"הליגמ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

הליגמה תוכרב .6
לוגריתל תונמדזה ונל קפסל הלוכי ,הנכות תניחבמ ידמל הטושפו הלק הניהש ,וז היגוס
רבד ,םיקלחה ןיב סחיה תא הארמה יטמיכס רואתו םינושה היקלח לע היגוס הנבמ חותינב
.ארמג דומילב הברה ליעומו בושחה

(א) היגוסה הנבמ
:תודרפנ תוביטח עברא ןנשי וז היגוסב

...וגהנש םוקמ :הנשמ .1

.ייבא רבסה .2

.ייבאל רוקמ .3
הרבסהו הנשמה .א
?"רבוע" והמ :הלאש .4

'א הבושת .5

'ב הבושת .6

'ג הבושת .7
עטקה תא םישרפמ) ינושל ןויד .ב
(ייבאל רוקמכ אבוהש
?הינפל םיכרבמ המ .8

.םכח לש השעמ ךותמ םידמל .9
האירקה ינפלש הכרבה .ג
.(2 ייבא ירבד לע בסומ)
?הירחאל םיכרבמ המ :הלאש .10

.ארמגה תבושת .11

.(אבר) היינש הבושת .12

.דחי תובושתה יתש תא ףרצמ אפפ בר .13
בסומ ,בוש) .הליגמה תאירק ירחאש הכרבה .ד
.(2 ייבא ירבד לע

םיבלשלו םיקלחל היגוסה תקולחל ומצעב עיגהל דימלתה שרדנ 6.5 הלאש ,דימלתל תודובעב
.וז ןיעמ הרוצב
י"ע היגוסה יקלח 4 ןיב רשקה תא תוארהל הרומה לוכי ,וז הקולח ועציב םידימלתהש רחאל
:אבה יטמיכסה םושירה

(ב) היגוסה הנבמ.ייבא ירבד לש רחא קלחל סחייתמ םהמ דחא לכ - 'א קלחב םלוכ םירושק ,ד ,ג ,ב םיקלח

הליגמה תאירק יניד .7
הארוהה ךרד
ןמ רבכ םיעודי םינידה בור .תימצעה הדובעה ךרדב רקיעב דמליי הז קרפש איה הנווכה
.תומדוק תותיכב דומילה

תולאשה תורטמ
.הקמעה - םשו הפ ;םירבדה ונבוהו וטלקנ הדימ וזיאב הקידב

הנוכנה הבושתה יהמ םהל ררובי ךכ .םהיתובושת תא התיכב וארקי םידימלתהש יוצר
.םתנבה תדימ לע דומעי הרומהו ,המלשהו

ךות םידימלתה םהל ושכרש תועידיה לע תססובמה התיכב החיש חותיפ :תיביטנרטלא ךרד
.תימצעה םתדובע ידכ

רתסא תינעת .8
:וז ךרדב דמליי הז קרפש םיעיצמ ונא
.תיבב הנכה-תודובעכ םידימלתל ונתניי 8.3 - 8.1 תולאש (א
ארקיי (הרורב הנשמ) 8.4 הלאשבש רוקמה .םתונוכנ קדביתו תובושתה וארקיי רועשב (ב
.התכב רבסויו
.תיב-תודובעכ ונתניי 8.7 - 8.5 ןכו -8.4בש תולאשה (ג

.ד"י קרפ 'א לאומש ןייע :'א 8.4 הלאשל
ב ,ס ב"ב) !הב דומעל םילוכי רובצה בור ןכ-םא-אלא רובצה לע הריזג ןירזוג ןיא :8.5 הלאשל
.(נ"שו

חולשמ ,םירופ תדועס .9
םינויבאל תונתמו תונמ
:(ט"י רוקמ) ארמגה ןמ עטקה ןכות
.הווצמה םויקל תושורדה תונתמהו תונמה רפסמ תעיבק (1
.לבבבו י"אב - םיארומאה ימיב תונמ חולשמ לש ,רומוה םיגופס ,םייח םירואת (2
."'וכו יימוסבל שיניא בייחימ" הכלהה (3

היגוסה תארוה
והערל שיא (םינש - םיבר טועימ) תונמ חולשמו" קוספה שמשל לוכי 1 עטקל אצומ-תדוקנכ
."םינויבאל תונתמו ,(דחא)

האישנ י"ר לע רופיסה - 2 עטק
.(דימלתל תודובעה תא האר) :תואבה תורטמל לצוני הז רופיס
וחכוויי הז הרקמב .י"שרל ףסונב ,םירחא םינושארב ןויעה תובישח תא םידימלתל םיגדהל (א
.הנוש הנומת תרייטצמ הנממש ,תרחא אסריג םינושארב היוצמש
בורבש ,ךכ לע עיבצי הרומה .תופסותבו י"שרב ידמל ץופנה "ג"ה" חנומה שוריפ לע דימעהל (ב
.י"שר תעצהל םאתהב ההגוה רבכ םיסופדבש אסריגה םירקמה
.ימלשוריה דומלתה םע יהשלכ תורכיה (ג

תילילגה תימראה ןיבל תילבבה תימראה בינ ןיב ינוש לע דימעהל הרומל םוקמ שי ןאכ
איישנ הדוהי 'ר :ביתכ ילדבה לעו ("רמחד ברג דח" - "אמחרד אברג" ןוגכ) ימלשוריבש
.'דכו היעשוא - היעשוה ,("האישנ" תמועל)
ןיב םילדבהה םושיי ידיל םיאב ,וילא רשקב דימלתל תולאשבו הינשה ותסריגב ,השעמב (ד
.םינויבאל תונתמ ןיבו תונמ חולשמ
.ןלוכבש הבושחה ,ןבומכ ,איה וז הנורחא הדוקנ ,אשונה תנבה תניחבמ

:טסקטה יבגל הרעה
."םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו וניבר ונב תמייק" :בותכ ילבבבש םיסופדב
.ןתוא סרג אלש י"שרמ עמשמ ןכו ,א"רגהו ח"בה י"ע תוקחמנ תונורחאה םילימה יתש ,םלוא
.וללה םילימה ילב ארמגה ירבד תא ונקתעה הדימה לע רתי םיניינעה תא ךבסל אל ידכ
תונרקס תא ררועי בגא ךרד ;דבלב י"שר שוריפ יפל ארמגה ירבד תא הליחת דמלי הרומה
."ןניסרג יכה" י"שר ריעמ עודמ :הלאשה י"ע םידימלתה

הדוהי 'רש הדבועה תא טילבהל יאדכ ,ימלשוריהו םינושארה תסריגל עקרה תא ןיכהל ידכ
.רישע שיאו רתויב הובג דמעמ לעב שיא היה (יבר לש ודכנ אוה) האישנ

9.5 - 9.2 תולאשל
םע .(!ןניקסע אק םירופבש חכשנ לב) םייוסמ רומוה יוור הינשה ותסריגב ,השעמה רופיס
.השעמל הכלה םג ןאכמ "םדא ייח" לעב דמול ,תאז
םא ,םהמ דומלל ידכ רקיעב ואבוה ארמגבש םירופיסהש ,םידימלתל רורב םא קודבל יאדכ
!'דכו ץרא ךרד רסומ ,המכח ירבד - וא הכלה ירבד

9.6 תולאשל
הרקמב םא ,"ןבא ירוט" לעב תלאש לע וידימלת םע תצק לפלפתהל לכוי ךכב הצריש הרומ
וא ,תחא הנועבו תעב ,םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ ,תווצמה יתשב ןבואר אצוי הז ןוגכ
ינשל :ונייהד ,תוחפל םדא ינב -3ל חוליש י"ע קרו ךא הלא תווצמ יתש םייקל רשפא אמש
.דחא ערלו םינויבא

9.9 - 9.7 תולאשל
לוכי הרומהש ,םיפסונ םידמחנ םישוריפ - ח"ר-ז"ר 'מע ןיוז ברהל "הכלהב םידעומה" ןייע
.התיכל םאיבהל

םירופב הרותה תאירקו הליפתה יניד .10
תחאב ודמלנ רבכ הלאה םינידה בורש התייה החנהה .תתנכותמה הדובעה ךרדב ונרחב ןאכ
.ןיינע ררועת אל תיתרגיש הארוה ךרדו ,(וחכשנ יכ ןכתייש ףא) תומדוקה םינשה
וא תונוכנ תעיבק םע :ןהימעט רבסה י"ע תוכלהב דימלתה תועידי תא רישעהל ונלדתשה
המב - וא הנוכנ וז הבושת עודמ כ"ג ול רמאנ ,דימלתה י"ע הרחבנש הבושתה תונוכנ-יא
.ותועט התייה

:הלופכ ותרטמ הדובעה ףוסב דימלתה ןמ שרדנה ךרדה םושיר
.תויועט אלל תעכ ךא ,ךרדה תא תושעל תינש דימלתה תא קיקזהל .א
"חתפמ" תועצמאב תאזו ;הנוכנ הרוצב רמוחה לע ורבע תמאב םא ,הקידב הרומל רשפאל
:הז


הכלהה ןודיח
יקחשמ תרוצב אלא ,םידומילה לש הליגרה תרגסמב אל ןודיחב שמתשי הרומהש איה הנווכה
.הכלהב תועידיב םחוכ תא תוארהל קופיסו האנה םידימלתל םרגיתש ןפואב ,המודכו תורחת
.בייחמ ןחבמל ןודיחה תא ךופהל ןיא

.םיקרפ 3 וא 2 לכ רחאל תולאש 4-3 ,אשונה דומיל ןמז ךשמ לכל תולאשה תא רזפל רשפא
9 הלאשל

:םירמוא שי :םשה רוקמ .ץ"שה תרזח םע םירמאנה םירופל םידחוימ םיטויפ - ץ"בורק
.םיקידצ ילהאב העושיו הנר לוק לש תובית-ישאר

רתסא תליגמל ןודיחה
1 הלאשל
"רחביהל" התצר רתסאש בושחל םיליגר םידליה .הלודג תיכוניח תובישח שי הז ןיינעל
ורמאיש ידכ" :(דיגת אל רשא ה"ד י ,ב רתסא) הלודגה םתועט לע ודמעי י"שרמ .הכלמל
."הב םיקיזחמ ויה ךלמה לואש תחפשממ איהש ועדי םאש ,הוחלשיו היוזב החפשממ איהש

2 הלאשל
לש תוניינעמו תובר תורבס - 'וכו ןמה תא הנמיזש רתסא התאר המ ר"ת :ב ,ו"ט הליגמ ןייע
והלוככו יאנת והלוככ" הנווכתה רתסאש ,הובא רב הברל רמוא והילאו ;םיארומאו םיאנת
.(תויתימא ןלוכו - תובר םינפ תויהל תולוכי הרותב דחא ןיינעלש הפי המגוד) !"יארומא
רכזוהש ,לאיכלמ 'א לש םירומל ךירדתה ךותמ) הרומל רזע ירמוחו תורוקמ תמישר ןלהל
.(ליעל

תורוקמ
.'ב-'א קרפ הכונחו הליגמ תוכלה ,םינמז רפס :ם"במרהל - הרות הנשמ (1)
.ז"צרת-ז"פרת םינמיס :םייח חרוא ךורע ןחלוש (2)
תונתמ ,תונמ חולשמ -ב"מק ןמיס ;הליגמ תוכלה - א"מק ןמיס :ךורע ןחלוש רוצק (3)
.םירופ תדועסו םינויבאל
.ה"נק ןמיס :םדא ייח (4)


:רזע ירמוח
תורייעה (א) - .(דמ 'מע) םילשוריבו י"אב םירופ :לארשי ץרא רפס - יקסני'צקוט מ"י ברה (1)
(ד) .תושדח תובשומו תורייע ראש (ג) .תוקפוסמה תורייעב גוהנה (ב) .תושדחהו תוקיתעה
םירופ (ז) .םירופה ימיב ומוקמ הנשמה (ו) .וז הפוקתב השדחה םילשורי (ה) .םילשורי
.םילשוריב שלושמה
.(זנר 'מע) םירופ - ב"י קרפ :('א ךרכ) העדותה רפס - בוט יכ והילא (2)
רמוח וב סנוכמ .באב ו"ט ,רמועב ג"ל ,םירופ :('ו ךרכ) םידעומה רפס - יקסניול ט"וי ר"ד (3)
.(1-322 'מע) .הירוטסיההו תורפסה ,הדגאה ,הכלהה ןמ בר
.(חר 'מע) יתוכלהה שורדב םירופ .(גר 'מע) עדי אלד דע :הכלהב םידעומה - ןיוז י"ש ברה (4)
שרדמו הדגא ירפס .(טיק 'מע) םירופב תושפחתהה :םידעומו םיגח - ןומימ ל"י ברה (5)
'מע) לארשי תורפסב ןייה .(אמק 'מע) םירופל םינומזפו םיטויפ .(גלק 'מע) רתסא תליגמל
.(ט"מק
.(272 'מע) םירופ :הלפתה תודוסי - יול רזעילא (6)
.(גפר 'מע) החמש ימי :םינמזו םיגח ךרכ ,םעל הכלה - ןמרב בקעי ברה (7)
.(חכק 'מע) םירופ :תבלו םאל םייח תרות - רשי ךורב ברה (8)
.(ו"טק 'מע) םירופ ינידמ :('ו התכל) םלוע תוכילה - רוגירא קחצי (9)
דומע 26) תובוחרב יתדה ןוכיתה ס"היב תאצוהב :םהימעטו םיגהנמו םיניד טקל - םירופ (10)
הנשמ דומיל תורבוחב םקיזחהלו ךרוצה יפל םיספט ל"נה ס"היבב ןימזהל רשפא .(לופכשב
.הנשל
.א"כשת ןסינ-רדא ,"דמח הדשב" - םירופ תוכלה תארוהב תושגדה :ברנש 'א (11)
.ב"כשת טבש ,"דמח הדשב" - םירופ תארקל טושיקל תועצה :רשיפ ירבג (12)
תכירעב ,"ד"ממה ס"היבל הכרדה יקרפ"ב - םירופל הכאלמבו רויצב תינכתו יגוגדפ רויצ (13)
.64-63 'מע ,ז"ישת ךוניחה דרשמ 'צוה ,ןויצע ר"י ר"ד
.םכח סומע י"ע שרופמ ,רתסא ,"ארקמ תעד" שוריפ םע תוליגמ שמח (14)
.תורודל ינובתכ - ךרכב עשוהי (15)ךירדמה תליחתל הרזח