"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

7 ןויע

5 בלש ב"ע ול ףד הכרדכ התמו םגאל תאציו הב עשפ
וז היגוס יכ םיכירעמ ונא .דיקפמה קרפבש תוכבוסמהו תושקה ןמ איה וז היגוס
וא הילע גלדל רשפא תוליגר תותיכב וליאו תומדקתמ תותיכב הארוהל המיאתמ
הטלחהה תוכז ('וכו "ןיקוצ ישארל הלעה" היגוסה ףוס) הבש השקה קלחה לע
.וינפלש התיכה תא ריכמה הרומל ,ןבומכ ,הרומש הז ןינעב

םא הלאשב תקסועה ,א5 בלש ,א"ע במ ףק ,ןלהלש היגוסב הרושק היגוסה
איהה היגוסב ןייעל ץלמומו ?רוטפ וא בייח ,"סנואב ופוסו העישפב ותליחת"
(12 ןולאש ,ןלהל האר) הליחת

:היגוסה הנבמ טוריפ ןלהל
ללגב רמושה תא בייחל םיצור םאש ,לכה לע םכסומה ,ןורקעה הלוע 5 בלשב
תייגוסב תקולחמה .קזנה םרגנ העישפה ןמ האצותכ םא קר ותוא בייחנ ,העישפ
ותעישפ ןיב ףיקע רשקב יד םאה ,הלאשב איה ,"סנואב ופוסו העישפב ותליחת"
םיאצומ םיבנגה ויה אל עקרקב םיפסכה תא חינמ תייה וליא") הרקש המ ןיבו
םיבנג :רמושה ןעוטו) ובייחל ידכ רישי רשק תוארל םיכירצ ונאש וא ?("םתוא
ןאכ ?(הלועמ הרימש איה םיבנגל סחיב ינברואד אפירצו תועמה תא ולטנו ואב
,ןעוט ייבא :ןכ םג תועדה תוקולח ,"הכרדכ התמו םגאל תאציו הב עשפ"ב
,"רוטפ - סנואב ופוסו העישפב ותליחת" אמלעב רובסנ םא םג בייח רמושהש
.הלטק םגאד אלבה :המהבה תתימ ןיבל ותעישפ ןיב רישי רשק שיש ןויכ

רובסנ אמלעב םא וליפא ,ללכ רמושה תא בייחל םוקמ ןיא :ךפיהל ןעוט אבר
ילב הכרדכ התמ ירהש ,רבד לש ומעטו ."בייח - סנואב ופוסו העישפב ותליחת"
ולא םאו ."םתה יל המ אכה יל המ - תומה ךאלמ" ירהש ,ותעישפ םע רשק לכ
(המהבה תתימל הבורק הביס איה ותעישפ ןכיה דע) אברו ייבא לש םהיתורבס
הבנגנו תלדה תא לענ אלו עשפ םא הדומ אבר :(א5 בלש) ךשמהה םג הפי ןבומ
- תומה ךאלמ" תנעטב רטפיהל רמושה לכוי אלו .בייחש בנגה תיבב הכרדכ התמו
םיבייחמ ונא ןיא ןכש - התמ התייה יתיבב םג ירהו ,"םתה יל המו אכה יל המ
איה העישפה ירה - הבינגל סחיבו .התבינג לע אלא המהבה תתימ לע ותוא
,ללכ התימה תביס הניא ותעישפש ןיעל יולגש ןכיה ,ךפהל ןכו .הרישיה הביסה
הילעב תיבל הריזחהו המואמ עריא אל םש ךא ,העישפב םגאל האיצוהש ןוגכ
תביס התייה אל ותעישפש ןיעל יולג ירהש ותוא בייחנ אלש יאדו - התמ םשו
.התתימ

ןכא םא דימלתה ינפב רגתא תוביצמ היגוסב הז קלח רחאל תונתינה תולאשה
העישפ - 'א קלח :םיקלח 2 -ל תקלוחמ 1 הלאש :היגוסה לש תונורקעה תא ספת
םע רשק לכ הל ןיא ףוסב האבש המהבה תתימש רורב לבא ,רמושה דצמ
.רוטפ ןכלו הנושארה העישפה

תעישפמ האצותכ הדבא וא הבנגנ המהבהש רורבש ןויכ ,רמושה בייח, 'ב קלח
םרג המ קספ שי רשאכ איה אברו ייבא תקולחמ יכ דימלתה ןיבי זא .רמושה
םאה ?החכוהה תבוח ימ לש רמולכ ,קפסה לעופ ימ תבוטל ,המהבב העיגפל
קזנל המרג אל ותעישפש חיכוהל רמושה לעו "הלטק אמגאד אלבה" איה החנהה
דיקפמה לעו ,"םתה יל המ אכה יל המ-תוומה ךאלמ" איה החנההש וא ?(ייבא)
?קזנל המרגש איה רמושה תעיגפש חיכוהל

םיצמאמ שידקהל הרומה ךרטצי אברו ייבא ןיב חוכיוה אוהש ב5 בלשב
.רקיע לכ םיטושפ םה ןיא יכ ,אבר ץוריתו ייבא תישוק תרבסהל

תמדוקה היגוסב ימא 'רל לממ רב אבא 'ר השקהש המ לע תססובמ ייבא תישוק
רסמש רמוש"ש ליעל ןנחוי 'ר תטיש לא רוזחל ונילע ךכ םשל .ול ץרית הזש המו
דיב ינודקפ אהיש ינוצר ןיא" תנעט ללגב :ותטיש ייבא ריבסהו ."בייח - רמושל
:הז רבסה תוחדל דומלתה אב םשו .העישפל - רחא רמושל הריסמ תכפוה "רחא
עבשי "רחאל הליאשהו וריבחמ הרפ רכושה" תנשמב עודמ ,אוה ךכ - ןכא םא
הרסמש ךכב עשפ רכושה ירה ,רכושל םלשי לאושהו הכרדכ התמש רכושה
יהוז .ליאשהל תושר םילעבה ול ונתנשכ תרבדמ הנשמהש ימא בר ץריתו .לאושל
ןכאש אדוולו ריכזהלו רוזחל הרומה בייחו ,ונתייגוסב ייבא תישוקל המדקהה
,אבר ,ןאכ ךירבד יפל :ייבא תישוקל התעמו .בטיה םיעודי םש ץורתהו אישוקה
םוקמ ןיא ,"םתה יל המ אכה יל המ - תומה ךאלמ"ש איה החנההש תרמאש
התמ אל המהבה ,ןכ םא !לאושה תיבב הכרדכ התמ ירהש ?עודמ) ללכ אישוקל
תנבהל םגו .ץורת םושב ךרוצ היה אל אליממו (רחאל הרסמש ותעישפמ האצותכ
היגוסה לכ :ןעוט אבר .הלעמל היגוסה תא ריכזהלו רוזחל ךרוצ שי אבר תבושת
תא תרבסהש ,ייבא ,ךתטישל קר תמייק ,וצרתש ץורתהו ושקהש אישוקה ,ליעל
,אבר ,ינא לבא ."רחא דיב ינודקפ אהיש ינוצר ןיא" לש הנעטב ןנחוי 'ר לש ומעט
ךיאה העובשב יל תנמיהמ תאש" ךכב ןנחוי 'ר לש ומעט תא הלעמל יתרבסה ירה
אוה רכושה ןאכ ירהש) אישוק לכ התייה אל יתטישלו ."העובשב יל ןמיהמ אל
הרומל ורזעי 10-9 תולאש .ץורת םושב ךרוצ היה אל אליממו (עבשנש הז
.הזה בלשה לע רבגתהל םדימלתלו

אלא חותנו ןויגה לש וניא ישוקה ,אמח רב ימר תישוק - היגוסה לש ד5 בלשב
תנבה לע יאדווב לקת היגוסה תכירע .היגוסה יבלש תוחתפתהב הב שיש ךוביסב
:תואבה תודוקנה תוררבתמ היגוסה ףוסב .הלא םיבלש

,תולעלמ הענומל הסינ אוה "הדריו ותפקת התלעו ותפקת"ש רבודמ אשירב .א
התמ םא ןיב הרקמ לכב ךכ םושמ .חילצה אלו תדרלמ הענומל הסינ התלעשמו
.רומג סנוא ןאכ היה אלא עשפ אל העורה ירהש ,רוטפ - הלפנ םא ןיבו הכרדכ
התמ םא .(העישפ ןיא) בוטו ןמש הערמל רהה שארל הלעהש רבודמ אפיסב .ב
בייח - ךכמ הענומל לוכי היהו הלפנ םאו (הליחתב עשפ אלש ןויכ) רוטפ - הכרדכ
.(לופילמ הענמ אלש ךכב עשפש)
םג בייח היהיו ךכב עשפ ירה הערמ םוקמ וניאש םוקמל רהה שארל הלעה םא .ג
(בייח - הכרדכ התמו םגאל תאציו הב עשפש ייבא תטישל) הכרדכ התמ םא
ןכש ,המהבה תומ ןיבו ותעישפ ןיב רשק ןיאש חיכוהל וילע ,עשפש העשמ ירהש
."הלטק רהד אריווא" איה החנהה
בייח היהיו עשפ ןכ השע אלו הענומל לוכי היהו המצעמ התלע םא אשירב םג .ד
םא םג ותוא תבייחמ הנושאר העישפש ייבא תעדל בושו) הכרדכ התמ םא םג
.(הכרדכ התמ

לכ ורכזוה הבש 11 הלאשב תטרופמה הלבטב בטיה םימכוסמ וללה תונורקעה
.םיירשפאה םירקמה

לע לטות היגוסה לש תונורקעהו םיכלהמה לכ ונבוה ןכא םא קודבל ידכ
ךכ .הרומה תרזעב התכב הדובעכ (11 הלאשב) ,הלבטבש הדובעה םידימלתה
הרומה לש תפתושמ הדובעב ,םנשי ןיידעו הדימב ,םיישקה וקלוסיו ולגתי
ידיל אובת ולא תולאשב .תיב תדובעכ תתל רשפא 13-12 תולאש תא .םידימלתהו
המהבה תתימ ןיבו רמושה תעישפ ןיב רשקהש םירקמ שי .תפסונ הנחבא יוטיב
התלע וא .הלפנו הערמ וניאש םוקמל ןיקוצ ישארל הלעה :לשמל) רישי רשק אוה
םירקמ שיו .רמושה בייח לכה תעדל הז הרקמב (הדעב עונמל הסינ אלו המצעמ
וא 'ב םירקמ ןוגכ ףפור רשק אוה המהבה תתימ ןיבו רמושה תעישפ ןיב רשקהש
ובש הרקמה והז .ףסונ םעט רמושה תעישפל ףרצל םיכירצ ונאש (הלבטב 'ח
רשק וליפא המהבה תומ ןיבל ותעישפ ןיב תוארל ןיא אברל .אברו ייבא וקלחנ
.בייח סנואב ופוסו העישפב ותליחת ד"מל םג רמושה תא רוטפל שי ןכלו ,ףיקע
ד"מל וליפא ובייחל שי ןכלו המהבה תומ ןיבל ותעישפ ןיב רשק האור ייבא וליאו
.רוטפ סנואב ופוסו העישפב ותליחת
ךשמה