"ץראב תויולתה תווצמה" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ


תורשעמו תומורת .6
המדקה
ןוויכ .ךדיאמ ץראב תויולתה תווצמלו ,דחמ םירוסא תולכאמ ינידל תוכייש תורשעמו תומורת
תווצמ םויק לש העדותה םהילא הרדח אל דועש םיתבה םיבר ,הלוגב תגהונ וז הווצמ ןיאש
אוה הדומילש הדבועה תאו ,הווצמה תובישח תא שיגדהל אוה הרומה לש ודיקפת .הלא
.השעמל הכלה דומיל

תומורת םהמ ושרפוה אלש תורפ םה לבט .הז אשונב יסיסב גשומ אוה "לבט" גשומה
.תורשעמו

םידיפקמ ויה םינמז םתואבש ץראה ימע ."יאמד" :תורפ לש ףסונ גוס םייק היה ל"זח ימיב
,יוצמ טועימ הז היהש ןוויכ .תורשעמ תשרפהב לזלזמ היה םטועימ ךא ,המורת תשרפה לע
תורפ .םהילע ןמאנ ץראה םע ןיאו ,תורשעמב םבייח ץראה םעמ םינקנה תורפש ,ל"זח ונקית
.גהונ יאמד ןיא ,רשעמ וניא ,וננובאדל ,רוביצה בורש ,וננמזב ."יאמד" םיארקנ הלא

(הס רוקמ) א ,א תורשעמ תכסמ
רוקמה אבומ יתהק לש ורואיבב .תורשעמב םיבייחה םיחמצה יגוס תא הרידגמ הנשמה
:ימלשוריה יפ לע ,הז דומילל


.םירחא םיחנומב םירבדה םירדגומ הנשמבש אלא ,הנשמה ירבדל ליבקמ הז קוספ

:הז הנבמ ולבקי םהו ,קוספב בותכל הנשמב םיללכה תא םיאתהל םידימלתהמ שקבל רשפא


קוספב הנשמב
תאובת לכוא
ך(ערז) רמשנ
ךערז ץראה ןמ ולודיג


םיבייחתמ יתמ :וז התיכב אשונה דומילב טרופי אלש ןיינעל ונתוא סינכמ הנשמב ינשה ללכה
יואר אוהש העשב קר ירפ רשעל הבוח :הנשמב זומרב קפתסנ הז בלשב .תורשעמב תורפה
.לישבמ אוה רשאכ קר רשעמב בייחתמ ,רסוב אוהש הפוקת ולודיג יבלשב שיש ירפ .הליכאל

תכסמב ןייעל םהל עיצי וז הלאש לש ףסונ רוריבל םימדקתמ םידימלת ןווכל הצורה הרומ
.ב ,א תורשעמ

לע התיכב ובישיש ךכב הנשמה דומיל תא םכסל םידימלתה םילוכי הלא אובמ ירבד רחאל
.76-73 תולאש ,וז הנשמל תודובעה

הלודג המורת
ועבקש תומכל הרותבש "אוהש לכ" ןיב לדבהה תא ריבסהל שי הלודג המורת ןיד תארוהב
רועיש ועבק םימכח ."תישאר" אוה רכזומה חנומה .המורתל רועיש רכזומ אל הרותב .םימכח
:זקת הווצמ ,"ךוניחה רפס" ירבדב אצמנ הזל רבסה .םומינימ
ךורב שודקהל ולוכ םלועהו ,תוירב לש ןתייחמ רקיע ןה רהציהו שוריתהו ןגדהש יפל
ונממ תצק שירפישו ,וכריב רשא הכרבה לע וארוב תא רוכזל םדאל יואר ןכ לע ,אוה
,םימש תכאלמב דימת םיקוסעה םינהוכה םהש ,ויתרשמל וננתיו ,אוה ךורב ומשל
(ב ,זלק ןילוח) ל"ז ורמא הזה דוסיה ןמו .ללכ ונממ הנהייו םדא די וב עגית םרט
בר ןיב שרפה ןיא רבדה לע תונדאה תריכז יכ ,ירכה תא תרטופ תחא הטיח וליפאש
ידכ ,יואר רועיש ול תתל רבדב ופיסוה הכרבל םנורכיז וניתובר םנמא .טעמל
לע ובל תא תישי אל ,רמוח לעב םדאה תויהב יכ ,רתוי ןיינעב םדאה בל ררועתיש
עבט ךרדכ ,ויתועונת רתוי וילע ודיעיו ,ויניע אלמיש הבורמה לע ומכ טעומה רבדה
.בר לכאמב חמשיש ,ולגרהו םדאה

ןמ השרפה תבוח הלח םהילע קר ד"בארה תעדלש ,רהציו שורית ,ןגד לע רבדמ ךוניחה רפס
.ולוכ חמוצה לע הלא םירבד ליחהל רשפא התיכב ןיינעה רבסהב .הרותה

(חס רוקמ) ג ,ד תומורת הנשמ
.תורורבו תוטושפ השרפהה תויומכ
ועבקש תויומכה תרגסמ ךותב איה תועטה םא :רוריב ןועט השרפהה תומכב העוטה לש וניד
ןילוח ןיד אלא ,הלודג המורת ןיד ףיסויש תפסותל ןיאו ,הלח שירפהש השרפהה ,םימכח
רשעמ וא ינש רשעמו רשעמ תמורת ,ןושאר רשעמ תשרפהב םיבייח ןיידע םה הז הרקמבו)
שי ,םומינימה תומכמ התוחפ איה הלודג המורתכ השרפוהש תומכהש המרג תועטה םא .(ינע
.המורת םיבשחנ םהו ,תורפ ףיסוהל

ןכש .1/60 ,1/50 ,1/40 ,1/30 תויומכה לש לדוגה תא םג םידימלתל ריהבי וז הלאשב לוגרת
.1/60מ ןטק -1/30ש בושחלו לבלבתהל םיטונ םה

המדקהב ,תורוקמה תרבוחב ורבסוה "ףקומה ןמ"ו "ןיינמבו לקשמב ,הדימב" םיגשומה
."תורשעמו תומורת" אשונל

(טס רוקמ) ד ,ד תומורת
.חילש ידי-לע המורת ןידב רבודמ וז הנשמב
ל"זחש ,(חכ ,חי רבדמב) "םתא םג ומירת ןכ" קוספהמ תדמלנ חילש ידי-לע םורתל תושרה
".םכחולש תוברל :םתא םג" :ךכ ותוא ושרד

:הלא ןה תוחילשב תויורשפאה ?תיבה לעב תעדמ הנישש חילש לש וניד המ :הנשמבש היעבה
:ךכ האריי הנשמה חותינ.3 .2 .1
.הנישו תיבה לעב תעד עדוי
  .תיבה-לעב תעד עדוי וניא
חילשה
וליפא ףיסוהל ןווכתנ םא
.המורת ותמורת ןיא ,תחא
ףיסוה וא הרשע תחיפ
.המורת ותמורת ,הרשע
לעב לש ותעד תא עדוי וניא
1/50 ,תינוניבכ םרותו תיבה
 


םאה ,היינשה תורשפאה תקסוע המב :וז איה ארונטרב שוריפ יפל הנשמה רבסהב היעבה
וא ,1/50 שירפהל שרודה ליגרה ןידהמ הנישו תיבה לעב תעד תא עדי אלש חילשב רבודמ
.ףיסוה וא תחיפ תועטבו ,תיבה לעב תעד המ עדויה חילשב רבודמש

:הז אוה הנשמה הנבמו ,תיבה לעב תעד תא עדוי וניאש םדאב רבודמ :שרפמ ארונטרב


תיבה לעב תעד עדוי
תיבה לעב תעד עדוי וניא
ןיא ,1 וליפא תיבה לעב תעד לע ףיסוהל ןווכתנ
.המורת ותמורת
ותמורת ,10 ףיסוה וא 10 תחיפ 1/50 םרות
.המורת


:הז אוה ונתנשמ הנבמ ,ם"במר יפל


תיבה לעב תעד תא עדוי וניא חילשה
ןיא ,-1/50מ הנווכב הניש
.המורת ותמורת
תועטב ףיסוה וא 1/10 תועטב תחיפ
.המורת ותמורת ,1/10
1/50 םרות


רשעמ תמורתו ןושאר רשעמ
םעפ לכב ןמסלו ,תורפ 100 םירייוצמ הבו ,הלבט שומישל סינכהל יאדכ הלא םיאשונ תארוהב
לק ,הנורחאה השרפהה ירחא ראשנש הממ דימת ןה תונושה תושרפההש ןוויכ .שרפוה המ
ךותמ השרפהה תא בשחלו ,ונמוס אל תוצבשמ המכ רופסל ,הלבטב רזעיהל םידימלתל היהי
.הלא תוצבשמ

לש ךרדב תושעיהל לוכי הלא םיאשונ דומילו ,יידמל םילק הז אשונב ואבוהש תורוקמה
.(88-84 תודובע) ןהיתובקעבש תולאשהו תורוקמה לע ,התיכב תימצע הדובע
תודוקנ רוריב ידי-לע קימעהל (תמדקתמ התיכב) רשפא ,םידימלתל הדובעה עצובתש רחאל
:תופסונ
יפל ,ןילוח אוה ותמורת הלטינש ןושאר רשעמ יכ ,ריבסמ (ח"ע רוקמ) ב ,א ינש רשעמ ,ם"במר
,חי רבדמבמ חוקל הז קוספ ."בקיה ןמ האלמכו ןרגה ןמ ןגדכ םכתמורת םכל בשחנו" קוספה
השרדה תא .ל ,חי רבדמבל י"שר ירבד תאו הז קוספל י"שר ירבד תא אורקל היהי ןיינעמ .זכ
ךפהל י"שר שרפמ זכ קוספ תא ,תאז תמועל .ל קוספל י"שר איבמ ,זכ קוספמ דמול ם"במרש
.ם"במרמ

."םכנגד תישאר" איהש ,הלודג המורת ומכ איה - רשעמ תמורת - ,םכלש המורתה ,י"שר יפל
.ןרוגמ ןגד לכ ומכ ,ןילוח אוה רשעמ תמורת תשרפה ירחא ראשנש המ ,ם"במר יפל


ןבומ םישוריפהמ הזיא :תפסונ הלאש ררבל רשפא ם"במרל י"שר ןיב םילדבהה רוריב רחאל
השרפה יפל רתוי ןבומ י"שר שוריפש ,וניחבי םידימלתה יכ חינהל שי .םלשה ןיינעה יפל רתוי
:וז הנחבה יפל ,הלוכ

ןמ ןגדכ (המורתה) איהש רמאנ הילעו ,םימרות םייוולהש המורתב םיקסוע זכ-וכ םיקוספ
.ןרוגה

ןמ ןגדכ (המורתה) איהש רמאנ הילעו ,לוכאל םייוולל רתונש קלחב םיקסוע אל-ל םיקוספ
.ןרוגה

:וז הנחבהל תעייסמ ןושלה םג
בקיה ןמ האלמ
;ןרוגה ןמ ןגד
:זכ קוספ
.בקי תאובת
;ןרוג תאובת
:ל קוספ

.ןרוג תאובת אוה םייוולל ראשנש המ ;ןרוגה ןמ תלטינ רשעמה תמורת

(אפ-וע תורוקמ) ינש רשעמ
:םיאשונ השולש תוללוכ ינש רשעמב תוקסועה תוינשמה
(טע רוקמ) א ,א - ינש רשעמב רוסאה שומישה .1
(פ רוקמ) א ,ב - ינש רשעמב רתומה שומישה .2
.(אפ רוקמ) ג ,ד - ינש רשעמ ןוידפ .3
ריבסהל רשפאו ,ינש רשעמב שומישה לש הנומת דימלתל תונקהל רשפא הלא תוינשמ תרזעב
.איבמ הז שומישש תלעותה המ ול

:זמר הווצמב ,"ךוניחה רפס" לעב ריבסמ םילשוריב ינש רשעמ תליכאבש יזכרמה ןויערה תא
יעטנ ןוגכ ,ויתורפ תצק (םילשורי =) אוהה םוקמב לוכאל הווצמ ותויהב םדאל תלעות שי דועו
ותואב וינבמ תצק בשומ וא ובשומ עבקי ךכ ךותמ יכ ,המהב רשעמ םגו ינש רשעמו יעבר
.המכחה רקיעו הרותה ירומ םש יכ ,םש הרות דומלל םוקמה

רשפא-יא ןכלו ,םילשוריב רשעמה תורפ תא לוכאל הבוח :הז ןויערב םיבלתשמ םינידה יטרפ
,ףסכב םתוא תודפל רשפא ;(םוקמ לכב לוכאל רשפא ןילוח יכ) ןילוח תורפב םתוא ףילחהל
.םילשוריל ףסכה תא תולעהל שי זאו

.םינושה םינידה יטרפמ הלועה ףתושמה ןוויכה תא אוצמל תוסנל רשפא תוינשמה תארוהב

(וע רוקמ) ינש רשעמל ארקמה יקוספ
:םיטרפ המכב ןיחבהל רשפא ינש רשעמ תווצמ לש יארקמה רוקמה דומילב
ותואו ,תורוכב םג ורכזוה הז קוספב) םילשוריב תולכאנה תונתמהמ קלח אוה ינש רשעמ .1
(.ץע לכ לש תיעיברה הנשה תורפל - יעבר עטנל םג שי ןיד
.םילשוריל םילעמ ףסכה תאו ,םתוא םידופ ,םילשוריל תורפה תא איבהל רשפא-יא םא .2
ןייבו ןאצבו רקבב ,ךשפנ הואת רשא לכב" אוה ינש רשעמ לש ףסכב רתומה שומישה .3
."ךשפנ ךלאשת רשא לכבו ,רכשבו

,א ,גס אמק-אבב תכסמב אבומ ינש רשעמ לש ףסכב שומישה תא ראתמה קוספה לש שוריפה
:וז אתיירבב

:אינת
.ללכ :"ךשפנ הואת רשא לכב ףסכה תתנו'
.טרפ :"רכשבו ןייבו ןאצבו רקבב"
.ללכו רזח :"ךשפנ ךלאשת רשא לכבו"
:טרפה ןיעכ אלא ןד התא יא - ללכו טרפו ללכ
.עקרק ילודיגו ירפמ ירפ לכ ףא - עקרק ילודיגו ירפמ ירפ - שרופמ טרפה המ

.ללכו טרפו ללכב שרדנ קוספה ,וז אתיירב יפל

:לש בוליש איה וז דומיל ךרד
.טרפה תא קר ונממ םידמולש - טרפו ללכ
.ללכה תא ונממ םידמולש - ללכו טרפו

ףסכב שמתשהל רתומ :ןאכו .םיטרפל םימודה םירבדה לכ תא תוברל םידמול ללכ טרפ ללכב
ירפ") עקרקה ןמ יחו חמוצ וא דלונ רבד :ןיילו רשבל המודה רבד לכ תיינקל ינש רשעמ
.("עקרק ילודיג") םיחמצמ ןוזינה רקב וא חמצ :("ירפמ

(פ-טע תורוקמ) א ,ב ;א,א ינש רשעמ
םירוסאה שומישה יגוס :ןתוא החנמה ןורקיעה לע דומעל רשפא הלאה תוינשמה תארוהב
.ינש רשעמב םירתומהו

ירחסמ שומיש אוה ינש רשעמב םתושעל רוסאש םירבדה לכב ףתושמה יכ ,ולגי םידימלתה
.רתומ ,תורפב תושעל םיליגרש שומיש לכ :ךדיאמ .הווצמה דובכל וניאש שומיש וא ליגרךירדמה ןכותל הרזח