"תבש יקרפ" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

עסמ ימשר
עסממ בשש טבשה אישנל םיפצמ לוכה .תולהקתה שי "עלקמה" טבש ינב לש להאמה זכרמב
.םיבר הרובג ירופיס ויפבו לודגה רבדמה ןמ םיחרי השולש ןב

תא ומדיק - הה-וה ,הה-וה תובוצק תואירק .הממד הררתשה ,אישנה להוא הסכמ טסוהשמ
.ןגמו חמור הדיבו ,הריעש תפנצמ השארל ,םישבכ רמצ יושע דגב תשובל ,ההובגה תומדה
בשומ רבעל םדקתה אישנהו ,עירמה ןומהה ןיב ךרד ול וניפ אישנה לש ושאר ירמוש
.הבחרה זכרמב אשנתמה ןבאה

קוד ךא .םתיישות לעו םחור זוע לע ,"עלקמ"ה טבש תרובג לע םירופיסל לכה וניזאה הממדב
,שדחה םעה דגנ ברקב "עלקמ"ה ינב לש םנולשכ לע ועמששמ ,םיחכונה ינפ תא הסיכ בצע לש
.רבדמב וכרד תא סלפמה ,שדחה

.אישנה יפמ שדחה םעה ינב רואית עמשל ודהדה קוחצ ילג
ןכ יפ לע ףאו ,שימי אלו הארי אל ויהולא תא .םימעה לכ יתדמ הנוש ותד רשא םע והז -
םירהה ישארמ דחא לע לא ותוא לש ולוק תא ועמש יכ ,םירפסמ םה .רוערע אלב והדבעי
:הרזומ הווצמ םתוא הוויצ ףא זאו ...רבדמבש
:הכאלממ םיתבוש םה םימי השישל תחא
;םישרוח םניא המדאה תא
;םיערוז םניא םערז תא
;םיפטוק םניא תוריפה תא
...םניא תא
...םניא תא
...םניא תא
...םניא תא
גולגלו קוחצ-ילג םיעמשנ םעפל םעפמ רשאכ ,םיקחרמל םירבדה ועמשנ תינוג-דח הלהקמכ
...ליעוה אלל וייחמ תיעיבש זבזבמה ,רזומה םעה לע

:ארקו טבשה ינבמ דחא םק עתפל
ויכרד תא דומלל ונל ףא יואר .ויקוחל חבשו הליהת !הזה םעה אוה םכח !ודוה םורי ,ונאישנ -
...ונילהואב יהת הכרבו ,םימי השיש ידמ ונא ףא תובשנ הבה .ויגהנמכ גוהנלו

.תונחמ ינשל היה שגרנה ןומהה .םירעוס םיחוכיו תריזל רצק ןמז ךות הכפהנ להאמה תבחר
םויל תודגנתהו הכימת תואירק ןהילעו ,סוריפפ תויושע קנע תוזרכ םהידיב וצצ םסק הטמבכ
...ןותבשה

.ינוימדה השעמה רופיס תא ךשמה (א
?"רבדמב וכרד השועה םעה" והימו ,"עלקמ"ה טבש תויהל לוכי ,ךתעדל ,ימ (ב
יסיטרכב רזעיה .תודגנתה ירבד םע תוזרכו תבשה םויב הכימת ירבד ןהבו תוזרכ ןכה (ג
:ןלהלש תורוקמב ןכו ,םדוקה קרפבש הדובעה

:"םישוע םניא ךלמה יתד תאו ... דחא םע ונשי :שורוושחא ךלמל ןמה רמאיו"
:םירמוא .(םויה חספ :י"הפ ,םויה תבש :י"הש) י"הפ ,י"השב הנש לכ םיאיצומש
'מע ,ג"י ףד ,הליגמ תכסמ י"פע) "ךלמה תדובע םישוע ןיאו ,אוה בוט םוי ,איה תבש
(.'ב
:יכ ,םירפסמ הקנס ימורה יאנידמהו ררושמה ,ףוסוליפה לע
ימימ יעיבשה קלחה ונחנא םילבמ יכ ,תולצע ןווע ונילע אישיו וניתותבש לע קחש"
אבומ) "הכאלמה תא ונתאנשו הלטבה תא ונתבהאמ ,םיידי ןויפרו םייתלצעב ונייח
.(ןאמלוש ןמלק ,ב"מרת ,"םיחרפ ןג" ץבוקב

תושר תוליעפ
םהל ודימצה .םיעבצ ינשב םיסיטרכ לע הידגנתמ לשו תבשה יכמות לש תוזרכה תא ומשר
ןתוא וביצהו תויומד ופיסוה .לוח תויסוכב וא הנילטסלפב םתוא ועבק .םירורפג וא םינולקמ
...שממ לש "הנגפה" םכל ירהו ,הלא לומ הלא

(27 'מע) "תבשה תריכז"
".ושדקל תבשה םוי תא רוכז" :תבשה תווצמ לש יזכרמה קוספה ביבס בבוס קרפה
םה .הרותב קוספה ןמ ,רוקמה ןמ הכלהה דומיל יכרד תא םילגרתמ םידימלתה הז קרפב
:"רוכז" יוויצה לש םושיי יכרד עברא םידמול
.תבשל האנ ץפח וא לכאמ לכ תנמזה (1
.(תבשב ןושאר) תבשה יפל עובשה תומי ןיינמ (2
.תבש תוכלה דומיל (3
.שודיק (4

.תיב ירועשכ וא תימצע הדובע ידי לע דומלל עצומ תונושארה דומילה תודיחי שולש תא
.תוידוסיבו התיכה לכל הדמלל שיו דואמ הבושח - שודיקה - תיעיברה הדיחיה

שודיקה 3 'סמ קרפל

(31 'מע דימלתל תרבוחב)

:םיקרפ ינשל קלחנ שודיקה אשונ
שודיקה תוהמ (1
.שודיקה תוכלה (2

:דוסי תולאש שולש ביבס ונינב - שודיקה תוהמ - ןושארה קרפה תא
?םישדקמ המ לע -
?םישדקמ יתמ -
?םישדקמ ךיא -

תודוא םימשרו עדימ תיבהמ איבהל שקבתמ דימלתה הבו ,הנכה-תדובעב חתופ קרפה
ןמ תאצל רשפא .תידעלב אל ךא ,הבוט תיטקדיד ךרד יהוז .ול עצומה טוריפה יפל ,שודיקה
.ונכותבו שודיקה הנבמב קוסעלו ,הליפתה רודיס ךותב ,ומצע שודיקה

העד יפל :תיעיבר) םתלוכת תא דודמל ,שודיק יעיבג לש ןיפנא ריעזב הגוצתב חותפל רשפא
ומצע ןייה לאו ןייה תומכ לא רובעלו (ק"מס 150 - "שיא ןוזחה" תעד יפל ;ק"מס 86 - תחא
".םישדקמ המ לע" הדיחיב

:םטוריפ ןלהל .הפ לעבש הרותו םיניד תארוהב דוסי תונורקע לע יונב - שודיקה - הז קרפ
.קוספה וא טסקטה ,הווצמל רוקמה תרכה (א
.טסקטה ןמ הכלהה תאצוה לש תונמוימה תשיכר (ב
.הכלהה לש תונורקעהו תיתכלהה השרדה ךרד תנבה (ג
.הווצמה ימעט תנבה (ד
.המויקו הווצמה םושיי (ה

הדיחיב ."תבשה םוי תא רוכז" קוספב אוה שודיק תווצמל רוקמה יכ ,דמול דימלתה החיתפב
לע" הדיחיב .הלילה שודיקל עיגמו "םוי" הלימה תועמשמב קימעמ אוה "?םישדקמ יתמ"
ךיא" הדיחיב .ןייה תייתש ןיבל הריכזה תלועפ ןיב יתביסנה רשקה תא ןיבמ אוה "?המ
.שודיקה תווצמ םעט תא ןיבהל דמול אוה "?םישדקמ

,תבשב ףתושמ חורא :תוישעמ םיכרדל תעדה תא תתל יוארה ןמ הווצמה םויקלו םושייל
'וכו םיטומפ ,םיעיבג ומכ השודק ישימשת לש הכורעתב רוקיב ,הגוצתל שודיק יעיבג תאבה
.(דועו םילשוריב המלש לכיהב ,ביבא-לתב ץראה ןואיזומב ,םילשוריב לארשי ןואיזומב)

עקרקה הנכוה יכ ,המוד תבשה לש תויבויחה תווצמה ונודנ םהבש םיקרפ המכ רחאל
תובא ט"ל ,תבש ירוסיא דומילל ,"השעת אל"ה דומיל לש ותליחתל תובבלה ורשכוהו
.הכאלמ
ךירדמב .הכאלמ תובא ט"ל לש הנושאר הביטח לא ןאכמ םירבוע דימלתל תרבוחב ,ןכאו
.תבש לש השעה תווצמב םיראשנ ונא הרומל
.ויתוביטח שולש לע הכאלמ תובא ט"ל קרפב ןודנ ךשמהב

תבש גנועו תבש דובכ 5 'סמ קרפל
(63 'מע דימלתל תרבוחב)

תבשל תונכהה
רבכ ךא ,תרבוחה שארב הז קרפ םקמל ךירצ ,הרואכל ,היה ןמזו רדס לש םילוקיש יפל
.לארשי לש םתבשל ףתושמה טוחב ,"תבש רנ"ב חותפל ונתמגמ תא ונרכזה

דוביכ ןוגכ ,םייכוניח םיכרע תיינקהל םג לצנל יוארה ןמ תבשל תונכהב ןדה עטקה תא
.'ודכו ןונכתו ןוגרא ,הדובע ילגרה ,תידדה הרזע ,םתרקוהו םימכח ישעמ תרכה ,םירוהה
ןייארל םתוא חלשנו ,םהיתבב תבשל תונכהה לע םהימשר תא עמשנ :םידימלתה םלועמ אצנ
.תבשל תונכהה אשונב םאצומ תוצראמ םימשרו תונורכז ולעיש ,םירגובמ

לוכי הזכ רואית - תבשה רנ םיינשה ןיבשכ ,תבשה תממד תמועל תבש ברעב הלומהה רואית
.דועו לוחמב ,הקיסומב ,רויכב ,רויצב ,(רופיס וא ריש לש) הביתכב תושעיהל

תבש תלבק 6 'סמ קרפל
(71 'מע דימלתל תרבוחב)

תונויערה לע תבשה תוליפת תרכה .הליפת ןויע לש םוחתל השעמל ךייש "תבש תלבק" קרפה
הרומה תושרל דמועה ןמזה רצוק ,םרב .תבשה אשונל אלפנ "ןילבת" אוה ןהלש םיכרעהו
שודיק תווצמ - דמלל אל המ :דואמ השק תוטבלתהל תחא אל םרוג הכלהלו הפ-לעבש הרותל
לש תמיוסמ הדימבו - םירקמה בורב ?הכאלמ תובא ט"ל וא תבש תוליפת ,תבש ירוסיא וא
!לבחו ,תוחפוקמ תבש תוליפת תואצוי ךכו ,הכאלמ ירוסיא תארוה תבוטל ףכה הטונ - קדצ
לע ,םישגדהו תויועמשמ לש אלפומ ןווגמ לע ,םינכתו תונויער לש הז רישע םלוע לע לבח
.ולא תונייעממ םשפנ תא ורישעי אל ונידימלתש לבח .רתסנו הלגנ לש תידוחיי תבולשת

אשונהו ,וז הדיחי .תבש תלבק תליפתב תקסועה דומיל תדיחי תרבוחב תאבומ גלזמה הצק לע
.םוי ידמ םידימלתה וקסעי ןהבש ,תונטק דומיל תודיחיל קלחל ץלמומ ,ללכב "תבש תוליפת"
תליפת םויסב השעיי קוסיעהש יאדכ ,תאז םירשפאמ רפסה-תיבב םיינכטה םיאנתה םא
תבשה תליפתל תוקד המכ דחייל ףא ןתינ .םידימלתה ידיב ןיידע רודיסה רשאכ ,תירחש
.עובשה תשרפ רועיש תרגסמב "תיעובש הניפ"כ

אצמי "תבש" ךרכ הלוגב תינרות תוברתל הקלחמה תאצוה "תונייעמ" םירפסה תרדסב
."תבשה םוי לש עבש תוליפת לע" דלישטור .י ר"ד לש ףלאמה ורמאמ תא הרומה

ץועייב התיכב עצבל ץלמומ ,"ידוד הכל" רומזמה תרכהל ,תרבוחב תעצומה הדובעה תא
.הרומה תרזעבו

(75 'מע דימלתל תרבוחב) תבש ליל רדס
.תבש ליל לש תוגהנהו םיגהנמ הניינע "תבש ליל רדס" דומילה תדיחי
םהל בר םוקמ ,הכלהה לש העובקה תרגסמב ונניא םמוקמו ,םיירוגטק םירבדה ןיא יכ ףא
םיתבב .םהילא הוולנה רולקלופבו תבשה תייווחב ,תונושה ויתודע לע ידוהיה תיבה תרוסמב
םהילא סחייתהל בייח הרומה ןכלו ,דבכנ םוקמ הלא תבש יגהנמ םיספות ונידימלת לש םיבר
לכ אלל ,תומיאתמ תוילנויצרופורפ תורגסמב םרגסמל שי ,תאז םע דחי .םהל יוארה דובכב
תולוכי ולא ןיעמ דומיל תודיחי אקווד יכ ןכתיי .ותיבב השענל וסחיבו דליה שפנב העיגפ
.רפסה-תיבל תיבה ןיב תוליעי רושיק תוילוחו דליל םיקוזיח שמשל

,הרבחבו החפשמב ,תיבב תונויארו תולאש לש תומישמל הז קרפב רכזנה תא לצנל ןתינ
,אשונב םהיתויווחמו םהיתונורכזמ ורפסי רשא תונוש תודע ינב םיחרואו םירוה תנמזהל
.דועו ("ליח תשא" ,"םכילע םולש") תוחפשמו תודע לש םינוש םינחל תעמשהל
:הלא םיקרפ תללוכ הדיחיה
"ולוכיו" יקוספ (1
םינבה תכרב (2
"םכילע םולש" (3
."ליח תשא" (4
תסנכה-תיבב תבש ליל תיברעב םיימעפ - תבש לילב םימעפ שולש "ולוכיו" יקוספ תרימא
הז עטק לש ותויזכרמ הלוע םירבדהמ .תרבוחב הנודנ - תבש ליל שודיקל החיתפכ םעפו
תבשה שדקמו ךרבמכו אסיג דחמ םלוע ארובכ 'הב הנומאה תזרכה יהוז .תודהיה תבשחמב
.אסיג ךדיאמ

רשקב ,"תבש-ליל רדס" קרפב ףא דמליהל הלוכי איה ךא ,שודיקה אשונל וז הדיחי ףרצל ןתינ
"ליח תשא"ו "םכילע םולש" םירומזמל .םיכאלמה ינפ תלבקלו "םכילע םולש" תרימאל
הב קוסעל םא תוביסנל םאתהב לוקשי הרומה .יידמל תינללוכ ,תיחנומ תימצע הדובע תעצומ
.הביחרהל וא תיחכונה תנוכתמב

תצובק לע וא - דימלת לע ליטהל עצומ .בר םוקמ ונשדקה אל "םינבה תכרב" גהנמל
.התיכב הילע תוצרהלו אשונה לע הדובע ןיכהל - םידימלת

"ךיכרד תושעמ ותדביכו" 8 'סמ קרפל
(97 'מע דימלתל תרבוחב)

,ינוציח ןמיס קר הנניאש תרגסמ ,תבשה לש הדוחייל המילשמ תרגסמ השעמל אוה קרפה
ןותבשב ,תמא תחונמב ,תטלחומ התיבשב תדחייתמה 'הל תבשה יהוז .ןכותו תוהמ אלא
.ונירוהרהב ףאו וניתוחרואב ,ונרובידב ונישעמב תבש .םלשומ

תא ביחרהל הצורה הרומ) םינושה ויגוסל "תובש" גשומה תא ונמלשהו ונקמעה תאזל רשקב
ירבדמ תבש תווצמ" קרפב ,רגנלש ח"מ ברל תבש תוכלה תודוסי רפסב ןייעי אשונב ותעידי
.(גרבנזיא 'י ר"ד ברל הל תבש רפסב ןכו ,"םירפוס

וישוחב דלי לכ - ללכ ךרדב - שח הבשחמבו רובידב ,תוגהנתהב ,השעמב "'הל תבש" תא
שוחל ,תוארל ידכ ,וינזוא תאו ובל תא חותפלו ויניע תא חוקפל ול עייסל ונילע .םיאירבה
(.תיתד הנוכשב וא יתד בושייב רבדה ונילע לקי יכ רורב) .תבשה תממד תא עומשלו
ויניע הארמ תא - 'ודכו הקיסומב ,רויצב ,רישב ,רופיסב ,הז לומ הז ראתל דימלתהמ שקבנ
.תבשבו לוח םויב ורדח ןולחמ

עובשה תומיב תמדקומ רקוב תעשמ בוחרה ןמ םילועה תולוקה תא טילקהל םידימלתל עיצנ
רקובב םתשוחת תא ראתל םידליה תא בבודנ .תבשה לוקל תבשה םויב העש התואב ןיזאהלו
?תאז תא םהל ריכזמ המ .אוה תבש - םוי ותואש םירכזנ םהו םהיניע תוחקפנשכ ,תבשה םוי
לוקשל ,ילוא ,יאדכ .םידימלתל תיב-ירועש םינתונ ןיא 'ו ימיב יכ ,וגיהנה םיבר רפס-יתב
."'הל תבש" תשוחתל ותמורת לע בושחלו הדהאב הז ןויער

(102 'מע דימלתל תרבוחב) הצקומ
הכש ףא .הארוהל רתויב םישקה םהש ,תבש לש הנשמה יאשונמ דחא אוה "הצקומ" אשונה
הכלהה ירפס ךותמ ותארוה .םינושה ויטרפב העידיה דואמ הטעומ ,וריכזהל םיברמ
רוקמ ךורע ןחלוש רוצק" ,"ךורע ןחלוש רוצק" ןוגכ - םידימלתה ידיב םייוצמהו םילבוקמה
.החלצהב הרתכוה אל בורל - "םייח

ותבחרה ידכ ךות אקוודו ,תרחא ךרדב "הצקומ" גשומה תא דמלל ןויסינ ןאכ השענ ךכל יא
.םצמוצמה עדימל רבעמ

,איה וז האירקל תיוולתמה היצטונוקה "!הצקומ" הרהזאה תאירק לע ךר ליגמ םילדג ונידלי
.הז גשומ לע המצוע בר ןעטמ סמעוה ןכא וז ךרדב ."!רוסא" ,"!עגת לא" ,בורל

,שקבתמל רבעמ ףא םימעפל התייה ותוריהזש ,תולגל דימלתה עתפוי קרפה דומילבש ןכתיי
קר רוסא הצקומש דמלי ןאכו ,הצקומ אוהש רבדב תבשב תעגלמ ענמנ ,לשמל ,היה אוה
,הצקומ לש םינושה םיגוסה תרכהב ולש עדימה תא רישענ אסיג ךדיאמ .הזזהבו לוטלטב
.ולא םירוסיאבש ברה ןויגיהה לע ףא דומענו

:קרפה תארוהב החיתפה יכרדמ תחא שמשל םילוכי ןלהלד ם"במרה ירבד
ועגנ המ ינפמו .לוחב השוע אוהש ךרדכ תבשב םירבד תצקמ לטלטל םימכח ורסא
ךכוליהכ תבשב ךכוליה היהי אלש וויצו םיאיבנ וריהזה םא המו :ורמא ?הז רוסיאב
היהי אלש רמוחו לק ,"רבד רבדו" :רמאנש ,לוחה תחישכ תבשה תחיש אלו ,לוחב
ןקתלו היבגהל אוביו ,ויניעב לוח םויכ היהי אלש ידכ ,לוחב לוטלטכ תבשב לוטלט
לטב אוה ירהש .ןהב אצויכו םינבא עינצהל וא ,תיבל תיבמ וא הניפל הניפמ םילכ
,הרותב רמאנש םעטה לטבו ,תבש אלש אצמנו ,וב קסעתיש רבד שקביו ,ותיבב בשויו
."חוני ןעמל"
םילכ אלא תבשב םדא לטלטי אלש ורסאו ,לוטלטה רוסיאב ועגנ ולא םירבד ינפמו
(ג"י-ב"י תוכלה ,ד"כ קרפ תבש תוכלה ,ם"במר) ...םהל ךירצה
תבש תרימש" רפסב .הרומל יד וב ןיא ךא ,דימלתל דעוימ דימלתל תרבוחב אבומה עדימה
םיניינעב םינד םהש ,הבחרהב םירבדה תא הרומה אצמי 'כ קרפ ,טריביונ 'י ברהל "התכלהכ
.םיימוי-םוי םיישעמ

תא שפחל םידימלתה ושקבתי הבו ,הרצק הנכה תדובעב קרפה תארוה תא חותפל רשפא
תמישר ןיכהל םידימלתה ושקבתי ,ןכ ומכ .ותרדגה תא קיתעהלו ןולימב "הצקומ" ךרעה
ומשרש םיטירפהמ דחא לכ םא ,ררבתי דומילה ךשמהב .תבשב םיצקומ םה םתעדלש םיטירפ
ררבלו דימלתה ייחמ םייתואיצמ םישיחרתב קוסעל ףא יאדכ .הצקומ ןכא אוה םידימלתה
.תבשב רוסא וא רתומ םא

?תושעל ךילע המ ;'ודכו טע ,ףסכ עבטמ ,הייסיטרכ ךסיכב תיליגו ,תסנכה-תיבל תאב :לשמל
תא תונפל שי חונ הבישי םוקמ אוצמל ידכו ,תבשב הלועפל ,ךומס הדשל ךירדמה םע םתאצי
.דועו דועו ?רוסא וא רתומ .עלסה לע תוחנומה םינבאה

ןיימל ושקבתי םידימלתהו ,םיטירפ תמישר ןיכי הרומהש יוארה ןמ אשונה םויסבש ,רורב
.ודמלש הצקומה יגוס יפל םתוא

,התבשהה תרפה לא תטלחומה התיבשה ןמ רובענו
.שפנ חוקפב ןדה קרפה לא ,ללכה ןמ אצויה לא ללכה ןמ

ךשמה