"םירמוש "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

12 ןויע
5 בלש ,א"ע במ ףד ,סנואב ופוסו העישפב ותליחת
ןיינעה .תקולחמה ילעב לש םהיתורבס המ דחוימבו הרבסהל השק הז גשומ
עשפש העישפה ןיב רשק שפחל ונילע רמושה תא בייחל ידכ :ךכב אוה הארנכ
הרק ,עשפש העישפה ללגבש ןועטל לכונ ךכ ידי לע .ץפחב עריאש סנואה ןיבל
העישפב ותליחת" םנמוא ןכל .רשפאתמ רבדה היה אל ,ןכ אלולו ץפחב סנואה
המדקש העישפ התייהש הרקמ לכב לבא ,יללכ ןורקעכ חסונמ "סנואב ופוסו
הנשי .אל וא סנואל המרגש הביסה איה העישפה םאה שפחל ונילע ,סנואל
:המגודל .בייחל יד הב ןיאש סנואל המדקש העישפ

ןייע) הכרדכ םש התמו האצי אל המהבהו ,החותפ תפרה תלד ריאשה רמוש
ןיאש לכל רורב יכ ,ובייחנ אלש יאדו ןאכ .("ינוצר ןיא" ה"ד ,א"ע ו"ל ףד תופסות
.המהבה לש התומ ןיבו וישעמ ןיב רשק

העישפה ןיב רשקל רשאב ,תושיג יתש תוירשפא ונתייגוס לש יטרפה הרקמב
העישפה .םיבנג ינפמ ןגומ היה ףירצה ירה :ןעטת - תרטופה - 'א השיג .סנואהו
השיג .עריאש סנואה ןיבו העישפה ןיב רישי רשק ןיא .הקילדל סחיב קר התייה
םג .םיבנגנ ויה אל - ןנידכ עקרקב תועמה תא תנמטה ול :ןעטת - תבייחמ - 'ב
.בייחל וב יד - סנואהו העישפה ןיב ףיקע רשק

4 הלאשל
"ינברואד אפירצ" ונתייגוסבש הרקמב .םימדקתמל תדעוימו השק הלאש איה
םוקמבש ינפמ "העישפב ותליחת" אלא הבינג ינפמ רמתשמה םוקמב חנוה ץפחה
.הבינג אקווד העריאש ינפמ "סנואב ופוס"ו הקילדה ןמ רמתשמ וניא הז

םוקמב חנוה ץפחהש ינפמ "העישפב ותליחת" :ךופה אוה הרקמה ם"במרב ךא
סנוא אלא הבינג אל העריאש ינפמ "סנואב ופוס"ו ,הבינגה ןמ רמתשמ וניאש
.(ןיוזמ םיטסיל וא תיבה לכ ףרשנו הקילד הלפנש ןוגכ)סנואב ופוס
העישפב ותליחת
 
הבינג העריא
ףרשיהל לוכיש םוקמב חנוה
:היגוסב
הקילד העריא
בנגיהל לוכי םוקמב חנוה
:ם"במרב

13 ןויע
(א"ע גמ ףד) ינחלוש לצא תועמ דיקפמה
ראבמה ,הירחאש רצקה ארמגה עטקו הנשמה - 'א קלח :םיקלח ינש וז היגוסב
קלחב .יסחי ןפואב השק וניא הז קלח .הנשמבש "ןירורצ תועמ" לש שוריפה והמ
רמושה לע םילטומ םיבויח וליא הלאשב ןמחנ ברו אנוה בר תקולחמ - ינשה
.ףסכב שמתשהל ול ןתינש רתיההמ האצותכ

,ןמחנ בר לע אבר לש ותישוק ,ונתנשמ טשפ לע הלא םימכח ינש ןיב חוכיוה
אישוקהו (דימלתה לש םיגשומה םלועל הרז הלוכש) הליעמ תכסמב אתיירבה
ךרטצי הרומהו ,הנבהל םישק יד םיניינע ולא לכ ,אנוה בר ירבד לע הנממ
.הז קלח תארוהל תומיאתמ םיכרד שופיחל ץמאמ שידקהל

תויגוסב .החיתפ תחישב ריהבהל הרומה לכוי ןושארה קלחב יזכרמה ןורקעה תא
די חלוש ארקנ ותרימשל ןותנש ץפחב שמתשמה רמוש יכ ונדמל תומדוקה
םישרמ םניא םילעבהש ינפמ ?ןודקפה לש ץפחב שמתשהל רוסא עודמ .ןודקפב
רמושה ןיא זאש ,יאדו ?ץפחב שמתשהל רמושל ושרי םילעבה םאו .וב שמתשהל
רמושל תושרהל םילעבה םילוכי הרוצ וזיאב .ןודקפב די חלוש ארקנ שמתשמה
ול םישרמש ול ורמא ץפחה תריסמ תעשבש אוה רתויב טושפה ?שמתשהל
הז םדאו הרקמב היהי המ ?שומיש תושרהל הדיחיה ךרדה וז םאה .שמתשהל
(יטרפה שומישל תדחוימ תפסכ רכשש אל ,הליגר הדקפהב) קנבב ףסכ דיקפה
!אלש יאדוו ?ןודקפב ודי חלש הז ףסכב שמתשמה קנבה דיקפש רמאנ םאה
אוהו םיבר םישנאל םינוש םימולשת םלשמ קנבהש עדוי דיקפמהש ןויכ ?עודמו
ונינפל ירה .ופסכב ושמתשיש השרמש ותעד הליג ירה קנבב אקווד דיקפה
אוהש םיחיכומ וישעמ םימעפל אלא שוריפב רמא םא אקווד הניא :האשרהש
רוכשל שקבמו םימולהי תליבח וא לודג םוכס קנבל איבמ אוה םאו .השרמ
.ופסכב שומיש השרמ וניאש ותעד הליג ךכב ירה - םש םרמושלו תיטרפ תפסכ

,הנשמה תנבהב םיישקה לכ תא ריסת הזל בורק וא הז חסונב החיתפ תחיש
.הפי לבקתת ןירתומ תועמו ןירורצ תועמ ןיב הנחבאהו

קפתסנ ,הז בלשב ,ונא ךא ,האבה היגוסה לש הדוסי םצעב איה 4 'סמ הלאש
ןמ .התע דע שכרש ויתועידי יפל וז הלאשל תתל דימלתה לגוסמש הבושתב
אוה - שמתשהל ול רתומ םא .םיניינעה ןיב ינכט רשק ןיעמ אצמי אוה ,םתסה
רכש ןיעמ והשמ) תוירחאב בייח וניא זא שמתשהל ול רוסא םא .תוירחאב בייח
קלחל ריאשנ הז ןינעב טרופמה רורבה תאו התע תעל ךכב קפתסנ ,רומאכ (!שנועו
.היגוסה לש 'ב

בייח לאוש .הרהבה תחישב חתפי הרומהש םיעיצמ ונא היגוסה לש 'ב קלח תא
,ותאנה הלדגש לככ רמוש :רמוא יוה .ולש האנה לכש ןויכ - ?עודמ .ןיסנואב
ןאכמו .(הרומל ךירדמה שארב יללכה אובמב ןייע) ויבויח םילדגו םיכלוה
ןודקפב שמתשהל תומיוסמ תוביסנב ,רמושל השרמ התאש ןוויכמ .ונתנשמל
תשקבתמ ,הז ןורקע ונלבק םא .ויבויח תא לידגהל ךירצ התא ,(ןירתומ תועמ)
וא ,לאושכ היהי םאה ?ויבויח תדימ תא לידגנ ןכיה דע :תפסונ הלאש וישכע
לכוי וז הדוקנב . ןמחנ ברו אנוה בר ןיב תקולחמה וז הדוקנב ?רכש רמושכ
תחאל הנממ החכוה שי םאה וארו וסנ :הנשמה לא וידימלת תא תונפהל הרומה
רמושכ ונידש החכוה הנממש ,"ודבא" הלמה תא ולגיש םידימלת ויהי ?תוטישה
.היגוסה תא דמלנש דע ריאשנ וז היאר תייחד תא .רכש

יכ שגדותש ידכ ,חולה לע םשרת דימ הילע םינוע ןיאש הלאש לכ יכ ונתעצה
םידחא ויהיו תאזכ הלאשל בל ומישי םידימלתה .הב לפטל שיו איה הנוכנ
.ןמזה אובב ארמגב טסקטה תנבה תא ךכב לקנ םירחאה לע .הבושת ואצמיש

ינפמ ,המידקמה החישב הרומה ידי לע הלעותש יאדכ הבושח הדוקנ דועו
ןכא םא תקולחמ ןיא :שורפב העיפומ הניאו היגוסה ףוגב תעלבומ וז הדוקנש
,(11 'סמ הלאש) לאושכ וניד אמלע ילוכל זאש ,תועמב לעופב שמתשה רמושה
,ןהב שמתשה םרטשכ איה תקולחמה .תועמה ףוגמ לעפב הנהנ אוהש ןויכ
ודמעי ,הקסיע ול ןמדזת םאו ,תועמב שמתשהל תוכזו תושר התוא איה האנההו
קנבל םלשל ןכומ םדא :םויה ונייחמ ךכל המגוד .העצבל ידכ ותושרל תועמה
ןכומ וז תוכז תרומת םאה .ונובשחמ רתי תכישמ ךרוצה תעב ךושמל תוכזה רובע
תנבומו .רכש רמושכ קר ,ןכמ תוחפ ,וא לאושכ ומצע בייחלו דבעתשהל אוה
התא םא .אנוה בר לש ונועיט תא לבקל רשפא .תקולחמה ילעב ינש לש םתדמע
וז תוכז ןיא םאו .לאוש יבויח וילע ליטהל ךילע ,שממ לש האנהכ וז תוכז בישחמ
?רכש רמוש היהי עודמ ,שממ ץפחב שמתשה אל ןיידעש ןויכ ,שממ לש רבד
.(9 הלאש)

ןיא ךא ,האנה איה שומיש תוכז ,ןכא .תנבומ ןמחנ בר לש ותבושת םג ךא
:רבדה תא בוש ונל שיחמת ליעלד המגודהו .תועמב לעופב שומיש םע התוושהל
םדאשכ .רתי תכישמל תוכזה רובע רשאמ רתוי םימלשמ לעופב רתי תכישמ רובע
ותורשפאב שיש האנהה וליאו .לאוש לש םה ויבויח ץפחה ףוגמ הנהנ ןכא
.אל ותו רכש רמושכ בייחתהל ןכומ אוה תאז תרומת תועמה ןמ תונהיל

םע דימ - לואשה ץפחב שמתשה אל ןיידע םא םג שממ לאושב :שיגדהל שיו
לצא םידקפומה תועמב וליאו .לאוש יבויח וילע םילח ותושרל ץפחה תלבק
יבויחב בייחתהל ול תמרוג הניא ןהב שמתשהל תוכזה ןמחנ בר תעדל ינחלוש
יאשר לאושש ינפמ רבדה םעט ריבסהל רשפאו .רכש רמוש יבויחב קר אלא לאוש
םילעבה ואובי אמש ששוח ינחלושה לבא ,ויניע תוארכ העש לכב ץפחב שמתשהל
ויהיש ידכ םהב שמתשהלמ ללכ ךרדב ענמנ אוהו ודימ ןודקפה תא ושקביו
לביק ןאכ לבא ,אוה ותלעותל ץפחה תא לבק לאוש לכש ,וא .ודי תחת םינמוזמ
.םהב שומיש תוכז םג ול שיש אלא ,דיקפמה תלעותל הרימשל תועמה תא דקפנה
רצוא"ב ןייע וז היעבלו .לעופב ןהב שמתשה אלש ןמז לכ ,לאוש ןיד ול ןיא ןכל
.ז"צתת - ו"צתת 'מע "דומלתה ישרפמ

חנומב שומישה יכ ריהבהל הרומה לע .הליעמ יניינעב קסוע - היגוסב אבה בלשה
ונוניכה וז היגוסל .ונימיב הז חנומב שומישה םע ההז וניא וניתורוקמב הליעמ
יפל טרפיו ביחרי הרומה . הליעמ ןינע רקיע רבסוה הבש ,דימלתל הרצק המדקה
- םידימלתה תסיפתל ידמ השק הז ןיינע לכה תורמלש האור הרומה םא .ךרוצה
והז ףוס ףוס יכ ,הז עטק ונטמשה אל ונא ,םנמא .היגוסב הז בלש לע גלדל לכוי
.הנממ דרפנ יתלב קלחו ונתייגוס לש הפוס

:תומידקמ תועידי המכב ךרוצ שי ןאכ
ויתועמ ןה ולאש בשח אוה . תועט תבשחמב תועמה תא דיקפה רבזגה ,תישאר
.שדקה תועמ ויה תמאבש דועב ,ולש

השרמ וניאש ותעד הליג ךכב ירה ,ןירורצ תועמה תא דיקפמ רבזגה םא ,תינש
.רבזגה לעמ אלו ,אוה לעמ ,ומצע תעד לע ןאיצוה רמושה םאו .ןהב שמתשהל

.ןהב שמתשהל רמושל השרה וליאכ אוה ירה ,ןירתומ תועמ דיקפה םא ךא
וליאכ השענו ותושרב תאז השוע אוה ,ןהב שמתשמ רמושהשכ הזכ הרקמב
(הריבע רבדל חילש שי הליעמב אוהה ןידהו) ,(י"שר ןייע) רבזגה לש וחולש
.רבזגה לעמ ךכ םושמו

ןמ םידימלתל ונתני אל ל"נה םירבסההש םיעיצמ ונא , הארוהה ךרדל רשא
הרקמב :תואבה תולאשה הנדומעת הזכרמבש החיש חתפל ,בטומ .ןכומה
: לעמ יתמו לעמ ימ ,ןאיצוה הלהו ינחלושל תועמה תא רסמ רבזגשכ ונינפלש
?איצוהשכ ינחלושה ילוא וא ,איצוה ינחלושהשכ ,רבזגה ,רסמ רשאכ ,רבזגה
בר תטיש יפל - ל"נה לכ ?םהמ דחא לכ לעמ יתמ - םהינש םאו ?םהינש ילואו
לע םהירבד ומשרייו ,וקמני ,םתעד םידימלתה ווחי .אנוה בר תטיש יפלו ןמחנ
ועיגי תאזכ הרוצב .הייחדה תקמנהו תומיוסמ תונעט תייחד ךות ,חולה
רקיע הבש תישילשה הדוקנל ןאכמו !ארמגה תנקסמל םמצעב םידימלתה
:ישוקה

בר השקמ ןאכו .ןכל םדוק אלו - "רבזגה לעמ - איצוה םא" :רמאנ אתיירבב
. לאושל ינחלושה תא השוע תועמב שומישה תוכז ,ךתעדל :אנוה בר לע ןמחנ
הולש ומכ השענו" :י"שר) הוולכ ןהילע השענ ירה - תועמב ןאכ רבודמהו תויהו
ךל ןיא" ןכ םאו ,תועמה ןתוא ריזחהל בייח וניא - לאושל דוגינב - הוול .("ול
!ןילוחל תועמה ואצי ינחלושל ןתריסמ םע דימו .(י"שר) "וזמ הלודג האצוה

לעמ אל ירה ,רכש רמושל קר ותוא השוע שומישה תוכזש ,ידידל ןכ ןיאש המ
תושרב אוה ץפחהו רמוש קר אוה ןכל םדוק יכ , שממ האצוה תעש דע רבזגה
אכיה לכ" :םירמוא ונא ןודקפ לש ץפח לכבש םשכ ,וילעב אוהש ,שדקהה
."היתיא הירמ יב - היתיאד

אוצמל רשפא "היתיא הירמ יב - היתיאד אכיה לכ" לש הז ןינעל האנ זמרו
.('ו ,'בכ תומש) ומצע קוספה ןושלב


דיקפמה הז = שיא
רמושה הז = והער

רמושה תיבמ = שיאה תיבמ
שיא ןתי יכ"
והער לא
רומשל םילכ וא ףסכ
'וגו "שיאה תיבמ בנוגו

אלא "?ותיבמ בנוגו וא "והער תיבמ בנוגו" םדוקה יוטיבה ןאכ רכזנ אל עודמו
רמולכ ,"שיאה תיבמ" בנגנ אוה ,רמושה תיבב יוצמ ץפחהש ףא לע .ןאכ שי זמר
."היתיא הירמ יב היתיאד אכיה לכ" יכ דיקפמה תיבמךשמה