעמש ריפש ותיב לכו ריבגהש עדוי יתויהל
.ןנולתהל םוקמ ואצמיש האנק תמחמ האנש ריבגה יאנושל םוקמ ונתי אלש

.דורטה יאנמ .םולש הז היהו
ךשמה