תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ

"הכוס-הנשמ יקרפ"

ןהד ןב דוד :תאמ

:תאצוהב
םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ פ"עבשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינואםללכב ונידלי לעו ,לארשי ללכ לע דואמ ביבח ,ויתווצמ ןווגמבו ותוינוגססב ,תוכוסה גח
.תאש רתייבו
ךות ,וניתוינשממ םילועה ,םייתכלה םינכת תקצל ,קפס אלל ,ונילע לקת וז הנינרמ הדבוע
.גחל ונידלי לצא םייקה ,םחה סחיה תא רמשל תדמתמ הגאד
ךומס תוכוסה גח רשאכ ,ל"הנש תליחת אוה וזה תכסמה תארוהל רתויב םיאתמה ןמזה
ואיבהל יוארש סמוע ,ולא םימיל םירושקה םירחאה םיאשונה סמוע תורמל תאזו ,הארנו
.רמוחה תארוה ןונכת תעב ןובשחב
םידליהש הנושארה תכסמה היהת איהש ירה ,לולא שדוחב תכסמה תא דמלנ םנמא םא
רמוח םע הנושאר תועדוותה םימלוהה ,םיעצמאב טוקנל ונתוא בייחמ רבדהו ,םישגופ
.הז יתורפס
שומיש ,ףורפרב דמלנ םתואש םירחאו ,רתוי קימענ םהבש ,םיאשונה תריחבב תעד לוקיש
יאדווב ומרתי הלא לכ - דועו הכלהכ הכוס תמקה ףאו אשונל התיכב הניפ ,הארוה ירזעב
.דימלתה לש ובילבו לש ותעדותב הנשמה ירועישל הקומע הביח לש תיתשת תחטבהל
,תויונמוימהו םירשכה ,עדייה םוחתב תורטמ םודיקלו רמוחה תרשעהל ןווכמ ונרוביח
:ןלהלדכ םיעצמאב שגרהו הנומאה
.םישרדמהו אתפסותה ,אתיירבה ןמ הנשמל תומלשהו תוליבקמ .א
.פ"עבשותה ןיבל כ"בשותה ןיב רושיק .ב
.השעמל הכלהה רוריב .ג
.ארמגה דומילל הנכה .ד
.םתפוקת לאו םיאנתה תא תועדוותה .ה
.ימצעה יוליגה תטישב דומיל .ו
ם"במרה ,ס"ש ,הרות :ןוגכ ,םיידוסיה תורוקמה ירפס התיכב עבק ךרד ויהיש ,יוארה ןמ
.ע"ושו

:תכסמה ןכות
.המוקימו התיישע ,הירמוח ,התרוצ ,הלדוג :"הכוס" תרדגה :א קרפ
.הכוסב הבישיה תופמ :ב קרפ
.םינימה תעברא :ג קרפ
.םימה ךוסינו חבזמ לש הברע תוכלהו ,םינימה תעברא אשונ םויס :ד קרפ
.גחה תונברקו הבאושה תיב תחמש :ה קרפ
יתהק ,קבלא ,יריאמה :ןוגכ ,תכסמה ישרפמ לש םהיתומדקהב אוצמל ןתינ טוריפ רתי
.דועו


:ב-א םיקרפ
(יריאמה) "תומלשב הכוס תוכלה יניינע"
.הב הבישיה תווצמבו הכוסה השעמ תוכלהב קוסענ הלא םיקרפב
.ובוביחלו רמוחה תנבהל תובר יאדווב םורתת תודמלנה תוכלהה תשחמהל הכוס תמקה

'א הנשמ
:םיפיעס העברא ונתנשמב
.הנשי הכוס :ד .התליצ :ג .היתונפד רפסמ :ב .הכוסה הבוג :א
:םיאבה םיאשונה םירושק הלא םיפיעסל
:הכוסה הבוג .1
."םימי תעבש... תוכוסב" ; (א דומע ב ףד) "עבק" וא "יארע" .א
הז .ןהבוג תאפמ "עבק" רדגב חרכהב תונבנ ,המא 20 -מ תוהובג ןהש ,תונפד :דוסיה תחנה
רשפא ,המא 20 -מ תוכומנ ןהש תונפד ."יארע" לש תורשפא םייקל הרותה ןוצר תא רתוס
.הרשכ ,עבק רדגב ןתוא הנבי םא ףא ןכלו ,יארע רדגב ומייקתיש
.(א 'מע ד ףד) "החורס" הכוס איה ,םיחפט 10 -מ הכומנ איהש הכוס .ב
.םיוולנה תורוקמב ותוא ונאבהו ,הנשמב ןייוצ אל (תוחפל םיחפט 7x7) הכוסה חטשד
:תונפדה רפסמ .2
."יניסמ השמל הכלה"ו "תרוסמל םא" םיגשומה םירושק וז הכלהל
,תונפד 4 םיביצמ לכהשכ ,וננמזב תוחפ ץוחנ ישילשה ןפודה תוכלהב לופיטה *
.(ןודנב "ןחלשה ךורע" ירבד הארו-)
:לצה תומכ .3
"הכוס" הלימה תקיז ןויצ ךות ,תונפדה תמחמ אלו ךכסה תמחמ לצב רבודמש ,שגדוי
.ב ,א אתפסותב הארו ,"ךכס" הלימל
הריתסה םע דדומתנו ,ב הנשמ ב קרפבש וז םע ונתנשמבש הכלהה תא הוושנ ןכ ומכ
.רפסבש המישמב אבומכ ,םיקוידה ןמ הלועה
:הנשי הכוס .4
,ל"זח ירבד ןיב רושקנ ןכו ,תרחא תילכת םשלו לצ םשל ,ךכס םשל ךוכיס ןיב ןיחבנ
,ע"וכל תכמסומה הכלהה ןיבל ,"גחל םדוק םוי םישולש גחו גח תוכלהב ןישרודו ןילאוש"ש
.תוכוסה גחל ,םוי 30 -מ תוחפב המקוהש ,הכוס הרישכמה

'ב הנשמ
.(ב ,ט 'מגב...אלו ,"ובשת תוכוסב" :"תרוסמל םא" לע תוססובמ ונתנשמבש תוכלהה יתש
תלפשה ;(ז ק"ס ב"מב םש ןייעו-) ןליאה תחתש הכוסל ןורתפ עצומ א ,וכרת ח"וא ע"ושב
תנייצמ 'מגהש קוליחה םע-) ד הנשמבש "הילע תלדה" םע ונתוא רשוק הז ןורתפ ,םיפנעה
.(ב ,ט ףדב
,ב 'מע ט ףדב 'מגבש הימרי 'ר ירבדב שמתשהל רשפא ,"הכוס יבג לע הכוס" ןיד יבגל
.הכוס לש התורשכל םיאנתה ןמ האנ קלח לע הרזח תמייקתמ החונעיפ ךרדש ,הדיחכ

'ד-'ג תוינשמ
יאדכ כ"ע ,(םהיניב ץצוח "הלדה" ןידו-) ג הנשמל רתוי סחייתמ ד הנשמ ףוסבש ללכה
.דחי תוינשמה יתש תא דמלל
:וניתוינשמב םיגשומ
.יושעה ןמ אלו ,השעת :ד .והוונאו יל-א הז :ג .להוא :ב .האמוט לבקמ :א
רבד"ו םיידי תליטנ תווצמ םע ורושיק ידי לע םידליה לא ןושארה גשומה תא ברקל רשפא
."הקשמב ולוביטש
תוחפל דחא חפס וגג בחורשכ קר ,הכוסה ךכס ןיבל ויתחת בשויה ןיב "קספה" הווהמ להוא
,(ב קרפב א הנשמבש ,הטימ ןיבלו "ףוניק" ןיבל "ןיטילקנ" ןיבש תיכלהה הנחבהה ןאכמו)
.(ח ,ו"טש ח"וא) תבש ינידבש להוא ןידכ
,ח הנשמ ג קרפבש בלולה טושיקל רושיק ךות הכוסה יונ אשונב טעמ ביחרהל ץלמומ
.א הנשמ ג קרפבש "רדה"לו
תחנה לש תחוורה האיגשה תא שיגדהל יואר ,"יושעה ןמ אלו השעת" גשומה תארוה בגא
.תונפדה בוציי ינפל ךכסה
ח"כ ק"ס "לאשי תראפת"ב הארו ,"ללכה הז" ןיבל "ןידס סריפ" ןיב ץצוח "רבוחמ" ןיד
.הזל תוסחייתה

'ה הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.יושעה ןמ אלו השעת :ב .רצוא תרזג :א
,(א ,בי הכוס) "יושעה ןמ אלו...םדאש םיימעפ..." ומעטו ,ןנברדמ רוסיא אוה "רצוא תרזג"
.אתיירואדמ אוה "יושעה ןמ אלו השעת" רוסיא וליאו
םשל אלו ,לצ םשל תוליבחה תא הלעהש-) ןנברד רוסיאב הנד ונתנשמש ,ךכל החכוהה
עמשמ ,"הכוס הניא" ינתק אלו-) "ןהב ןיככסמ ןיא" הנשמה ןושלמ תדמלנ (המודכו שוביי
.(םש יישרו א ,בי 'מג ,איה הכוס אתירואדמ
ירהו ,ונימכח ירבדב םהלש תוננובתהה דודיחל וז הנחבה לע םידימלתה תא דימעהל יאדכ
:תופסונ תואמגוד
.(ב ,ט ףדב אבר לש וקויד-) "תיבה ךותב האשע וליאכ" ;ב הנשמב .א
.(א,י ףדב אדסח בר לש יושעה ןמ אלו השעתו קויד-) "רשנה...המחה ינפמ" ;ג הנשמב .ב
בחרויש יוארו ,אפיסב דחא רצק טפשמב עבומ ,תונפדה תורשכ ,ונתנשמבש ינשה אשונה
.אשירב ,ד הנשמ ב קרפב ןלהל םג הארו ,הכלהה רפס תרזעב טעמ


'ב קרפ

'א הנשמ
,ךכב ונממ לק אוה ךא ,ג הנשמ א קרפבש ףוניק ןידל המוד הטימה תחת ןשיה ןיד
.ףוניקב כ"אשמ ,הכוס תבוח ידי אצוי היתחת ןשיה-םיחפט 10 -מ תוחפ ההובגש הטימבש
.(ח ק"ס זכרת הרורב הנשמ) "היתחת ןשיל הייושע הניא" :אלוקה םעט
םישנ ןידב ,ונקרפבש ח הנשמ תרזעב רתוי ראבתהל לכוי ,ג"ר לש ודבע ,ביט לש ודמעמ
.א ,ד "הגיגח"בש םיינשה ןיבש תיתכלהה האוושהבו (םש "םידבע"ל רואיבבו-) םידבעו
ברקב תירשפא שפנ תמגע ןותימל ,ח הנשמל ףרוצמה "םייחה ףכ" ירבד תא אורקל ץלמומ
.הכוס תווצממ תורוטפ ןתויהמ תודימלת
ףא תוכלה דומילב ,ונתנשמב הייוצמ ונימכח ןושלב תוננובתהה דודיחל תפסונ אמגוד
.הרואכל "תימתס"ה םתחישמ

'ב הנשמ
איה ,"עבק תריד" תויהל הכירצ הכוסהש (הכלהל הניא ,בגאש-) הדוהי יבר לש ותעד
,המא 20 -מ הלעמל איהש ,הכוס תרשכהב םעטה איה םג .ונתנשמב ותקיספל םעטה
.הכוסב הטימל תחתמ הניש רתיהבו

'ג הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.בוט םוי :ב .תובש :א
קוספה ןמ ןתוכמס תא תובאושה ,םימכח לש םהיתורזג ןיינעב טעמ ביחרהל יואר
.ךכל תוסחייתה ,"ןנברד םיניד" קרפב "יניסמ הרות"ב הארו ,"יתרמשמ תא םתרמשו"
שדחמ וניא "ט"ויב הל ןילועו" ,"אשיר"בש טפשמהש ךכל בלה תמושת תא תונפהל יואר
לש יתורפסה טקפסאה לע והשמ ונדמלמה רבד ,"אפיס"ה םושמ קר אבוה אוהו ,רבד
.(אשירב םג שודיח עיצמה ,בי תוא "לארשי תראפת"ב הארו) תוינשמה

"אשיר"ה :'ד הנשמ
יאר אוהו ,הכוסה תרשכהל תווצמה יטרפ לש קלחה תא תמתוח אשירבש וז הכלה
.רפסבש הלבטב עצומכ ,יללכ ןונער השעיי ויתובקעבש
תיביסאיצוסאה הטישה לש המויק לע םידימלתה תא דימעהל תונמדזה תמייק ונתנשמב
;הנשמב תוכלהה רודיסב
ןידל יעבט ךשמהכ ,א קרפבש ה הנשמב אובל ךירצ היה תונליאמ תונפדה ןיינע ,הרואכל
.ג הנשמבש ןליאה יניינעל ורשקה םושמ ןאכ אוה ךא ,םשש תונפדה
:"המלש תכאלמ"ה ןושלכ ,אתעיצמה ןיבל אשירה ןיבש רשקה תא םג ריבסהל ןתינ ךכ
םהמ שיש תונליא ...ךרדב םהל ןמדזי םא ,הוצמ לש וליפא ,םיכרד יכלוהד אינמא הווה"
יחולש" אנתו ךמסד ונייהו ,ןירוטפ יכה וליפאד תוינשמה תכימסב ל"מק ,הכוס ...תושעל
."הכוסה ןמ ןירוטפ הוצמ יחולש" אנתו ךמסד ונייהו ,ןירוטפ הוצמ

"אתעיצמ"ה :'ד הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.ורודת ןיעכ ובשת :ב .הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועה :א
תכוס תבוחמ ררחשלו לקהל ,טעמ עיתפמ ןפואב ,דעונ ונתנשמבש "ורודת ןיעכ" דומילה
הנומתה תא ןזאל יואר .(ונאבהש ב"רה שוריפב האר-) רעטצמה תא ףאו לקה הלוחה תא ףא
,בגא ,הז םעט .ב ,חכ "הכוס"ב ,םעטה ותואב תקמונמה ,ונקרפבש ט הנשמ רוכזיא ידי לע
.ו הנשמ לש אשירבש הכלהל םג סיסב שמשמ

'ה הנשמו ("אפיס"ה-) 'ד הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.ארסחמ ירוסח :ד .הציבכ :ג .ארהוי :ב .יארע :א
לא םיעדוותמ ונא ,קודצ יבר גהנ הבש אלוקהו ,ג"רו ז"ביר וגהנ הבש הרמוחה דומיל בגא
:ןויצל תויוארה תודחא תודוקנ
האר-) "טוידה" הנוכמ ףאו ,ארהויב אטוח תמייוסמ הרמוחב גהונהו שי :הרמוחה .א
,ונתנשמב הרמוחה הרפוס ןכלו ,(בצ-טפ םש "םייחה ףכ"ב ןייעו ,ז ,ט"לרת ח"ואל א"מרהב
.תיבויח איה הז הרקמבש ,ונדמלל
ידכ ,רבדה רתומ םא ףא ,ולקי אלש םימכח ידימלתמ הייפיצ תמייק בורל :אלוקה .ב
אבוה ןכ לעו ,ןכ רבדה ןיא ונתנשמב הרקמב ךא ,תווצמב קדקדמ וניאש ימכ ובשחיי אלש
.קודצ יבר לש והשעמ
ונירבדב אנ האר ,ב ,וכ "הכוס"בש "!?רותסל השעמ" תא בשיימכ "ארסחמ ידוסח"ה לע
.ב הנשמל
השעמל הכלהבש ולא םע תוכרבה ןיינעב קודצ יבר לש ויתוגהנה תא תוושהל יאדכ
.ו,זל-ו הכ ,ד "זכ ח"וקממ וא ה ,דמ-ו די ,א,מ ע"שוצק תרזעב

'ו הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.ןוקתל לכוי אל תוועמ :ד .הווש הרזג :ג .ןימולשת :ב .ורודת ןיעכ ובשת :א
"...ללכב היהש רבד לכו" הדימה ןמו ,םימכח תעד תקמנהל תאבומה "הווש הרזג"ה ןמ
קרפב "יניסמ הרות"ב הארו) תודימה ג"י לא בנשא חותפל ןתינ ,הנכהה תולאשב ונאבהש
.(תומגדהו םירואיב "ןהב תשרדנ הרותהש תודימ"
(אכ ח"וקמו אכ ע"שוצק האר) תוליפתה "ימולשת" ךרד תשגל ןתינ ""ןימולשת"ה לא
.םידימלתל רתוי םירכומ ילואש
תופסונ תואמגוד תרזעב "...אל תוועמ" קוספה לש ותועמשמב טעמ ביחרהל ד"נעל יואר
.קוספה לע "הבר תלהק"מ וא ז ,א "הגיגח"ב הנשמהמ

'ז הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.ללה תיבו יאמש תיב :ג .ארסחמ ירוסח :ב .הנטק הכוסו הלודג הכוס :א
שי ונתנשמבש העיבקב ;ל"זח ןושלב תוננובתהה דודיחל תפסונ תונמדזה ונתנשמב
.הנטק הכוסבו הלודג הכוסב ,םיניינע ינשב תקולחמ
.ה הנשמב ונדמל רבכש "ארסחמ ירוסח" תעפותל םישרדנ ונא ןכ
ונאבהש א ,גי "ןיבוריע"ל רושיק ךות ,ש"ב-כ :הגירחה הקיספה לע טעמ דומעל יואר
.א קרפבש א הנשמב

'ח הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.יניסמ השמל הכלה :ה .ארסחמ ירוסח :ד .ןטק :ג .ינענכ דבע :ב .אמרג ןמזהש ע"מ :א
םישנל רוטפה תא קמנלו ראבל לכונ ,ונקרפבש א הנשמל ונאבהש תורוקמה תרזעב
יוצרו ,"ךירצ וניאש"ל "ומיאל ךירצ" ןיבש הנחבהה לע קר דומענ ,םינטקל רשאב .םידבעלו
חכ הכוסמ) תורוקמה תאבה ינפל ,וז הנחבה רואיבל םידימלתה ןמ תועצה תלבק ךות
.םהינפל (מ"רת ח"ומו
ג"זהש ע"מ לע ךרבל השיא לש התלוכי תודוא םינושה םיגהנמהו םיקסופה ןיבש תקולחמה
(!)הלטבל הכרב וז דרפס תושנ יבגלש ,הדבועל תדחוימ בל תמיש ךות ,בטיה וראובי
תא ריכזהל יאדכו ,"יניסמ השמל הכלה" גשומה תא ונשגפ רבכ א קרפבש א הנשמב
.הז גשומל הרושקה ,הנשמ התואבש הכלהה

'ט הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.ורודת ןיעכ ובשת :ב .עבק :א
"עבק"ה תוכיא תודוא ,'ב ק"ס א ,ט"לרת ןמיסב "הרורב הנשמ"ה ירבד תא איבהל יאדכ
.הכוסה תשודק לצב
.(יריאמה) "תומלשב הכוסה תוכלה יניינע" ןאכ דע


'ג קרפ
.ה-ו ד םיקרפב םתצקו ,ונקרפב םילולכ (יריאמה) "וינימ תשולשו בלול תוכלה יניינע" בור

'ה-'א תוינשמ
.םינימה תעברא תורשכב תונד ולא תוינשמ
תא השענ ןכל ,םילק ךכ לכ אלו םיבר ויתוכלה יטרפ ךא ,םידליה לע ביבח הז אשונ
.רמוחה תא םהילע לקהל מ"ע ,םינוש הארוה ירזע ידי לע רשפאה
,םיהזה לוספה ירקמ טוקילל ה-ו ג-א תוינשמה לש ינאטלומיס דומיל לוקשל םוקמ שי
.םינימה ןמ דחא לכל םידחוימה לוספה ירקמ לא רובעל כ"חאו
יאדכש רשפאו ,ןימ לכמ תשרדנה תומכב הלופיטב ה ןיבל ג-א ןיב "תצצוח" ד הנשמ
.ה-א תוינשמה ץבקמ תא הב אקווד חותפל

'א הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.שקיה :ה .רדה :ד .הרבעב האבה הווצמ :ג .םכלשמ - "םכל" :ב .םינימה תעברא :א
סחייתהל יוארו ,(ח,ג) בלולהו (ג,א) הכוסה יטושיקל ונתוא רשוק םינימב שרדנה "רדה"ה
"הרורב הנשמ"ב ןייעו-) טרפב תוכוסה גח תווצמבו ,ללכב תווצמבש הזה הפיה ןפל
.(ג ק"ס ט"מרת
ו ,ב-ב האר ,ונדמל רבכש "םהב תשרדנ הרותהש תודימ"ה תמישרל ףרטצמ "שקיה"ה
."יניסמ הרות"ל היינפהו תורחא תודימ

'ה ,'ג-'ב תוינשמ
המדקהב וניתוצלמה תא האר .םינימה תורשכ אוה ,א הנשמ לש ללוכ ,וניתוינשמ אשונ
.ה-א תוינשמל
.דועו ינש רשעמ ,הלרעכ ,םיפסונ לוספ יפיעס שי ,ירפ ותויהב ,גורתאל
,ו הנשמ האר) ורודיהל תורתיה תודפקהה לע עיפשמ הזו ,וב הרוקמ "רדה" תווצמ ןכ ומכ
.(ח"מרת ח"וא ע"ושו

'ד הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.הווש הרזג :ד .יוניש םושמ :ג .דגא :ב .ףיסות לב :א
,תודימה ג"י אשונב טעמ ביחרנ הנממו (6-7 תולאש האר-) ונדמלש הווש הרזגה תא ריכזנ
תעדות תקמעהל ,(ה-א ;ג) םינימה לש "רדה"הו (ג,א) הכוסה לש יונה ןיינע תא ריכזנ ןכ
.תווצמב יונה
הרותב"ב ןייעו-) ומעטב ןויד ררועל יוארו ,בושח יכרע ןיערג אשונ "ףיסות לב" רוסיא
.("םנמא םא" ה"דב א תוא ,ב,ד "םירבד"ל "המימת

'ט הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.ללה :ב .עונענ :א
ךות (ליגרה הליפתה רודיסבש וא-) גחה רוזחמבש "ללה"ב ןויעב הוולי וז הנשמ דומיל
תעבראב התיכב ועצובי םיעונענהש בושח .(חיק-גיק) םיליהתב ורוקמל תוסחייתה
.שממ םינימה
אלשו) ונדמלש תומדוקה תוינשמבכ אלש ,ש"ב ירבדל ה"ב ירבד ומדקוה ונתנשמב
.(א ,גי "ןיבוריע"ב רפוסמכ
."םירמוא ש"בו" ה"דב רבדל םעט אצמנ "ט"וי תופסות"ב
הנשמ חסונב תוננובתהה דודיחל וניתולועפ ךשמהב עייסת הז ןינעל בלה תמושת תיינפה
.(ח-ז ,ה-ג ,א ,ב ה ,ג-ב ,א תוינשמב ומכ)

ב"י הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.שדח :ב .דקמל רכז :א
לש ותלועפ לעו ךכ לע דומעל יואר .הווקת חיפהלו םחנל ודעונ "שדקמל רכז" תונקתה
ד-א תוינשמב ונייע ,הנביל הברחה םילשורימ רבעמה לש וז תיטירק הפוקתב ז"ביר
.(90-97 'מע "הנשמ יקרפ" האר) ד קרפ "ה"ר" תכסמבש
אלל" תמתוחב םימותח ןוזמ ירבד לש תוזירא איבהל םידליהמ שקבל יאדכ ,"שדח" אשונב
.הז רוסיא לש ומויקל תועדומה קוזיחל "שדח ששח

ג"י הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.םכלשמ - "סכל":ב .האצוה :א
ךות דחי ןתוא דומלל רשפא .ד הנשמ ד קרפב ןלהל דואמ המוד הליבקמ שי ונתנשמל
ןיבל תיבה תפוקת ןיבו "שדקמה" ןיבל "ןילובג"ה ןיב ,ןבומכ ,תומייקה תונחבהה תשגדה
.ונברוח ירחא

ו"ט הנשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.ךוניח ןיד :ג .האקשה :ב .הצקומ :א
םינבה) התיכה ידליל הרושקה הכלהב םיקסוע ונא ,ב קרפבש ח הנשמב ומכ ,ונתנשמב
.ןנברדמ ךוניח ןידמ בלול תווצמב ויבא תבוח ןוכנ רתויו ,ןטקה תבוח :שממ (םהבש
ללוכ) םידימלתה ידי לע תונושה תווצמב "ךוניח ןיד" םויקב ינריע חיש בר םייקל ץלמומ
.(ןהב תובייח םישנהש תווצמב תודימלתה
.םינטק םידלי ידי לע "םינימה תעברא" תווצמ םויקל תודע ,ד קרפבש ז הוצמב ,ןלהל


'ד קרפ
לש הברע תווצמל םירבועו םינימה תעברא תווצמב קוסיעה תא םימייסמ ונא הז קרפב
.םימה ךוסינלו החמשה ימלשל ,"ללה"ל ,חבזמ
גח ירואית ליכמו ,תוישעמ תוכלה לש םיטרפה תניחבמ רתוי לק (ה קרפ םג) ונקרפ
.םיקתרמ

'א הנשמ
עבש תא תללוכו ,(ה קרפבש א הנשמ ללוכ) קרפה תוינשמל תרתוככ תשמשמ ונתנשמ
.גחבש תווצמה

'ד-'ו 'ב תוינשמ
:ונתנשמב םיגשומ
."םכל" :ג .האצוה :ב .הרזג :א
,תיבה תפוקתל תסחייתמ ,ןלהלש ד הנשמו ג קרפבש גי-ו בי תוינשמה ומכ ,ונתנשמ
.תבשה תא התחד בלול תווצמשכ
"ט"וי תופסות"ב ןייעו ,ונימכח לש םתוכמסו םחוכל תוסחייתה תרשפאמ ונתנשמבש הרזגה
."ןידה תיב תוכמס" קרפב "יניסמ הרות"ב ןכו "ראשו" ה"ד
יפכ וא ,דחי ןתדימל םא לוקשל רשפא ןכלו ,ב הנשמבש אשונה ךשמה הווהמ ד הנשמ
.'ג קרפבש גי הנשמב ונעצהש

'ז-'ה ,'ג תוינשמ
:ונתנשמב םיגשומ
.םיאיבנ גהנמ :ו .םיקודצ :ה .תופקה :ד .אבר הנעשוה :ג .הרזג :ב .יניסמ השמל הכלה :א
הכלה אלא ,אתיירואדמ הניא םימי העבש ךשמב חבזמה ידיצב הברעה תפיקז תווצמ
תרזגב שומישמ וענמנש ךכב ,הוקזיח ונימכח םדגנכו ,הל ודגנתה םיקודצה .יניסמ השמל
"...הנלטי אמש"
םוי ;םינימה תעבראבכ אלש ,דחא םוי קר "שדקמל רכז" היבגל םישוע ונא ,ךדיאמ
גהנמ" והזו ,(בכ-כ ,ז בלול ם"במרהב האר) הרותב שוריפב הניאש ןוויכ ,"אבר הנעשוה"
."םיאיבנ
.ויתוליפת תא רוקסלו "אבר אנעשוה" םוי לש ויפוא לע דומעל יואר

'ח הנשמ
החמשהו ללהה תווצמו ,"תרצע ינימש" :תוכוסה גח תוכלהל שדח גח ףרטצמ ונתנשמב
.ותוא םג תוללוכ
,ךדיאמו ,ומצע ינפב גח דחמ אוהש ,הז םוי לש ותוהמל תוסחייתהל וז תונמדזה לצנל יואר
.(א,דמ הכוס וא י ,ד אתפסות האר) "גח לש ןורחא בוט םוי" אוה
.וז הנשמל ונרועיש תא רשקל רשפאו ,'ג קרפבש ט הנשמב ונעדוותה ללהה לא
ןמז" ,תוכוסב רתוי איה תשגדומ ךא ,םידעומה ראשב םג תמייק ,גחב החמשה תווצמ
תועייסמו ונחור תא תוממורמ "הבאושה תיב תחמש" ןללכבו ,גחה תווצמ לכש ,"ונתחמש
.המישגהל ונדיב

'ט הנשמ
ל"זחו ,'ג הנשמבש הברעה תווצמב ורפכש יפכ ,"םימה ךוסינ" תווצמב ורפכ םיקודצה
םתלועפ הארו) ולא תווצמל םוסרפו ףקות רתי ןתמ ידי לע פ"עבשותב םתריפכב וקבאנ
.("לודג קסעב" רמועה תריצקב "תבשה תרחממ"ב םג


'ה קרפ

'ד-'א תוינשמ
,"הבאושה תיב תחמש" :גחה לש לודגה החמשה השעמב תכסמה דומיל תא םייסל יוצר
:ןוגכ ,הז תוינשמ ץבוקמ םילועה םיבושחה םיכרעב רבדל יוארו
.(ב,ק םילהת וא זמ ,חכ םירבד האר) 'ה תדובעב יחרכה יאנתכ החמשה .א
.ונתנשמבש םידיסחכו ,'ה ןורא ביבס ךלמה דוד לש וירוכרכ תמגוד ישיאה תפומה .ב
.(הרזעב ושעש לודגה ןוקיתה) תועינצ ירדג .ג
!א"בב ישילשה תיבה ןיינבל םיפוסיכה תקמעה :ותראפתב שדקמה .ד


"הכוס תכסמ" ןכותל הרזח